155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

Σκοπός

Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του χρηματοπιστωτικού κλάδου της χώρας. Ειδικότερα, οι σπουδές στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, πέρα από την εκτενή έμφαση σε Οικονομική Ανάλυση, Ποσοτικές Μεθόδους και Κοινωνικές Επιστήμες, παρέχουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με την λειτουργία των επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, των χρηματαγορών και των κεφαλαιαγορών, καθώς επίσης και σχετικά με το βασικό οικονομικό και νομικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής οργάνωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

1) Στο ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή της σύγχρονης επιχείρησης, στην επίτευξη επιχειρηματικών στόχων, στη σύνταξη του προϋπολογισμού, στον οικονομικό προγραμματισμό, έλεγχο και πληροφόρηση, στην εξεύρεση και επένδυση κεφαλαίων κ.λ.π.

2) Στην οργάνωση τραπεζικών υπηρεσιών και στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητος των πελατών και των χρηματοοικονομικών προγραμμάτων τους.

3) Στην ανάλυση των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών και ιδιαίτερα στη Λειτουργία Χρηματιστηρίων, στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και στην Αντιμετώπιση / Διαχείριση Κινδύνου με την χρησιμοποίηση Χρηματοοικονομικών Δικαιωμάτων (Οptions), Προθεσμιακών Συμβολαίων (Futures), Μεθόδων Αντιστάθμισης Κινδύνου (Ηedging) και Ανταλλαγής Απαιτήσεων (Swaps).

4) Στη λειτουργία επενδυτικών τραπεζικών οργανισμών, με ειδικότερη έμφαση στις δραστηριότητές τους σχετικά με τις συγχωνεύσεις και εκποιήσεις εταιρειών, την εξεύρεση χρηματοοικονομικών πόρων και την εισαγωγή εταιρειών στα χρηματιστήρια αξιών.

5) Στη Διεθνή Τραπεζική και στα Διεθνή Πιστωτικά Ιδρύματα.

6) Στη χρησιμοποίηση μικροϋπολογιστών και εφαρμογών (π.χ. Excel, Lotus 1-2-3, SΑS κ.λ.π.) για την ανάλυση και γραφική παρουσίαση στοιχείων, την κατάστρωση υποδειγμάτων και επίλυση προβλημάτων χρηματο-οικονομικής υφής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να εξελιχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών και άλλων κερδοσκοπικών και μη πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με αυτό το πρόγραμμα, το Τμήμα αντιμετωπίζει τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της χώρας μας για εξειδικευμένα διοικητικά και επιχειρηματικά στελέχη σε όλους τους τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τράπεζες, Δ.Ε.Κ.Ο., στο Χρηματιστήριο, σε οργανισμούς και σε χρηματοοικονομικές και πιστωτικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως επενδυτικοί σύμβουλοι ή ερευνητές σε επιχειρήσεις, σε ασφαλιστικούς και επενδυτικούς φορείς και σε ερευνητικά κέντρα, στην Εκπαίδευση και στην Κατάρτιση.

Πρόγραμμα Σπουδών

Η φοίτηση στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης διαρκεί 4 χρόνια. Κάθε χρόνος διαιρείται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και το θερινό. Συνολικά τα ακαδημαϊκά εξάμηνα είναι 8.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Θ. Μπένος, Α. Φράγκος

Στην Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι κατ’ αρχήν διατυπώνονται οι βασικές έννοιες και οι γενικές αρχές της θεωρίας των τιμών.
Στη συνέχεια αναλύεται η θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή, η οποία αποτελεί τη θεωρητική επεξήγηση του νόμου της ζήτησης.
Κατόπιν παρουσιάζεται η θεωρία της παραγωγής, όπως διατυπώθηκε από τους Marshall και Ηicks, η οποία σε συνδυασμό με τη θεωρία του κόστους, αποτελούν επίσης τη θεωρητική επεξήγηση του νόμου της προσφοράς. Τέλος, αναλύεται η αγορά του τέλειου ανταγωνισμού, εντός της οποίας επιτυγχάνεται η ισορροπία της επιχειρήσεως.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Χ. Χρίστου

Εμπειρικές κατανομές μιας μεταβλητής
Παράμετροι μονομεταβλητών πληθυσμών. Παράμετροι κεντρικής τάσης., παράμετροι κεντρικής θέσης, παράμετροι διασποράς, παράμετροι ασυμμετρίας και κύρτωσης
Τυχαία πειράματα, ενδεχόμενα, άλγεβρα ενδεχομένων
Έννοια και ιδιότητες πιθανότητας, πιθανότητα σύνθετων ενδεχομένων, δεσμευμένη πιθανότητα, ανεξαρτησία ενδεχομένων, ολική πιθανότητα, κανόνας του Bayes
Τυχαίες μεταβλητές, κατανομές πιθανοτήτων τυχαίων μεταβλητών. Συναρτήσεις πιθανότητας, αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής, συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας, ροπές τυχαίων μεταβλητών, από κοινού κατανομή τυχαίων μεταβλητών, δεσμευμένη και οριακή κατανομή, παραδείγματα κατανομών.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Α. Σαπουνάκης, Π. Τσικούρας

Σύνολα, Δομές, Μιγαδικοί αριθμοί. Συνδυαστική, Γραφήματα. Διανύσματα, Διανυσματικοί χώροι. Ευθεία, Καμπύλες (Κωνικές Τομές). Ακολουθίες. Σειρές. Συναρτήσεις μιας μεταβλητής - Βασικές συναρτήσεις. Παράγωγος. Ακρότατα. Ολοκλήρωμα.

