315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού πεδίου της επιστήμης αυτής.

Ο κορμός των οικονομικών μαθημάτων που διδάσκονται στο τμήμα συμπληρώνεται με τη διδασκαλία μαθημάτων γενικότερης μόρφωσης (νομικά, τεχνολογία κ.ά.) αλλά και μαθημάτων στήριξης, όπως τα μαθηματικά, η στατιστική και γενικότερα οι ποσοτικές μέθοδοι. Στο πρόγραμμα μαθημάτων υπάρχουν κατευθύνσεις τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών επαγγελματικών επιδιώξεων.

Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων, στην καλλιέργεια του επιστημονικού προβληματισμού των φοιτητών και στον προσανατολισμό τους στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας και έρευνας.

Η διδασκαλία συνοδεύεται από φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εργασίες των φοιτητών και συζητήσεις μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.

Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είναι έξι (τέσσερις ώρες διάλεξη και δύο ώρες φροντιστηριακές). Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει σκοπό να καταρτίσει στελέχη ικανά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ως οικονομολόγοι, αναλυτές, σύμβουλοι και ερευνητές.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως οικονομολόγοι, αναλυτές, σύμβουλοι και ερευνητές σε υπουργεία, τράπεζες, οργανισμούς της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κέντρα οικονομικής έρευνας, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων και βιομηχανιών ή ως ανώτεροι υπάλληλοι σε λογιστήρια, στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων, στην καλλιέργεια του επιστημονικού προβληματισμού των φοιτητών και στον προσανατολισμό τους στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας και έρευνας. Η διδασκαλία συνοδεύεται από φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εργασίες των φοιτητών και συζητήσεις μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σκοπό να καταρτίσει νέους επιστήμονες ικανούς να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ως οικονομολόγοι, αναλυτές, σύμβουλοι και ερευνητές.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι
Π. Λίβας, Γ. Κωστενέλος
Εισαγωγικές έννοιες, ζήτηση, προσφορά, ισορροπία αγοράς, ελαστικότητες, θεωρία καταναλωτή, θεωρία παραγωγού, θεωρία κόστους, μορφές αγοράς.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
Ε. Φούντας
Μαθηματικές ακολουθίες και σειρές. Συναρτήσεις και παραγώγιση. Εφαρμογές παραγώγων, βελτιστοποίηση συναρτήσεων. Ολοκλήρωση.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
Π. Ευθύμογλου, Α. Φράγκος
Εντοκισμός κεφαλαίων. Σύνθετος και απλός τόκος, Ισοδυναμία κεφαλαίων, Ονομαστικά και πραγματικά επιτόκια. Συνεχής ανατοκισμός. Αξίες ραντών. Πρόσκαιρες και διηνεκείς ράντες. Ληξιπρόθεσμες, προκαταβλητέες, μελλοντικές και αρξάμενες ράντες, Ράντες σταθερών και μεταβαλλόμενων όρων. Ακέραιες και κλασματικές ράντες. Απόσβεση δανείων.
Ενιαία και ομολογιακά δάνεια. Εφ’ άπαξ και τοκοχρεολυτική εξόφληση δανείων. Συστήματα απόσβεσης δανείων. Αξίες ομολογίας, ψιλής κυριότητας και επικαρπίας. Στοιχεία μαθηματικών ασφαλίσεων ζωής: Βασικές έννοιες. Είδη ασφαλίσεων. Αποθεματικά ασφαλίσεων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
Β. Μπένος, Δ. Κυριάκης
Συλλογή στατιστικών στοιχείων. Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων. Εμπειρικές κατανομές συχνοτήτων μιας μεταβλητής. Παράμετροι μονομεταβλητών πληθυσμών. Διασπορά- Ασυμμετρία- Κύρτωση. Παλινδρόμηση και συσχέτιση δύο μεταβλητών. Πολλαπλή παλινδρόμηση και συσχέτιση. Χρονολογικές σειρές. Αριθμοδείκτες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Π. Αγαλλοπούλου
Εισαγωγή στο Δίκαιο: Έννοια και διαίρεση του δικαίου, πηγές του δικαίου. Γενικές αρχές Αστικού δικαίου: Εισαγωγή, Δικαίωμα (έννοια και διακρίσεις, κτήση, αλλοίωση, απώλεια δικαιώματος, άσκηση και κατάχρηση δικαιώματος, προστασία του δικαιώματος, παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία). Υποκείμενα των εννόμων σχέσεων (φυσικά και νομικά πρόσωπα). Δικαιοπραξίες (έννοια και είδη δικαιοπραξιών, προϋποθέσεις κατάρτισης έγκυρης δικαιοπραξίας, ερμηνεία των δικαιοπραξιών, ελαττωματικές δικαιοπραξίες, αιρέσεις και προθεσμίες, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα).
Ενοχικό δίκαιο: Εισαγωγή, είδη ενοχών (κατά αντικείμενο και κατά υποκείμενο). Αστική ευθύνη (έννοια διακρίσεις, προϋποθέσεις αστικής ευθύνης, ευθύνη από πράξεις τρίτων). Παραγωγή των ενόχων (δικαιοπρακτικές ενοχές, εξωδικαιοπρακτικές ενοχές). Εξέλιξη των ενοχών (ομαλή εξέλιξη της ενοχής, ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής, αρχές που ισχύουν στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις). Ενίσχυση των ενοχών (αρραβώνας και ποινική ρήτρα). Μεταβίβαση των ενοχών (εκχώρηση και αναδοχή χρέους). Απόσβεση των ενοχών (καταβολή, δημόσια κατάθεση, συμψηφισμός, άφεση χρέους). Ρύθμιση σημαντικών συμβάσεων όπως, δωρεά πώληση, μίσθωση πράγματος, σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου, μεσιτεία, εντολή, δάνειο, χρησιδάνειο, παρακαταθήκη, εγγύηση, χρηματοδοτική μίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση (time sharing), πρακτορείο επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), δικαιόχρηση (franchising).
Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο: Γενικό μέρος (εμπορικές πράξεις, έμποροι). Δίκαιο εμπορικών εταιρειών (Ομόρρυθμη, ετερρόρρυθμη, ανώνυμη, περιορισμένης ευθύνης).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ Ι
Ι. Πολλάλης, Ι. Σμυρλής
Τα πληροφοριακά συστήματα που βασίζονται στην τεχνολογία των Η/Υ έχουν αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις στις σύγχρονες κοινωνίες μας. Σκοπός του μαθήματος είναι, αφενός η προετοιμασία των φοιτητών στην κατανόηση του τρόπου διαχείρισης, σχεδιασμού και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, αφετέρου η πρακτική εξάσκησή τους με πραγματικές επιχειρηματικές / οικονομικές εφαρμογές σε περιβάλλοντα WΙΝDΟWS. Μultimedia και Ιnternet (WWW). Το μάθημα αποτελεί πολύ σημαντικό εφόδιο για τα υπόλοιπα μαθήματα στα οποία απαιτείται υποστήριξη με εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (συγγραφή κειμένων και εργασιών, υπολογιστικά φύλλα για ασκήσεις και εφαρμογές, γραφικές παραστάσεις, αρχειοθέτηση δεδομένων, κ.λπ.)

