ΤΕΙ Αθήνας

Επικοινωνία - Πληροφορίες

www.teiath.gr

Αγ. Σπυρίδωνα και Δημητσάνας
121 10 Αιγάλεω
Τηλ. 210 5385100
fax 210 5911590

Η Αποστολή των ΤΕΙ

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αυτοδιοικούνται στα πλαίσια του νόμου και του εσωτερικού κανονισμού. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1404/83.

Τα Τ.Ε.Ι. διακρίνονται σαφώς ως προς το ρόλο και την κατεύθυνση των ιδίων και των αποφοίτων τους ως προς το περιεχόμενο και τους τίτλους σπουδών από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και έχουν ειδικότερα ως αποστολή :
Να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα.
Να συμβάλλουν στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρμογής στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
Να υλοποιήσουν το δικαίωμα δωρεάν παιδείας κάθε Έλληνα πολίτη, ανάλογα με τις κλίσεις του και με όσα προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι.
Στα πλαίσια της αποστολή τους τα Τ.Ε.Ι. :

Συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό, τόσο των σπουδαστών τους όσο και των νέων γενικότερα.
Διατηρούν αμφίδρομη σχέση με τις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες και τους οργανωμένους κλάδους της οικονομίας της περιφέρειάς τους.
Συνεργάζονται μεταξύ τους ή με άλλα εκπαιδευτικά ή τεχνολογικά ιδρύματα ή φορείς ή υπηρεσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την επίτευξη της αποστολής τους.
Υπηρετούν την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των αποφοίτων τους και για διαρκή επιμόρφωση του ελληνικού λαού.
Ενημερώνουν την κοινή γνώμη για την πορεία πραγματοποίησης των στόχων τους.
Συντονίζουν τις επιδιώξεις τους με εκείνες των Πανεπιστημίων στην κοινή προσπάθεια για μια αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
Παίρνουν μέρος σε ερευνητικά προγράμματα πάνω σε θέματα εφαρμογής της τεχνολογίας.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Σίτιση

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 άρθρου 29 του Ν.1268/82 για την δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ 87 τΑ)

2. Την αριθμό 48/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και γενικότερα την λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση φοιτητικών λεσχών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές αυτών ρυθμίζονται με το Π.Δ. 143 αρ. φύλλου 55/10.4.90, που είναι τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 387/93 και του Π.Δ. 494/85 και αναφέρει:

Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του Ν. 1268/82 για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ 87 τ.Α΄).
Την αριθ. 48/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών.
Έχοντας επίσης υπόψη τις λοιπές διατάξεις της παραγράφου 6γ του άρθρου 14, του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ78/τα'/11-3-2000), βάση των οποίων το Συμβούλιο του ΤΕΙ καθορίζει τις προϋποθέσεις για την δωρεάν σίτιση των φοιτητών.

Το Συμβούλιο του ΤΕΙ εισηγείται τα εξής:

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν:

1. Ημεδαποί φοιτητές
2. Φοιτητές που προέρχονται από δημερείς συμφωνίες επιστημονικής συνεργασίας του ΤΕΙ Αθήνας με αντίστοιχα Ιδρύματα άλλων χωρών
3. Κύπριοι φοιτητές
4. Φοιτητές τέκνα ομογενών
5. Αλλοδαποί φοιτητές ως πολιτικοί πρόσφυγες
6. Φοιτητές τέκνα ομογενών από χώρες της τέως ΕΣΣΔ και λοιπών Ανατολικών χωρών
7. Αλλοδαποί -αλλογενείς φοιτητές με υποτροφίες κινητικότητας στα πλαίσια προγραμμάτων της ΕΟΚ
8. Μεταπτυχιακοί φοιτητές
9. Αλλοδαποί -αλλογενείς άποροι ή πολύτεκνοι φοιτητές

Β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ημεδαποί φοιτητές θα προσκομίζουν το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος των γονέων τους.
Βεβαίωση ειδικά για σίτιση, της Γραμματείας του Τμήματός τους, ότι είναι φοιτητές και το εξάμηνο που φοιτούν.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν διαθέτουν ατομικό εισόδημα και ότι θα επιστρέψουν την κάρτα σίτισης στο αρμόδιο Τμήμα όταν διακόψουν τις σπουδές τους για οποιοδήποτε λόγο.
Εάν ο φοιτητής εργάζεται, υποχρεούται να προσκομίζει και ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα.
Εάν ο φοιτητής είναι παντρεμένος, θα προσκομίσει την ληξιαρχική πράξη γάμου και το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.
’ νω των τριάντα ετών εργαζόμενος προσκομίζει μόνο το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα.
Εάν το εκκαθαριστικό σημείωμα εκδίδεται στο όνομα της μητέρας τότε ο φοιτητής θα προσκομίζει:
α. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, β. Διαζευκτήριο, ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου του πατέρα.

Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκομίζουν πιστοποιητικό απορίας από το τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τέκνα ομογενών θα προσκομίζουν αντί του εκκαθαριστικού σημειώματος, βεβαίωση από το Ελληνικό Προξενείο του μόνιμου τόπου διαμονής των γονέων του όπου θα αναγράφεται η ιδιότητά τους ως εργαζόμενοι (μισθωτός-συνταξιούχος-εργάτης κλπ.).
Αλλοδαποί-αλλογενείς φοιτητές αντίγραφο της χορηγούμενης υποτροφίας από το ΥΠΕΠΘ ή ΙΚΥ ή Υπ.Εξωτερικών, ή άλλου δημόσιου φορέα.
Φοιτητές τέκνα ομογενών από χώρες της τέως ΕΣΣΔ και λοιπών Ανατολικών χωρών θα προσκομίζουν βεβαίωση από την εδώ Πρεσβεία της χώρας της οποίας είναι μόνιμοι κάτοικοι οι γονείς και θα πιστοποιείται η Ελληνική Εθνικότητά τους.
Φοιτητές με ειδικές ανάγκες θα προσκομίζουν ανάλογα πιστοποιητικά από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Φοιτητές που έχουν πληγεί από σεισμούς ή άλλες θεομηνίες θα προσκομίζουν τα ανάλογα έγγραφα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Φοιτητές πολύτεκνων οικογενειών θα προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό της Ομοσπονδίας Πολυτέκνων.
Αλλοδαποί-Αλλογενείς, άποροι ή πολύτεκνοι φοιτητές, έγγραφη βεβαίωση της πρεσβείας της χώρας καταγωγής τους.
Οι φοιτητές πολιτικοί πρόσφυγες θα προσκομίσουν το αντίστοιχο αντίγραφο από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΟΗΕ στη χώρα μας και θα πιστοποιείται η ιδιότητά τους.
Σε περίπτωση που οι γονείς δεν υποβάλλουν Δήλωση φόρου εισοδήματος, τότε ο φοιτητής προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία αναφέρεται ότι οι γονείς δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος γιατί δεν έχουν εισόδημα από καμία πηγή, δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία και δεν έχουν στην κυριότητά τους ΙΧ αυτοκίνητο. Η δήλωση αυτή θα έχει τη σφραγίδα της αρμόδιας οικονομικής εφορείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όλοι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν μία (1) φωτογραφία. Σε όλους τους φοιτητές η κάρτα σίτισης διαρκεί ένα ακαδημαικό έτος. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται αυστηρά από τον ίδιο τον φοιτητή ο οποίος φέρει μαζί του την φοιτητική του ταυτότητα. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας σίτισης γίνεται επανέκδοση με τα ίδια δικαιολογητικά που έχει υποβάλλει ο φοιτητής και καταθέτοντας μια υπεύθυνη δήλωση.

Γ. Διάρκεια Σισσιτίου

Η δωρεάν σίτιση φοιτητών παρέχεται για τους δικαιούχους από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους μέχρι την 5η Ιουλίου του επόμενου έτους και διακόπτεται για μια εβδομάδα κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Μπορεί να παραταθεί μαζί με πρόταση της Φοιτητικής Λέσχης και απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ και πέραν της 5ης Ιουλίου εφόσον παρατείνεται η εξεταστική περίοδος των φοιτητών.

Η ισχύς της κάρτας σίτισης που χορηγείται σε κάθε φοιτητή παρατείνεται για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου του επόμενου ακαδημαικού έτους επειδή οι φοιτητές αδυνατούν να προσκομίζουν το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορείας λόγω καθυστέρησης αποστολής από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η δωρεάν σίτιση φοιτητών διαρκεί για το σύνολο των ετών φοίτησης που προβλέπεται για την περίπτωση των σπουδών τους προσαυξημένα κατά το ήμισυ. Κατά το χρόνο διακοπής των σπουδών τους για οποιαδήποτε αιτία ή κατά τη διάρκεια της στράτευσής τους δεν παρέχεται δωρεάν σίτιση. Η χρήση της κάρτας γίνεται αποκλειστικά από τον φοιτητή στον οποίο χορηγείται η κάρτα. Η κατάθεση δικαιολογητικών για την χορήγηση κάρτας γίνεται σε όλη την διάρκεια της παροχής του σισιτίου, δηλ. από 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους μέχρι 5η Ιουλίου του επομένου έτους.