Η/Υ Ν. Κουρογένης

Εξέλιξη Η/Υ. Κρισιμότητα της πληροφορίας και των δεδομένων. Εφαρμογές της Πληροφορικής. Γενική περιγραφή Η/Υ. Κεντρική μονάδα. Μνήμη. Μονάδες μαζικής αποθήκευσης. Περιφερειακές συσκευές. Επικοινωνίες υπολογιστών. Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα. Λειτουργικά Συστήματα. Αρχεία δεδομένων. Λογιστικά φύλλα (Excel) και εφαρμογές.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ Σ. Λεοντοπούλου

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ηθική
Ηθικά ζητήματα στις Επιχειρήσεις – Οι απαρχές της Ηθικής Φιλοσοφίας και η Εφαρμογή των Ηθικών Φιλοσοφιών στην Επιχειρησιακή Ηθική.
Η Εφαρμογή των Ηθικών Φιλοσοφιών στην Επιχειρησιακή Ηθική.
Επιχειρησιακή Ηθική και Κοινωνική Ευθύνη
Ηθικές Αποφάσεις στις Επιχειρήσεις
Οργάνωση και Ηθικές Αποφάσεις
Οργάνωση και Σημαντικοί Άλλοι
Περίσταση και Σύγκρουση στις Επιχειρήσεις
Εταιρικά Προγράμματα Ηθικής
Επιχειρησιακή Ηθική και Διεθνές Περιβάλλον
Θέματα Επιχειρησιακής Ηθικής – Διακρίσεις, Αποκαλύψεις, Μάρκετινγκ-Διαφήμιση και Προϊοντική Ευθύνη, Ασφάλεια και Υγεία, Εμπορικά Μυστικά και Σύγκρουση Συμφερόντων.

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι Φ. Σιβρίδου

Στο 1ο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται κείμενα μέσα από τα οποία εξοικειώνονται στην αναγνώριση, συμπλήρωση και γραφή memos, timetables, catalogues, report cards, telexes, registers, application forms, loan/job applications, interviews, holiday advertisements.

Η γραμματική και σύνταξη της γλώσσας περιλαμβάνει τις βασικές δομές, όπως χρόνοι (παρόντος, παρελθόντος, μέλλοντος), υποθετικοί λόγοι, πλάγιες ερωτήσεις, κ.λ.π. Εισαγωγή στη μετάφραση από ελληνικά στα αγγλικά.

ΓΑΛΛΙΚΑ Χ. Γκούσιος

Η διδασκαλία έχει σαν σκοπό την επανάληψη βασικών σημείων της γραμματικής, σύνταξης του λεξιλογίου σε εντατικό ρυθμό.

Βέβαια υπάρχει ένας προσανατολισμός στην επιλογή των κειμένων: αφ’ ενός μεν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για ποικιλία εκφράσεων και ενδιαφέροντος, αφ’ ετέρου δε αρκετά από αυτά να αναφέρονται στην Πανεπιστημιακή ζωή και το φοιτητικό περιβάλλον.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ε. Αλεξιάδου-Κότιου

Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II Χ.Χασάπης

Στην Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη II, που αποτελεί συνέχεια της Εισαγωγής στην Οικονομική Επιστήμη Ι, γίνεται λεπτομερής ανάλυση των αγορών τέλειου ανταγωνισμού, μονοπωλίου, ολιγοπωλίου και μονοπωλιακού ανταγωνισμού. Περαιτέρω, αναπτύσσεται η αγορά των συντελεστών παραγωγής με επιπλέον ανάλυση των εννοιών του εθνικού προϊόντος και εισοδήματος και η θεωρία της οριακής παραγωγικότητας, με βάση την οποία εξετάζονται χωριστά η αγορά εργασίας, κεφαλαίου και εδάφους καθώς και η θεωρία διανομής του εισοδήματος.

Τέλος, παρουσιάζεται η θεωρία της γενικής ισορροπίας και της οικονομικής ευημερίας, που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της θεωρίας των τιμών.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II Χ. Χρίστου

Μήτρες, Ορίζουσες, Συστήματα, Ιδιοτιμές - Ιδιοδιανύσματα. Άλγεβρα Βoule. Επιφάνειες. Συναρτήσεις δύο μεταβλητών, Μερικές παράγωγοι, Ακρότατα. Διπλά ολοκληρώματα. Διαφορικές Εξισώσεις, Εξισώσεις διαφορών. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, Τριπλά ολοκληρώματα. Τετραγωνικές μορφές. Γραμμικός προγραμματισμός - Μη γραμμικός προγραμματισμός. Θεωρία παιγνίων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II Ν. Πιττής

Τυχαίο πείραμα. Χώρος Πιθανοτήτων και σ-πεδία. Ταυτονομία και Ανεξαρτησία Δοκιμών. Η έννοια της τυχαίας μεταβλητής. Διακριτές τυχαίες μεταβλητές και συναρτήσεις πιθανότητας. Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και συναρτήσεις (πυκνότητας) πιθανότητας. Η έννοια του μοντέλου πιθανοτήτων. Παράμετροι του μοντέλου και οικογένειες κατανομών.
Παραδείγματα: Η κατανομή Βernoulli και η Κανονική Κατανομή. Ροπές τυχαίων μεταβλητών. Τυχαία Διανύσματα και οι Κατανομές τους. Η διμεταβλητή κανονική κατανομή. Ροπές από κοινού κατανομών. Η έννοια της συνδιακύμανσης. Οριακές (περιθώριες) κατανομές και δεσμευμένες κατανομές. Ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. ανεξαρτησία έναντι Γραμμικής Ανεξαρτησίας. Ανεξαρτησία και Κανονικότητα. Ροπές Δεσμευμένων Κατανομών: Δεσμευμένος Μέσος και Δεσμευμένη Διακύμανση. Συνάρτηση Παλινδρόμησης και Συνάρτηση Σκέδασης.
Οικογένειες Μονομεταβλητών Κατανομών: Κανονική, Student’s-t, Ομοιόμορφη, F, Βήτα, Γάμα, κ.λ.π. Οικογένειες Πολυμεταβλητών Κατανομών. Συναρτήσεις Τυχαίων Μεταβλητών. Σχολαστικές Ανελίξεις. Έννοιες και ορισμοί. Περιορισμοί Εξάρτησης και Ετερογένειας. Αυστηρά Στάσιμες, Στάσιμες Δεύτερης τάξης, Ανεξάρτητες, Ασυμπτωματικά ανεξάρτητες ανελίξεις.
Ειδικές Στοχαστικές Ανελίξεις: Ανεξάρτητη και Ταυτόνομη Ανέλιξη, Λευκός Θόρυβος, Τυχαίος Περίπατος, Martingales.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Π. Ευθύμογλου, Γ. Αληφαντής

Εισαγωγικές Έννοιες, Ισολογισμός, Λογιστικό Αποτέλεσμα, Λογαριασμός, Λειτουργία Λογαριασμών, Λογιστικά Γεγονότα, Λογιστικά Σφάλματα, Εγγραφές Προσαρμογής και Προσδιορισμού Λογιστικού Αποτελέσματος, Λογιστικό Κύκλωμα και Σύνταξη Λογιστικών Καταστάσεων.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι Σ. Σοφιανοπούλου

Διαδικασία λήψης διοικητικών αποφάσεων. Αποφάσεις κάτω από συνθήκες βεβαιότητας. Το πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού (Π.Γ.Π.). Διατύπωση Π.Γ.Π. στις διάφορες λειτουργίες της Διοίκησης. (Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική, Παραγωγή κ.ά.) Επίλυση Π.Γ.Π. με τη μέθοδο Simplex και τη χρήση Η/Υ. Θεωρία Δυικότητας. Το Δυϊκό πρόβλημα του Γ.Π. Ανάλυση Ευαισθησίας και λήψη αποφάσεων. Το πρόβλημα της Μεταφοράς, της Αντιστοίχησης, των Δικτύων. Διατύπωση και επίλυση προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού.