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι
Π. Μόρμορη
Απλά κείμενα από τα οποία οι φοιτητές εξοικειώνονται στην αναγνώριση, συμπλήρωση και γραφή memos, timetables, catalogues, report cards, telexes, registers, application forms, loan/ job applications, interviews, holiday advertisements. Η γραμματική/σύνταξη της γλώσσας περιλαμβάνει τις βασικές δομές (όπως χρόνοι παρόντος, παρελθόντος και μέλλοντος, υποθετικοί λόγοι, πλάγιες ερωτήσεις, κ.λπ.). Εισαγωγή στη μετάφραση απλών προτάσεων από ελληνικά στα αγγλικά.

ΓΑΛΛΙΚΑ Ι:
Χ. Γκούσιος, Μ. Νικολαΐδου
Η διδασκαλία έχει σαν σκοπό την επανάληψη βασικών σημείων της γραμματικής, σύνταξης του λεξιλογίου σε εντατικό ρυθμό. Βέβαια υπάρχει ένας προσανατολισμός στην επιλογή των κειμένων: αφ’ ενός μεν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για ποικιλία εκφράσεων και ενδιαφέροντος, αφ’ ετέρου δε αρκετά από αυτά να αναφέρονται στην Πανεπιστημιακή ζωή και το φοιτητικό περιβάλλον.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι:
Ε. Αλεξιάδου - Κότιου
Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ II
Π. Παντελίδης
Εθνικοί λογαριασμοί. Κατανάλωση. Επένδυση. Ισορροπία εισοδήματος. Χρήμα και Τραπεζικό σύστημα. Πληθωρισμός και ανεργία. Εισαγωγή στο Διεθνές εμπόριο, ισοζύγιο πληρωμών, συναλλαγματική ισοτιμία.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
Ε. Φούντας
Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Βελτιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Μέθοδος Lagrange. Πίνακες - ορίζουσες. Γραμμικά συστήματα. Διανυσματικοί χώροι. Εξισώσεις διαφορών και διαφορικές. Προγραμματισμός. Παίγνια. Γραφήματα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II
Α τμήμα: Β. Μπένος, Δ. Αντζουλάκος
Β τμήμα: Β. Μπένος, Μ. Μπούτσικας
Δειγματικός χώρος. Ενδεχόμενα και η έννοια της πιθανότητας. Δεσμευμένη πιθανότητα. Πολλαπλασιαστικό θεώρημα. Θεώρημα της ολικής πιθανότητας. Τύπος του Βayes.Τυχαία δειγματοληψία. Τυχαίες μεταβλητές. Κατανομές πιθανοτήτων τυχαίων μεταβλητών. Χαρακτηριστικές παράμετροι κατανομών. Ροπογεννήτριες-πιθανογεννήτριες. Υποδείγματα μονομεταβλητών διακριτών και συνεχών κατανομών.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Π. Ευθύμογλου
Έννοια και σκοπός της Λογιστικής. Λογιστικές ή οικονομικές καταστάσεις. Καταχώριση λογιστικών γεγονότων. Ισοζύγια. Βασικές ή θεμελιώδεις λογιστικές αρχές. Συνοπτική εξέταση των πάγιων στοιχείων, των αποθεμάτων, των εισπρακτέων γραμματίων, των χρεογράφων και των εξόδων προσωπικού, Λογιστικά σφάλματα.Βασικές διακρίσεις λογαριασμών. Απογραφή. Εγγραφές προσαρμογής. Εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος.

Η/Υ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ι. Πολλάλης, Ι. Σμυρλής
Κάθε χρήστης (μάνατζερ ή στέλεχος) της Οικονομικής Διεύθυνσης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού χρησιμοποιεί καθημερινά Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων που βασίζονται στις τεχνολογίες των Η/Υ, των Τηλεπικοινωνιών και του Διαδικτύου (Internet).
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των δυνατοτήτων των παραπάνω πληροφοριακών τεχνολογιών και συνεπώς η αξιοποίησή τους για την επίτευξη των καθημερινών υπολογιστικών αναγκών και των στρατηγικών στόχων μιας επιχείρησης, καθώς και για την υποβοήθηση των στελεχών της στη λήψη αποφάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την εμβάθυνση σε θέματα σχεδιασμού και δομών αρχείων και Βάσεων Δεδομένων (Σχεσιακών - RDBMS και Πολυδιάστατων - OLAP) και τον σχεδιασμό Συστημάτων Υποβοήθησης Λήψεως Επιχειρηματικών Αποφάσεων (Decision Support Systems - DSS).Κατ’ επέκταση, στο μάθημα εξετάζεται το πως οι σύγχρονες τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών βοηθούν στην κατανόηση, ανάλυση και επίλυση σύνθετων οικονομικών προβλημάτων.

ΑΓΓΛΙΚΑ
Χ. Τόμπρου
Κείμενα προς μετάφραση. Στοιχεία γραμματικής και συντακτικού. Σύνταξη απλών τυπικών επιστολών.