Δ. Οικονομικά όρια δωρεάν σίτισης

1. Φοιτητές τέκνα μισθωτών ή συνταξιούχων με συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα 12.000.000 δρχ.
2. Φοιτητές τέκνα Ελεύθερων Επαγγελματιών με συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 9.000.000 δρχ.
3. Φοιτητές τέκνα πολυτέκνων με συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα 15.000.000 δρχ. Φοιτητές με ειδικές ανάγκες (τυφλοί, κωφάλαλοι,) με συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα 12.000.000 δρχ.

Τα όρια αυτά μπορούν να αναπροσαρμοστούν κατά κατηγορία κατά 500.000 δρχ. ανά διετία.

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

1. Η στέγαση των φοιτητών διαρκεί ένα φοιτητικό έτος. Αρχίζει 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και τελειώνει με την 30η Ιουνίου του επομένου έτους (οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος θεωρούνται μήνες εκτός στέγασης).

2. Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να στεγαστεί ένας φοιτητής είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Φοιτητής που βρίσκεται σε μεγαλύτερο εξάμηνο δεν δικαιούται να κάνει αίτηση.

3. Ο αριθμός των φοιτητών που μπορεί να στεγαστεί και βρίσκεται στο 2ο έως και το 8ο εξάμηνο είναι 75% του εγκεκριμένου αριθμού για στέγαση από την Φοιτητική Λέσχη. Οι φοιτητές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει, για να δικαιούνται στέγαση, να έχουν περάσει το 70% των μαθημάτων που χρωστούν και με την προϋπόθεση αυτή να κάνουν αιτήσεις με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 1-10 Ιουνίου κάθε έτους.

4. Ο αριθμός των φοιτητών που εισέρχεται και που μπορεί να στεγαστεί για πρώτη φορά στο Α΄ εξάμηνο του Τ.Ε.Ι. - Αθήνας μετά από εισαγωγικές εξετάσεις είναι το 20% του εγκεκριμένου αριθμού φοιτητών για στέγαση από την Φοιτητική Λέσχη.
Οι φοιτητές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα υποβάλλουν την αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε 10 ημέρες από την λήψη της εγγραφής στο αντίστοιχο τμήμα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

5. Ο αριθμός των φοιτητών που μπορεί να στεγαστεί και ανήκει στην κατηγορία των Ομογενών κατοίκων εξωτερικού, επαναπατρισθέντων κλπ ανεξαιρέτως εξαμήνου είναι το 5% του εγκεκριμένου αριθμού για στέγαση από τη Φοιτητική Λέσχη.
Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας ανεξαρτήτως εξαμήνου θα κάνουν αιτήσεις 1-10 Οκτωβρίου κάθε έτους.

6. Ο φοιτητής που στεγάζεται σε Ξενοδοχείο δεν επιτρέπεται να φιλοξενεί στο δωμάτιό του πρόσωπα χωρίς την άδεια του Δ/του του Ξενοδοχείου.

7. Κάθε φοιτητής που επιθυμεί να στεγαστεί θα πρέπει να κάνει αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Φοιτητική Λέσχη.

8. Φοιτητής που δεν επελέγει για στέγαση ή που δεν δικαιούται στέγαση σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος μέσα σε τρεις (3) ημέρες να αποχωρήσει από το δωμάτιό του.

9. Δεν δικαιούνται στέγαση οι φοιτητές που έχουν μόνιμη κατοικία σε πόλεις που βρίσκονται σε απόσταση έως και ογδόντα πέντε (85) χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας.

10. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εγκατασταθούν σε ξενοδοχεία τα οποία θα καθορίσει η Φοιτητική Λέσχη, η οποία θα λάβει υπ όψιν της την προηγούμενη διαμονή του φοιτητή καθώς και τις προτιμήσεις του.

11. Είναι δυνατή η διακοπή της στέγασης φοιτητή όταν δεν πληρούνται οι όροι καλής διαμονής. Αυτό μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση της Φοιτητικής Λέσχης.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (Διατάγματα - αποφάσεις) Ε5/1344/6-7-99 ΦΕΚ 1432/12-7-99 τ. Β΄ Περί ρύθμισης θεμάτων παροχών στους φοιτητές των ΤΕΙ.

΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 3 του άρθρου 31 του 1404/83 (ΦΕΚ 173 τ.Α΄) όπως αναριθμήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των παρ. 11, 12 και 23 του άρθρου 71 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 1 του Ν. 2621/98 (ΦΕΚ 136 τ.Α΄).
β. του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154 τ.Α΄) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2Α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 τ.Α΄).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του Προϋπολογισμού των Οικείων Φοιτητικών Λεσχών.

3. Την αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922 τ.Β΄), αποφασίζεται: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ.

Αρθρο 1: Δικαιούχοι - προϋποθέσεις επιδότησης

1. Οι φοιτητές των ΤΕΙ μπορούν να επιλέγουν με αίτησή τους τον τρόπο στέγασή τους.
Εκτός από την παροχή στέγασης στη Φοιτητική Εστία εναλλακτικά οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους την επιδότηση του μισθώματος στέγασής τους.

2. Δικαιούχοι της επιδότησης του μισθώματος στέγασης φοιτητές είναι όσοι έχουν τις προϋποθέσεις της αριθ. Ε5/5625/26.10.89 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός προϋποθέσεων παροχής σίτισης στους φοιτητές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και της ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ» (ΦΕΚ 833 τ.Β΄), όπως ισχύουν κάθε φορά.

Αρθρο 2: Διαδικασία -ποσό επιδότησης

1. Οι αιτήσεις των φοιτητών για την επιδότηση του μισθώματος στέγασης θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης στις προθεσμίες που ορίζονται από την ίδια την Γραμματεία.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιδότηση του μισθώματος είναι αυτά που αναφέρονται στην απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ε5/434/22.1.88 «Ρύθμιση θεμάτων σίτισης φοιτητών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και της ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ» (ΦΕΚ 40 τ.Β΄).

2. Το ποσό της επιδότησης του μισθώματος στέγασης και ο αριθμός των φοιτητών που θα επιδοτείται ετησίως καθορίζονται από το Συμβούλιο του οικείου ΤΕΙ στα πλαίσια των εκάστοτε εγκεκριμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων. Το ποσό της επιδότησης ανά φοιτητή σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνει τις 35.000 δραχμές το μήνα για τη χρονική περίοδο από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται από το Συμβούλιο του οικείου ΤΕΙ ετησίως μέχρι το ύψος του επισήμου τιμαρίθμου.

3. Η διαδικασία επιδότησης του μισθώματος στέγασης των φοιτητών των ΤΕΙ καθορίζεται ως εξής:
α. Οι φοιτητές που επιλέγονται για επιδότηση οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του εκμισθωτή-ιδιοκτήτη ήτοι: Το ονοματεπώνυμό του, ο ΑΦΜ, ή ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας, η Διεύθυνση κατοικίας του καθώς και η διεύθυνση του ακινήτου που εκμισθώνεται.
β. Το ποσό της επιδότησης θα καταβάλλεται στους δικαιούχους φοιτητές με την προσκόμιση των αποδείξεων είσπραξης των ενοικίων από τον ιδιοκτήτη.
γ. Για την καταβολή της επιδότησης θα εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Παροχή ατόκων χρηματικών δανείων στους σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 1404/83 Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ 173 τ.Α).

2. Τις προτάσεις του ΤΕΙ Καβάλας και των σπουδαστικών λεσχών Καβάλας και Ηρακλείου που υποβλήθηκαν με τα 532/22.4.85, 8/9.4.1984 και 1/ 26.4.85 έγγραφά τους αντίστοιχα και το γεγονός ότι τα λοιπά ΤΕΙ και οι σπουδαστικές λέσχες δεν εξέφρασαν τη γνώμη τους που τους ζητήθηκε με το Ε5/1500/14.3.1985 έγγραφό μας, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1: Δικαιούχοι ατόκου χρηματικού δανείου

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 1985-86 στους σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) χορηγούνται άτοκα χρηματικά δάνεια για τη διευκόλυνσή τους στις σπουδές, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης.

2. Δε δικαιούνται ατόκου χρηματικού δανείου οι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εφόσον:

* Έχουν καταταχθεί στα ΤΕΙ ως πτυχιούχοι άλλης σχολής Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ. Κεφαλαίου του Ν. 1286/82 (ΦΕΚ 119 Α).

* Είναι Κύπριοι, αλλοδαποί ή αλλογενείς

* Είναι αλλοδαποί-ομογενείς, οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα στην αλλοδαπή και έχουν διπλή υπηκοότητα.

* Είναι στρατευμένοι και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή τους.

* Έχουν αναστείλει τις σπουδές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ. 27 του Ν. 1404/83 και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.

* Εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα όπως αυτός καθορίζεται από την παρ. 6 του αρθ. 1 του Ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65 Α) ή τον ιδιωτικό τομέα και οι αποδοχές τους υπερβαίνουν τον κατώτατο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που ισχύει κάθε φορά.

Αρθρο 2: Προϋποθέσεις χορήγησης ατόκου δανείου

1. Στους δικαιούχους σπουδαστές ΤΕΙ του αρθ. 1 της παρούσας χορηγείται άτοκο χρηματικό δάνειο εφόσον:

Είναι άγαμοι και οι γονείς τους δεν έχουν ετήσιο οικογενειακό καθαρό εισόδημα πάνω από 600.000 δρχ. προκειμένου για οικογένειες που έχουν δύο παιδιά ή 750.000 δρχ. προκειμένου για οικογένειες με τρία παιδιά ή 950.000 δρχ. προκειμένου για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά. Σε περίπτωση που η οικογένεια έχει δύο ή περισσότερα παιδιά ή σπουδάζουν σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα κατά περίπτωση ποσό προσαυξάνονται κατά 50.000 δρχ.

Είναι έγγαμοι και το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 550.000 δρχ.

Έχουν περατώσει με επιτυχία στο 70% του συνολικού αριθμού των υποχρεωτικών μαθημάτων των δύο προηγουμένων εξαμήνων σπουδών του οικείου Τμήματος.

2. Σε περίπτωση που ο αριθμός προκύπτει κατά τον υπολογισμό του 70% των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι δεκαδικός, αυτός στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, του μισού στρογγυλοποιημένου στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

Για τη συνδρομή ή όχι των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του αιτούμενου άτοκου δανείου, αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Σπουδαστικής Λέσχης.

Τα παραπάνω όρια εισοδήματος αναπροσαρμόζονται από το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 και για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος κατά 10%.
Αρθρο 3: Διάρκεια και έκταση της παροχής

Ο σπουδαστής δικαιούται να συνάψει δάνειο κατά την διάρκεια των σπουδών του και της πρακτικής άσκησής του στο επάγγελμα και πάντως όχι μετά την παρέλευση τόσων ετών, όσα είναι τα έτη σπουδών που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο οικείο τμήμα προσαυξημένα κατά το ήμισυ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 και του άρθρου 31 του Ν. 1404/1983. Ο χρόνος αναστολής των σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 27 του Ν. 1404/1983 καθώς και αυτός της στράτευσής του, εφόσον δεν συμπίπτει με τον χρόνο αναστολής των σπουδών, δε λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του παραπάνω χρονικού περιορισμού για τη σύναψη δανείου.

1. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος του δικαιώματος για δανειοδότηση, ο δικαιούχος δεν μπορεί να συνάψει περισσότερα δάνεια από τον αριθμό των ετών που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο οικείο τμήμα και ούτε μπορεί να συνάψει περισσότερα του ενός δανείου κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

2. Το δάνειο που χορηγείται στο δικαιούχο για κάθε ακαδημαϊκό έτος, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000) δραχμών και καταβάλλεται σε δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις της πρώτης καταβαλλόμενης την πρώτη (1η) Σεπτεμβρίου και των υπολοίπων την πρώτη (1η) κάθε επόμενου μήνα. Εφόσον το δάνειο υπογραφεί μετά την πρώτη (1η) Σεπτεμβρίου, οι δόσεις που αναλογούν από την ημερομηνία αυτή μέχρι την υπογραφή του δανείου καταβάλλονται αθροιστικά με την υπογραφή.

Αρθρο 4: Διαδικασία χορήγησης του δανείου

1. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους κάθε σπουδαστική λέσχη υποβάλλει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων έκθεση για το χρηματικό ποσό που θα απαιτηθεί για την δανειοδότηση των σπουδαστών της. Με βάση την έκθεση αυτή η υπηρεσία εντελλομένων εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδει χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για κάθε σπουδαστική λέσχη στο όνομα του υπαλλήλου που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε λέσχης.

2. Τα χρηματικά εντάλματα θεωρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο Διευθυντή της σπουδαστικής λέσχης με αριθμημένες αποδείξεις.

3. Κάθε δανειοδοτούμενος σπουδαστής υπογράφει ομόλογο σε δύο αντίγραφα στο οποίο αναφέρεται το ποσό του δανείου.