ΑΓΓΛΙΚΑ II Χ. Τόμπρου

Στο δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται την Αγγλική γλώσσα από άρθρο εφημερίδων και περιοδικών, όπως Τhe Times, Τhe Sunday Times, the Wall street Journal, Τhe International Ηerold Tribune, Τhe Guardian Weekly. Η γραμματική και σύνταξη της γλώσσας αφορά ένα μέσο επίπεδο σε εντατικό ρυθμό και περιλαμβάνει παθητική φωνή, πλάγιο λόγο, σημεία στίξεως, σύνταξη παραγράφων κ.λ.π. Γίνεται επιπλέον εξάσκηση των φοιτητών στη σύνταξη εμπορικών επιστολών.

ΓΑΛΛΙΚΑ Χ. Γκούσιος

Η διδασκαλία έχει σαν σκοπό την επανάληψη βασικών σημείων της γραμματικής, σύνταξης του λεξιλογίου σε εντατικό ρυθμό. Βέβαια υπάρχει ένας προσανατολισμός στην επιλογή των κειμένων: αφ’ ενός μεν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για ποικιλία εκφράσεων και ενδιαφέροντος, αφ’ ετέρου δε αρκετά από αυτά να αναφέρονται στην Πανεπιστημιακή ζωή και το φοιτητικό περιβάλλον.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ε. Αλεξιάδου-Κότιου

Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κ. Λυμπερόπουλος

Ορισμός, φιλοσοφία, ιστορική εξέλιξη του Μάρκετινγκ.
Το περιβάλλον του Μάρκετινγκ.
Η οργάνωση του Μάρκετινγκ.
Η έρευνα Μάρκετινγκ.
Η συμπεριφορά του καταναλωτή.
Η τμηματοποίηση της αγοράς.
Το μίγμα του Μάρκετινγκ (το προϊόν, η διανομή, η προβολή και η τιμολόγηση).
Άμεσο και ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α. Αντζουλάτος

Αυτό το μάθημα, έχοντας σχεδιασθεί με βάση τις γνωστικές ανάγκες μεταπτυχιακών φοιτητών σε σχολές Διοικήσεως Επιχειρήσεων, αναφέρεται στο μακροοικονομικό περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες και τα νοικοκυριά, δίνοντας μεγάλη έμφαση σε επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αναλυτικότερα, προσδιορίζει τις κύριες δυνάμεις που λειτουργούν στην παγκόσμια οικονομία, αναλύει τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις τους, παρουσιάζει τα διλήμματα που δημιουργούν σε κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες, και επισημαίνει τους επενδυτικούς κινδύνους και τις αντίστοιχες ευκαιρίες που δημιουργούν. Εξ ανάγκης το μάθημα καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων, όπως, οικονομικοί κύκλοι και μακροχρόνια ανάπτυξη, αγορές χρήματος, πληθωρισμός, ανεργία, ισοζύγιο πληρωμών, συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών, διεθνείς ροές επενδυτικών κεφαλαίων, σταθεροποιητική οικονομική πολιτική, αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηματαγορών και της «πραγματικής» οικονομίας. Επίσης, για να συνδέσει την θεωρία με την πράξη, αναφέρεται σε πολλές πραγματικές καταστάσεις, όπως, οι πρόσφατες τραπεζικές και νομισματικές κρίσεις στην Ν.Α. Ασία και την Τουρκία, η σαθρότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ιαπωνίας, η αγωνιώδης πορεία της δραχμής προς τη Ο.Ν.Ε., οι μεγάλες διακυμάνσεις στην ισοτιμία ευρώ / δολαρίου και η διεθνής μετάδοση χρηματοοικονομικών κρίσεων. Ουσιαστικά, το μάθημα επιδιώκει να διδάξει στο μέτρο του δυνατού πρόβλεψη των μακροοικονομικών εξελίξεων στην ρευστή παγκόσμια οικονομία. Προχωρημένα μαθήματα σε μεγαλύτερα εξάμηνα θα διδάξουν τον σχεδιασμό επενδυτικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων και την αξιοποίηση των αντίστοιχων ευκαιριών.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α. Σινανιώτη

Το Εμπορικό Δίκαιο. Οι έννοιες και η σημασία του. Κλάδοι του Εμπορικού Δικαίου. Εμπορικές πράξεις. Ιδιότητα του εμπόρου και συνέπειές της. Εμπορική ικανότητα. Εμπορική Επιχείρηση. Η έννοια της εμπορικής εταιρίας. Νομοθεσία εμπορικών εταιριών και διακρίσεις αυτών. Νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα των εταιριών αυτών. Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες. Η ευθύνη των εταίρων. Διαχείριση εμπορικών εταιριών.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Π. Ευθύμογλου, Γ. Αληφαντής

Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, Γενικά Χαρακτηριστικά Εθνικού Γενικού Λογιστικού Συστήματος, Λογιστικός Χειρισμός Παγίου Ενεργητικού και Αποσβέσεων, Αποθεμάτων (Μέθοδοι Αποτίμησης), Απαιτήσεων (Επισφαλείς Πελάτες), Χρεογράφων (Μέθοδοι Αποτίμησης), Συναλλάγματος (Μέθοδοι Τήρησης Λογαριασμών Συναλλάγματος και Αποτίμηση) και Προβλέψεων, Λογιστικά Συστήματα, Ολοκληρωμένη Λογιστική Διαδικασία, Αρχές Σύνταξης Ενοποιημένων Λογιστικών Καταστάσεων, Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος.

