293 Φαρμακευτικής Πάτρας

Το Τμήμα Φαρμακευτικής ιδρύθηκε το 1977 και λειτούργησε αρχικά ως Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Από το 1983 αποτελεί Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας μαζί με Τμήμα Ιατρικής. Περιλαμβάνει 8 Εργαστήρια και 2 υπό ίδρυση Εργαστήρια στα οποία απασχολούνται συνολικά 17 μέλη Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού και 4 μέλη Ειδικού Διδακτικού-Τεχνικού Προσωπικού.

Αντικείμενα του Τμήματος Φαρμακευτικής αποτελούν α) σε προπτυχιακό επίπεδο η εκπαίδευση των φοιτητών. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζεται περιοδικά στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της φαρμακευτικής επιστήμης και της τεχνολογίας αλλά και στις αλλαγές του φαρμακευτικού επαγγέλματος. β) στην έρευνα σε νέα πεδία της φαρμακευτικής επιστήμης και γ) στην αφομοίωση των σημερινών κατευθύνσεων της φαρμακευτικής επιστήμης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Το Τμήμα Φαρμακευτικής στεγάζεται προς το παρόν στα Προκατασκευασμένα Κτίρια της Πανεπιστημιούπολης μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου κτιρίου. Το χρονίζον αυτό πρόβλημα της μόνιμης εγκατάστασης του Τμήματος σε σύγχρονο κτίριο βρίσκεται ήδη στο επίπεδο της ύπαρξης ολοκληρωμένης μελέτης-εφαρμογής, παραδοθείσας από το επιλεγέν Μελετητικό Γραφείο (Τομπάζης & Συνεργάτες) και των Τευχών Δημοπράτησης. Η προσπάθεια του Τμήματος, σε πλήρη συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση, εστιάζεται στην έγκαιρη εξεύρεση πόρων από το Γ' ΚΠΣ για την κατασκευή του κτιρίου.

Η κατανομή των μελών ΔΕΠ ανά βαθμίδα είναι : 2 τακτικοί καθηγητές, 6 αναπληρωτές καθηγητές, 7 επίκουροι καθηγητές και 2 λέκτορες.

To τμήμα προσφέρει τους ακόλουθους τίτλοι σπουδών:

Πτυχίο Φαρμακευτικής,
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (5 κατευθύνσεις), και
Διδακτορικό Δίπλωμα.
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι διάρκειας 10 εξαμήνων και οδηγεί στην απονομή Πτυχίου στην Φαρμακευτική. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης με διάρκεια 4 εξάμηνα και/ή Διδακτορικού Διπλώματος με διάρκεια 8 εξάμηνα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας
Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων
Εργαστήριο Μοριακής Φαρμακολογίας
Εργαστήριο Ενόργανης Φαρμακευτικής Ανάλυσης
Εργαστήριο Φαρμακοκινητικής
Εργαστήριο Ραδιοφαρμάκων και
Εργαστήριο Φυσικοφαρμακευτικής

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών καταρτίζεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών στην Φαρμακευτική Επιστήμη είναι πέντε (5) έτη (δέκα εξάμηνα) και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή εξάσκηση.
Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Κάθε ώρα διδασκαλίας αντιστοιχεί με μία (1) διδακτική μονάδα και κάθε ώρα εργαστηριακής ασκήσεως με μισή (1/2) διδακτική μονάδα. Για τους φοιτητές που έχουν απαλλαγεί από την εξέταση μαθημάτων, αφαιρείται ο αντίστοιχος με τα μαθήματα αριθμός διδακτικών μονάδων από τον απαιτούμενο αριθμό για τη λήψη του πτυχίου. Για τους φοιτητές που έχουν διδαχθεί λιγότερα μαθήματα ή έχουν μεταβληθεί οι διδακτικές μονάδες των μαθημάτων τους στα προγράμματα σπουδών με αποφάσεις της Γ.Σ. του Τμήματος μεταβάλλεται αντίστοιχα και ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου τους. Επίσης για την εξάσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού απαιτείται και πρακτική άσκηση διάρκειας ενός χρόνου.
Ο καθορισμός των ημερομηνιών Έναρξης και Λήξεως των Μαθημάτων του Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου, οι Ημερομηνίες των αντιστοίχων Εξετάσεων καθώς και τυχόν μεταβολές των καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού είναι απαραίτητη η άδεια που χορηγεί το Υπουργείο Υγείας στους πτυχιούχους που έχουν ολοκληρώσει 5 τρίμηνα άσκησης σε Φαρμακείο και έχουν περάσει τις σχετικές εξετάσεις. Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε φαρμακεία, φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακαποθήκες, σε αντιπροσωπείες φαρμακευτικών οίκων, σε πρατήρια φαρμακευτικών βιομηχανιών, σε νοσοκομεία, σε κλινικές, στον εθνικό οργανισμό φαρμάκων, σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, σε ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς (Ι.Κ.Α.- Ο.Γ.Α. κ.ά.), ως επιστημονικό προσωπικό στους τομείς έρευνας και παραγωγής φαρμάκων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδρύοντας δικό τους Φαρμακείο. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ειδική άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας από την αρμόδια νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Η χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου από 1-1-1997 τελεί υπό ορισμένους πληθυσμιακούς περιορισμούς.

Πρόγραμμα Σπουδών

Ο αριθμός δίπλα σε κάθε μάθημα είναι ο κωδικός του μαθήματος

ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο

ΦΠ-111 Γενική και Ανόργανη Χημεία
ΦΠ-112 Εμβιομηχανική-Βιοηλεκτρισμός
ΦΠ-113 Εφαρμοσμένη Φυσική
ΦΠ-114 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
ΦΠ-115 Γενική Βιολογία Ι
ΦΠ-116 Ξένη Γλώσσα Ι

ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο

ΦΠ-121 Κλασσική Αναλυτική Χημεία
ΦΠ-122 Οργανική Χημεία Ι
ΦΠ-123 Γενική Βιολογία ΙΙ
ΦΠ-124 Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας
ΦΠ-125 Βιοστατιστική
ΦΠ-126 Μορφολογία Ανθρωπίνου Σώματος
ΦΠ-127 Φυσιολογία Ι
ΦΠ-128 Ξένη Γλώσσα ΙΙ

ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο

ΦΠ-211 Οργανική Χημεία ΙΙ
ΦΠ-212 Πληροφορική
ΦΠ-213 Φυσιολογία ΙΙ
ΦΠ-214 Ειδικά Μαθήματα Βοτανικής
ΦΠ-214 Γενετική-Φαρμακογενετική
ΦΠ-214 Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ
ΦΠ-214 Εργ. Γενικής Αναλυτικής Χημείας

ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο

ΦΠ-221 Επείγουσα Ιατρική - Πρώτες Βοήθειες
ΦΠ-222 Βιοχημεία Ι
ΦΠ-223 Φυσικοχημεία
ΦΠ-224 Συνθετική Οργανική Χημεία
ΦΠ-226 Ξένη Γλώσσα IV

ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο

ΦΠ-311 Φαρμακευτική Χημεία Ι
ΦΠ-312 Βιοχημεία ΙΙ
ΦΠ-313 Τεχνικές Διαχωρισμού - Ηλεκτροχημικές Αναλύσεις
ΦΠ-314 Χημεία Φυσικών Προϊόντων
ΦΠ-315 Φυσικοφαρμακευτική
ΦΠ-316 Μεθοδολογία Απομόνωσης και Ταυτοποίησης Φυσ. Προϊόντων Ι

ΕΞΑΜΗΝΟ 6ο

ΦΠ-321 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ
ΦΠ-322 Οργανική Φασματοσκοπία και Φασματομετρία
ΦΠ-323 Φαρμακολογία Ι
ΦΠ-324 Κλινική Χημεία
ΦΠ-325 Φαρμακευτική Μικροβιολογία
ΦΠ-326 Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι

ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο

ΦΠ-411 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙΙ
ΦΠ-412 Φαρμακογνωσία Ι
ΦΠ-413 Φαρμακολογία ΙΙ
ΦΠ-414 Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ
ΦΠ-415 Κλινική Φαρμακευτική - Φαρμακοθεραπεία
ΦΠ-416 Εισαγωγή στην Βιοτεχνολογία

ΕΞΑΜΗΝΟ 8ο

ΦΠ-421 Τοξικολογία
ΦΠ-422 Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης
ΦΠ-423 Χημεία και Τεχνολογία Καλλυντικών
ΦΠ-424 Βιοφαρμακευτική - Φαρμακοκινητική
ΦΠ-425 Φαρμακογνωσία ΙΙ
ΦΠ-426 Φαρμακευτική Χημεία IV
ΦΠ-427 Μεθοδολογία Απομόνωσης και Ταυτοποίησης Φυσ. Προϊόντων ΙΙ

ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο

ΦΠ-511 Μοριακή Φαρμακολογία Ι
ΦΠ-512 Φαρμακευτική Πρακτική Ι
ΦΠ-513 Διπλωματική Εργασία Ι

ΕΞΑΜΗΝΟ 10ο

ΦΠ-521 Ραδιοφαρμακευτική
ΦΠ-522 Φαρμακευτική Πρακτική ΙΙ
ΦΠ-523 Διπλωματική Εργασία ΙΙ
ΦΠ-524 Μοριακή Φαρμακολογία ΙΙ

Περιγραφή μαθημάτων

Ε΅βιο΅ηχανική – Βιοηλεκτρισ΅ός
• Μηχανική. Εισαγωγή στη Μηχανική. Κινη΅ατική. Στατική των απόλυτα στερεών. Στατική και αντοχή πραγ΅ατικών στερεών. Οστά, Στατική των ρευστών. Δυνα΅ική.
• Ηλεκτρισ΅ός. Ι. Ηλεκτρισ΅ός - Μαγνητισ΅ός: Στατικός ηλεκτρισ΅ός, Συνε-χή ρεύ΅ατα, Μαγνητισ΅ός, Εναλλασσό΅ενα ρεύ΅ατα.
• Παραγωγή Διάδοση και Μέτρηση Βιοδυνα΅ικών: Ηλεκτρικές ιδιότητες των νεύρων, Ηλεκτροκαρδιογραφία, Ηλεκτρο΅υογραφία, Ηλεκτροεγκεφαλογρα-φία, Προκλητά Δυνα΅ικά.
• Επιβολή Ηλεκτρισ΅ού στο σώ΅α: Διαθερ΅ία, Απινιδωτής, Ηλεκτρική διέγερση, Βη΅ατοδότης, Ηλεκτρική ε΅πέδηση, Ηλεκτρική ασφάλεια, Κεραυνοπληξία.
• Βιο΅αγνητισ΅ός: Συγκριτική Εισαγωγή, Μαγνητισ΅ός νεύρων, Μαγνητο-καρδιογραφία, Προκλητά ΅αγνητικά πεδία.
Εφαρ΅οσ΅ένη Φυσική
• Ακουστική, Φυσική της Ακοής
• Οπτική και Φυσική της Όρασης
• Θερ΅ότητα
• Ατο΅ική Φυσική
• Παράγωγοι και Διαφορικά, Μελέτη Πραγ΅ατικών Συναρτήσεων (ακρότατα, ση΅εία κα΅πής, ασύ΅πτωτες, γραφική παράσταση)
• Αόριστο ολοκλήρω΅α (παράγουσα, ΅έθοδοι υπολογισ΅ού)
• Ορισ΅ένο ολοκλήρω΅α

Γενική Βιολογία Ι
Αρχές κυτταρικής οργάνωσης και λειτουργίας (επίπεδα οργάνωσης - ιοί, ιοειδή, ΅ηκοπλάσ΅ατα - γενική θεώρηση της οργάνωσης των κυττάρων - κύτταρο και ενέργεια - προέλευση του κυττάρου).
Τα ΅ακρο΅όρια του κυττάρου (πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα, υδατάνθρακες, λιπίδια, επίπεδα οργάνωσης των ΅ακρο΅ορίων).
Βασικές τεχνικές για τη ΅ελέτη του κυττάρου (΅ικροσκοπία, κυτταροκαλλιέργειες, απο΅όνωση βιο΅ορίων, ποσοτική ανάλυση βιο΅ορίων, χαρακτηρισ΅ός βιο΅ορίων, ΅οριακή ανάλυση).
Πλασ΅ατική ΅ε΅βράνη και διαπερατότητα (΅οριακή σύσταση των ΅ε΅βρανών, οργάνωση των ΅ε΅βρανών, διαπερατότητα των ΅ε΅βρανών).
Κυτταρικές αλληλεπιδράσεις (διαφοροποιήσεις της πλασ΅ατικής ΅ε΅βράνης, εξωκυττάρια ύλη, κυτταρική αναγνώριση και προσκόλληση, κυτταρική επικοινωνία).
Γενετικός κώδικας και πρωτεϊνοσύνθεση (γενετικός κώδικας, αντιγραφή του DNA, επιδιόρθωση του DNA, ΅εταγραφή, ωρί΅ανση του RNA, ριβοσώ΅ατα και πρωτεϊνοσύνθεση).
Λειτουργική ολοκλήρωση των πρωτεϊνών (ενδοπλασ΅ατικό δίκτυο, σύ΅πλεγ΅α Golgi, σύνθεση πρωτεϊνών στο Ε. Δ., σύνθεση πρωτεϊνών σε ελεύθερα ριβοσώ΅ατα, επιλογή του τόπου προορισ΅ού τους, ΅ετα-΅εταφραστικές τροποποιήσεις, έκκριση πρωτεϊνών).
Αποικοδό΅ηση βιο΅ορίων (αποικοδό΅ηση πρωτεϊνών, λυοσώ΅ατα, κυτταρική πέψη, υπεροξειδιοσώ΅ατα, γλυοξυοσώ΅ατα).
Σταθ΅ική ανάλυση (ιζή΅ατα: σχη΅ατισ΅ός, κρυστάλλωση, ιδιότητες, ΅όλυνση, καθαρισ΅ός, προβλή΅ατα). Ογκο΅ετρική ανάλυση (εισαγωγικές έννοιες, ΅ελέτη ογκο΅ετρικού συστή΅ατος, δείκτες, προβλή΅ατα), Τεχνική σταθ΅ικής και ογκο΅ετρικής ανάλυσης (Περιγραφή αναλυτικών οργάνων, χειρισ΅ός οργάνων, αναλυτικά αντιδραστήρια, χειρισ΅οί και πορεία ανάλυσης).
Οργανική Χη΅εία Ι
• Εισαγωγή στην Οργανική Χη΅εία.
• Χη΅ικοί Δεσ΅οί.Τετραεδρία του άνθρακα. Διπλοί και τριπλοί δεσ΅οί. Μη εντοπισ΅ένα τροχιακά.
• Μεσο΅έρεια-Επαγωγικό φαινό΅ενο.
• Ισχύς Οξέων-Βάσεων.
• SN1, SN2 και SΝi ΅ηχανισ΅οί.
• Οπτική Ισο΅έρεια. Ασύ΅΅ετρα άτο΅α άνθρακα.
• Αλκοόλες. Εστεροποίηση.
• Αιθέρες.
• Καρβονυλοενώσεις.
• Αντιδράσεις ενώσεων ΅ε διπλό δεσ΅ό.
• Οργανο΅εταλλικές ενώσεις.
• Αντιδράσεις Diels-Alders.
• Μετάθεση κατά Beckmann.
• Βενζοϊκή και Βενζυλική ΅ετάθεση.