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ
Χ. Γκούσιος, Μ. Νικολαΐδου
Η διδασκαλία έχει σαν σκοπό την επανάληψη βασικών σημείων της γραμματικής, σύνταξης του λεξιλογίου σε εντατικό ρυθμό. Βέβαια υπάρχει ένας προσανατολισμός στην επιλογή των κειμένων: αφ’ ενός μεν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για ποικιλία εκφράσεων και ενδιαφέροντος, αφ’ ετέρου δε αρκετά από αυτά να αναφέρονται στην Πανεπιστημιακή ζωή και το φοιτητικό περιβάλλον.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ
Ε. Αλεξιάδου - Κότιου
Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
Π. Παντελίδης
Εισαγωγή στις έννοιες και τη μεθοδολογία της οικονομικής αναλύσεως. Η ισορροπία στην αγορά και τα προβλήματά της. Μέθοδοι οριακής αριστοποίησης της συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων και των καταναλωτών. Διαδικασία επιλογής καταναλωτή. Μεγιστοποίηση συνάρτησης χρησιμότητας υπό περιορισμούς και θεωρία αποκαλυφθείσης προτιμήσεως. Το πρόβλημα της αριστοποιήσεως στην παραγωγή: Μεγιστοποίηση συνάρτησης παραγωγής και ελαχιστοποίηση κόστους υπό περιορισμούς. Θεωρία και ανάλυση μορφών αγοράς. Μηχανισμός λειτουργίας ανταγωνιστικής αγοράς. Υποδείγματα συμπεριφοράς επιχειρήσεων. Νεότερες θεωρίες.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
Θ. Μπένος, Δ. Γιαννέλης
Εθνικοί λογαριασμοί, προσδιορισμός του εισοδήματος, πολλαπλασιαστής, ρόλος του κράτους, κλασσικό υπόδειγμα, κατανάλωση, επένδυση, αγορά χρήματος, υπόδειγμα ΙS-LΜ, πληθωρισμός και ανεργία, θεωρία οικονομικής μεγένθυσης.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II
Π. Ευθύμογλου, Α. Μπάλας
Λογιστική ανάλυση των εισπρακτικών λογαριασμών: Πελάτες και λογιστικός χειρισμός των επισφαλών πελατών.Συναλλαγματικές - γραμμάτια εισπρακτέα. Φορτωτικές εισπρακτέες. Λογιστική ανάλυση αποθεμάτων: Έννοια και κατηγορίες αποθεμάτων. Βασικές αρχές αποτιμήσεως αποθεμάτων και ουσιώδεις συνέπειες. Μέθοδοι αποτιμήσεων. Διαδικασία απογραφής. Λογιστική ανάλυση των στοιχείων του παγίου ενεργητικού: Περιεχόμενο των λογαριασμών του παγίου ενεργητικού. Έννοιες αποσβέσεων. Αιτίες αποσβέσεων. Μέθοδοι αποσβέσεων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ III
Β. Μπένος
Ορισμοί της τυχαίας δειγματοληψίας. Δείγματα και κατανομές δειγματοληψίας. Το κεντρικό οριακό θεώρημα. Δειγματοληψία από οποιοδήποτε πληθυσμό. Δειγματοληψία από κανονικό πληθυσμό. Μεταβλητές 0-1. Δειγματοληψία από πληθυσμό μικρού μεγέθους. Σημειακή εκτίμηση (εκτιμήτριες συναρτήσεις - ιδιότητες εκτιμητών - μέθοδοι εκτιμήσεως).
Εκτιμήσεις με διαστήματα εμπιστοσύνης (Εισαγωγή - Χρήσιμα πιθανοθεωρητικά μοντέλα - Κατανομές δειγματοληψίας - Διαστημικές εκτιμήσεις αγνώστων πληθυσμιακών παραμέτρων όταν δειγματοληπτούμε από κανονικούς πληθυσμούς - καθορισμός του μεγέθους του δείγματος).
Έλεγχος υποθέσεων (στατιστική υπόθεση - καθορισμός κανόνα αποφάσεως - εκτίμηση β τεστ με σταθερά α και β - πραγματικό επίπεδο σημαντικότητος). Έλεγχοι υποθέσεων που αναφέρονται: στο μέσο ενός κανονικού πληθυσμού, στη διαφορά δύο μέσων δύο κανονικών πληθυσμών, στη διακύμανση ενός κανονικού πληθυσμού, σε δύο διακυμάνσεις δύο κανονικών πληθυσμών, στο ποσοστό, στη διαφορά μεταξύ δύο ποσοστών, πίνακες ανεξαρτησίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Π. Ευθύμογλου, Χ. Αλεξάκης, Α. Μπάλλας
Το χρηματοπιστωτικό σύστημα: Χρηματοπιστωτικοί τίτλοι, μορφές χρηματοδότησης. Έννοιες αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Λειτουργία των αγορών. Το Χρηματιστήριο Αξιών: Λειτουργία, πράξεις επί κινητών αξιών, διαμόρφωση τιμών, εποπτεία. Το επιτόκιο και ο ρόλος του στη διαχρονική κατανομή των πόρων: προσδιοριστικοί παράγοντες του ύψους του επιτοκίου, η παρούσα αξία ως κριτήριο επιλογής. Διαχρονική δομή επιτοκίων.
Αγορές Χρήματος: Ο ρόλος των τραπεζών και της Κεντρικής Τράπεζας. Αποτίμηση τίτλων της αγοράς χρήματος. Αγορά κεφαλαίου: Αποτίμηση τίτλων σταθερού εισοδήματος. Κίνδυνοι επιτοκίου και κάλυψη. Αποτίμηση μετοχών.

ΑΓΓΛΙΚΑ
Χ. Τόμπρου
Συνέχεια της διδασκαλίας του προηγούμενου εξαμήνου με τον ίδιο σκοπό αλλά περισσότερο προχωρημένο επίπεδο των σχετικών γνώσεων της ξένης γλώσσας.