ΑΓΓΛΙΚΑ III Χ. Τόμπρου

Στο 3ο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται κείμενα που αναφέρονται στη Διαφήμιση στις Τράπεζες και Τραπεζικές συναλλαγές, στην Οικονομία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Βιομηχανία, στην Μόλυνση στο Διεθνές Εμπόριο, στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, στις Πολυεθνικές Εταιρίες, στην Αγορά, στη Βιομηχανοποίηση και στα Χρηματοοικονομικά θέματα. Τα κείμενα είναι διαβαθμισμένα ως προς τη δομή και σύνταξη της γλώσσας με στόχο την κατανόηση και εμπλούτιση του λεξιλογίου των φοιτητών. Γίνεται επιπλέον επεξεργασία νέων γλωσσικών φαινομένων καθώς και παρουσίαση, επεξεργασία και σύνταξη εμπορικών επιστολών.

ΓΑΛΛΙΚΑ Χ. Γκούσιος

Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί σε μια περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών γνώσεων, με παράλληλη εξέταση λεξιλογίων, γραμματικού και συντακτικών φαινομένων.

Η προσέγγιση της ύλης επιτυγχάνεται μέσα από πιο σύνθετα κείμενα, πολλά από τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε γαλλικές εφημερίδες ή περιοδικά.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ε. Αλεξιάδου-Κότιου

Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Πάγγειος

Το περιβάλλον της Λογιστικής του Κόστους. Βασικές έννοιες κόστους και ταξινόμησή του. Συμπεριφορά του κόστους στους διάφορους βαθμούς απασχόλησης.Συστήματα Κοστολόγησης κοστολόγηση κατά προϊόν (rob order) κοστολόγηση κατά φάση (Ρrocess) Πλήρης και Άμεση Κοστολόγηση (Αbsoretion - Direct). Πρότυπο κόστος - Ανάλυση Αποκλίσεων. Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Κ.Ο.Κ.)

ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Γ. Κατσιμπρής

Το χρήμα και ο ρόλος του στην οικονομία. Φορείς και μέσα άσκησης νομισματικής πολιτικής στην Ελλάδα. Οι εμπορικές τράπεζες (ιστορική εξέλιξη, διάρθρωση, είδη εργασιών, μειονεκτήματα). Οι αναπτυξιακές τράπεζες (σκοπός, λειτουργία, αποτέλεσμα). Οι ειδικοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί και ο ρόλος τους στην τραπεζική στα πλαίσια της Ε.Κ.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α. Μπένος

Το μάθημα αυτό αποτελείται από μια εισαγωγή στην αγορά ομολόγων και χρήματος με έμφαση στην αποτίμηση των χρεογράφων και την μέτρηση του κινδύνου τους. Ύστερα από μια σύντομη παρουσίαση της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς κρατικών και εταιρικών ομολόγων, αναλύουμε τις βασικές μαθηματικές τεχνικές για την κατασκευή της καμπύλης επιτοκίων και την τιμολόγηση πρώτα απλών ομολόγων σταθερού τοκομεριδίου και έπειτα αυτών με κυμαινόμενο τοκομερίδιο. Τέλος εξετάζουμε τις διαφορετικές μεθόδους μέτρησης του επιτοκιακού κινδύνου των προϊόντων σταθερού εισοδήματος (διάρκεια, σταθμισμένη διάρκεια, PVBP) και την αντιστάθμιση του χωρίς την χρήση παραγώγων (ανοσοποίηση χαρτοφυλακίου).

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV Γ. Διαμαντής

Οι φοιτητές διδάσκονται κείμενα και άρθρα που αναφέρονται σε επιχειρήσεις (πολυεθνικές εταιρείες, franchising κ.ά.), στις αρχές της οικονομικής επιστήμης (πληθωρισμός, φορολογία, οικονομικούς κύκλους κ.ά), θέματα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ετήσιων απολογισμών, αρχές του marketing, τεχνολογίας, πληροφορικής, και τέλος σε θέματα ναυτιλιακών σπουδών (ναυτιλιακές εταιρείες, φορτωτικά έγγραφα και Φορτωτικές, μόλυνση και ρύπανση της θάλασσας, ναύλος και είδη ναύλου, ναυτασφαλίσεις κ.ά.).Μέσα από αυτά τα κείμενα οι φοιτητές εξασκούνται στο πως να διαβάζουν και να κατανοούν ένα κείμενο όπως επίσης και να εξοικειώνονται με την ειδική ορολογία των κειμένων αυτών. Έμφαση επίσης δίδεται στο λεξιλόγιο και ειδικότερα σε εκφράσεις (business collacations) που συναντά κανείς συχνά στον επιχειρησιακό χώρο.Τέλος ασχολούνται με την σύνταξη εμπορικών επιστολών (παραγγελιών, παραπόνων, παροχής πίστωσης κ.ά.) όπως επίσης και με την σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής για μεταπτυχιακές σπουδές M.Β.Α. κ.ά.).

ΓΑΛΛΙΚΑ Χ. Γκούσιος

Η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει στην ολοκλήρωση των γνώσεων που αφορούν τη χρήση της γαλλικής γλώσσας.Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προφορική και γραπτή εξάσκηση. Η προσέγγιση της ύλης επιτυγχάνεται μέσα από κείμενο δημοσιευμένο στον γαλλικό τύπο. Τέλος κατά το παρόν εξάμηνο γίνεται εισαγωγή στη διδασκαλία της γαλλικής επιστημονικής ορολογίας.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ε. Αλεξιάδου-Κότιου

Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ II Ν. Μπλέσιος

Λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας και περιορισμένης αβεβαιότητας (κινδύνου). Κριτήρια λήψης αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. (Αισιοδοξίας, απαισιοδοξίας, ρεαλισμού, απώλειας ευκαιρίας ωφέλειας). Κριτήρια λήψης αποφάσεων κάτω από συνθήκες κινδύνου. (Προσδοκώμενης Τιμής, Προσδοκώμενης απώλειας ευκαιρίας ωφέλειας). Αξία Τέλειας Πληροφόρησης. Λήψη αποφάσεων σε διαδοχικά στάδια με χρήση των δένδρων αποφάσεων. Αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων (πειραμάτων) λήψης απόφασης.Εισαγωγή στη Θεωρία των Συστημάτων Αναμονής. Χαρακτηριστικά και στόχοι ενός Συστήματος Αναμονής. Βασικά Συστήματα Αναμονής με εφαρμογές στις λειτουργίες της Διοίκησης. Ανάλυση Κόστους - οφέλους ενός Συστήματος Αναμονής.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ III Χ. Χρίστου