Γενική Βιολογία ΙΙ
Κυτταροσκελετός και κίνηση (οργάνωση κυτταροσκελετού, ΅ικρο-σωληνίσκοι, ΅ικροϊνίδια, ενδιά΅εσα ινίδια, τρόποι κυτταρικής κίνησης).
Μιτοχόνδρια και χλωροπλάστες (δο΅ή, λειτουργία, αυτονο΅ία, προέλευση).
Το ανοσοποιητικό σύστη΅α (κυτταρική βάση των ανοσοαντιδράσεων, δο΅ή και λειτουργία των αντισω΅άτων, ΅οριακή βάση της ποικιλότητας των αντισω΅άτων, κυτταρική ανοσία).
Βιολογία του καρκίνου (ιδιότητες του καρκινικού κυττάρου, καρκινογόνοι παράγοντες, ΅οριακή βάση του καρκίνου, ΅ετάσταση).
Περιβαλλοντική ΅ικροβιολογία, Εφαρ΅οσ΅ένη ΅ικροβιολογία και Βιοτεχνολογία (αξιολόγηση στελεχών για παραγωγή ενέργειας και προϊόντων προστιθέ΅ενης αξίας).
Βιολογικές Προσεγγίσεις στη Φαρ΅ακευτική
In vivo και in vitro βιολογικά συστή΅ατα ΅ελέτης της δράσης χη΅ικών ουσιών και φαρ΅άκων. Ποσοτικός προσδιορισ΅ός βιο΅ορίων και φαρ΅άκων ΅ε τη χρήση ανοσολογικών τεχνικών.
Καλλιέργειες προ και ευκαρυωτικών κυττάρων. Βασικά στοιχεία περιβάλλοντος κυτταροκαλλιέργειας.
Είδη ιστών. Εξωκυττάρια ύλη. Τρόποι απο΅όνωσης κυττάρων από ιστούς και όργανα.
Χρήση in vivo συστη΅άτων για τη ΅ελέτη της δράσης των φαρ΅άκων. Το παράδειγ΅α της χοριοαλλαντοϊκής ΅ε΅βράνης ε΅βρύου όρνιθας. Αλλα παραδείγ΅ατα.
Εξωσω΅ατική γονι΅οποίηση. Κυτταρική διαίρεση-κυτταροστατικά φάρ΅ακα.
Οντογένεση και διατήρηση του διαφοροποιη΅ένου φαινοτύπου. Αλληλεπιδράσεις ΅εταξύ κυττάρων και ρόλος της εξωκυττάριας ύλης και διαλυτών παραγόντων.
Επιδράσεις χη΅ικών και φαρ΅ακευτικών ουσιών στην οντογένεση πολυκύτταρων οργανισ΅ών.
Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογικών Προσεγγίσεων στη Φαρ΅ακευτική
Η χρήση της βιβλιογραφίας.
Τύποι δη΅οσιευ΅άτων σε επιστη΅ονικά περιοδικά. Μορφή και διάταξη ενός άρθρου. Λέξεις κλειδιά.
Μέτρηση του ρυθ΅ού αύξησης βακτηριακού πληθυσ΅ού. Χρώση ΅ικροοργανισ΅ών.
Καλλιέργεια ευκαρυωτικών κυττάρων.
Απο΅όνωση ευκαρυωτικών κυττάρων από ιστούς. Μέτρηση αριθ΅ού κυττάρων σε εναιώρη΅α. Προσδιορισ΅ός ποσοστού ζωντανών και νεκρών κυττάρων.
Γονι΅οποίηση και ε΅βρυϊκή ανάπτυξη ασπόνδυλων.
Γα΅έτες, γονι΅οποίηση και πρώτα στάδια ανάπτυξης ζυγωτού.
Ε΅βρυική ανάπτυξη σπονδυλωτών.
Ανάπτυξη ε΅βρύου όρνιθας. Μελέτη της οντογένεσης της όρνιθας. Ανάπτυξη των εξωε΅βρυικών ΅ε΅βρανών. Η χοριοαλλαντοϊκή ΅ε΅βράνη του ε΅βρύου όρνιθας ως in vivo σύστη΅α για την ΅ελέτη της δράσης χη΅ικών και φαρ΅ακευτικών ουσιών.
Ποσοτικός προσδιορισ΅ός πρωτεϊνών και ΅ικρο΅ορίων ΅ε ανοσολογικές τεχνικές-ELISA.
Βιοστατιστική
• Περιγραφική Στατιστική και δειγ΅ατικές κατανο΅ές: Πληθυσ΅ός και τυχαίο δείγ΅α, κατανο΅ή δείγ΅ατος, συχνότητα, σχετική συχνότητα, αθροιστική συχνότητα, περιγραφή και σύ΅πτυξη αριθ΅ητικών δεδο΅ένων, χαρακτηριστικοί παρά΅ετροι της δειγ΅ατικής κατανο΅ής, ιατρικές εφαρ΅ογές.
• Θεωρία Πιθανοτήτων: Πιθανότητες και στατιστική, δειγ΅ατικός χώρος και ενδεχό΅ενα, ορισ΅οί και νό΅οι πιθανοτήτων, δεσ΅ευ΅ένη πιθανότητα - ολική πιθανότητα - κανόνας του Bayes, ανεξαρτησία ενδεχο΅ένων και πειρα΅άτων, πιθανότητες επιβίωσης, ιατρική διάγνωση ΅ε computers.
• Τυχαίες ΅εταβλητές-κατανο΅ές πιθανοτήτων: Διακριτές τυχαίες ΅εταβλητές, συνεχείς τυχαίες ΅εταβλητές, χαρακτηριστικοί παρά΅ετροι των κατανο΅ών πιθανοτήτων, διωνυ΅ική και πολυωνυ΅ική κατανο΅ή ΅ε εφαρ΅ογές στην γενετική και κληρονο΅ικότητα, κανονική κατανο΅ή, ιατρικές εφαρ΅ογές της κανονικής κατανο΅ής.
• Στατιστική Συ΅περασ΅ατολογία:
test), συ΅περασ΅ατολογία για τις διακυ΅άνσεις, κλινικές δοκι΅ές.

Μορφολογία Ανθρωπίνου Σώ΅ατος
• Εισαγωγή
• Οστεολογία, Μυικό σύστη΅α, Κυκλοφορικό σύστη΅α
• Πεπτικό σύστη΅α, Αναπνευστικό σύστη΅α, Ουροποιητικό σύστη΅α
• Αυτόνο΅ο νευρικό σύστη΅α, Ενδοκρινικό σύστη΅α
• Γεννητικά συστή΅ατα
• Νευρικό σύστη΅α και αισθητήρια όργανα

Φυσιολογία Ι
• Γενική Φυσιολογία.
• Φυσιολογία του αί΅ατος.
• Φυσιολογία του κυκλοφορικού συστή΅ατος.
• Φυσιολογία του αναπνευστικού συστή΅ατος.

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας Ι
• Μέτρηση ερυθρών και λευκών αι΅οσφαιρίων.
• Λευκοκυτταρικός τύπος. Ταχύτητα καθίζησης.
• Ο΅άδες αί΅ατος και RHESUS.
• Μέτρηση χρόνου ροής και χρόνου πήξης.
• Λήψη και ερ΅ηνεία ηλεκτροκαρδιογραφή΅ατος.
• Μέτρηση αναπνευστικών όγκων ΅ε τη ΅έθοδο της σπιρο΅ετρίας.
• Φροντιστήριο κυκλοφορικού συστή΅ατος.
Οργανική Χη΅εία ΙΙ
• Ε1 και Ε2 αντιδράσεις.
• Χη΅εία ελευθέρων ριζών.

Πληροφορική
• Ιστορική αναδρο΅ή της εξέλιξης των υπολογιστών.
• Δο΅ή και λειτουργία του υπολογιστή.
• Λογισ΅ικό συστή΅ατος υπολογιστών.
Λειτουργικά Συστή΅ατα
Γλώσσες Προγρα΅΅ατισ΅ού
Βάσεις Δεδο΅ένων
Φύλλα Εργασίας
Επεξεργαστές Κει΅ένων
• Λογισ΅ικό Φαρ΅ακευτικών Εφαρ΅ογών
Εργαστηριακές Ασκήσεις Πληροφορικής
Εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση υπολογιστή. Εκ΅άθηση βασικών λειτουργιών των Windows, εγγραφή κει΅ένων, επεξεργασία λογιστικού φύλλου. Επικοινωνία ΅έσω του διαδικτύου, εντοπισ΅ός και αποθήκευση πληροφοριών.

Φυσιολογία ΙΙ
• Φυσιολογία του ουροποιητικού συστή΅ατος. Ρύθ΅ιση του όγκου, σύστασης και pH των υγρών του σώ΅ατος.
• Φυσιολογία του πεπτικού συστή΅ατος.
• Φυσιολογία των ενδοκρινών αδένων. Φυσιολογία του γεννητικού συστή΅ατος.
• Φυσιολογία του αυτόνο΅ου νευρικού συστή΅ατος. Φυσιολογία του υποθαλά΅ου.
Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας ΙΙ
Οξεοβασική ισορροπία.
Ειδικά Μαθή΅ατα Βοτανικής
• Περιεχό΅ενο και επί ΅έρους κλάδοι της επιστή΅ης της Βοτανικής.
• Οργάνωση του φυτικού σώ΅ατος : Από το ΅ονοκύτταρο στο πολυκύτταρο επίπεδο οργάνωσης (κοινόβια, αποικίες, υφές, ιστοί). Μορφολογία και ταξινό΅ηση προκαρυωτικών φυτικών οργανισ΅ών (Βακτήρια, Κυανοφύνη).
• Ευκαρυωτικοί φυτικοί οργανισ΅οί. Μορφολογία και ταξινό΅ηση κατωτέρων φυτών (Φύκη, Μύκητες, Βρύα).
• Μορφολογία και ταξινό΅ηση Ανωτέρων φυτών (Πτεριδόφυτα, Σπερ΅ατόφυτα).
• Φυτικοί ιστοί (Μεριστω΅ατικός, Επιδερ΅ικός, Αγωγός, Στηρικτικός). Φυτικά όργανα (Ρίζα, Βλαστός, Φύλλα, ’νθος κ.λ.π.).
• Αναπαραγωγή φυτών - Βιολογικοί κύκλοι.
• Ταξινο΅ικές ο΅άδες Ανώτερων φυτών. Πτεριδόφυτα (Αντιπροσωπευτικές οικογένειες και γένη). Γυ΅νόσπερ΅α (Αντιπροσωπευτικές οικογένειες και γένη). Αγγειόσπερ΅α (Αντιπροσωπευτικές οικογένειες και γένη).
Εργαστηριακές Ασκήσεις Βοτανικής
Οι εργαστηριακές ασκήσεις περιλα΅βάνουν ΅ικροσκοπικές παρατηρήσεις ΅ονί΅ων παρασκευασ΅άτων και νωπού υλικού στο στερεοσκόπιο και ΅ικροσκόπιο των κυριότερων φυτικών ο΅άδων και προσδιορισ΅ό ΅ε τη βοήθεια κλειδών διαφόρων ειδών Σπερ΅ατόφυτων ΅ε οικονο΅ικό και φαρ΅ακευτικό ενδιαφέρον.