ΓΑΛΛΙΚΑ
Χ. Γκούσιος, Μ. Νικολαΐδου
Η διδασκαλία έχει σαν σκοπό την επανάληψη βασικών σημείων της γραμματικής, σύνταξης του λεξιλογίου σε εντατικό ρυθμό. Βέβαια υπάρχει ένας προσανατολισμός στην επιλογή των κειμένων: αφ’ ενός μεν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για ποικιλία εκφράσεων και ενδιαφέροντος, αφ’ ετέρου δε αρκετά από αυτά να αναφέρονται στην Πανεπιστημιακή ζωή και το φοιτητικό περιβάλλον.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ε. Αλεξιάδου - Κότιου
Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Α. Παναγιωτόπουλος
Γραμμικά προγράμματα. Η μέθοδος Simplex. Ειδικοί αλγόριθμοι. Μη γραμμικά προγράμματα. Δυναμικά προγράμματα. Πολυκριτήριος προγραμματισμός. Μαθηματικά παίγνια. Αριθμητικά γραφήματα.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Λ. Κόντος - Μάναλης
Γενικές έννοιες, πλαίσια και θεμελιώσεις. Πηγές του Φορολογικού Δικαίου. Συνταγματικές αρχές - και περιορισμοί. Τυπικοί νόμοι κ.λπ. Έννοια και στάδια της φορολογικής ενοχής. Φορολογική εξουσία του κράτους. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα και ανάλυση αυτού. Φορολογία εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Κατηγορίες εισοδήματος (πηγές προέλευσης) και κατατάξεις. Επιχειρηματική λειτουργία και φορολογία. Φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, ανάλυση και εφαρμογές.
Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου έκδοση και κοινοποίηση φύλλων ελέγχου. Αντικειμενικό φορολογικό σύστημα και εφαρμοσμένα θέματα. Φοροδιαφυγή. Φορολογικές παραβάσεις και πρόστιμα ποινικές κυρώσεις. Τεκμήρια. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) στην πράξη, ανάλυση σε φοροτεχνική προσέγγιση.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και η ελεγκτική αυτού. Φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις ως και για τη συγχώνευση και μετατροπή αυτών. Φορολογικά θέματα τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εισαγωγή σε θέματα φορολογικών διαφορών, προσφυγές κ.λπ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Θ. Ι. Παναγόπουλος
Το Κράτος (έννοια - όργανα). Η μορφή του πολιτεύματος. Τα νομοθετικά όργανα (Εκλογικό σώμα - Βουλή). Τα διοικητικά όργανα (Πρόεδρος της Δημοκρατίας-Κυβέρνηση). Τα δικαστικά όργανα. Λειτουργίες του κράτους (νομοθετική διαδικασία - έλεγχος της συνταγματικότητος των νόμων - αναθεωρητική λειτουργία). Υποχρεώσεις, περιορισμοί και δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων (από το Σύνταγμα και τον Υπαλληλικό Κώδικα).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Μ. Νεκτάριος
Το πρώτο εισαγωγικό μάθημα στην ιδιωτική ασφάλιση έχει στόχο την πανοραμική παρουσίαση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης στους πρωτοετείς φοιτητές. Η έμφαση δίνεται στην παρουσίαση όλων των βασικών περιοχών της θεωρίας των κινδύνων και της Θεωρίας της ασφάλισης, χωρίς την αυστηρότητα της μαθηματικής ανάλυσης. Γίνεται διεξοδική παρουσίαση των νομικών και ασφαλιστικών αρχών των γενικών ασφαλίσεων καθώς και των ασφαλίσεων ζωής, σκιαγραφείται η οργανωτική δομή και λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και αναπτύσσεται το πλαίσιο εποπτείας της ασφαλιστικής αγοράς.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
Ι. Παλαιολόγος
Θεωρία άριστης κατανομής και ανταλλαγής, θεωρία γενικής ισορροπίας, σύστημα Warlas και Patinkin, προβλήματα πολυαγοραίας ισορροπίας, οικονομική της ευημερίας, η κατά Pareto αριστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας στο χώρο των αγαθών και το χώρο των χρησιμοτήτων, αριστοποίηση στις διάφορες μορφές αγοράς, ατέλειες ανταγωνιστικής αγοράς, θεωρία της δεύτερης άριστης λύσεως, κριτήρια κοινωνικής ευημερίας, οικονομική του περιβάλλοντος, γραμμική ανάλυση, ανάλυση οικονομικής δραστηριότητας, γραμμικό οικονομικό υπόδειγμα, υπόδειγμα του Leontief.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
Θ. Μπένος, Δ. Γιαννέλης
Κλασσικό σύστημα και κλασσική διχοτόμηση, νεοκλασική σύνθεση, μονεταρισμός, ανάλυση χαρτοφυλακίου, Καμπύλη Philips, ορθολογικές προσδοκίες, νεοκλασικό υπόδειγμα, κεϋνσιανό υπόδειγμα, ΙS-LΜ και δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, συνολική προσφορά και συνολική ζήτηση.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
Α. Καραγιάννης
Οικονομικές ιδέες και παραινέσεις των αρχαίων Ελλήνων, των Πατέρων της Ανατολικής Εκκλησίας και των Σχολιαστικών. Οικονομικές προτάσεις των εμποροκρατών και εμποροκρατικό δόγμα κριτικές. Προκλασσικές οικονομικές θέσεις και προτάσεις. Η σχολή των κλασσικών (Smith, Ricardo, Μalthus, senior, J.S. Mill) και οι μεθοδολογικές τους θέσεις. Οι Σοσιαλιστές και ο Μarx. Η Ιστορική και Θεσμική Σχολή: γενικές θέσεις και μεθοδολογία. Οι Μαρτζιναλιστές και η Νεοκλασσική σχολή (Jevons, Μenger, Walras, Ρareto, ΜarsΗall. Clark): Θεωρία αξίας και ισορροπία αγοράς, μεθοδολογικές προτάσεις. Κεϋνσιανή επανάσταση και σύγχρονες μεθοδολογικές απόψεις.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Π. Παπαγεωργίου, Α. Κατσαλής
Εισαγωγή στο μάνατζμεντ. Προγραμματισμός (Βραχυχρόνιος, Μακροχρόνιος). Διοίκηση μέσω στόχων. Οργάνωση. Ανάθεση αρμοδιοτήτων. Έλεγχος. Ηγεσία. Υποκίνηση. Επικοινωνία. Λειτουργία ομάδων. Λήψη αποφάσεων. Διοίκηση χρόνου. Το στρες στον εργασιακό χώρο. Θετική συμπεριφορά. Εισαγωγή αλλαγών. Διοίκηση έργων. Αξιολόγηση και καθοδήγηση προσωπικού. Δημιουργικότητα. Συναλλακτική ανάλυση.

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Π. Ευθύμογλου, Α. Φράγκος
Ανάλυση χρηματο-οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων. Βραχυπρόθεσμος οικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος. Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης. Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Ανάλυση καθαρών χρηματοροών επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και μέθοδοι αξιολόγησής τους. Επενδύσεις σε Ομολογίες και Μετοχές.

ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ. Διαμαντής
Συνέχεια της διδασκαλίας του προηγούμενου εξαμήνου με τον ίδιο σκοπό αλλά περισσότερο προχωρημένο επίπεδο των σχετικών γνώσεων της ξένης γλώσσας.

ΓΑΛΛΙΚΑ
Χ. Γκούσιος
Η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει στην ολοκλήρωση των γνώσεων που αφορούν τη χρήση της γαλλικής γλώσσας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προφορική και γραπτή εξάσκηση. Η προσέγγιση της ύλης επιτυγχάνεται μέσα από κείμενο δημοσιευμένο στον γαλλικό τύπο. Τέλος κατά το παρόν εξάμηνο γίνεται εισαγωγή στη διδασκαλία της γαλλικής επιστημονικής ορολογίας.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ε. Αλεξιάδου - Κότιου
Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Π. Λίβας
Εισαγωγή, Κόστος μεταφοράς. Υποδείγματα επιλογής του τόπου εγκατάστασης βάσει του μεταφορικού κόστους. Υποδείγματα επιλογής του τόπου εγκατάστασης βασιζόμενα στην ελαχιστοποίηση του κόστους.