Στα Μαθηματικά III αναλύονται θέματα όπως: Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων, Στοχαστικά Φαινόμενα, Κίνηση Brown, Δεσμευμένη μαθηματική ελπίδα, Martingales, Ολοκλήρωμα Rieman, Ολοκλήρωμα Rieman- Stieltjes, Ολοκλήρωμα Ito, Λήμμα Ito, Διαφορικές εξισώσεις, Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Π. Παντελίδης

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα πιο κάτω θέματα. Έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος, πηγές του συγκριτικού πλεονεκτήματος (Υποδείγματα Ricardo και Ηeckscher-Οhlin- Samuelson), οικονομίες κλίμακος, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο, διεθνείς μετακινήσεις των παραγωγικών συντελεστών, θεωρία δασμών και τελωνειακών ενώσεων, αγορά συναλλάγματος και ισοζύγιο πληρωμών, σταθερές ισοτιμίες, κυμαινόμενες ισοτιμίες και το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα.

ΘΕΣΜΟΙ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - Ε.Ε. Θ. Σκούντζος

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα πιο κάτω θέματα. Τα οικονομικά των ενώσεων χωρών, θεσμοί της Ε.Κ., όργανα της Ε.Κ., η ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων, η βιομηχανική πολιτική της Ε.Κ. και η σύγκλιση των οικονομικών μελών της Ε.Κ. στόχοι - μέτρα - μέσα.

ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Π. Ευθύμογλου, Α. Κατσαλής

Εισαγωγή στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Προγραμματισμός Επιχειρήσεων, Οργάνωση των Επιχειρήσεων, Διαδικασία του Ελέγχου, Η Επικοινωνία στο εσωτερικό των Επιχειρήσεων, Ηγεσία, Παρακίνηση του Προσωπικού, Λήψη Αποφάσεων και Επίλυση Προβλημάτων, Ομαδική Συνεργασία, Επίλυση των Συγκρούσεων στο Εσωτερικό των Επιχειρήσεων, Διοίκηση των Αλλαγών, Σωστή Αξιοποίηση του χρόνου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι) Ν. Τσαγκαράκης

Αυτό το μάθημα αναπτύσσει τις βασικές κινδύνου. Στο μάθημα αυτό η εργασία καθίσταται υποχρεωτική και οι φοιτητές δημιουργούν ομάδες εργασίας με σκοπό την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιριών που αναλαμβάνουν να μελετήσουν με τη μέθοδο των αριθμοδεικτών.Τα στοιχεία της ανάλυσης αυτής θα προέλθουν από τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν στο εργαστήριο Η/Υ του έννοιες και τα αναλυτικά εργαλεία της Χρηματοοικονομικής Διοικητικής. Ιδιαίτερα καλύπτει το νομικό και φορολογικό περιβάλλον της επιχείρησης, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και αριθμοδεικτών, πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης, διαχρονική αξία του χρήματος και αξιολόγηση επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου.Επίσης περιλαμβάνει μία εισαγωγή στη διαχείριση του Τμήματος (Finance, Metastock, Datastream, Στατιστική πληροφόρηση ΧΑΑ), από σχετικές στατιστικές / δημοσιεύσεις των επιχειρήσεων.

ΑΓΓΛΙΚΑ V Γ. Διαμαντής

Στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές ασχολούνται με την γλωσσική επεξεργασία και την εξοικείωση ορολογίας κειμένων με θέματα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους (διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικά και χρηματοοικονομικά, ασφάλειες, τεχνολογίας, λογιστικής, στατιστικής κ.ά.).Αυτό επιτυγχάνεται με ασκήσεις λεξιλογίου (λέξεων που συχνά συγχέουμε, σχηματισμός λέξεων, συνδυασμός ουσιαστικών/επιθέτων/ ρημάτων με πρόθεση) βασικών γραμματικών φαινομένων της Αγγλικής (Word Order, Passive Voice, Reported Speech, Conditionals, Verb Tenses, Link Words, Modals, κ.ά.)Τέλος οι φοιτητές ασχολούνται με την σύνταξη εμπορικών επιστολών που αναφέρονται σε αντιπροσώπευση εισαγωγών και εξαγωγών, οδηγίες ως προς τον υπολογισμό φόρου εισοδήματος, αίτηση για εργασιακή απασχόληση, συστατικές επιστολές, οδηγίες σε τράπεζα για αγορά μετοχών, εγκυκλίους, συνδρομής σε περιοδικά, πρόσκλησης σε συνέδρια κ.ά.).

ΓΑΛΛΙΚΑ Α. Βουγιουκλίδου

Κείμενα - Ορολογία: Σχετικά με τη Δημογραφία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Εμπόριο, Πώληση - Αγορά, Γεωργία, Πληροφορική, Στατιστική. Αλληλογραφία: Εισαγωγή στην Εμπορική Αλληλογραφία. Επιστολές που αφορούν στην εργασία και παραγγελίες εμπορευμάτων.Διανέμονται σημειώσεις της διδάσκουσας.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ε. Αλεξιάδου-Κότιου

Εξειδικευμένα κείμενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερμανόφωνες εφημερίδες και περιοδικά με την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκμάθησης τρόπων έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελματικών θεμάτων. Εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα και η εφαρμογή τους σε λεξικές, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εμπορικών επιστολών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Λ. Χυτήρης

Βασικές έννοιες οργανωτικής θεωρίας. Θεωρίες ανθρώπινης συμπεριφοράς και προσδιοριστικοί παράγοντες αυτής. Η εξίσωση ατομικής απόδοσης. Αξίες, Στάσεις, Αντίληψη και Προσωπικότητα των εργαζομένων και πως επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους. Συμπεριφορά ομάδων. Οργανωσιακές διαδικασίες για την επιρροή της συμπεριφοράς (Ηγεσία, Επικοινωνία, Δύναμη - Επιρροή - Εξουσία). Διευθέτηση διαπροσωπικών και διομαδικών συγκρούσεων. Διοίκηση αλλαγών. Κατανόηση κι ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ. Κόντος

Συνοπτική ιστορία, βασικές έννοιες, θεμελιώδη αξιώματα και αρχές της Λογιστικής – Λογιστική και λογιστικά πληροφοριακά συστήματα – Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (ΚΛΣΤ) – Λογιστική συναλλάγματος, Συναλλαγματική θέση – Χορηγήσεις, Επισφαλείς χορηγήσεις, Προβλέψεις – Χρεόγραφα – Καταθέσεις – Ίδια Κεφάλαια Τραπεζών – Λογαριασμοί αποτελεσμάτων – Λογαριασμοί τάξεως – Οργάνωση του Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος των Τραπεζών – Λοιπά θέματα λογιστικής Τραπεζών – Οι οικονομικές καταστάσεις των Τραπεζών.