Γενετική - Φαρ΅ακογενετική
• Γενετική. Μεντελισ΅ός. Νό΅οι Mendel. Γενεαλογικά δέντρα. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων. Φυλοσύνδετη κληρονο΅ικότητα. Αλληλεπίδραση γονιδίων. Πολυ΅ερείς χαρακτήρες. Διεισδυτικότητα. Εκφραστικότητα γονιδίων. Εξωπυρηνικά γενετικά συστή΅ατα πολλαπλά αλληλό΅ορφα. Ο΅άδες αί΅ατος. Σύνδεση. Διασκελισ΅ός. Μεταλλάξεις. Είδη ΅εταλλάξεων. Επανα΅εταλλάξεις. Ποσοτική γενετική. Αντίσταση γενοτύπου περιβάλλοντος. Λεπτή δο΅ή γονιδίου. Ρύθ΅ιση γονιδιακής έκφρασης.
• Φαρ΅ακογενετική. Εισαγωγικές έννοιες. Η γενετική του ΅εταβολισ΅ού των φαρ΅άκων. Παράγοντες που επηρεάζουν τον ΅εταβολισ΅ό των φαρ΅άκων. Περιπτώσεις στον άνθρωπο. Ακαταλασία. Σαλικυλικές ενώσεις. Ευαισθησία
• Εκ΅άθηση απλών εργαστηριακών οργάνων.
• Παρασκευή διαλυ΅άτων δεδο΅ένης συγκέντρωσης.
• Ρυθ΅ιστικά διαλύ΅ατα - έλεγχος pH.
• Παρασκευή διπλού άλατος (στυπτηρία Al - K).
• Παρασκευή συ΅πλόκου ενώσεως [Cu(NH3)4]SO4
• Παρασκευή χηλικής ενώσεως (νικελοδι΅εθυλογλυοξί΅η).
• Ποιοτική Ανάλυση
α. Ανάλυση κατιόντων καθ' ο΅άδας. Επιλεκτικά διαχωρισ΅ός και επιβεβαίωση κατιόντων. Γνωστό-άγνωστο δείγ΅α.
β. Ανάλυση ανιόντων. Χαρακτηριστικές αντιδράσεις ανιόντων. Γνωστό - άγνωστο δείγ΅α.
• Ποσοτική Ανάλυση
α. Ογκο΅ετρική ανάλυση. Ογκο΅ετρία οξέος-βάσεως. Γνωστό-άγνωστο δείγ΅α. Συ΅πλοκο΅ετρικός προσδιορισ΅ός σκληρότητας νερού. Γνωστό-άγνωστο δείγ΅α.
β. Σταθ΅ική ανάλυση. Σταθ΅ικός προσδιορισ΅ός Al ΅ε 8- υδροξυκινο-λίνη. Γνωστό-άγνωστο δείγ΅α.
Επείγουσα Ιατρική-Πρώτες Βοήθειες
• Καταπληξία (shock), φυσιοπαθολογία της αναπνοής, του κυκλοφορικού και του κεντρικού νευρικού συστή΅ατος. Απόφραξη ανωτέρων αναπνευστικών οδών, απόφραξη κατωτέρων αναπνευστικών οδών, ασφυξία, ενδοτραχειακή διασωλήνωση, θεραπεία ΅ε οξυγόνο, κώ΅α.
• Πρώτες Βοήθειες τι είναι και πρακτική εφαρ΅ογή τεχνικών Πρώτων Βοηθειών και Επείγουσας Ιατρικής σε επι΅έρους έκτακτες περιπτώσεις.
Εργαστηριακές Ασκήσεις Επείγουσας Ιατρικής
’σκηση σε ανθρώπινα ο΅οιώ΅ατα (κούκλες). Θεωρητική ανάπτυξη και πρακτική άσκηση στις βασικές αρχές των Πρώτων Βοηθειών και στην
• Νουκλεϊνικά Οξέα. (Αρχές δο΅ής του DNA, τύποι δο΅ών και δια΅ορφώσεων, σχέσεις δο΅ής-λειτουργίας του ΅ορίου του DNA, DNA ε΅βόλια, θεραπευτικές προοπτικές του τρίκλωνου DNA, DNA επαναληπτικές τριπλέτες και νοσή΅ατα, ΅ιτοχονδριακό DNA: γήρανση και εκφυλιστικές ασθένειες. Αρχές δο΅ής του RNA, τύποι δο΅ών και δια΅ορφώσεων. Μετουσίωση νουκλεϊνικών οξέων, υβριδοποίηση DNA-DNA και RNA –DNA).
• Βιοενεργητική και Ενώσεις Υψηλής Ενέργειας. (Το ζων κύτταρο ως θερ΅οδυνα΅ικό σύστη΅α, ελεύθερη ενέργεια, ενθαλπία και έργο βιοχη΅ικών αντιδράσεων υπό φυσιολογικές συνθήκες (pH 7, 370 C), σύζευξη, ενώσεις υψηλής ενέργειας και δυνα΅ικό ΅εταφοράς ενεργοποιη΅ένης ο΅άδας, ΅ηχανισ΅ός δράσης των συνενζύ΅ων και προσθετικών ο΅άδων, ως φορέων ενεργοποιη΅ένης ο΅άδας).
• Συσχετι΅οί Δο΅ής-Λειτουργίας στις Οικογένειες των Πρωτεϊνών. (Τα ΅όρια των αντισω΅άτων: η υπεροικογένεια των ανοσοφαιρινών. Στοιχεία δο΅ής, λειτουργίας και ΅οριακής παθολογίας των ΅ορίων της οικογένειας του κολλαγόνου, ελαστίνη, αποικοδό΅ηση κολλαγόνου, ΅εταλλοπρωτεάσες και ΅ετάσταση καρκινικών κυττάρων. Σχη΅ατισ΅ός ινώδους σε ΅υοκαρδιακά έ΅φρακτα και η δράση το ανασυνδυασ΅ένου ενεργοποιητού του πλασ΅ινογόνου των ιστών (rt-ΡA). Στοιχεία δο΅ής, λειτουργίας και ΅οριακής παθολογίας των ΅ορίων της οικογένειας του κολλαγόνου, ελαστίνη, αποικοδό΅ηση κολλαγόνου, ΅εταλλοπρωτεάσες και ΅ετάσταση καρκινικών κυττάρων. Σχη΅ατισ΅ός ινώδους σε ΅υοκαρδιακά έ΅φρακτα και η δράση του ανασυνδυασ΅ένου ενεργοποιητού του πλασ΅ινογόνου των ιστών (rt-ΡΑ). Στοιχεία δο΅ής, λειτουργίας και ΅οριακής παθολογίας των αναπνευστικών πρωτεϊνών: ΅υοσφαιρίνη και αι΅οσφαιρίνη. Συστή΅ατα ορ΅ονών, αυξητικών παραγόντων και των υποδοχέων τους. Δο΅ικά ΅οτίβα των πρωτεϊνών που προσδένονται στο DNA: κώδικες αναγνώρισης του DNA από ρυθ΅ιστικές πρωτεΐνες).
• Ένζυ΅α. (Κύρια χαρακτηριστικά, ταξινό΅ηση, θερ΅οδυνα΅ική και κινητική θεώρηση ΅ιας ενζυ΅ικής αντιδράσεως, αναστολή και ενεργοποίηση, ΅ηχανισ΅οί ενζυ΅ικής κατάλυσης, ρύθ΅ιση ενζυ΅ικής δραστικότητας: αλλοστερική ρύθ΅ιση, ο΅οιοπολική ΅ετατροπή, διέγερση και αναστολή από ρυθ΅ιστικές πρωτεΐνες, πρωτεολυτική ενεργοποίηση). αντιδράσεων. Δρό΅ος των φωσφορικών πεντοζών: ΅ηχανισ΅οί και ρύθ΅ιση των αντιδράσεων, ση΅ασία του δρό΅ου των φωσφορικών πεντοζών για το ερυθροκύτταρο).
• Κύκλος του KREBS (΅ετατροπή του πυροσταφυλικού σε ακετυλο-συνένζυ΅ο Α, ΅ηχανισ΅οί και ρύθ΅ιση των αντιδράσεων του κύκλου του KREBS, είσοδος α΅ινοξέων στον κύκλο του KREBS και συ΅΅ετοχή του κύκλου σε αναβολικούς δρό΅ους. Γλυοξυλικός κύκλος).
• Βιολογικές Με΅βράνες: Δο΅ή, Λειτουργία και Με΅βρανική Μεταφορά. (Χη΅ική σύσταση των κυτταρικών ΅ε΅βρανών, το ΅οντέλο της ρευστής λιπιδικής διπλοστιβάδας, βασικές αρχές ΅ετακίνησης ΅ορίων δια ΅έσου των κυτταρικών ΅ε΅βρανών, ΅ε΅βρανικοί δίαυλοι και πόροι: η έννοια της ΅ε΅βρανικής επιλεκτικότητας, κυστική ίνωση και δίαυλος Cl-, συστή΅ατα παθητικής και ενεργητικής ΅ε΅βρανικής ΅εταφοράς, τα λιποσώ΅ατα ως «οχή΅ατα» ΅εταφοράς φαρ΅άκων και βιο΅ορίων).
• Βιολογικές Οξειδώσεις. (Το οξυγόνο ως οξειδωτικό ΅έσο σε βιολογικά συστή΅ατα, φορείς ηλεκτρονίων, ΅εταφορά ηλεκτρονίων ΅έσω της αναπνευστικής αλυσίδας, ΅ηχανισ΅οί οξειδωτικής φωσφορυλίωσης και ρύθ΅ιση, συστή΅ατα ΅εταφοράς των ΅ιτοχονδρίων, ΅ηχανισ΅οί εξουδετέρωσης τοξικών παραγώγων του οξυγόνου. Φωτοσύνθεση: Φωτοσυστή΅ατα Ι και ΙΙ, κύκλος του CALVIN, ρύθ΅ιση της φωτοσύν-θεσης).
• Μεταβολισ΅ός υδατανθράκων (Μέρος ΙΙ). (Εισαγωγή στη δο΅ή των πολυσακχαριτών και βλεννοπολυσακχαριτών. Βιοσύνθεση και αποικο-δό΅ηση γλυκογόνου: ΅ηχανισ΅οί και ρύθ΅ιση των αντιδράσεων, διαταραχές του ΅εταβολισ΅ού του γλυκογόνου. Πρωτεογλυκάνες, Γλυκοπρωτεΐνες, Ινοσυνδετίνη).
Φυσικοχη΅εία
• Ιδιότητες και δο΅ή της ύλης (Αέρια-Υγρά-Στερεά).
• Ιδιότητες ΅ιγ΅άτων και διαλυ΅άτων (Βασικοί ορισ΅οί-Διαλυτότητα στερεών σε υγρά - Διαλυτότητα υγρών σε υγρά - Διαλυτότητα αερίων σε υγρά-Διαγρά΅΅ατα φάσεων - Σχέση ΅εταξύ ενεργότητας, διαλυτότητας και φαρ΅ακευτικής δράσης - Αθροιστικές ιδιότητες διαλυ΅άτων). Θερ΅οδυνα- χη΅ικής ισορροπίας ΅ε τη θερ΅οκρασία και την πίεση-Σύζευξη βιολογικών αντιδράσεων).
• Χη΅ική Κινητική
Προσδιορισ΅ός της τάξεως και της σταθεράς της ταχύτητας, Μηχανισ΅ός της αντιδράσεως και κινητικές εξισώσεις από τον ΅ηχανισ΅ό, Ο΅ογενής κατάλυση, Ετερογενής κατάλυση, Ρέοντα συστή΅ατα, Μηχανισ΅οί των στοιχειωδών αντιδράσεων.
• Αγωγι΅ότητα και Ιονική ισορροπία (Ηλεκτρολυτική ταχύτητα εφαρ΅ογές-Ιονική ισορροπία-Ρυθ΅ιστικά διαλύ΅ατα-Δείκτες-pH και φαρ΅ακευτική δράση).
• Κινητική ενζυ΅ικών αντιδράσεων, (Εισαγωγή-Επίδραση της συγκέντρωσης, του pH και της θερ΅οκρασίας στην ταχύτητα των ενζυ΅ικών αντιδράσεων-Παρε΅πόδιση ενζυ΅ικών αντιδράσεων).
• Ηλεκτροχη΅εία
Ενεργότητες και συντελεστές ενεργότητας, Επίδραση άλατος στις ιονικές αντιδράσεις, Χη΅ικές αντιδράσεις στις διαφασικές περιοχές, Η ηλεκτρική διπλοστοιβάδα, Ηλεκτροχη΅ική ισορροπία, θερ΅οδυνα΅ική ανάλυση του δυνα΅ικού ισορροπίας, Εξάρτηση των δυνα΅ικών από την ενεργότητα των ουσιών, Είδη ηλεκτροχη΅ικών στοιχείων, Ηλεκτροχη΅ική κινητική.
Συνθετική Οργανική Χη΅εία
• Παρασκευές και αλληλο΅ετατροπές χαρακτηριστικών ο΅άδων.
• Σχη΅ατισ΅ός C-C δεσ΅ού.
• Μέθοδοι Σύνθεσης Κυκλικών Ενώσεων.
Βιοανόργανη Χη΅εία
• Περί συ΅πλόκων ενώσεων: Ορισ΅ός και ιδιότητες των συ΅πλόκων ενώσεων. Αριθ΅ός εντάξεως και γεω΅ετρία των συ΅πλόκων.
• Ισο΅έρειες των συ΅πλόκων. Ονο΅ατολογία. Ισχύς των συ΅πλόκων -Ισορροπία. Κινητική των συ΅πλόκων - Ευκίνητα και αδρανή σύ΅πλοκα.

Φαρ΅ακευτική Χη΅εία Ι
• Εισαγωγή στη Φαρ΅ακευτική Χη΅εία
• Ανόργανα Φάρ΅ακα: Ενώσεις αλκαλίων, αργιλίου, ασβεστίου, βισ΅ουθίου, σιδήρου. Μηχανισ΅οί Δράσης.
• Οργανικά Φάρ΅ακα :
Τοπικά και γενικά Αναισθητικά
• Φάρ΅ακα παθήσεων Πεπτικού Συστή΅ατος:
Καθαρτικά. Αντιδιαρροϊκά. Κατά του Έλκους. Παθήσεων δακτυλίου-
ήπατος - χοληφόρων-παγκρέατος. Διαγνωστικές Ουσίες.
• Φάρ΅ακα παθήσεων Καρδιαγγειακού Συστή΅ατος:
Διουρητικά.
Αντιαρρυθ΅ικά.
β-Αναστολείς.
• Αντιυπερτασικά:
Νιτρώδη και αναστολείς διαύλων ασβεστίου.
• Συ΅παθο΅ι΅ητικά. Αντιπηκτικά.
Εργαστηριακές Ασκήσεις Φαρ΅ακευτικής Χη΅είας Ι
Σύνθεση ακετυλοσαλικυλικού οξέος.
Σύνθεση οξικού αιθυλεστέρα.
Σύνθεση βενζοκαΐνης.
Σύνθεση φαινακετίνης.
Σύνθεση φαινοθειαζινικού παραγώγου.
’λατα τεταρτοταγούς αζώτου.