Περιοχές αγοράς. Περιοχές προσφοράς. Συγκοινωνιακά (μεταφορικά) δίκτυα, έσοδα και τύπος εγκατάστασης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μ. Κούτρας, Κ. Χατζηκωνσταντινίδης
Γενικές έννοιες των ασφαλίσεων. Βασικές έννοιες θεωρίας πιθανοτήτων. Βιομετρικές συναρτήσεις και τεχνικές κατάρτισης των πινάκων θνησιμότητας. Ενιαίο μαθηματικό ασφάλιστρο των ασφαλίσεων ζωής επί μιας κεφαλής. Ενιαίο μαθηματικό ασφάλιστρο σε περίπτωση θανάτου. Περιοδικά καθαρά ασφάλιστρα σε περίπτωση ζωής και θανάτου. Επιβαρημένα ασφάλιστρα. Μαθηματικό χρέος (μαθηματικό αποθεματικό). Ασφάλειες ενός - δύο κεφαλών σε περίπτωση ζωής και θανάτου. Ασφαλιστικά προγράμματα ζωής ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων που σπανίως εφαρμόζονται στην πράξη. Υπολογισμός του ασφαλίστρου στις ασφάλειες πυρός και αυτοκινήτου. Νοσηρότητα και υπολογισμός ασφαλίστρων ασθένειας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Γ. Οικονόμου
Διαδικασία λήψης Διοικητικών αποφάσεων. Γραμμικός Προγραμματισμός. Δυϊκή θεωρία. Ανάλυση Ευαισθησίας. Πρόβλημα Μεταφοράς. Δικτυωτή Ανάλυση. Δυναμικός Προγραμματισμός. Θεωρία Παιγνίων. Θεωρία Ουράς. Ακέραιος Προγραμματισμός, Ανάλυση περιπτώσεων (case studies) και μοντέλων προσομοιώσεως.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι
Α. Σινανιώτη
Κλάδοι, πηγές, σύγχρονες τάσεις του Εμπορικού Δικαίου. Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο. Εμπορικές πράξεις και συμβάσεις. Τραπεζικές και Χρηματιστηριακές Συναλλαγές. Εμπορικά βιβλία. Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Δίκαιο Ανταγωνισμού, Νέες μορφές συνεργασίας των Επιχειρήσεων, Συγχωνεύσεις. Εταιρίες προσωπικές: Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Αφανής. Εταιρίες κεφαλαιουργικές - Ανώνυμη (Ίδρυση, Όργανα, Διαχείριση - Εκπροσώπηση). Ε.Π.Ε. (Ίδρυση - Όργανα, Διαχείριση - Εκπροσώπηση). Δίκαιο Αξιογράφων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ε. Σαμπράκος
Εισαγωγή στην Οικονομική των Μεταφορών, βασικές έννοιες και ορισμός. Στατιστική ανάλυση του μεταφορικού τομέα. Η αγορά των μεταφορών (οι μορφές αγοράς του μεταφορικού τομέα) και οι εξωτερικές επιδράσεις. Τα βασικά χαρακτηριστικά του τομέα των μεταφορών. Ζήτηση και προσφορά των μεταφορικών υπηρεσιών και οι προσδιοριστικοί παράγοντές τους. Ελαστικότητες τιμής, εισοδήματος και προσφοράς, η σταυροειδής ελαστικότητα. Κόστος παραγωγής μεταφορικών υπηρεσιών, κόστος απόσβεσης, ανάλυση του κοινωνικού κόστους. Τρόποι τιμολόγησης, διάκριση τιμών, οριακό κόστος, μεθοδολογία τιμολόγησης. Επιδοτήσεις των μεταφορών, η εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους, μεθοδολογία τιμολόγησης. Επιδοτήσεις των μεταφορών, η εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους. Οι επενδύσεις στο μεταφορικό τομέα. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων στις μεταφορές (μονοκριτηριακές, πολυκριτηριακές, ανάλυση κόστους οφέλους, ΙRR, ΝΡV). Φόρος αποσυμφόρησης, φόρος ρύπανσης, τιμολόγηση για στάθμευση. Ο ρόλος του κράτους στα δημόσια μεταφορικά μέσα. Ρύθμιση και ανταγωνισμός του μεταφορικού τομέα.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΙΟΥ
Α. Καλαφάτης
Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία. Ορισμοί και μεθοδολογία. Θεωρίες οικονομικής εξέλιξης. Ποσοτικές μέθοδοι. Εμποροκρατία. Βιομηχανική επανάσταση: Πληθυσμός και οικονομική ανάπτυξη. Γεωργία και τεχνολογικές αλλαγές. Η ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα. Η εισαγωγή του νέου συστήματος μεταφορών. Ιστορία τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων. Κυκλικές οικονομικές διακυμάνσεις. Οικονομική ιστορία της Ελλάδος.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ Ι
Μ. Παπαδάκης, Κ. Τσίμπος
Ορισμοί και έννοιες Δημογραφίας. Δημογραφικές μέθοδοι και μετρήσεις. Θνησιμότητα. Πίνακες επιβίωσης. Γαμηλιότητα. Γεννητικότητα. Μετανάστευση (εξωτερική-εσωτερική). Κατάσταση και αναπαραγωγή πληθυσμού. Υποδείγματα πληθυσμού. Δημογραφικές προβλέψεις. Ιστορικό πληθυσμιακών εξελίξεων στην Ελλάδα. Δημογραφική πολιτική.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι
Χ. Αγιακλόγλου
Εισαγωγή, σκοπός, μεθοδολογία, Βασικές έννοιες γραμμικής Άλγεβρας και Στατιστικής, τυχαίες μεταβλητές, κατανομές πιθανοτήτων, εκτιμήσεις σημείου, εκτίμηση παραμέτρων σε διάστημα, έλεγχοι υποθέσεων, συντελεστής γραμμικής συσχέτισης, γραμμική παλινδρόμηση, απλό και πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα, μέθοδοι εκτίμησης, στατιστικοί έλεγχοι και προβλέψεις.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
Γ. Δράκος, Σ. Χατζηδήμα
Λόγοι κρατικού οικονομικού παρεμβατισμού. Αποτυχία του συστήματος της ελεύθερης αγοράς. Δημόσια αγαθά. Πολιτικός μηχανισμός λήψεως συλλογικών αποφάσεων. Προϋπολογισμός. Εξωτερικές επιδράσεις. Φυσικά Μονοπώλια. Ανάλυση Δημοσίων Δαπανών. Λόγοι αυξήσεως των Δημοσίων Δαπανών.

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Ι
Θ. Σκούντζος, Ε. Σπυράτου, Γ. Κορρές
Γενικά πλαίσια της Σύγχρονης Οικονομικής Ανάπτυξης: Έννοιες και ορισμοί. Τυπικά χαρακτηριστικά των αναπτυσσομένων χωρών. Παράγοντες και εμπόδια Οικονομικής Ανάπτυξης: φυσικοί πόροι, ανθρώπινοι πόροι, κεφάλαιο, τεχνολογική πρόοδος, επιχειρηματικότητα, μέγεθος αγοράς, θεσμικό πλαίσιο, εμπόδια οικονομικής ανάπτυξης. Στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης. Ταξινόμηση και βασικά χαρακτηριστικά των στρατηγικών ανάπτυξης, ανάπτυξη με απεριόριστες ποσότητες εργασίας, βιομηχανία και οικονομική ανάπτυξη, θεωρίες εξάρτησης των αναπτυσσομένων χωρών. Οι προβληματισμοί από την οικονομική μεγέθυνση: το κόστος της οικονομικής μεγέθυνσης, οικονομική μεγέθυνση και περιβάλλον.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Π. Παπαγεωργίου
Η ανάπτυξη της θεωρίας της οικονομικής αξίας της εκπαιδεύσεως. Τα οικονομικά συστατικά της εκπαιδεύσεως. Το κόστος της Εκπαιδεύσεως. Δαπάνες δημοσίων οργανισμών. Ιδιωτικές δαπάνες εκπαιδεύσεως. Κόστος ευκαιρίας του χρόνου των σπουδαστών. Διαχρονικές μεταβολές στο κόστος της εκπαιδεύσεως. Η οικονομική αξία της εκπαιδεύσεως. Κυριότερες λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος. Η εκπαίδευση ως πηγή οικονομικής αναπτύξεως. Ο σχηματισμός κεφαλαίου μέσω της εκπαιδεύσεως. Η επένδυση σε εκπαίδευση. Η σχέση κόστους - οφέλους. Ποσοστό αποδόσεως της εκπαιδεύσεως. Θέματα που άπτονται στην έρευνα για τη θεωρία ανθρωπίνου κεφαλαίου.

ΕΘΝΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ)
Γ. Δράκος, Π. Λίβας, Σ. Χατζηδήμα, Γ. Κωστενέλος
Γενικά χαρακτηριστικά, ορισμοί και ταξινομήσεις, αλληλουχία λογαριασμών, δείκτης τιμών, όγκου και εθνικολογιστικών μεγεθών, τριμηνιαίοι και περιφερειακοί λογαριασμοί. Σύστημα εισροών - εκροών. Κατάρτιση πινάκων εισροών - εκροών και κοινωνικής λογιστικής. Παραγωγικοί πόροι, χρήσεις πινάκων.

ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ. Διαμαντής
Εξειδικευμένα κείμενα προχωρημένου επιπέδου βασισμένα σε θέματα Οικονομικά, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίου, Τραπεζικής Διοικητικής και Ναυτιλιακής. Αναλυτική επεξεργασία και μετάφραση κειμένων. Εμπλουτισμός λεξιλογίου και πρακτική εξάσκηση με λεξιλογικές γραμματικές/ συντακτικές ασκήσεις βασισμένες στην ύλη που έχει διδαχθεί στα προηγούμενα εξάμηνα. Εμπορική αλληλογραφία: υπόδειξη και σύνταξη επιστολών για ιδιαίτερα ή περισσότερα πολύπλοκα θέματα και προβλήματα. Χρήσιμες πληροφορίες, λεξιλόγιο και μεταφραστικές ασκήσεις, παρόμοιου περιεχομένου με εκείνο των επιστολών. Εισαγωγή στη σύνταξη εκθέσεων, αναφορών, περιλήψεων, σημειώσεων και εργασιών.

ΓΑΛΛΙΚΑ
Α. Βουγιουκλίδου
Κείμενα - Ορολογία: Σχετικά με τη Δημογραφία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Εμπόριο, Πώληση - Αγορά, Γεωργία, Πληροφορική, Στατιστική. Αλληλογραφία: Εισαγωγή στην Εμπορική Αλληλογραφία. Επιστολές που αφορούν στην εργασία και παραγγελίες εμπορευμάτων. Διανέμονται σημειώσεις της διδάσκουσας.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ε. Αλεξιάδου - Κότιου
Εξειδικευμένα κείμενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερμανόφωνες εφημερίδες και περιοδικά με την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκμάθησης τρόπων έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελματικών θεμάτων. Εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα και η εφαρμογή τους σε λεξικές, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εμπορικών επιστολών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΚΑΕ) ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Π. Ντούσκος
Συνοπτικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ-ΝΑFΤΑ, για την καπιταλιστική οικονομία γενικά ως σημείο αναφοράς της μετάβασης και υποκείμενο πραγματοποίησής της. Στοιχεία για τον χαρακτήρα των οικονομιών των χωρών της ΚΑΕ, της σοσιαλιστικής οικονομίας γενικά, ως το αντικείμενο της μετάβασης. Πρακτικά θεσμικά μέτρα της υπό εξέλιξη διαδικασίας.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ε. Κονδύλης, Κ. Παπανδρέου
Διαχρονική εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών, Χαρακτηριστικά των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, είδη αυτών, οργάνωση, διαδικασίες διεύθυνσης, δείκτες ελέγχου αποτελεσματικότητας, συστήματα ελέγχου, προοπτικές οικονομικής λειτουργίας, νομικά θέματα λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Α. Καλαφάτης
Το οικονομικό σύστημα παραγωγής και ο Αγροτικός τομέας. Θεωρία της ζήτησης. Συναρτήσεις ζήτησης αγροτικών προϊόντων - εφαρμογές. Θεωρία παραγωγής και κόστους. Προσφορά αγροτικών προϊόντων και ζήτηση εισροών. Συναρτήσεις κόστους και προσφοράς αγροτικών προϊόντων εφαρμογές. Διάρθρωση αγορών, προσφορά εργασίας και πολυαπασχόληση. Θεωρία εγγείου προσόδου και τιμή γεωργικής γης. Η αγροτική πολιτική και η οικονομική της Ευημερίας. Εναλλακτικά προγράμματα αγροτικής πολιτικής - εφαρμογές. Κοινή αγροτική πολιτική. Ελληνική Γεωργία: εξέλιξη, προβλήματα, θεσμοί, εφαρμογές.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ι. Πολλάλης, Μ. Ευριπιώτης
Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές, έννοιες και πρακτικές του καταναλωτικού και βιομηχανικού Μάρκετινγκ.
Πρόσθετες επιδιώξεις αποτελούν: η κατανόηση του στρατηγικού ρόλου των αποφάσεων Μάρκετινγκ και την κοινωνία, οικονομία και επιχειρήσεις, η κατανόηση της «γλώσσας του Μάρκετινγκ» που χρησιμοποιείται από τους marketers, οι σχέσεις του Μάρκετινγκ με τις άλλες λειτουργίες μιας επιχείρησης, ανάπτυξη Marketing Plans, πολιτικές τιμολόγησης, συστήματα διανομής, ανάπτυξη διαφημιστικών προτάσεων, ανάλυση βιομηχανικών αγορών, κ.ά.
Το μάθημα στηρίζεται στην άμεση συμμετοχή των φοιτητών και την οργάνωσή τους σε ομάδες οι οποίες αναλαμβάνουν την μελέτη συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Επίσης, κατά την διάρκεια του μαθήματος αναλύεται μια πληθώρα Case Studies πραγματικών περιπτώσεων Ελληνικών & Διεθνών εταιριών και προσκαλείται ένας σημαντικός αριθμός στελεχών Marketing Ελληνικών επιχειρήσεων.
Σκοπός των παραπάνω είναι, αφ’ ενός η σύνδεση της θεωρητικής μάθησης του Μarketing με το πραγματικό ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, και αφετέρου, η ανάπτυξη των αναλυτικών, συνθετικών και κριτικών ικανοτήτων των φοιτητών σε θέματα λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II
Χ. Αγιακλόγλου
Άλγεβρα μητρών. Το πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα, μέθοδοι εκτίμησης και στατιστικοί έλεγχοι, προβλήματα κατά την εκτίμηση του υποδείγματος, μη γραμμικά υποδείγματα, υποδείγματα χρονικών υστερήσεων, άλλες μορφές μεταβλητών, μέθοδοι εξομάλυνσης και ανάλυση χρονοσειρών για την διαμόρφωση προβλέψεων.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
Γ. Δράκος, Σ. Χατζηδήμα
Μορφές Δημοσίων Εσόδων, Γενική Θεωρία Φόρων. Φόροι εισοδήματος. Εισφορές Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Φόροι Περιουσίας. Γενικοί και Ειδικοί Φόροι Δαπάνης. Μικροοικονομικές επιδράσεις των φόρων.