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ν. Φίλιππος

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να παρουσιάσει τις τρέχουσες εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις στις πιο σημαντικές μορφές ατομικών επενδύσεων.Περιγράφονται είδη αξιόγραφων, όπως μετοχές, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια, παράγωγα αξιόγραφα αλλά και οι εγχώριοι και διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες. Επιπλέον παρουσιάζονται οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις αξιολόγησης και επιλογής αξιόγραφων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Χρηματιστηριακή Αγορά των Αθηνών και στο θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει.
Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές χρησιμοποιούν το προσομοιωμένο Dealing Room του Τμήματος όπου μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής πληροφόρησης (Reuters 3000, Metastock) έχουν άμεση πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II)
Ν. Τσαγκαράκης

Αυτό το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Διοικητική» και καλύπτει: ανάλυση σχέσεως κινδύνου και απόδοσης, την πολιτική χαρτοφυλακίου, αγοροπωλησιακά δικαιώματα, πηγές κεφαλαίου, κόστος κεφαλαίου, χρηματοοικονομική μόχλευση, κεφαλαιακή διάρθρωση, χρηματοδοτική μίσθωση, θεωρία και πρακτική μερισματικής πολιτικής. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές χρησιμοποιούν τις βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά πληροφοριακά πακέτα (Finance, Metastock, Datastream, SΗΑΖΑM, Στατιστική πληροφόρηση ΧΑΑ) για την εκπόνηση εργασιών.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ. Παππής

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα πιο κάτω θέματα. Εισαγωγή στα παραγωγικά συστήματα, θεωρία συστημάτων στη λήψη αποφάσεων, σχεδιασμός προϊόντος, σχεδιασμός δυναμικότητας, συστήματα αναμονής, σχεδιασμός θέσης παραγωγής, σχεδιασμός μεθόδου παραγωγής, μέτρηση εργασίας και χωροταξικός σχεδιασμός.

ΑΓΓΛΙΚΑ VΙ Φ. Σιβρίδου

Επιλογή κειμένων οικονομικής ορολογίας και ορολογίας διοίκησης επιχειρήσεων. Επιπλέον οι φοιτητές εξασκούνται στη γραφή ακαδημαϊκών εργασιών, αναφορών, σημειώσεων από διαλέξεις και βιβλία, περιλήψεις ακαδημαϊκών αναφορών, βιβλίων, άρθρων, διαλέξεων.

Γίνεται επιπλέον εξάσκηση στον προφορικό λόγο και ιδιαίτερα στον επιχειρησιακό χώρο σε περιπτώσεις όπως συνεντεύξεις για απασχόληση, συμμετοχή σε meetings, negotiations, product presentation, telephone conversations, advertising marketing, κ.λ.π.

ΓΑΛΛΙΚΑ Α. Βουγιουκλίδου

Κείμενα - Ορολογία: Σχετικά με το Ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, την επιχείρηση, την εταιρία, τη βιομηχανία, την Τράπεζα, το χρηματιστήριο. Αλληλογραφία: Σχετική με παράδοση εμπορευμάτων, παράπονα, πληρωμή, επιταγές. Η ύλη υπάρχει σε σημειώσεις.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ε. Αλεξιάδου-Κότιου

Εξειδικευμένα κείμενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερμανόφωνες εφημερίδες και περιοδικά με την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκμάθησης τρόπων έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελματικών θεμάτων. Εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα και η εφαρμογή τους σε λεξικές, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εμπορικών επιστολών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π. Ευθύμογλου, Σ. Σπηλιώτη

Εισαγωγικές Έννοιες, Διαχρονική Σύγκριση Λογιστικών Καταστάσεων, Καταστάσεων Κοινού Μεγέθους και Καταστάσεων Ποσοστών Τάσης Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών Ρευστότητας, Κεφαλαιακής Δομής, Απόδοσης, Δραστηριοτήτων, Αγοραίας Αξίας, Ανάλυση Οικονομικής Απόδοσης, Αρχές Διαχείρησης Κεφαλαίου Κίνησης, Καταστάσεις Μεταβολών Οικονομικής Θέσης και Ταμειακών Ροών, Σχέσεις Εσόδων-Εξόδων και Βαθμού Δραστηριότητας, Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σε Δραχμές Σταθερής Αγοραστικής Δύναμης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Γ. Διακογιάννης

Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές χρησιμοποιούν μικροϋπολογιστές και τα πακέτα LΟΤUS 1-2-3 και EXCEL για την κατάστρωση και επίλυση χρηματοοικονομικών προβλημάτων. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση των λογιστικών στοιχείων της επιχείρησης, στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη διαχρονική αξία του χρήματος και την αξιολόγηση επενδύσεων και στην ανάλυση στατιστικών στοιχείων από τις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Ν. Καραμούζης

Το μάθημα αυτό ασχολείται με τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης στο διεθνή χώρο με τους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς και κινδύνους που διέπουν τη διεθνή παρουσία της επιχείρησης και με τους χρηματοδοτικούς θεσμούς και τα πιστωτικά ιδρύματα που επηρεάζουν και διευκολύνουν τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόβλεψη και διαχείριση του συναλλαγματικού και πολιτικού κινδύνου και στη χρησιμοποίηση μεθόδων και τεχνικών διεθνούς τραπεζικής και χρηματοδότησης διεθνών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Σ. Μακρυδάκης