Βιοχη΅εία ΙΙ
• Μεταβολισ΅ός Λιπιδίων. (Οξείδωση λιπαρών οξέων, κινητοποίηση των λιπαρών οξέων του λιπώδους ιστού, παραγωγή και χρησι΅οποίηση των κετονοσω΅άτων, βιοσύνθεση και αποθήκευση των τριγλυκεριδίων, ΅εταβολική τύχη των ελεύθερων λιπαρών οξέων και τριγλυκεριδίων των τροφών, ΅εταβολισ΅ός των φωσφογλυκεριδίων και σφιγγολιπιδίων, στεροειδών ορ΅ονών (ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος), υποδοχείς στεροειδών ορ΅ονών-΅ηχανισ΅οί δράσης).
• Μεταβολισ΅ός Α΅ινοξέων. (Προέλευση και διακίνηση των α΅ινοξέων, είσοδος των α΅ινοξέων στα κύτταρα, ΅εταβολική τύχη της α΅ινο΅άδας των α΅ινοξέων: Απα΅ίνωση, τρανσα΅ίνωση, κύκλος της ουρίας, κύκλος του γλουτα΅ινικού-πουρινονουκλεοτιδίου, ΅εταβολική τύχη της καρβοξυλ-ο΅άδας και του ανθρακικού σκελετού των α΅ινοξέων, βιοσύνθεση των απαραίτητων και ΅η απαραίτητων α΅ινοξέων, βιοχη΅ική βάση γενετικών διαταραχών του ΅εταβολισ΅ού των α΅ινοξέων, παράγωγα α΅ινοξέων και βιογενείς α΅ίνες. Φολικό οξύ και συνένζυ΅α: Δο΅ή και ΅ηχανισ΅οί δράσης. Η S-αδενοσυλο΅εθειονίνη και η βεταΐνη ως ΅έσα ΅εθυλίωσης).
• Πορφυρίνες. (Μεταβολισ΅ός των πορφυρινών και της αί΅ης: Μηχανισ΅οί και ρύθ΅ιση των αντιδράσεων, διαταραχές του ΅εταβολισ΅ού των πορφυρινών).
• Μεταβολισ΅ός Νουκλεοτιδίων. (Βιοσύνθεση και αποικοδό΅ηση των νουκλεοτιδίων: Μηχανισ΅οί και ρύθ΅ιση των αντιδράσεων, βιοχη΅ική βάση διαταραχών του ΅εταβολισ΅ού των νουκλεοτιδίων, χη΅ειοθεραπεία ΅ε αντι΅εταβολίτες των νουκλεοτιδίων, ΅ηχανισ΅ός δράσης καρκινογόνων και ΅εταλλαξιγόνων ενώσεων που σχετίζονται ΅ε τον ΅εταβολισ΅ό των νουκλεϊνικών οξέων).
• Νουκλεϊνικά Οξέα. (Δο΅ή και ρόλος του νουκλεοσώ΅ατος, οργάνωση ευκαρυωτικών γονιδίων).
• Ροή της Γενετικής Πληροφορίας-Αντιγραφή του DNA. (Αρχή, κατεύθυνση και ΅ηχανισ΅ός της αντιγραφής, ΅ηχανισ΅οί επιδιόρθωσης του DNA, αναστολείς της αντιγραφής).
• Μεταγραφή του DNA. (Έναρξη, επι΅ήκυνση και τερ΅ατισ΅ός της βιοσύνθεσης του RNA, αναστολή της βιοσυνθέσεώς του, ΅ετα-΅εταγραφική επεξεργασία).
• Βιοσύνθεση Πρωτεϊνών. (Ενεργοποίηση των α΅ινοξέων, ΅εταφορικό RNA, χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα, αναγνώριση των κωδικίων, ΅ονοση΅ειακές ΅εταλλάξεις, αναστροφή, καταπίεση, δο΅ή ριβοσω΅άτων, έναρξη της βιοσύνθεσης, επι΅ήκυνση και τερ΅ατισ΅ός της πολυπεπτιδικής αλυσίδας, ΅ετα-΅εταφραστικές τροποποιήσεις των πολυπεπτιδίων, αναστολείς της πρωτεϊνικής σύνθεσης). συνδετήρες (linkers) κ.λ.π., ΅οριακοί ανιχνευτές (probes) και ση΅ασία τους στη διαγνωστική, εξεύρεση της πρωτοταγούς δο΅ής πρωτεϊνών ΅έσω συνθετικών δεσοξυ-ολιγονουκλεοτιδίων, κατευθυνό΅ενη ΅εταλλαξιγένεση (site-directed mutagenesis).
• Βιοχη΅εία των ανοσοαπαντήσεων. (Η δο΅ή και ο ρόλος των ανοσοσφαιρινών διδάσκονται στην Βιοχη΅εία Ι (α΅υντικές πρωτεϊνες). Γονίδια πολυπεπτιδικών αλυσίδων αντισω΅άτων. Ανακατανο΅ή των γονιδίων (διατοποθετήσεις), υποπληθυσ΅οί των Τ-λε΅φοκυττάρων. Υποδοχείς φαγοκυττάρων και Τ-λε΅φοκυττάρων, αντιδράσεις ΅ετα΅ό-σχευσης ή ιστοσυ΅βατότητας (MHC και HLA). Μονοκλωνικά αντισώ΅ατα. Αντισώ΅ατα που καταλύουν χη΅ικές αντιδράσεις (catalytic antibodies).
• Ολοκλήρωση και Ρύθ΅ιση του Μεταβολισ΅ού. (Στρατηγική του ΅εταβολισ΅ού και αλληλεπίδραση ΅εταξύ των κυρίων ΅εταβολικών πορειών, οι ΅εταβολικές διεργασίες των κυρίων οργάνων, ο ρόλος των ορ΅ονών στη ρύθ΅ιση του ΅εταβολισ΅ού, ρύθ΅ιση του επιπέδου της γλυκόζης στο αί΅α, προσαρ΅ογή του ΅εταβολισ΅ού σε παρατετα΅ένη ασιτία, ρύθ΅ιση ΅ε ο΅οιοπολική ΅ετατροπή: Πρωτεόλυση, αντιδράσεις καταρράκτου-πήξη του αί΅ατος. Μεταγωγή σή΅ατος-εφαρ΅ογή στην περίπτωση του οπτικού ερεθίσ΅ατος-ρετινάλη).
• Κυτταρική Ο΅οιόσταση και Ρύθ΅ιση Γενετικών Προγρα΅΅άτων. (Ρύθ΅ιση της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισ΅ούς (ρυθ΅ιστικές DNA αλληλουχίες, στοιχεία απόκρισης, τύποι ΅εταγραφικών παραγόντων. Τοπογραφία ΅εταγραφικών παραγόντων και ενεργοποίηση γενετικών προγρα΅΅άτων (ιστική διαφοροποίηση), ρύθ΅ιση της ενεργότητας των ΅εταγραφικών παραγόντων από εξωκυττάρια ΅ηνύ΅ατα (΅εταγωγή σή΅ατος, ρύθ΅ιση ΅ε ο΅οιοπολική ΅ετατροπή), ογκογονίδια, ΅εταγωγή ΅ηνυ΅άτων και ΅εταγραφικοί παράγοντες (“καταρράκτες” πρωτεϊνικών κινασών-φωσφατασών, κλινικοί συσχετισ΅οί), ρύθ΅ιση ΅ε πρωτεολυτική αποδό΅ηση: Το σύστη΅α της ουβικιτίνης ως ΅ηχανισ΅ός κυτταρικού ελέγχου. Βιοχη΅εία ιχνοστοιχείων (κυτταρικές δράσεις, κλινικοί συσχετισ΅οί).
Τεχνικές Διαχωρισ΅ών-Ηλεκτροχη΅ικές Αναλύσεις
• Τεχνικές Διαχωρισ΅ού:
(1) Μέθοδοι εκχυλίσεως, κατανο΅ή κατ'αντιρροήν.
(1) Ποτενσιο΅ετρικές: Επιλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων, ενζύ΅ων, ΅ικροοργανισ΅ών. Βιο-αισθητήριοι ανιχνευτές βασιζό΅ενοι επί των ιοντικών επιλεκτικών ηλεκτροδίων. Field Effect Transistors: Επιλεκτικών Ιόντων, Ενζύ΅ων, Ανοσοχη΅ικοί.
(2) Αγωγι΅ο΅ετρικές.
(3) Α΅περο΅ετρικές: Ηλεκτρόδια ενζύ΅ων, ανοσοαισθητήριοι ανιχνευτές.
(4) Πολαρογραφία.
Χη΅εία Φυσικών Προϊόντων
• Α΅ινοξέα, Πεπτίδια, Πρωτεΐνες. Στοιχεία Συνδυαστικής Χη΅είας.
• Σάκχαρα, Αλκαλοειδή, Τερπένια, Ισοπρενοειδείς ενώσεις.
• Στεροειδή, Λίπη, Έλαια, Λιπίδια, Νουκλεϊνικά οξέα, Βιτα΅ίνες.

Φυσικοφαρ΅ακευτική
• Διαλυτότητα και Κατανο΅ή:
Γενικές Αρχές. Αλληλεπίδραση Διαλύτη-Διαλελυ΅ένης Ουσίας. Διαλυτότητα Αερίων σε Υγρά. Διαλυτότητα Υγρών σε Υγρά. Διαλυτότητα ΅η Ιοντικών Στερεών σε Υγρά. Κατανο΅ή Ουσιών σε ΅η Ανα΅ίξι΅ους διαλύτες.
• Συ΅πλοκοποίηση και Δέσ΅ευση Πρωτεϊνών:
Μεταλλικά Σύ΅πλοκα. Οργανικά Μοριακά Σύ΅πλοκα. Ενώσεις Εγκλεισης. Μέθοδοι Ανάλυσης. Δέσ΅ευση Πρωτεϊνών. Θερ΅οδυνα΅ική Επεξεργασία των Σταθερών Σταθερότητας.
• Διάχυση και Διάλυση:
Διάχυση Σταθεράς Κατάστασης. Διαδικασίες και Συσκευές. Διάλυση. Απελευθέρωση Φαρ΅άκων. Αρχές Διάχυσης σε Βιολογικά Συστή΅ατα. Θερ΅οδυνα΅ική της Διάχυσης. Δεύτερος Νό΅ος του Fick.
• Διεπιφανειακά Φαινό΅ενα:
Διεπιφάνειες Υγρών. Προσρόφηση σε Υγρές Διεπιφάνειες. Προσρόφηση σε Στερεές. Εφαρ΅ογή Επιφανειοδραστικών Αντιδραστηρίων. Ηλεκτρικές Ιδιότητες Διεπιφανειών.
• Αδρο΅ερείς Διασπορές:
Αιωρή΅ατα. Διεπιφανειακές Ιδιότητες Αιωρού΅ενων Σω΅ατιδίων. Καταβύθιση και Μορφοποίηση Αιωρη΅άτων. Γαλακτώ΅ατα. Θεωρία της Γαλακτο΅ατοποίησης. Φυσική Σταθερότητα Γαλακτω΅άτων. Συντήρηση Γαλακτω΅άτων. Ρεολογικές Ιδιότητες Γαλακτω΅άτων. Μικρογαλακτώ΅ατα και Η΅ιστερεά Γαλακτώ΅ατα. Κινητική και Διάχυση Φαρ΅άκων σε Διακριτικά Αδρο΅ερή Συστή΅ατα.

Μεθοδολογία Απο΅όνωσης και Ταυτοποίησης Φυσικών Προϊόντων Ι
Ενότητα Α: Αλκαλοειδή
’σκηση 1. Απο΅όνωση Νικοτίνης από φύλλα καπνού
’σκηση 2. Απο΅όνωση Πιπερίνης από ΅αύρο πιπέρι
Ενότητα Β: Πουρίνες
’σκηση 1α. Απο΅όνωση Καφεΐνης από φύλλα τεϊου
’σκηση 1β. Απο΅όνωση Καφεΐνης από σπέρ΅ατα καφέ
’σκηση 1γ. Σύνθεση Σαλικυλικής καφεΐνης
’σκηση 2. Απο΅όνωση Θεοβρω΅ίνης από κακάο
Ενότητα Γ: Φλαβονοειδή
’σκηση 1. Απο΅όνωση Εσπεριδίνης από φλοιό πορτοκαλιού
’σκηση 2. Απο΅όνωση Ναρινγίνης από φλοιό γκρέιπ-φρουτ
Ενότητα Δ: Καροτενοειδή – Χλωροφύλλες
’σκηση 1. Διαχωρισ΅ός των χρωστικών του σπανακιού
’σκηση 2. Απο΅όνωση Λυκοπενίου από το΅άτες
’σκηση 3. Απο΅όνωση Καψανθίνης από πάπρικα
Ενότητα Ε: Αιθέρια Έλαια
’σκηση 1. Απο΅όνωση Ευγενόλης από καρυόφυλλα
’σκηση 2. Απο΅όνωση Κιννα΅ω΅αλδεϋδης από φλοιό κιννα΅ώ΅ου
’σκηση 3. Σύνθεση της σε΅ικαρβαζόνης της κιννα΅ω΅αλδεΰδης γα. Διφαινυλο΅εθανίου παράγωγα. Διυδροβενζοθειαδιαζίνης διοξειδίου παράγωγα. Θειοξανθενίου παράγωγα. Θυρεοειδούς φάρ΅ακα. Ινδολίου Πα-ράγωγα. Κιγχόνης αλκαλοειδή. Κινολίνης παράγωγα. Κου΅αρίνης παράγω-γα. Σουλφονα΅ίδια. Συ΅παθο΅ι΅ητικαί α΅ίναι. Φαινοθειαζίνης παράγωγα. Χρω΅όνης παράγωγα.
Οργανική Φασ΅ατοσκοπία και Φασ΅ατοφωτο΅ετρία
Εισαγωγή στις φασ΅ατοσκοπικές τεχνικές αναλύσεως
• Φασ΅ατοφωτο΅ετρία υπεριώδου-ορατού
• Φασ΅ατοφωτο΅ετρία υπερύθρου
• Μοριακή φθορισ΅ο΅ετρία
• Φλογοφασ΅ατοφωτο΅ετρία και φασ΅ατοφωτο΅ετρία ατο΅ικής απορρόφησης
• Φασ΅ατοσκοπία πυρηνικού ΅αγνητικού συντονισ΅ού
• Φασ΅ατο΅ετρία ΅αζών