1. Αντίγραφα των ομολόγων στέλνονται στο τέλος κάθε χρόνου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

2. Τα δικαιολογητικά για την έγκριση του δανείου υποβάλλονται μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή του σπουδαστή ή από της πληρώσεως των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 εδάφιο β΄ του άρθρου 2 της παρούσης και είναι τα παρακάτω:

α) Αίτηση

β) Βεβαίωση του οικείου τμήματος από την οποία να προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιτυχίας στα μαθήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδάφιο β΄ της παρούσης.

Αρθρο 5: Υπόχρεοι και διαδικασία επιστροφής του δανείου

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού όλοι οι δανειοδοτηθέντες σπουδαστές υποχρεούνται στην επιστροφή των χορηγηθέντων δανείων.

2. Οι υπόχρεοι εξοφλούν τα χορηγηθέντα σε αυτούς χρηματικά δάνεια σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ίσες με τον αριθμό των χορηγηθέντων δανείων πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό δώδεκα (12) ή εφάπαξ με την εκάστοτε νόμιμη τοις εκατό (%) μείωση.

3. Η εξόφληση των χορηγηθέντων δανείων αρχίζει:
α. Για όσους υπόχρεους στρατεύονται μετά τη λήψη του πτυχίου τους και πάντως όχι μετά την παρέλευση δύο ετών από τη λήψη του, ένα (1) χρόνο μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

β. Για όσους υπόχρεους μετά τη λήψη του πτυχίου τους συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή ομοταγές του εξωτερικού τέσσερα (4) χρόνια μετά τη λήψη του πτυχίου τους ανεξάρτητα αν έχουν περατώσει ή όχι στο διάστημα αυτό τις σπουδές τους στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

γ. Για όσους υπόχρεους χάσουν τη σπουδαστική τους ιδιότητα πριν από τη λήψη του πτυχίου τους για οποιοδήποτε λόγο ένα (1) χρόνο μετά την απώλεια της σπουδαστικής τους ιδιότητας.

δ. Για όσους υπόχρεους δεν πάρουν το πτυχίο τους μέσα σε τόσα χρόνια όσα είναι τα προβλεπόμενα στην ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο οικείο τμήμα προσαυξημένα κατά το ήμισυ από τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος. Ο χρόνος στράτευσης για όσους στρατεύονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και ο χρόνος αναστολής των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 και του αρθ. 27 του Ν. 1404/1983 δεν προσμετράται στο χρονικό αυτό περιορισμό για τη λήψη του πτυχίου.

ε. Για όσους υπόχρεους δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των εδαφίων (α), (β), (γ) και (δ) της παραγράφου αυτής δύο (2) χρόνια μετά τη λήψη του πτυχίου τους.

1. Τα χορηγηθέντα δάνεια εξοφλούνται από τους υπόχρεους στο πλησιέστερο με την κατοικία τους δημόσιο ταμείο. Για το σκοπό αυτό οι σπουδαστικές λέσχες μετά τη λήψη του πτυχίου από τους υπόχρεους για επιστροφή δανειοδοτηθέντες σπουδαστές ή των απώλεια της σπουδαστικής τους ιδιότητας ή την εξάντληση του χρονικού περιορισμού κατά την παράγραφο 3 περίπτωση δ΄ του άρθρου αυτού ενημερώνουν με ονομαστικές καταστάσεις το οικείο Δημόσιο Ταμείο στις οποίες αναφέρεται το συνολικό ποσό του δανείου για κάθε υπόχρεο και η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας το αντίγραφο των καταστάσεων αυτών διαβιβάζεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

2. Από την υποχρέωση επιστροφής του ληφθέντος δανείου απαλλάσσονται οι σπουδαστές που παίρνουν το πτυχίο τους με βαθμό "άριστα". Οι σπουδαστικές λέσχες καταρτίζουν ονομαστικές καταστάσεις των σπουδαστών αυτών στις οποίες αναφέρονται ο βαθμός πτυχίου, η διεύθυνση μονίμου κατοικίας και το ύψος του χορηγηθέντος συνολικού δανείου για τον καθένα. Τις καταστάσεις αυτές τις διαβιβάζουν σε αντίγραφα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για την απαλλαγή των σπουδαστών αυτών από την υποχρέωση επιστροφής δανείου.