Περιγράφονται οι κυριότερες κατηγορίες πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και ο ρόλος τους στη διαδικασία της αποταμίευσης και των επενδύσεων. Αναλύονται οι κύριες λειτουργίες των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της οικονομικής θεωρίας της διαμεσολαβητικής (τραπεζικής) επιχείρησης. Εξετάζεται η χρηματοοικονομική διαχείριση των πιστωτικών οργανισμών και κυρίως η διαχείριση στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού τους. Ακόμα, εξετάζονται η διάρθρωση των πιστωτικών αγορών καθώς και οι τάσεις και επιπτώσεις της διεθνοποίησης των τραπεζικών εργασιών. Τέλος, στο μάθημα αυτό γίνονται παρουσιάσεις των παραγώγων προϊόντων και τεχνικών διαχείρισης κινδύνου σε προσομοιωμένο Dealing Room, χρήση των βάσεων δεδομένων για μελέτη των αγορών παραγώγων του εξωτερικού καθώς και πρόγραμμα αυτο-εκπαίδευσης σε παράγωγα προϊόντα και αγορές “Ιntuition Ρlus”.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ Δ. Κυριαζής

Παρουσιάζονται τα στοιχεία κυκλοφορούντος του ενεργητικού και οι πηγές βραχυπρόθεσμου παθητικού και εξετάζεται η σημασία τους για τη χρηματοοικονομική λειτουργία της επιχείρησης. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι και τεχνικές για την άριστη διαχείριση των στοιχείων του κεφαλαίου κίνησης σε συνδυασμό με τη χρήση οριογραμμάτων Reuters και Datastream. Αναλύονται οι μέθοδοι για την κατάστρωση χρηματοοικονομικών προγραμμάτων και οι τεχνικές πρόβλεψης των μεγεθών του κεφαλαίου κίνησης ώστε να βελτιστοποιείται η χρηματοδοτική διαχείριση πηγών κεφαλαίων.

ΑΓΓΛΙΚΑ VII Χ. Τόμπρου

Στο εξάμηνο αυτό γίνεται παρουσίαση κειμένων προχωρημένου επιπέδου (Proficiency) με θέματα - ορολογία οικονομική, διοίκησης επιχειρήσεων, στατιστικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρηματοοικονομικής, καθώς και υλικού για μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Γίνεται θεωρητική και πρακτική επεξεργασία ως προς το λεξιλόγιο, τη γραμματική και σύνταξη της γλώσσας, συνοδευόμενη από ασκήσεις κατανόησης για ανάπτυξη γραπτής και προφορικής δεξιότητας. Επιπλέον οι φοιτητές εξασκούνται στη μετάφραση της ειδικής ορολογίας του αντικειμένου τους και τη συγγραφή δοκιμίων, επαγγελματικών επιστολών και αναφορών.

ΓΑΛΛΙΚΑ Α. Βουγιουκλίδου

Κείμενα - Ορολογία: Σχετικά με το Management, Marketing, Φόρους, χρηματοδότηση, Δημόσιες Σχέσεις, Ενέργεια, Διαφήμιση. Αλληλογραφία: Σχετική με εγκύκλιο πληροφοριών, μεταφορές, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες. Η ύλη υπάρχει σε σημειώσεις.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ε. Αλεξιάδου-Κότιου

Εξειδικευμένα κείμενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερμανόφωνες εφημερίδες και περιοδικά με την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκμάθησης τρόπων έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελματικών θεμάτων. Εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα και η εφαρμογή τους σε λεξικές, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εμπορικών επιστολών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Δ. Κυριαζής

Ασχολείται με την διαμόρφωση και υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής για την επίτευξη των τιθέμενων οργανωσιακών στόχων. Μελετά με την βοήθεια ορισμένων εργαλείων και μεθοδολογιών της στρατηγικής διοίκησης τόσο τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος όσο και τις δυνατότητες και αδυναμίες του εσωτερικού περιβάλλοντος για την διαμόρφωση τις πλέον κατάλληλης στρατηγικής ώστε η επιχείρηση να αποκτήσει διαρκή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Α. Μπένος

Αυτό το μάθημα περιγράφει:
Τις μορφές χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων, τα χαρακτηριστικά τους και τις αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα υποδείγματα αποτίμησής τους (π.χ. Βlack - Scholes) και στις πρακτικές τους εφαρμογές στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης και τις επενδυτικές επιλογές των επενδυτών.
Τις μορφές προθεσμιακών συμβολαίων, τα χαρακτηριστικά τους και τις σχετικές αγορές τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα προθεσμιακά συμβόλαια επί των πιστωτικών χρεογράφων, του ξένου συναλλάγματος και των χρηματιστηριακών δεικτών.
Τις μορφές και μεθόδους αντιστάθμισης κινδύνου με τη χρήση προθεσμιακών συμβολαίων, χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων και ανταλλαγών απαιτήσεων.
Στο μάθημα αυτό γίνονται παρουσιάσεις των παραγώγων προϊόντων και τεχνικών διαχείρισης κινδύνου στο προσομοιωμένο Dealing Room που λειτουργεί στο Τμήμα, γίνεται χρήση των βάσεων δεδομένων (Data Stream, Metastock, Ρrofile, Ram, Finance Εσωτερικού) για τη μελέτη των αγορών παραγώγων του εξωτερικού και τέλος λειτουργεί πρόγραμμα αυτο-εκπαίδευσης σε παράγωγα προϊόντα και αγορές “Ιntuition Ρlus”

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Α. Αντζουλάτος

«Αναδυόμενες Αγορές» εκεί όπου οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηματαγορών, εγχωρίων και διεθνών, με τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες δημιουργούν πολλές ευκαιρίες για μεγάλα κέρδη, αλλά και μεγάλους κινδύνους. Εκεί όπου οι δραματικές μεταπτώσεις της οικονομικής πολιτικής, της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων και των αποδόσεων διεθνών και εγχωρίων επενδυτών είναι μάλλον σύνηθες φαινόμενο. Εκεί, επίσης, όπου οι υπεραισιόδοξες προσδοκίες -και οι ευκαιρίες για μεγάλα κέρδη- εναλλάσσονται με κρίσεις -και μεγάλους κινδύνους- σε έναν φαινομενικά, φαύλο κύκλο.
Το μάθημα παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο για την σε βάθος ανάλυση επενδύσεων, και εκθέσεως, εν γένει, σε «αναδυόμενες αγορές» από την σκοπιά των διεθνών επενδυτών, τραπεζών, κερδοσκόπων (speculators), bedge funds,... Παρέχει, επίσης, το υπόβαθρο για την ανάλυση των διλημμάτων πολιτικής τα οποία συχνά αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες των εν λόγω χωρών, καθώς και των επενδυτικών ευκαιριών που αυτά δημιουργούν. Προς τούτο, συνθέτει έννοιες και αναλυτικά εργαλεία από πολλές γνωστικές ενότητες, κυρίως της Διεθνούς Μακρο-χρηματοοικονομικής, των Διεθνών Χρηματαγορών και της Κεντρικής Τραπεζικής. Αναλύει, επίσης, έννοιες, όπως ο ηθικός κίνδυνος, η αντίθετη επιλογή και το peso problem, και κινδύνους, όπως, ο πολιτικός κίνδυνος, η αβεβαιότητα της οικονομικής πολιτικής, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο πληθωρισμός και οι κερδοσκοπικές εξάρσεις. Περαιτέρω, τονίζει τις διαφορές μεταξύ των «αναδυομένων» και των «ωρίμων αγορών».