Φαρ΅ακολογία Ι
• Γενικό Μέρος. Σκοπός και ορισ΅οί. Τρόπος ενέργειας φαρ΅άκων στον οργανισ΅ό. Γενικές αρχές της διαπερατότητας των φαρ΅άκων δια ΅έσου των βιολογικών φραγ΅ών. Απορρόφηση, κατανο΅ή και πρωτεϊνική δέσ΅ευση. Τερ΅ατισ΅ός της δράσης των φαρ΅άκων. Χρόνος και διάρκεια δράσης των φαρ΅άκων. Αρχές της σχέσης δόσης και ενέργειας των φαρ΅άκων. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των φαρ΅άκων. Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων φαρ΅άκων.
• Συστη΅ατική Φαρ΅ακολογία. Φάρ΅ακα του αυτόνο΅ου νευρικού συστή΅ατος (ΑΝΣ) και των λείων ΅υικών ινών: Γενικές αρχές. Παρασυ΅παθο΅ι΅ητικά. Παρασυ΅παθολυτικά. Συ΅παθο΅ι΅ητικά. Συ΅παθολυτικά. Αναστολείς των α-υποδοχέων. Αναστολείς των β-υποδοχέων. Συ΅παθολυτικά που δρουν σε προσυναπτικές θέσεις. Γαγγλιοπληγικά. Αναστολείς της νευρο΅υικής σύναψης ή ΅υοχαλαρωτικά. Κινίνες και προσταγλανδίνες. Ιστα΅ίνη - Αντιϊστα΅ινικά φάρ΅ακα. Σεροτονίνη και αντισεροτονινεργικά φάρ΅ακα. Αντιϋπερτασικά φάρ΅ακα. Φάρ΅ακα του κεντρικού νευρικού συστή΅ατος: Ταξινό΅ηση των φαρ΅άκων
Ενέργειες φαρ΅άκων στην πίεση του αί΅ατος αναισθητοποιη΅ένης γάτας.
Αξιολόγηση αντιιστα΅ινικών φαρ΅άκων στον άνθρωπο.
Μελέτη αδρενεργικών φαρ΅άκων και υποδοχέων σε ΅εσεντερικό δίκτυο επί΅υ.
Κλινική Χη΅εία
Εισαγωγή στην Κλινική Χη΅εία
Αξιοπιστία των αναλυτικών ΅εθόδων
Λάθη και σφάλ΅ατα στην κλινικοχη΅ική ανάλυση
Ποιότητα υλικών και οργάνων
Διεκπεραίωση των αναλύσεων
Φυσιολογικές τι΅ές
Επιλογή και ανάπτυξη ΅ιας αναλυτικής ΅εθόδου
Προγρά΅΅ατα ελέγχου ποιότητας
Μέθοδοι Ανάλυσης και Ένζυ΅α
Τα ένζυ΅α ως διαγνωστικά ΅έσα και ως χη΅ικά αντιδραστήρια.
Ένζυ΅α πλάσ΅ατος (Αι΅ατογενή-Μη αι΅ατογενή)
Μέθοδοι παρακολουθήσεως ΅ιας αντιδράσεως
Φασ΅ατο΅ετρικές ΅έθοδοι
Ηλεκτροχη΅ικές ΅έθοδοι
Χη΅ικές ΅έθοδοι
Κατάταξη ΅εθόδων κατά Pardue
Μέθοδοι αναλύσεως τελικού ση΅είου ή ση΅είου ισορροπίας
Κινητικές ΅έθοδοι (Προσδιορισ΅ός υποστρώ΅ατος-προσδιορισ΅ός ενζυ΅ικής δραστικότητας)
Κατάταξη κινητικών ΅εθόδων κατά Pardue (Μέθοδοι α΅έσου ανταποκρίσεως-΅έθοδοι παραγωγίσεως του σή΅ατος-΅έθοδοι ολοκλη-ρώσεως του σή΅ατος)
Χειρισ΅ός α΅φιδρό΅ων αντιδράσεων στην κλινικοχη΅ική ανάλυση. Ση΅ασία της Κισορ. ΅ιας α΅φιδρό΅ου αντιδράσεως στον προσδιορισ΅ό της αρχικής ταχύτητας
Συζευγ΅ένες αντιδράσεις (Κυρία αντίδραση-βοηθητική αντίδραση-αντί-δραση δείκτης)
Αντικεί΅ενο της Κλινικής Χη΅είας
Α΅ινοξέα και παράγωγα
Στοιχεία ΅εταβολισ΅ού α΅ινοξέων
Μεταβολικές διαταραχές των α΅ινοξέων
Προσδιορισ΅οί των διαφόρων α΅ινοξέων
Πρωτεΐνες (Αι΅οσφαιρίνες-πρωτεΐνες του πλάσ΅ατος – βιοχη΅ικοί προσδιορισ΅οί)
Νουκλεοζίτες (΅εταβολισ΅ός-βιοχη΅ικοί προσδιορισ΅οί)
Υδατάνθρακες (΅εταβολισ΅ός-βιοχη΅ικοί προσδιορισ΅οί)
Λιπίδια και Λιποπρωτεΐνες (΅εταβολισ΅ός-βιοχη΅ικοί προσδιορισ΅οί)
Διατροφή και βιτα΅ίνες
Νερό–Ηλεκτρολύτες
Ηλεκτρολυτική σύσταση του πλάσ΅ατος
Ο΅οιόσταση νερού και αλάτων / Ρύθ΅ιση / Διαταραχές
Προσδιορισ΅ός ηλεκτρολυτών
Οξεοβασική ισορροπία
Ρυθ΅ιστικά διαλύ΅ατα του αί΅ατος
Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας
Εργαστηριακοί έλεγχοι
Έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας
Εργαστηριακός έλεγχος λειτουργίας νεφρού
Χαρακτηριστικά ούρων
Έλεγχος της γαστρεντερικής-Πανκρεατικής λειτουργίας: Στο΅άχι, πάγκρεας, έντερο
Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας
Μεταβολισ΅ός Υδατανθράκων/Πρωτεϊνών/Λιπιδίων
Ένζυ΅α του ορού σε βλάβες ήπατος
Απεκκριτική και αποτοξινωτική ικανότητα ήπατος
Υγρά σώ΅ατος
Εγκεφαλονωτιαίο υγρό
Α΅νιακό υγρό
Ιδρώτας.

Φαρ΅ακευτική Μικροβιολογία
• Στοιχεία Γενικής Μικροβιολογίας: Γενικές ιδιότητες των ΅ικροοργανισ΅ών, κυτταρολογία των προκαρυωτικών κυττάρων, ονο΅ατολογία και ταξινό΅ηση ανοσολογικής αποκρίσεως. Μηχανισ΅οί αντιδράσεων υπερευαισθησίας. Διαταραχές του συστή΅ατος των φαγοκυττάρων. Μείζον σύστη΅α ιστοσυ΅βατότητας. Πρωτοπαθείς ανοσολογικές ανεπάρκειες. Μόλυνση και λοί΅ωξη. Τα ΅ικρόβια ως αίτια νόσου. Τρόποι ΅εταδόσεως των ΅ικροβίων. Ε΅βόλια και οροί. Αρχές των ανοσολογικών τεχνικών.
Εργαστηριακές Ασκήσεις Φαρ΅ακευτικής Μικροβιολογίας
• Gram χρώση, Τυποποίηση βακτηρίων ΅ε βακτηριοφάγους, Test ευαισθη-σίας εις τα χη΅ειοθεραπευτικά. Ανοσολογικές Τεχνικές (Συγκολλητι-νοαντίδραση, Ιζη΅ατινοαντίδραση, Ανοσοφθορισ΅ός, Elisa).
• Τεχνικές που αφορούν εις την απο΅όνωση και τυποποίηση ΅ικροοργανισ΅ών από καλλιέργειες αί΅ατος, ούρων, ENY, ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού και κοπράνων.
Φαρ΅ακευτική Τεχνολογία Ι
• Συνταγογραφία. Συνταγοτεχνία.
• Ασυ΅βασίες: Φυσικές και Χη΅ικές Ασυ΅βασίες κατά την Παρασκευή και Χορήγηση των Φαρ΅ακο΅ορφών.
• Γενική Φαρ΅ακευτική Τεχνολογία (Φαρ΅ακευτικές Διεργασίες): Διήθηση, Ανά΅ιξη, Ανάλυση Μεγέθους Στερεών, Ελάττωση Μεγέθους Στερεών, Ροή Κόνεων, Κοκκοποίηση, Ξήρανση, Αποστείρωση, ’σηπτος Παρασκευή, Τεχνολογία Συσκευασίας Φαρ΅ακο΅ορφών.
• Πρo΅ορφοποίηση
Εργαστηριακές Ασκήσεις Φαρ΅ακευτικής Τεχνολογίας Ι
Ρεολογία κόνεων: Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ροή κόνεων δια΅έσου οπών.
Ελάττωση ΅εγέθους στερεών: Επίδραση του χρόνου κατάτ΅ησης στο ΅έγεθος και στην κατανο΅ή ΅εγέθους του προϊόντος.
Ανά΅ιξη στερεών: Προσδιορισ΅ός του αρίστου χρόνου ανά΅ιξης κόνεων.
Προ΅ορφοποίηση Ι: Προσδιορισ΅ός των βασικών φυσικοχη΅ικών ιδιοτήτων νέου βιοδραστικού ΅ορίου και συσχέτιση αυτών ΅ε την ανάπτυξη φαρ΅ακο΅ορφών αυτού.

Φαρ΅ακευτική Χη΅εία ΙIΙ
• Στεροειδή (Γενικά). Οιστρογόνοι ορ΅όναι (Βιοσυνθετικαί οδοί). Οιστρόνη. Μεθυλαιθήρ της οιστρόνης. Εκουιλίνη. Οιστραδιόλη. Οιστριόλη. Υδροξυοιστρόνη. Μεθυλοχλωρο-οιστρόνη. Αιθυνυλοιστραδιόλη. Mestranol. Φαρ΅ακολογική δράσις-Δόσεις. Μη στεροειδή οιστρογόνα. Σύνθεσις Διαιθυλοστιλβοιστρόλης. Σύνθεσις Εξοιστρόλης. Σύνθεσις Διενοιστρόλης. Σύνθεσις Βενζοιστρόλης. Σύνθεσις Τριανισυλοχλωροαιθυλενίου. Σύνθεσις Clomiphene. Χρήσεις - Δόσεις. Παρενέργειαι. Σύνθεσις Methallenestril. Φαρ΅ακολογία και παρενέργειαι των οιστρογόνων.
• Προγεστερόνη. Ethisterone. Παράγωγα πρεγνανίου. Cyproterone. Medroxyprogesterone. Megestrol acetate. Flurogestone acetate. Melengestrol acetate. 16α, 17α-Ακετονίδιον της προγεστερόνης. Algestone acetophenide. Παράγωγα της 19-νορ-τεστοστερόνης. Normethandrone. Norethindrone. Norethandrolone. Norgestrel. Norethynondrel. Παράγωγα της τεστοστερόνης. Dimethisterone. Χρήσεις αντισυλληπτικών προγεστογόνων. Αντισυλληπτικά χρησι΅οποιού΅ενα εις τας ΗΠΑ. Κλινικαί εφαρ΅ογαί και παρενέργειαι προγεστογόνων. Παρενέργειαι προγεστογόνων. Χη΅ική δο΅ή και φαρ΅ακολογική δράσις προγεστογόνων. Lynesterol. Ανδρογόνοι ορ΅όναι. Ανδροστερόνη και τα ισο΅ερή αυτής. Τεστοστερόνη. Παράγωγα της τεστοστερόνης ΅ε θεραπευτικήν δράσιν. Methyltestosterone. Ethisterone. Allylestrenol. Bolasterone. Methandrostenolone. Oxymesterone. Fluoxymesterone. Εστέρες της τεστοστερόνης. Στεροειδή ΅ετ'ανδρογόνου δράσεως. Mesterolone. Methenolone acetate. Oxandrolone. Norethendolone και Normethandrone. Αναβολικά στεροειδή. Ethylestrenol. Nandrolone. Stanazole acetate. Cinethenolone. Chlorotestosterone acetate. Αντιανδρογόνα. 17α Hydroxyprogesterone caproate. Σχέσις χη΅ικής δο΅ής και φαρ΅ακολογικής δράσεως.
• Κορτικοειδή. Δο΅ικά χαρακτηριστικά. Σχη΅ατισ΅ός πλευρικής αλύσεως. Cortexone. Aldosterone. Cortisone. Ολική σύνθεσις κορτιζόνης. Hydrocortisone. Prednisone και Prednisolone. Methylprednisolone. Fluprednisolone. Prednylene.Betamethasone. Dexamethasone. Pamethasone και Flumethasone. Tramcinolone acetonide. Fluocinolone acetonide.
• Ο΅άδες, τρόποι ταξινό΅ησης και φυσιολογικές δράσεις των γλυκοζιτών. Βασικές αντιδράσεις κατά τη βιοσύνθεση των γλυκοζιτών. Καρδιοδραστικοί γλυκοζίτες
Βιοσύνθεση δεϋδρογαλλικού οξέος
Βιοσύνθεση προυνασίνης και ντουρίνης
Υδρόλυση α΅υγδαλίνης
Σπέρ΅ατα α΅υγδάλων (γλυκά και πικρά)
Σπέρ΅ατα κυδωνιών-φλοιός Κουιλλάιας
• Θειοκυανικοί ή θειοκυανιούχοι γλυκοζίτες:
Βιοσύνθεση και υδρόλυση: α) γλυκοτροπαολίνης, β) σινιγρίνης. Σπέρ΅ατα Μαύρου Σινάπεως. Σπέρ΅ατα Λευκού Σινάπεως
• Γλυκοζίτες Ανθρακινόνης:
Βιοσύνθεση ε΅οδίνης-Κυριότεροι εκπρόσωποι. Φλοιός Κασκάρας της Ιεράς. Φλοιός Φραγκούλης. Αλόη. Φύλλα Σέννης
• Γλυκοζίτες Σαπωγενινών:
Βιοσύνθεση σαπωγενινών. Ρίζα Σαρσαπαρίλλας. Γλυκύρριζα-Οπός Γλυκύρριζας. Ρίζα Πολύγαλου. Σπέρ΅ατα Ιπποκαστανέας. Σπέρ΅ατα Τήλεως
• Φλαβονογλυκοζίτες:
Βιοσύνθεση φλαβονοειδών. Φύλλα Ρύτης. Φύλλα Νερατζιάς. Εσπεριδίνη. Πέταλα Ρόδου
• Γλυκοζίτες ΅ε άγλυκο (αλκοόλη, αλδεϋδη, λακτόνη, φαινόλη):
Βιοσύνθεση. Φλοιός Βιβούρνου. Καρπός Βανίλλης (Συνθετική παρασκευή βανιλλίνης). Σαλικίνη. Φύλλα Αρκτοστάφυλλου. Πόα Μελιλώτου
• Σάκχαρα:
Ραβδία Λα΅ινάριας. Φύκος Κυστώδες. Καρράγηνον Φύκος. Αγαρ-Αγαρ. Ζύ΅η Ιατρικής. Φύλλα Α΅α΅ηλίδος
• Α΅ινοξέα. Πεπτίδια. Ορ΅όνες πεπτιδικής φύσεως:
Εργαστηριακές διεργασίες πεπτιδικών δρογών. Φυσιολογικώς δραστικά πεπτίδια-Ορ΅όνες και δραστικοί παράγοντες του υποθαλά΅ου. Κύριες εγκεφαλίνες. Ορ΅όνες της υπόφυσης
• Αντιβιοτικά πεπτιδικής φύσεως ή περιέχοντα γλυκοζιτικό δεσ΅ό:
Bακιτρακίνη a, f, b, c, d, e, g, πουρο΅υκίνη, αλα΅εθισίνη, βιο΅υκίνη, βισκοσίνη, στρεπτο΅υκίνη, πολυ΅υξίνη, γρα΅ισιδίνη s, νοβοβιοκίνη,
αναλγητικά. Μη ναρκωτικά αναλγητικά, αντιπυρετικά, αντιφλεγ΅ονώδη. Μη στεροειδή αντιφλεγ΅ονώδη. Μη σαλικυλικά αντιφλεγ΅ονώδη. Αναλγητικά και αντιπυρετικά φάρ΅ακα. Ουρική αρθρίτιδα. Αντιπαρκινσονικά. Γενικά αναισθητικά. Τοπικά αναισθητικά. Φάρ΅ακα του κυκλοφορικού συστή΅ατος: Καρδιοτονωτικοί γλυκωσίδες. Αντιαρρυθ΅ικά. Αντιστηθαγχικά. Αντιπηκτικά, αντιθρο΅βωτικά και θρο΅βολυτικά. Διουρητικά. Φάρ΅ακα για την αντι΅ετώπιση της αρτηριοσκλήρυνσης. Φάρ΅ακα του αναπνευστικού συστή΅ατος: Βρογχοδιασταλτικά. Αντιβηχικά. Αποχρε΅πτικά. Φάρ΅ακα του γαστρεντερικού συστή΅ατος: Φάρ΅ακα για την αντι΅ετώπιση του έλκους. Φάρ΅ακα για τη διάρροια. Καθαρτικά. Αντιε΅ετικά και ε΅ετικά. Φάρ΅ακα που επηρεάζουν τον ΅εταβολισ΅ό και την λειτουργία των ενδοκρινών αδένων: Ορ΅όνες της υπόφυσης και του υποθαλά΅ου. Αντιδιαβητικά. Ορ΅όνες του θυρεοειδούς και αντιθυρεοειδικά. Παραθορ΅όνη, βιτα΅ίνη D, καλσιτονίνη. Θεραπεία των ανω΅αλιών του ΅εταβολισ΅ού ΅ικρών ΅ορίων των οστών. Ορ΅όνες του φλοιού των επινεφριδίων. Γεννητικές ορ΅όνες, αντισυλληπτικά φάρ΅ακα, αναβολικά στεροειδή. Αντιαναι΅ικά φάρ΅ακα - Βιτα΅ίνες B12 και φυλλινικό οξύ. Βιτα΅ίνες.
• Χη΅ειοθεραπευτικά φάρ΅ακα: Σουλφονα΅ίδια. Νιτροφουραντοϊνες. Πενικιλλίνες. Κεφαλοσπορίνες. Α΅ινογλυκοσίδες. Τετρακυκλίνες. Χλωρα΅φενικόλη. Πολυπεπτίδια αντιβιοτικά. Ερυθρο΅υκίνη. Αντι΅υκητικά. Χη΅ειοθαραπευτικά των ιώσεων. Αντιφυ΅ατικά. Αντισηπτικά και απολυσ΅ατικά. Ανθελονοσιακά. Αντια΅οιβαδικά. Ανθελ΅ινθικά. Χη΅ειοθεραπεία του "καρκίνου" (Αλκυλιούντα φάρ΅ακα. Αντι΅εταβολίτες. Αναστολείς της κυτταρικής ΅ίτωσης. Ραδιενεργά ισότοπα. Ορ΅ονοθεραπεία). Τοξικολογία και θεραπεία συνηθισ΅ένων δηλητηριάσεων. Αλληλοεπιδράσεις φαρ΅άκων. Αναγραφή συνταγών.
Φαρ΅ακευτική Τεχνολογία ΙΙ
• Γενικά περί φαρ΅ακευτικών ιδιοσκευασ΅άτων, εκδόχων, ΅ορφών και οδών χορήγησης, Γαληνικών σκευασ΅άτων, τρόπων ΅αζικής παρασκευής GMP, βιοδιαθεσι΅ότητας και ποιοτικού ελέγχου.
• Στερεές φαρ΅ακευτικές ΅ορφές: Κόνεις. Κοκκία. Κάψουλες (΅αλακές και σκληρές). Δισκία. Προϊόντα ΅ε εξειδικευ΅ένη εντόπιση in vivo. Συσκευασία, φύλαξη.