Αρθρο 6: Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι την οργάνωση και λειτουργία των σπουδαστικών λεσχών όπου στην απόφαση αυτή αναφέρεται σπουδαστική λέσχη νοείται ΤΕΙ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Σπουδαστικό βιβλιάριο περίθαλψης δικαιούνται όλοι οι σπουδαστές του ΤΕΙ που δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα άλλο δημόσιο φορέα και ισχύει από την εγγραφή τους και για διάστημα ίσο προς τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης μέχρι την απόκτηση πτυχίου προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ. Η παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης διακόπτεται όταν ο δικαιούχος:

1. Στρατευθεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή του.
2. Ασφαλισθεί σε κύριο ασφαλιστικό φορέα
3. Πάρει πτυχίο.
4. Συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής.
5. Χάσει τη σπουδαστική του ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο.
6. Αναστείλει τις σπουδές του.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ισχύουσες διατάξεις

Ν 1404/83 του άρθρου 24 που αναφέρει για τη Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ, καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση ως μέρος του διδακτικού έργου και ως εκ τούτου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών.

ΦΕΚ 59/85 Τ.Α΄ Π.Δ. 174/85 ’σκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ).

Ε5/332/22-1-86 εγκύκλιος οδηγία του Υπουργού Παιδείας με την οποία καθιερώνονται δύο συγκεκριμένες περίοδοι πρακτικής άσκησης στο Δημόσιο Τομέα(1-4 έως 30-9,και 1-10 έως 31-3,του επομένου έτους) και τονίζεται η σπουδαιότητα αλλά και η σημασία της πρακτικής άσκησης στον Ιδιωτικό τομέα.

Ε5/3196/14-5-87 Συμπληρωματική εγκύκλιος της παραπάνω.

Ε5/49/86/21-6-86 Έγγραφο του Υπουργού Παιδείας που καθιερώνει το συντονιστικό όργανο σε επίπεδο ΤΕΙ για θέματα πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του κάθε Ιδρύματος.

Διάρκεια πρακτικής άσκησης

Με την επιφύλαξη της παρ.1 του αρθρ.25 Ν.1404/83 η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες για όλους τους σπουδαστές και χωρίζεται σε δύο περιόδους:

Η πρώτη περίοδος διαρκεί δύο (2) μήνες ή οκτώ ημερολογιακές εβδομάδες πενθήμερης εργασίας και πραγματοποιείται, εκτός του χρόνου μαθημάτων, μετά το τέταρτο ή πέμπτο εξάμηνο σπουδών. Στο διάστημα αυτό οι ασκούμενοι ενημερώνονται πάνω σε θεμελιώδη οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνολογικά θέματα του χώρου εργασίας τους. Για τη διεξαγωγή αυτής της περιόδου αποφασίζει το συμβούλιο του τμήματος,ανάλογα με τη φύση των σπουδών.
Η δεύτερη περίοδος διαρκεί έξι (6) μήνες ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες πενθήμερης εργασίας και πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Η περίοδος αυτή άσκησης είναι συνεχόμενη, χωρίς διακοπή, εκτός των περιπτώσεων εποχιακών επιχειρήσεων. Στην περίπτωση επιχειρήσεων ή υπηρεσιών που λειτουργούν εποχιακά, η δεύτερη περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μερικά και σε χώρους εργασίας συναφούς αντικειμένου με την ειδικότητα του ασκούμενου σπουδαστή.

Ειδικά, για τους σπουδαστές των σχολών επαγγελμάτων υγείας & πρόνοιας η πρακτική - εργαστηριακή τους άσκηση που διεξάγεται σύμφωνα με το αναλυτικό τους πρόγραμμα, εκτός σχολών, σε ιδρύματα, υπηρεσίες ή οργανισμούς, βαθμολογείται ως εργαστηριακό μάθημα και δε λαμβάνεται υπόψη ως πρακτική άσκηση στο επάγγελμα κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος.
Εργασιακοί χώροι πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του ΤΕΙ. Εργασιακοί χώροι κατά την έννοια του Ν.1404/83 είναι:

Ο δημόσιος τομέας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του Ν.1256/1982 σε συνδυασμό με τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1351/1983.

Ο κοινωνικοποιημένος τομέας (συγκοινωνίες, συνεταιρισμοί, τράπεζες, δημοτικές επιχειρήσεις κλπ),

Ο ιδιωτικός επιχορηγούμενος τομέας,

Ο ιδιωτικός τομέας.