ΑΓΓΛΙΚΑ VIII Φ. Σιβρίδου

Στο όγδοο εξάμηνο διδάσκονται κείμενα προχωρημένου γλωσσικού επιπέδου και ορολογία οικονομική, διοίκησης επιχειρήσεων, στατιστικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρηματοοικονομικής. Επίσης δίδεται υλικό σχετικό με μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Το λεξιλόγιο, η γραμματική και η σύνταξη διδάσκονται θεωρητικά και πρακτικά και δίδονται ασκήσεις κατανόησης για ανάπτυξη γραπτής και προφορικής δεξιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μετάφραση ειδικής ορολογίας που προαναφέρεται καί συγγραφή δοκιμίων, επαγγελματικών επιστολών και αναφορών.

ΓΑΛΛΙΚΑ Α. Βουγιουκλίδου

Κείμενα - Ορολογία: Σχετικά με μεταφορές, τελωνείο, εισαγωγές, εξαγωγές, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ταχυδρομείο. Αλληλογραφία: Σχετική με ασφαλίσεις. Βλάβες, Πληροφορίες. Η ύλη υπάρχει σε σημειώσεις.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ε. Αλεξιάδου-Κότιου

Εξειδικευμένα κείμενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερμανόφωνες εφημερίδες και περιοδικά με την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκμάθησης τρόπων έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελματικών θεμάτων. Εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα και η εφαρμογή τους σε λεξικές, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εμπορικών επιστολών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Γ. Διακογιάννης, Δ. Μαλλιαρόπουλος

Αυτό το μάθημα καλύπτει τις σχετικές θεωρίες και τα εμπειρικά πορίσματα σχετικά με τη σύνθεση, διαχείριση και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων μετοχών και άλλων αξιογράφων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις τεχνικές υπολογισμού αποδοτικών χαρτοφυλακίων, στο υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων και στις επεκτάσεις του, στο υπόδειγμα κερδοσκοπικής αποτίμησης και στις επεκτάσεις του και στην αποδοτικότητα χαρτοφυλακίου. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές χρησιμοποιούν μικροϋπολογιστές και τα πακέτα LΟΤUS 1-2-3 και EXCEL για την επίλυση προβλημάτων. Τέλος, το μάθημα αυτό καθιστά υποχρεωτική την εργασία της οποίας ο βαθμός θα ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός παιχνιδιού χαρτοφυλακίου το οποίο παρακολουθείται από τους φοιτητές με τη βοήθεια των στοιχείων της βάσης δεδομένων της Ρrofile και της Reuters.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Ν. Φίλιππας

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να παρουσιάσει τις τρέχουσες εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις στις πιο σημαντικές μορφές συλλογικών επενδύσεων όπως είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια και οι Εταιρίες Επενδύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εγχώρια αγορά και σε θέματα όπως το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των αγορών, ιστορική ανασκόπηση του θεσμού, γνωριμία με τις εταιρίες, μέθοδοι αποτίμησης στοιχείων ενεργητικού, εκτίμηση των κινδύνων, κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των επί μέρους συλλογικών επενδύσεων και μάρκετινγκ των συγκεκριμένων επενδυτικών προϊόντων. Τέλος, αναλύεται ο πρόσφατος κώδικας δεοντολογίας των Α.Ε.Δ.Α.Κ. και των Εταιριών Επενδύσεων. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές χρησιμοποιούν το προσομοιωμένο Dealing Room του Τμήματος όπου μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής πληροφόρησης (Reuters 3000, Εffect) έχουν άμεση πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς συλλογικές επενδύσεις.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ. Μαλλιαρόπουλος

Αυτό το μάθημα καλύπτει ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής που δεν περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη των βασικών μαθημάτων χρηματοοικονομικής του προγράμματος. Λόγω της φύσης τους, τα θέματα αυτά μπορεί να διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο. Το μάθημα αυτό προσφέρεται σε περιορισμένο αριθμό φοιτητών η επιλογή των οποίων γίνεται με διαδικασίες που καθορίζονται από την Γ.Σ. του Τμήματος. Οι φοιτητές πέρα από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας θα εκπονήσουν και μια εργασία - μελέτη.

Το μάθημα καλύπτει την σύγχρονη θεωρία αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση ενός ενιαίου θεωρητικού πλαισίου από το οποίο προκύπτουν τα βασικά υποδείγματα αποτίμησης ως ειδικές περιπτώσεις. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει μια βαθύτερη αντίληψη του τρόπου με τον οποίον καθορίζονται οι τιμές μετοχών και αξιογράφων στις αγορές.

ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Δ. Κυριαζής

Οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις είναι επενδύσεις επιχειρήσεων σε άλλες επιχειρήσεις τεράστιας σημασίας από πλευράς κεφαλαίων και επιπτώσεων για όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες (π.χ. μέτοχοι, managers, εργαζόμενοι, κυβέρνηση, καταναλωτές). Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει την δραστηριότητα των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων χρησιμοποιώντας ένα μείγμα χρηματοοικονομικής θεωρίας και στρατηγικού μάνατζμεντ. Έμφαση δίδεται στα θέματα της απόδοσης των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, των διαφόρων στρατηγικών κατά την διάρκεια των προσφορών εξαγοράς, της αποτιμήσεως των εταιρειών στόχων εξαγοράς, στον τρόπο πληρωμής του τιμήματος εξαγοράς, και στον λογιστικό χειρισμό της υπεραξίας (goodwill) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Μνεία επίσης γίνεται και στο ισχύον Νομικό Πλάισιο.