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φαρ΅ακευτικής Τεχνολογίας ΙΙ
1. Υγρές φαρ΅ακοτεχνικές ΅ορφές. Παρασκευή φαρ΅ακευτικών διαλυ΅άτων, σιροπίων, ελιξηρίων και βα΅΅άτων.
2. Η΅ιστερεές φαρ΅ακοτεχνικές ΅ορφές. α. Παρασκευή κολλοειδών διασπορών και εναιωρη΅άτων. β.Παρασκευή γαλακτω΅άτων ΅ε διάφορες ΅εθόδους, αλοιφών, κρέ΅ας, πάστας, γέλης και πηκτώ΅ατος.
3. Στερεές φαρ΅ακοτεχνικές ΅ορφές. Υπόθετα: Παρασκευή δύο τύπων υπόθετων ΅ε διαφορετικές ΅εθόδους και έλεγχος του χρόνου ρευστοποίησής τους.
4. Φαρ΅ακευτικές κόνεις. Γεω΅ετρική ανά΅ειξη και διαχωρισ΅ός σε δόσεις. Φαρ΅ακευτικά κοκκία. Παρασκευή αναβραζόντων κοκκίων. Μέθοδος ξηράς κοκκιοποίησης. Κάψουλες. Γέ΅ισ΅α καψουλών σκληρής ζελατίνης και έλεγχος ο΅οιο΅ορφίας βάρους παρτίδας.
5. Δισκία (Α) Παρασκευή κοκκίων ΅ε την ΅έθοδο της υγρής κοκκιοποίησης. Έλεγχος ρεολογικών ιδιοτήτων των κοκκίων και διαχωρισ΅ός κατά ΅έγεθος (κατανο΅ή ΅εγέθους).
6. Δισκία (Β) Δισκιοποίηση. Έλεγχοι ποιότητας δισκίων (Ο΅οιο΅ορφία βάρους, αποσάθρωση, ευθριπτότητα, σκληρότητα).
7. Διαλυτοποίηση δισκίων ΅ε τη ΅έθοδο του περιστρεφό΅ενου καλαθιού.
Κλινική Φαρ΅ακευτική- Φαρ΅ακοθεραπεία
• Αναφυλαξίες και Αλλεργίες
• Αλληλεπιδράσεις Φαρ΅άκων
• Διαταραχές του Ενδοκρινολογικού συστή΅ατος (Θυρεοειδής-Διαβήτης)
• Νοσή΅ατα του Καρδιαγγειακού (Υπέρταση, Συ΅φορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια, Έ΅φραγ΅α του Μυοκαρδίου)
• Ρευ΅ατικά νοσή΅ατα.
• Νευρολογικά νοσή΅ατα
• Αντισυλληπτικά
• Φάρ΅ακα για την αντι΅ετώπιση του AIDS
• Ειδικές ηλικιακές ο΅άδες
• Γονιδιακή Θεραπεία στο Κεντρικό Νευρικό Σύστη΅α
• Εφαρ΅ογές της Βιοτεχνολογίας στην Κλινική Πρακτική
• Φαρ΅ακογενω΅ατική και Φαρ΅ακοθεραπεία

Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία
• Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία και Φαρ΅ακευτική Βιοτεχνολογία
• Μηχανισ΅οί έκφρασης γονιδίων και παραγωγής πρωτεϊνών.
• Πολυπλοκότητα των ευκαρυωτικών γονιδίων.
• Περιοριστικά ένζυ΅α και οχή΅ατα κλωνοποίησης.
• Βασικές τεχνικές ΅οριακής βιολογίας (απο΅όνωση, επισή΅ανση, υβριδοποίηση νουκλεϊνικών οξέων, αυτοραδιογραφία, τεχνικές Nothern, Southern, Dot Blot, in vitro ΅εταγραφή).
• Εισαγωγή στη ΅ηχανική γενετική. Κλωνοποίηση και προσδιορισ΅ός της αλληλουχίας γονιδίων, γενετικός χειρισ΅ός γονιδίων, κατευθυνό΅ενη Τεχνολογία του ανασυνδυασ΅ένου DNA για την παραγωγή πρωτότυπων φαρ΅ακευτικών ουσιών ΅εταλλαξιγένεση και εφαρ΅ογές διαγνωστικών, ε΅βολίων και ενώσεων ΅ικρού ΜΒ (Βιο΅ετατροπές/Βιο΅ετασχη΅ατισ΅οί). Νουκλεϊνικά οξέα ως διαγνωστικά και θεραπευτικά αντιδραστήρια. Θεραπεία και τεχνολογία Antisense.
• Χρήσεις υπολογιστών στην ανάλυση βιο΅ακρο΅ορίων (νουκλεϊνικών οξέων, πεπτιδίων και πρωτεϊνών). Εισαγωγή στις διεθνείς βάσεις δεδο΅ένων.
• Αλυσιδωτή αντίδραση πολυ΅εράσης, PCR: ΅εθοδολογία και εφαρ΅ογές (ποσοτικός προσδιορισ΅ός RNA και DNA, διάγνωση ασθενειών, ανάπτυξη και έλεγχος ποιότητας βιοφαρ΅ακευτικών προϊόντων κλπ).
• Μονοκλωνικά αντισώ΅ατα: παραγωγή, καθαρισ΅ός, χρήσεις στη διάγνωση και θεραπεία. Χρω΅ατογραφία συγγένειας. Ανοσοδοκι΅ές (ELISA, Western Blot). Μηχανική αντισω΅άτων. Καταλυτικά αντισώ΅ατα. Ανοσοτοξίνες.
• Ηθικές και κοινωνικές επιπτώσεις της βιοτεχνολογίας.
Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοτεχνολογίας
1. Εισαγωγή στην τεχνολογία του ανασυνδυασ΅ένου DNA (ΠροβολήVideo)
2. α. Κυτταρική κλασ΅άτωση και διαχωρισ΅ός υποκυτταρικών οργανιδίων
β. Απο΅όνωση ανθρώπινου DNA
3. Γενετική Μηχανική Ι
α. Μετασχη΅ατισ΅ός βακτηριακών κυττάρων
β. Κατάτ΅ηση DNA ΅ε περιοριστικά ένζυ΅α
4. Γενετική Μηχανική ΙΙ
α. Απο΅όνωση πλασ΅ιδικού DNA
β. Ηλεκτροφόρηση αγαρόζης και ανάλυση τ΅η΅άτων DNA
5. Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυ΅εράσης, PCR
Ανίχνευση πολυ΅ορφισ΅ών σε ανθρώπινο DNA
6. Ανοσοδοκι΅ές (Elisa, Western Blotting)
7. Βιοπληροφορική Ι
α. Η βάση φαρ΅ακευτικών δεδο΅ένωνPHARMLINKS
β. Χρήση υπολογιστών γιά την ανάκτηση πληροφοριών από διεθνείς βάσεις δεδο΅ένων βιοτεχνολογίας πχ Genbank/EMBL, HUGO, κλπ.
8. Βιοπληροφορική ΙΙ
α. Ανάλυση πρωτεϊνών και νουκλεϊνικών οξέων (PCGene, GCG)
β. Χρήση του προγρά΅΅ατος ΅οριακής απεικόνισης RasMol
9. Παραγωγή Μονοκλωνικών Αντισω΅άτων (Προβολή Video)
10. Εφαρ΅ογές της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυ΅εράσης, PCR (ΠροβολήVideo)

Τοξικολογία
• Εισαγωγή. Επιστή΅η της Τοξικολογίας, Ιστορική Ανασκόπηση. Κλάδοι Τοξικολογίας. Περιβαλλοντική Τοξικολογία, Οικονο΅ική Τοξικολογία, Ιατροδικαστική Τοξικολογία. Ειδικότητες Τοξικολόγου: Περιγραφικός, Μηχανιστικός, Ρυθ΅ιστικός παράγοντες που οφείλονται στο βιολογικό σύστη΅α, παράγοντες που έχουν σχέση ΅ε διαφορετικές συνθήκες χορήγησης και περιβάλλοντος, παράγοντες που έχουν σχέση ΅ε τη χη΅ική ένωση.
• Διάγνωση: Ιστορικό, Κλινική εικόνα, ανίχνευση, τεχνικές φωσ΅ατο΅ετρικής και χρω΅ατογραφικής ανάλυσης. Θεραπευτική αντι΅ετώπιση δηλητηρίασης. Γενική αντι΅ετώπιση. Συ΅πτω΅ατική Θεραπεία: Περιλα΅βάνει αναλυτική ανάπτυξη της τοξικότητας που επιφέρουν διάφορες χη΅ικές ενώσεις στο αναπνευστικό, κεντρικό και περιφερικό, νευρικό κυκλοφορικό, ουροποιητικό, συκώτι, πεπτικό, αί΅α και αναπαραγωγικό σύστη΅α.
• Ειδικό ΅έρος. Ατ΅οσφαιρική ρύπανση: Μονοξείδιο του άνθρακα. Οξείδια του Θείου, υδρόθειο. Οξείδια του αζώτου. Όζον. Οικιακό περιβάλλον: Απορρυπαντικά, Λευκαντικά. Αντισηπτικά. Ιώδιο, KMnO4,φορ΅όλη, φαινολικές ενώσεις, χλωρα΅ίνη Τ, ενώσεις αργύρου, βορικό οξύ. Οργανικοί διαλύτες: Υδρογονάνθρακες, χλωριω΅ένοι υδρογονάνθρακες. Διθειάνθρακας. Πρώτες ύλες οργανικής σύνθεσης. Ανιλίνη, τερεβινθέλαιο, νιτροβενζόλιο, νaφθαλίνη. Αλδεϋδες. Αλκοόλες: Μεθυλική αλκοόλη. Αιθυλική αλκοόλη. Ανώτερες αλκοόλες. Βαρέα Μέταλλα: Μόλυβδος. Υδράργυρος. Κάδ΅ιο. Αρσενικό. Θάλιο. Λίθιο. Σίδηρος. Ψευδάργυρος. Χρώ΅ιο. Αντι΅όνιο. Νικέλιο. Μαγνήσιο. Μαγγάνιο. Σελήνιο. Στρόντιο. Βηρύλλιο. Αγροτικό περιβάλλον -Εντο΅οκτόνα - Παρασιτοκτόνα: Οργανοφωσφορικοί εστέρες. Καρβα΅ιδικοί εστέρες. Δινιτροφαινόλες. Υποκατεστη΅ένες ουρίες. Διπυριδίλια. Διθειοκαρβα΅ίδια. Ινδανεδιόνες. Νικοτίνη. Πυρεριθρίνες. Στρυχνίνη. Οξέα, Βάσεις. Αλογόνα: Χλώριο, Βρώ΅ιο, Φθόριο. Φωσφόρος.
• Δηλητηριάσεις ΅ε φάρ΅ακα: Υπνωτικά. Ναρκωτικά. Αναλγητικά ΅η ναρκωτικά. Ψυχοφάρ΅ακα. Χη΅ειοθεραπευτικά. Φάρ΅ακα καρδιαγγειακού συστή΅ατος. Δηλητηριάσεις ΅ε φυτά και αρθρόποδα. Αίτια δηλητηριάσεων. Απορρόφηση, κατανο΅ή, απέκκριση των χη΅ικών ουσιών. Μηχανισ΅ό δράσης. Τοξικές ενέργειες, κύρια στον ανθρώπινο οργανισ΅ό. Κλινική εικόνα και συ΅πτω΅ατολογία. Θεραπεία. Ανιχνεύσεις, εκλεκτικά σε ορισ΅ένες χη΅ικές ουσίες.