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ II
Θ. Σκούντζος, Ε. Σπυράτου, Γ. Κορρές
Γενικά μέτρα οικονομικής πολιτικής: δημοσιονομική πολιτική, νομισματική πολιτική. Μέτρα πολιτικής για την κινητοποίηση των αποταμιεύσεων: ιδιωτική αποταμίευση, δημόσια αποταμίευση, πληθωρισμός, εξωτερικές πηγές αποταμίευσης. Πολιτική διεθνών οικονομικών συναλλαγών: κρατική εξωτερική εμπορική πολιτική, διεθνής εμπορική πολιτική. Πολιτική σε βασικούς τομείς της οικονομίας: αγροτική πολιτική, βιομηχανική πολιτική, πολιτική σε άλλους τομείς. Μέτρα για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων των αναπτυσσομένων χωρών. Προσαρμογή του ισοζυγίου πληρωμών. Εξωτερική χρηματοδότηση του ισοζυγίου πληρωμών. Η κρίση του εξωτερικού χρέους. Σταθεροποιητική Οικονομική πολιτική των αναπτυσσομένων χωρών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
Ι. Χασσίδ
Εισαγωγή: Τι είναι η Βιομηχανική Οικονομική. Διάρθρωση των αγορών. Συγκεντροποίηση. Οικονομίες κλίμακος. Ολοκλήρωση δραστηριοτήτων. Διασπορά δραστηριοτήτων. Είσοδος στην αγορά (ανάπτυξη προϊόντων και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας). Στόχοι επιχειρηματικής δράσης. Θεωρίες ανάπτυξης της επιχείρησης. Η επιχείρηση και το κράτος. Η επιχείρηση και η κοινωνία. Ευρωπαϊκή Βιομηχανία και Διεθνή θέματα.

ΑΓΓΛΙΚΑ
Φ. Σιβρίδου
Εξειδικευμένα κείμενα προχωρημένου επιπέδου βασισμένα σε θέματα Οικονομικά, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίου, Τραπεζικής Διοικητικής και Ναυτιλιακής. Αναλυτική επεξεργασία και μετάφραση κειμένων.
Εμπλουτισμός λεξιλογίου και πρακτική εξάσκηση με λεξιλογικές γραμματικές/συντακτικές ασκήσεις βασισμένες στην ύλη που έχει διδαχθεί στα προηγούμενα εξάμηνα. Εμπορική αλληλογραφία: υπόδειξη και σύνταξη επιστολών για ιδιαίτερα ή περισσότερα πολύπλοκα θέματα και προβλήματα. Χρήσιμες πληροφορίες, λεξιλόγιο και μεταφραστικές ασκήσεις παρόμοιου περιεχομένου με εκείνο των επιστολών. Εισαγωγή στη σύνταξη εκθέσεων, αναφορών, περιλήψεων, σημειώσεων και εργασιών.