Αμοιβή

Στους σπουδαστές που κάνουν πρακτική άσκηση στο ΤΕΙ Αθήνας, καταβάλλεται χρηματική αποζημίωση 60.000 δρχ. χωρίς να υπόκεινται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή φόρους, σύμφωνα με το ν. 2327/95 άρθρο 11 παρ. 4 ΦΕΚ 156/τ.α΄

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και την Ιατρική Βιβλιοθήκη που βρίσκεται στο ΕΡΓΑΣ, ακριβώς απέναντι από τις εγκαταστάσεις Σαρακάκη, στην οδό Μητροδώρου 24 (1ος όροφος). Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη βρίσκονται, το Τμήμα Περιοδικών και το Τμήμα Προσκτήσεων. Συνολικά η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, διαθέτει μία πλούσια συλλογή από κάθε μορφή υλικού, όπως βιβλία, περιοδικά, οπτικούς δίσκους (CD-ROM), κασέτες ήχου, βιντεοταινίες, διαφάνειες, δισκέτες. Πέρα από αυτό το υλικό, υπάρχει και μία σειρά βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων (π.χ. EconLit, FSTA, ArtIndex, Ulrich, Global Books κ.ά.).

Υπηρεσίες

Όλες οι μονάδες της βιβλιοθήκης, είναι ανοικτές τόσο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, προσωπικό) όσο και στους εξωτερικούς επισκέπτες. Ωστόσο, δυνατότητα δανεισμού βιβλίων έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό του Ιδρύματος.
Οι σπουδαστές αλλά και οι εξωτερικοί χρήστες, μπορούν να δανείζονται επιτόπια τα βιβλία ή τα περιοδικά, να βγάζουν φωτοτυπίες αποσπασμάτων που τους ενδιαφέρουν. Στην ειδική περίπτωση που χρειαστεί κάποιος έγχρωμη φωτοτυπία μπορεί να ζητήσει τον ημερήσιο δανεισμό του βιβλίου που τον ενδιαφέρει.
Μία άλλη υπηρεσία που προσφέρει η βιβλιοθήκη είναι η ενημέρωση των χρηστών για άρθρα τα οποία καλύπτουν διάφορες θεματικές περιοχές και τα οποία εντοπίζονται σε ειδικές βάσεις δεδομένων. Για να γίνει μία τέτοια αναζήτηση, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει μία ειδική αίτηση και παίρνει τις απαντήσεις του το αργότερο σε διάστημα δέκα ημερολογιακών ημερών.

Παρουσία στο Διαδίκτυο

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη, από το 1998 διαθέτει σε 24ωρη βάση πληροφορίες στους χρήστες της, όπου και αν βρίσκονται μέσω του Διαδικτύου. Η διεύθυνσή της είναι:

http://www.library.teiath.gr

Ο επισκέπτης των σελίδων μπορεί να ενημερωθεί, για τις παραγγελίες, τον κατάλογο των βιβλίων, τον κατάλογο των περιοδικών, οπτικών δίσκων (CD-ROM) κ.ά.

Η πρόσβαση στις τοπικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, μέσω του συστήματος ERL, πρόκειται να ενεργοποιηθεί σύντομα.

Τμήματα

Τα Τμήματα με αλφαβητική σειρά. Δες περισσότερες πληροφορίες για το κάθε τμήμα κάνοντας click στο όνομά του καθενός.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
Ε Π
Π
ΕΙΔ
637
Αισθητικής και Κοσμητολογίας ΤΕΙ Αθήνας
3
***
 
599
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας
1
*
 
690
Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Αθήνας
1&2
*
 
521
Γραφιστικής ΤΕΙ Αθήνας
4
**
633
Δημόσιας Υγιεινής ΤΕΙ Αθήνας
3
*
 
519
Διακοσμητικής ΤΕΙ Αθήνας
4
**
585
Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας
5
***
 
631
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ Αθήνας
5
**
 
581
Εμπορίας και Διαφήμισης ΤΕΙ Αθήνας
5
**
 
512
Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνας
4
**
 
667
Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ΤΕΙ Αθήνας
3
**
 
619
Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας
3
**
 
501
Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Αθήνας
4
***
 
621
Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνας
3
***
 
661
Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνας
1
**
 
655
Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνας
3
*
 
511
Ναυπηγικής ΤΕΙ Αθήνας
4
*
 
645
Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας
3
***
 
629
Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνας
3
*
 
718
Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ Αθήνας
4
**
 
635
Οπτικής ΤΕΙ Αθήνας
3
***
 
711
Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας
4
***
 
443
Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Αθήνας
4
**
 
627
Ραδιολογίας Ακτινολογίας ΤΕΙ Αθήνας
3
***
 
520
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕΙ Αθήνας
4
**
517
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας
4
***
480
Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ΤΕΙ ΑΘήνας
4
***
 
716
Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας
4
***
 
509
Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθήνας
4
*
 
603
Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας
5
**
Ε
615
Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας
3
**
 
518
Φωτογραφίας ΤΕΙ Αθήνας
4
**