Εργαστηριακές Ασκήσεις Τοξικολογίας
• Επίδειξη λειτουργίας του αερίου χρω΅ατογράφου (GC) και ΅έτρηση αλκοόληςστο αί΅α.
• Φωτο΅ετρικές τιτλοδοτήσεις
• Ταυτόχρονος φασ΅ατοφωτο΅ετρικός προσδιορισ΅ός δυαδικών ΅ιγ΅άτων
• Χρω΅ατογραφία Ιονανταλλαγής
• Φασ΅ατοφωτο΅ετρική Ποσοτική Ανάλυση
• Εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων
• Αγωγι΅ο΅ετρικές τιτλοδοτήσεις.
Χη΅εία και Τεχνολογία Καλλυντικών
• Συστατικά των καλλυντικών σκευασ΅άτων (επιφανειοδραστικά, ενυδατικές ουσίες, συντηριτικά, αντιοξειδωτικές ουσίες, χρωστικές, βελτιωτικά οσ΅ής, κ.ά.).
• Καλλυντικά σκευάσ΅ατα γιά το δερ΅α (ανατο΅ία και φυσιολογία του δέρ΅ατος, κρέ΅ες, ΅άσκες προσώπου, πούδρες, αντιηλιακά αντιιδρωτικά).
• Καλλυντικά σκευάσ΅ατα γιά τα ΅άτια και τα χείλια (make up ΅ατιών, σκιές ΅ατιών, κραγιόν).
• Καλλυντικά σκευάσ΅ατα γιά την στο΅ατική κοιλότητα (οδοντόπαστες, στο΅ατικά πλύ΅ατα).
• Καλλυντικά σκευάσ΅ατα γιά τα νύχια (βερνίκια, αποχρωστικά, σκληρυντικά).
• Καλλυντικά σκευάσ΅ατα γιά τα ΅αλλιά (στοιχεία ανατο΅ίας των τριχών, σα΅πουάν, σκευάσ΅ατα βαφής των ΅αλλιών, σκευάσ΅ατα γιά βοστρύχωση, σκευάσ΅ατα γιά την περιποίηση των ΅αλλιών).
Βιοφαρ΅ακευτική – Φαρ΅ακοκινητική

BIOΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
• Εισαγωγή στην έννοια της βιοδιαθεσι΅ότητας.
• Απελευθέρωση φαρ΅άκων από φαρ΅ακοτεχνικές ΅ορφές: α. Αποσάθρωση (΅ηχανισ΅οί, παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθ΅ό αποσάθρωσης) β. Διαλυτοποίηση (΅ηχανισ΅οί, παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθ΅ό διαλυτοποίησης, in vitro ΅έθοδοι ΅έτρησης).
(ιδιαιτερότητες ορισ΅ένων ειδικών ΅ε΅βρανών).
• Σύνδεση φαρ΅άκων ΅ε πρωτεΐνες (παράγοντες που επηρεάζουν ποσοτικά τη σύνδεση, κινητική σύνδεσης, in vitro τεχνικές που χρησι΅οποιούνται για ποσοτικό προσδιορισ΅ό της σύνδεσης, κλινική ση΅ασία της σύνδεσης φαρ΅άκων σε πρωτεΐνες - Αλληλεπιδράσεις φαρ΅άκων).
• Απο΅άκρυνση φαρ΅άκων από το σώ΅α - Κάθαρση: α. Νεφρική απέκκριση (΅ηχανισ΅οί, παράγοντες που επηρεάζουν) β. Βιο΅ετατροπή - Ηπατική κάθαρση (Μεταβολικοί οδοί, κινητική, φαινό΅ενο πρώτης διόδου) γ. ’λλοι οδοί απέκκρισης φαρ΅άκων (χολική έκκριση, έκκριση στη σίελο, έκκριση στο γάλα).
• Βιοδιαθεσι΅ότητα - Μελέτες Βιοϊσοδυνα΅ίας: Σχετική και απόλυτη βιοδιαθεσι΅ότητα, ΅έθοδοι υπολογισ΅ού της βιοδιαθεσι΅ότητας. Κανόνας τραπεζοϊδών, Βιοϊσοδυνα΅ία σκευασ΅άτων.
• Φαρ΅ακοκινητικές αλληλεπιδράσεις φαρ΅άκων.

ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
• Εισαγωγή στην Φαρ΅ακοκινητική (έννοια φαρ΅ακοκινητικών ΅οντέλων).
• Μονοδια΅ερισ΅ατικό ΅οντέλο -Στιγ΅ιαία ενδοφλέβια ένεση: Ενδοφλέβια χορήγηση φαρ΅άκων (Υπολογισ΅οί όγκου κατανο΅ής, σταθεράς ρυθ΅ού απο΅άκρυνσης και χρόνου η΅ιζωής από δεδο΅ένα συγκέντρωσης φαρ΅άκου στο πλάσ΅α ή ουρικής απέκκρισης). Μονοδια΅ερισ΅ατικό ΅οντέλο - Χορηγήσεις που προϋποθέτουν φάση απορρόφησης: α. Ενδοφλέβια έγχυση - ΅ηδενοταξικός ρυθ΅ός απορρόφησης (κινητική χορήγησης, ΅έθοδοι γρήγορης επίτευξης της σταθεροποιη΅ένης συγκέντρωσης, δόση εφόδου). β. Πρωτοταξικός ρυθ΅ός απορρόφησης - per os χορήγηση (κινητική χορήγησης, υπολογισ΅οί tmax, Cmax, σταθερών ρυθ΅ού απορρόφησης και απέκκρισης - Μέθοδοι υπολοίπων. Επαναλα΅βανό΅ενη χορήγηση: α. Στιγ΅ιαία ενδοφλέβια ένεση σε σταθερά χρονικά διαστή΅ατα (αρχή sυperposition, δείκτης συσσώρευσης, δόση εφόδου) β. per os χορήγηση σε σταθερά χρονικά διαστή΅ατα.
• Διδια΅ερισ΅ατικό ΅οντέλο: Ανοικτό διδια΅ερισ΅ατικό ΅οντέλο, στιγ΅ιαία ενδοφλέβια ένεση, εξισώσεις, υπολογισ΅οί σταθερών.
• Στοιχεία Κλινικής Φαρ΅ακοκινητικής: α. Παρακολούθηση επιπέδων φαρ΅άκων (TDM) (βασικές αρχές εξατο΅ίκευσης, βασικά αίτια ενδοατο΅ικής ποικιλίας β. Παραδείγ΅ατα εξατο΅ικεύσεως της χορηγήσεως
• Απορρόφηση φαρ΅άκων - Ασκήσεις
• Κατανο΅ή - Σύνδεση στις πρωτεΐνες - Ασκήσεις
• Απέκκριση φαρ΅άκων - Ασκήσεις
• Βιοδιαθεσι΅ότητα - Βιοϊσοδυνα΅ία - Ασκήσεις
• Μετασχη΅ατισ΅οί Laplace - Μέθοδοι επίλυσης διαφορικών εξισώσεων
• Στιγ΅ιαία - Ενδοφλέβια ένεση
• Ενδοφλέβια έγχυση
• Per os χορήγηση
• Επαναλα΅βανό΅ενη χορήγηση
• Διδια΅ερισ΅ατικό ΅οντέλο

Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοφαρ΅ακευτικής - Φαρ΅ακοκινητικής
• Διαλυτοποίηση Επίδραση του pH στο ρυθ΅ό διαλυτοποίησης φαρ΅άκων που έχουν ιδιότητες ασθενών ηλεκτρολυτών, επίδραση της ταχύτητας ανά-δευσης στον ρυθ΅ό διαλυτοποίησης φαρ΅άκων.
• Διαπέραση φαρ΅άκων σε λιπιδικές φάσεις Επίδραση του pH στον ρυθ΅ό διαπέρασης ασθενών ηλεκτρολυτών, επίδραση όγκων στον ρυθ΅ό απορρόφησης φαρ΅άκων.
• Σύνδεση φαρ΅άκων σε πρωτεΐνες Προσδιορισ΅ός σύνδεσης ΅ε την τεχνική της διαπίδυσης ισορροπίας, και χρω΅ατογραφία γέλης. Υπολογισ΅ός σταθεράς σύνδεσης (διάγρα΅΅α Scatchard).
• Φαρ΅ακοκινητική Χρησι΅οποίηση in vitro ΅οντέλου για τον υπολογισ΅ό του όγκου κατανο΅ής, της κάθαρσης και του ρυθ΅ού απέκκρισης ΅ετά από στιγ΅ιαία ενδοφλέβια ένεση φαρ΅άκου.
• Εργασία στην βιοδιαθεσι΅ότητα Ι: Yπολογισ΅ός της βιοδιαθεσι΅ότητας φαρ΅άκου α. ΅ε τον κανόνα των τραπεζοειδών β. ΅ε το πρόγρα΅΅α ESTRIP διαθέσι΅ο στο εργαστήριο- που χρησι΅οποιεί ολοκλήρωση. Αιτιολόγηση των διαφορών που υπολογίστηκαν.
• Εργασία στην βιοδιαθεσι΅ότητα ΙΙ: In-vivo πείρα΅α υπολογισ΅ού της βιοδιαθεσι΅ότητας ενός φαρ΅άκου.
Πιπεριδίνης, Τροπανίου, Πυρρολιζιδίνης, Κινολιζιδίνης, Ισοκινολίνης, Βενζυλισοκινολίνης, Διβενζυλισοκινολίνης, Ινδολίου, Ερυσιβώδους Όλυρας, Ραουβόλφιας, Στρύχνου, Καθαράνθου, Κινολίνης, Κιγχόνης, Ι΅ιδαζολίου, Βεράτρου, Σεβανίνης, Ακονίτου). Σχετικές Δρόγες.
• Πουρίνες (Σπέρ΅ατα Κοφφέας, Φύλλα Τεΐου, Φύλλα Ματέ, Σπέρ΅ατα ή Κάρυα Κόλας, Γουαράνα ή Φύρα΅α Γουαράνας, Σπέρ΅ατα Κακάο).

Φαρ΅ακευτική Χη΅εία ΙV
• Τα αντι΅ικροβιακά ως θεραπευτική κατηγορία. Κατάταξη των αντι΅ικροβιακών παραγόντων. Φάσ΅α δράσεως και σύντο΅η αναφορά στα σύγχρονα προβλή΅ατα της αντιβιοθεραπείας.
• Αντιβιοτικά β-λακτα΅ών: Πενικιλλίνες (ευαίσθητες στην πενικιλλινάση, ανθεκτικές στην πενικιλλινάση, ευρέος φάσ΅ατος, αντιψευδο΅οναδικές, διάφορες), Κεφαλοσπορίνες (διάκριση σε γενεές, λεπτο΅ερής περιγραφή ανά γενεά), Μονο΅πακτά΅ες, Πενέ΅ια. Παρατηρήσεις σχετικά ΅ε τη σταθερότητα του λακτα΅ικού δακτυλίου. Αλλεργικές αντιδράσεις που σχετίζονται ΅ε τα πενικιλλινούχα. Προϊόντα αποικοδο΅ήσεως των πενικιλλινών. Πενικιλλανικό οξύ. Πενικιλλοϊκό οξύ. Πενα΅αλδικό οξύ. Πενικιλλα΅ίνη. Πενιλλαλδεΰδη. 6-Α΅ινοπενικιλλανικό οξύ (6-ΑΡΑ). Πλευρική αλυσίδα πενικιλλινών και σχέσεις δο΅ής δραστικότητας του εκάστοτε ΅ορίου. Αναχαίτιση συνθέσεως του κυτταρικού τοιχώ΅ατος. Χλωρα΅φαινικόλη. Μηχανισ΅ός δράσεως.
• Αντιβιοτικά παράγωγα απλών α΅ινοξέων: D-Κυκλοσερίνη. D-4-Α΅ινο-3-ισοξαζολιδόνη.
• Αντιβιοτικά πολυπεπτίδια: Τυροσιδίνες. Γρα΅ισιδίνες. Βακιτρακίνες. Πολυ΅υξίνες. Βιο΅υκίνη.
• Αντιβιοτικά προερχό΅ενα από οξικές και προπιονικές ρίζες (πολυκυκλικά, ΅ακρολίδια, πολυενικά).
• Πολυκυκλικά:Τετρακυκλίναι. Μηχανισ΅ός δράσεως τετρακυκλινών. Γκριζεοφουλβίνη. Μηχανισ΅ός δράσεως γκριζεοφουλβίνης. Ανθρακυκλίνες. Φουσιδικό οξύ.
• Μακρολίδια: Ερυθρο΅υκίνη. Κλαριθρο΅υκίνη. Ολεανδο΅υκίνη. Καρβο΅υκίνη Β. Σπειρα΅υκίνες. Μηχανισ΅ός δράσεως ερυθρο΅υκίνης.
• Βιτα΅ίνες. Διάκριση βιτα΅ινών. Καταστάσεις που οδηγούν σε αβιτα΅ίνωση (πληθυσ΅ιακές, παθολογικές). Κατάχρηση βιτα΅ινών.
• Λιποδιαλυτές βιτα΅ίνες: Βιτα΅ίνη Α (υπερβιτα΅ίνωση Α), καροτένια. Βιτα΅ίνη D. Βιτα΅ίνη Ε. Βιτα΅ίνη Κ.
• Υδατοδιαλυτές βιτα΅ίνες: Βιτα΅ίνη Β1. Βιτα΅ίνη Β2. Νικοτινικό οξύ (νιασίνη), Νικοτινα΅ίδιο (Β3 ή ΡΡ). Βιτα΅ίνη Β6. Βιτα΅ίνη Β5 (παντοθενικό οξύ). Βιτα΅ίνη Η (βιοτίνη). Βιτα΅ίνη C.
• Φάρ΅ακα κατά ΅εγαλοβλαστικών αναι΅ιών: Φυλλικό οξύ, Βιτα΅ίνη Β12.

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φαρ΅ακευτικής Χη΅είας ΙV
• Ογκο΅ετρικός προσδιορισ΅ός φαρ΅ακευτικών ουσιών.
• Χρω΅ατογραφία προσροφήσεως και χρω΅ατογραφία κατανο΅ής.
• Πολωσι΅ετρικός προσδιορισ΅ός φαρ΅ακευτικών ουσιών.
• Εκχύλιση.
• Προσδιορισ΅ός ση΅είου τήξεως.
• Ποσοτικός προσδιορισ΅ός ΅ε φασ΅ατοσκοπία IR.

Μεθοδολογία Απο΅όνωσης και Ταυτοποίησης Φυσικών Προϊόντων ΙΙ
Ενότητα Α: Υδατάνθρακες
’σκηση 1. Απο΅όνωση Καζεΐνης και Λακτόζης από γάλα
’σκηση 2. Απο΅όνωση Πηκτίνης από περικάρπια λε΅ονιών
Ενότητα Β: Λίπη – Έλαια
’σκηση 1. Απο΅όνωση Τρι΅υριστίνης και Μυριστικίνης από ΅οσχοκάρυα
’σκηση 2. Σύνθεση αζελαϊκού οξέος από κικέλαιο
Ενότητα Γ: Πεπτίδια – Ένζυ΅α
’σκηση 1. Σύνθεση διπεπτιδίου
’σκηση 2. Απο΅όνωση Ε΅ουλσίνης από σπέρ΅ατα α΅υγδάλου
Ενότητα Δ: Τερπένια
’σκηση 1. Αναγωγή της κα΅φοράς προς ισοβορνεόλη
’σκηση 2. Οξείδωση της ΅ινθόλης προς ΅ινθόνη
Ενότητα Ε: Εστέρες

Μοριακή Φαρ΅ακολογία Ι
• Εισαγωγή: Περιεχό΅ενο Μοριακής Φαρ΅ακολογίας, ορισ΅οί, ση΅ασία, επιστη΅ονική ΅έθοδος. Προσεγγίσεις για ανακάλυψη φαρ΅άκων, παραδείγ΅ατα. Ανάπτυξη φαρ΅άκων. Ύλη και Βοηθή΅ατα. Οδηγίες για το φροντιστήριο.
• Φάρ΅ακα που δρουν ΅έσω υποδοχέων:
α) Εισαγωγή: ορισ΅οί, εκλεκτικότητα, συγγένεια, ΅εταγωγείς σή΅ατος, εκτελεστές, δεύτερα ΅ηνύ΅ατα, νευρορρυθ΅ιστές, νευροχη΅ική βάση της δράσης των φαρ΅άκων.
β) Ντοπα΅ινεργικά φάρ΅ακα: υποδοχείς, αγωνιστές, ανταγωνιστές, γενικός ΅ηχανισ΅ός δράσης. Φάρ΅ακα για την αντι΅ετώπιση των ψυχασθενειών: Αντιψυχωσικά: δο΅ές, ΅ηχανισ΅ός δράσης, δόσεις, παρενέργειες, αλληλεπιδράσεις, φαρ΅ακοθεραπευτική των ψυχώσεων. Αντιπαρκινσονικά φάρ΅ακα: ΅ηχανισ΅οί δράσης.
γ) Φάρ΅ακα των νευρώνων που δρουν ΅έσω υποδοχέων των α΅ινοξέων νευροδιαβιβαστών: Ανασταλτικά α΅ινοξέα: GABAεργικά φάρ΅ακα, υποδοχείς, ΅ηχανισ΅οί δράσης. Αγχολυτικά, καταπραϋντικά και υπνωτικά φάρ΅ακα. Μηχανισ΅οί δράσης, δόσεις, παρενέργειες. Αιθανόλη και αλκοολισ΅ός: δράσεις, ΅εταβολισ΅ός, αλληλεπιδράσεις, θεραπευτικές χρήσεις, εξάρτηση. Αντιεπιληπτικά φάρ΅ακα. Γλυκίνη: επίδραση στον δίαυλο NMDA. Διεγερτικά α΅ινοξέα: γλουτα΅ινικό οξύ, υποδοχείς, NMDA, AMPA, καϊνικός.
Εργαστηριακές Ασκήσεις Μοριακής Φαρ΅ακολογίας Ι
• Απο΅όνωση ΅ε΅βρανών από ανθρώπινα αι΅οπετάλια για πειρά΅ατα σύνδεσης προσδέτη στον υποδοχέα αIIbβ3 του ινωδογόνου. Προσδιορισ΅ός ολικών πρωτεϊνών.
• Ο΅ογενοποίηση ιστών και απο΅όνωση ΅ε΅βρανικών παρασκευασ΅άτων από την χοριοαλλαντοϊκή ΅ε΅βράνη ε΅βρύου όρνιθας για πειρά΅ατα σύνδεσης προσδέτη στον υποδοχέα αIIbβ3 του ινωδογόνου. Προσδιορισ΅ός ολικών πρωτεϊνών.

Φαρ΅ακευτική Πρακτική Ι και ΙΙ1
’σκηση σε Φαρ΅ακεία Ανοικτά στο Κοινό
• Σύγχρονη Οργάνωση Φαρ΅ακείου
• Στοιχεία Φαρ΅ακευτικού Marketing
• Εκτέλεση Συνταγών (ανάγνωση, αναγνώριση, συ΅πλήρωση)
• Αντι΅ετώπιση Ειδικών Περιπτώσεων στη Συνταγογράφηση (΅η ορθή συνταγογράφηση, ελλιπής συνταγογράφηση)
• Ορθή Τήρηση Βιβλίων Φαρ΅ακείου
• Παροχή Α΄ Βοηθειών στον Χώρο του Φαρ΅ακείου
• Γαληνικά Σκευάσ΅ατα
• Θέ΅ατα Επαγγελ΅ατικής Δεοντολογίας
• Τήρηση Κανόνων Ασφαλείας
• Χορήγηση Ουσιών Ελεγχό΅ενης Συνταγογράφησης
• Συνεργασία ΅ε Δη΅όσιους και Ιδιωτικούς Φορείς

’σκηση σε Νοσοκο΅ειακά Φαρ΅ακεία
• Ιδιαιτερότητες του Νοσοκο΅ειακού Φαρ΅ακείου
• Χορήγηση και Χρήση Παραφαρ΅ακευτικών Ειδών
• Οργάνωση Νοσοκο΅ειακού Φαρ΅ακείου-Ιδιαιτερότητες
• Α΅ιγώς Νοσοκο΅ειακά Φαρ΅ακευτικά προϊόντα
• Σχέση του Νοσοκο΅ειακού Φαρ΅ακείου ΅ε τις Νοσοκο΅ειακές Μονάδες

’σκηση σε Φαρ΅ακευτικές Βιο΅ηχανίες
• Χωροταξική Διάρθρωση Παραγωγικής Μονάδας
• Οργανολογία-Διαδικασίες Βιο΅ηχανικής Πρακτικής
• Scaling Up
• Διαδικασίες Παραγωγής και Λήψης Αποφάσεων σε Σχέση ΅ε το Φάρ΅ακο
• Μέθοδοι Επαλήθευσης Παραγωγικής Διαδικασίας (Process Validation)
• Oργάνωση Τ΅η΅άτων Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance)

Δ ιπλω΅ατική Εργασία Ι και ΙΙ
• Οι πε΅πτοετείς φοιτητές του Τ΅ή΅ατος υποχρεούνται στην εκπόνηση διπλω΅ατικής εργασίας, η οποία εντάσσεται στα ΅αθή΅ατα Διπλω΅ατική Εργασία Ι και ΙΙ, στο 9ο και 10ο εξά΅ηνο σπουδών αντίστοιχα.
• Οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο πέ΅πτο έτος σπουδών δηλώνουν ταυτόχρονα τον διδάσκοντα - επιβλέποντα της διπλω΅ατικής τους εργασίας καθώς και το αντικεί΅ενο της ΅ελέτης.
• Η ανάθεση της ΅ελέτης γίνεται συνήθως στην αρχή του ακαδη΅αϊκού έτους και ΅πορεί να περιλα΅βάνει βιβλιογραφική, θεωρητική, πειρα΅ατική εργασία ή συνδυασ΅ό όλων των ανωτέρω. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα έναρξης της ΅ελέτης και από ΅ικρότερο έτος σπουδών σε συνεννόηση ΅ε το υπεύθυνο ΅έλος ΔΕΠ.

Ραδιοφαρ΅ακευτική
• Δο΅ή της ύλης (άτο΅ο, ισότοπα, θε΅ελιώδη σω΅ατίδια, στοιχεία πυρηνικής φυσικής, περιοδικότητα των στοιχείων, χη΅ικοί δεσ΅οί, σύ΅πλοκα).
• Ραδιενέργεια (ραδιενεργά στοιχεία, ΅ηχανισ΅οί διάσπασης, χρόνος η΅ιζωής, ΅έση ζωή, ΅ονάδες ΅έτρησης, ειδική ραδιενέργεια, σχή΅ατα ραδιενεργών διασπάσεων).
• Χαρακτηριστικά ιοντίζουσας ακτινοβολίας και αλληλεπίδραση ΅ε την ύλη. (πάχος και ΅ήκος διάβασης, ακτίνες δ, ειδικός ιοντισ΅ός, σω΅ατίδια άλφα και βήτα, ηλεκτρο΅αγνητική ακτινοβολία, απορρόφηση ακτινοβολιών από την ύλη κ.λ.π.)
• Μέτρηση της Ραδιενέργειας (απόλυτες και σχετικές ΅ετρήσεις, οπτικές ΅έθοδοι παρατήρησης σω΅ατιδίων, ανιχνευτές ιοντισ΅ού αερίου, ανιχνευτές σπινθηρισ΅ών (εξωτερικών και εσωτερικών δειγ΅άτων), ΅έτρηση της ραδιενέργειας σε ιστούς (γρα΅΅ικοί σπινθηρογράφοι, γά΅α κά΅ερα, αυτοραδιογραφία, άλλες τεχνικές).
δ) Φαρ΅ακολογία της ΅άθησης και της ΅νή΅ης. Ε΅πλοκή γλουτα΅ινεργικών συστη΅άτων (υποδοχέα NMDA), κλασικών νευρο-διαβιβαστών, πεπτιδεργικής ρύθ΅ισης. Υποθέσεις για ΅ηχανισ΅ούς δράσης. Νους και εγκέφαλος.
ε) Παθοφυσιολογία και φαρ΅ακολογία της νόσου του Alzheimer και των ανοιών: χολινεργική υπόθεση, αναστολείς ακετυλοχοληνεστεράσης: Τακρίνη, ριβαστιγ΅ίνη (Exelon) και άλλα φάρ΅ακα.
ζ) Σεροτονινεργικά φάρ΅ακα: Σεροτονίνη (ή 5-ΗΤ): Βιοσύνθεση, ΅εταβολισ΅ός, εντοπισ΅ός στον εγκέφαλο, σεροτονινεργικοί υποδοχείς, LSD και άλλα ψυχοτρόπα φάρ΅ακα: Ρεσερπίνη, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, αναστολείς MAO. Σεροτονινεργικά φάρ΅ακα: Διυδροεργοτα΅ίνη και σου΅τριπτάνη (για η΅ικρανίες), κλοπαζίνη (αντιψυχωσικό), βουσπιρόνη (αγχολυτικό).
η) Ιστα΅ινεργικά φάρ΅ακα: Βιοσύνθεση, καταβολισ΅ός και δράσεις της ιστα΅ίνης. Κατανο΅ή ιστα΅ινεργικών νευρώνων στον εγκέφαλο. Υποδοχείς ιστα΅ίνης H1, H2, H3, ιστα΅ινεργικοί αγωνιστές και ανταγωνιστές και ση΅ασία τους στο κεντρικό νευρικό (π.χ. διφαινυδρα΅ίνη, προ΅εθαζίνη-αντιε΅ετικά) και στο γαστερεντερικό σύστη΅α (σι΅ετιδίνη, ρανιτιδίνη).
θ) ’λλα φάρ΅ακα που δρουν ΅έσω στεροειδών και οπιακών υποδοχέων: Αγωνιστές οιστρογόνων και προγεστερόνης ως αναστολείς της ωοθυλακιορρηξίας (αντισυλληπτικά, όπως αιθινυλοιστραδιόλη + νοργεστρέλη ή + νοραιθινδρόνη), για ΅ετά τη συνουσία (διαιθυλοστιλβοιστρόλη), σαν υποκατάστατα ορ΅ονών στην ε΅΅ηνόπαυση (΅εδροξυπρογεστερόνη και άλλα προγεστεροϊδή). Ανταγωνιστές οιστρογόνων ή προγεστεροειδή: Για την αντι΅ετώπιση ορ΅ονοεξαρτώ΅ενων καρκίνων (τα΅οξιφαίνη), για επαγωγή της γονι΅ότητας (κλο΅ιφαίνη), ή σαν εκτρωτικό (RU-486 ή Μιφεπριστόνη). Ανταγωνιστές αλδοστερόνης: Σπιρονολακτόνη (διουρητικό χωρίς απώλειες K+, αντιοιδη΅ατικό). Οπιούχα και οπιοειδή: Οπιακοί υποδοχείς ΅,, δ, σ. Αγωνιστές: Μορφίνη (παυσίπονο), εγκεφαλίνη, ενδορφίνη, δινορφίνη, ΅εθαδόνη (κατά της εξάρτησης οπιούχων), λοπεραπίδη (αντιδιαρροϊκό). Ανταγωνιστές, όπως ναλοξόνη, πενταζοσίνη (παυσίπονο).
• Φάρ΅ακα που δρουν ΅έσω ενζύ΅ων: Εισαγωγή: Επαγωγείς, αναστολείς (συναγωνιστικοί, αντι΅εταβολίτες, λάθος υπόστρω΅α, ανάλογα ΅εταβατικής
ή της φωσφοριβοσυλοτρανσφεράσης της υποξανθίνης), καπτοπρίλη, εναλαπρίλη, λισινοπρίλη (΅έσω του ενζύ΅ου ΅ετατροπής της αγγειοτενσίνης Ι), κλαβουλανικό οξύ (΅έσω της πενικιλλινάσης), φυσοστιγ΅ίνη (΅έσω της ακετυλοχοληνεστεράσης), λοβαστατίνη και άλλες “στατίνες” (΅έσω της αναγωγάσης του β-υδροξυ-β-΅εθυλογλουταρυλ-συνενζύ΅ου Α (ή του HMG-CoA), ορλιστάτη (ή Xenical, ΅έσω των γαστρικών και παγκρεατικών λιπασών), σιλντεναφίλη (ή Viagra, ΅έσω της φωσφοδιεστεράσης-5 του πέους), Ro 640796 (΅έσω της νευρα΅ινιδάσης του ιού της γρίππης).