ΓΑΛΛΙΚΑ
Α. Βουγιουκλίδου
Κείμενα - Ορολογία: Σχετικά με το Ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, την επιχείρηση, την εταιρία, τη βιομηχανία, την Τράπεζα, το χρηματιστήριο. Αλληλογραφία: Σχετική με παράδοση εμπορευμάτων, παράπονα, πληρωμή, επιταγές.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ε. Αλεξιάδου - Κότιου
Εξειδικευμένα κείμενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερμανόφωνες εφημερίδες και περιοδικά με την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκμάθησης τρόπων έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελματικών θεμάτων. Εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα και η εφαρμογή τους σε λεξικές, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εμπορικών επιστολών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Π. Παπαγεωργίου
Εργατικό δυναμικό, απασχόληση, ανεργία. Τρόποι καθορισμού των μισθών και ημερομισθίων. Όροι συνθήκες εργασίας. Σχέσεις μισθωτών - εργοδοτών - κράτους. Συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συλλογικές συμβάσεις και οικονομικές πλευρές των απεργιών. Συνδικαλιστικές οργανώσεις. Επιπτώσεις της νέας τεχνολογίας στην απασχόληση, τις εργασιακές σχέσεις και την παραγωγικότητα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π. Ντούσκος
Ορισμοί, αντικείμενο και μεθοδολογία. Ο ρόλος των φυσικών πόρων στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, διαχρονικά και ειδικά σήμερα. Η ειδική θέση της μεταλλευτικής βάσης και των ενεργειακών πηγών στο σύστημα τούτων. Η σχέση μεταξύ των φυσικών πόρων, της Επιστημονικό-Τεχνικής Προόδου και του ανθρώπινου παράγοντα, σε όλη τη διαδικασία αναπαραγωγής τους. Το σύστημα των μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας και ο μηχανισμός διεύθυνσης τούτων. Η λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού, οι επιμέρους κρίσεις του, η μεταρρύθμισή του στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέρα από αυτή. Το πρόβλημα των φυσικών πόρων σε εθνικό, Ευρωενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο και η συναφής με αυτό πολιτική, εξειδίκευση τούτων στην ενεργειακή οικονομία.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Π. Παπαγεωργίου, Ι. Βαρθολομαίος, Α. Φράγκος
Έννοια και Αποστολή της Δημόσιας Επιχείρησης (Δ.Ε.). Λόγοι που δικαιολογούν τη λειτουργία της Δ.Ε. Χαρακτηριστικά Δ.Ε. Κριτήρια Διαχείρισης Δημόσιας Επιχείρησης. Τιμολογιακή Πολιτική των υπηρεσιών Δημόσιας Επιχείρησης. Λειτουργία Συστημάτων. Ανάπτυξη και Επενδύσεις. Κριτήρια Επιλογής Επενδύσεων Δ.Ε. Χρηματοδότηση Δ.Ε. Διαχείριση περιβάλλοντος. Ιδιωτικοποιήσεις. Απελευθέρωση αγορών και ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Εναρμόνιση νομοθεσιών κρατών-μελών Ε.Ε. Θέματα ατομικής και επιχειρηματικής ιδιοκτησίας, ατέλειες της αγοράς, ρυθμιστικές παρεμβάσεις για την επίτευξη μεγαλύτερης ελευθερίας στις αγορές, επιδράσεις που ασκούνται από την εφαρμογή της υψηλής τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων στο τρόπο διοίκησης λειτουργίας και αποτελεσματικότητος των δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και κατά συνέπεια στην ανακατανομή πόρων από τον δημόσιο προς τον ιδιωτικό τομέα, ιδιωτικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες (Μ. Βρετανία, Γερμανία, Ελλάδα κ.λπ.), μέθοδοι ιδιωτικοποιήσεων, προβλήματα που ανέκυψαν προ της ιδιωτικοποιήσεως, κατά την διαδικασία ως και κατά την μεταβίβαση του ελέγχου της κρατικής εταιρίας.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ε. Τσιριτάκης
Αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Το τραπεζικό σύστημα: Οργάνωσή και λειτουργία. Εργασίες τραπεζικής επιχείρησης. Το management μιας Εμπορικής Τράπεζας. Συστήματα στόχων. Πολιτική απόδοσης. Πολιτική ρευστότητας. Πολιτική ασφάλειας. Νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Π. Ευθύμογλου, Α. Μπάλλας
Διοικητική Λογιστική και Διοικητική Λειτουργία. Ανάλυση με λογιστικούς δείκτες. Μεταβολή της οικονομικής κατάστασης επιχειρήσεως. Ταξινόμηση κόστους και εσόδων. Μέθοδοι κοστολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών. Σχέσεις κόστους - όγκου - κέρδους. Προϋπολογισμός και προϋπολογιστικός έλεγχος. Χρησιμοποίηση του κόστους και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Κόστος και τιμολογιακές αποφάσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Θ. Σκούντζος, Ε. Σπυράτου, Γ. Κορρές
Πλαίσια της Περιφερειακής Οικονομικής Αναλύσεως. Περιφερειακό και Διαπεριφερειακό Σύστημα Λογαριασμών Εισοδήματος. Περιφερειακή και Διαπεριφερειακή Ανάλυση Εισοδήματος. Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση.
Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική. Περιφερειακά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Περιφερειακή Πολιτική στις χώρες της Ε.Ε. Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής κοινότητας. Γενικό πλαίσιο του Περιφερειακού προγραμματισμού. Η Χωροθέτηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ανάλυση των περιφερειακών πολλαπλασιασμών απασχολήσεως και εισοδήματος.
Περιφερειακά οικονομετρικά υποδείγματα. Πολλαπλασιαστές του περιφερειακού συστήματος εισροών - εκροών. Απλοί πολλαπλασιαστές του διαπεριφερειακού συστήματος εισροών-εκροών. Ολικοί πολλαπλασιαστές του διαπεριφερειακού συστήματος εισροών-εκροών. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής οικονομικής πολιτική.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θ. Μπένος, Κ. Μελάς
Έννοια και λειτουργία του χρήματος. Θεωρίες προσφοράς και ζήτησης χρήματος. Θεωρίες τόκου. Το υπόδειγμα ΙS-LΜ και η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική στα πλαίσια του υποδείγματος αυτού. Νεότερες εξελίξεις στη νομισματική θεωρία (Νεοκλασική σύνθεση, μονεταριστική θεωρία, νεοκεϋνσιανή θεωρία).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ι
Π. Παντελίδης
Η ισορροπία στην ανοικτή οικονομία και η αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Το υπόδειγμα ΗecksΗer-ΟΗlin-Samuelson και οι προεκτάσεις του. Εξειδικευμένοι συντελεστές παραγωγής. Διαφορές στην τεχνολογία και η αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Οικονομίες κλίμακος, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο. Διεθνείς μετακινήσεις των συντελεστών της παραγωγής. Δασμοί. Τελωνειακές ενώσεις. Θεωρία της οικονομικής ενοποίησης. Θεωρία διεθνούς εμπορίου. Οικονομική γεωγραφία.

ΑΓΓΛΙΚΑ
Φ. Σιβρίδου
Διδασκαλία οικονομικής ορολογίας - ορολογίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και επεξεργασία και μετάφραση αντίστοιχων κειμένων, και ειδικότερα: Macroeconomics, finance, Banking, Business organisation, marketing, accounting, statistics, maritime studies σε προχωρημένο επίπεδο. Ανάλυση των κειμένων υπό μορφή συζητήσεων - γραπτών ασκήσεων.

ΓΑΛΛΙΚΑ
Α. Βουγιουκλίδου
Κείμενα - Ορολογία: Σχετικά με το Management, Marketing, Φόρους, χρηματοδότηση, Δημόσιες Σχέσεις, Ενέργεια, Διαφήμιση.

Αλληλογραφία: Σχετική με εγκύκλιο πληροφοριών, μεταφορές, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες. Η ύλη υπάρχει σε σημειώσεις.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ε. Αλεξιάδου - Κότιου
Εξειδικευμένα κείμενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερμανόφωνες εφημερίδες και περιοδικά με την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκμάθησης τρόπων έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελματικών θεμάτων.
Εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα και η εφαρμογή τους σε λεξικές, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εμπορικών επιστολών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Α. Καραγιάννης
Τα μεθοδολογικά όργανα (λογική-παραγωγή, επαγωγή, υποθετικοπαραγωγική μέθοδος). Διεξαγωγή οικονομικής εμπειρικής και θεωρητικής ανάλυσης. Σύνταξη οικονομικής μελέτης. Εμπειρικός έλεγχος (επιβεβαίωση, διάψευση) των υποθέσεων ή/και των συμπερασμάτων μιας οικονομικής μελέτης.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Δ. Γιαννέλης
Κλασσικός προγραμματισμός χωρίς περιορισμούς. Προγραμματισμός με περιορισμούς. Ισότητες. Μη γραμμικός προγραμματισμός. Συνθήκες ΚuΗn-Τucker. Γραμμικός προγραμματισμός. Θεωρία καταναλωτή και παραγωγού με τη μέθοδο της δυαδικότητας. Νόμος του Walras και η έννοια της γενικής ισορροπίας. Τα δύο θεωρήματα στα οικονομικά της ευημερίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Χ. Αγιακλόγλου
Οικονομετρικά υποδείγματα εκτίμησης της ζήτησης και συναρτήσεων παραγωγής, συστήματα ταυτόχρονων λυομένων εξισώσεων, ανάλυση χρονοσειρών σύμφωνα με την μεθοδολογία Box and Jenkins.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
Ι. Χασσίδ, Ε. Φαφαλιού
Πλαίσιο διαμόρφωσης Βιομηχανικής Πολιτικής. Μέσα άσκησης Βιομηχανικής Πολιτικής. Βιομηχανικές προσαρμογές. Τεχνολογική πρόοδος. Κλαδική πολιτική και πολιτική υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων. Ανταγωνιστικό εθνικό πλεονέκτημα: οι σύγχρονες απόψεις. Βιομηχανική πολιτική στην Ελλάδα. Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική. Ευρωπαϊκή Βιομηχανία και Διεθνή θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
Π. Ευθύμογλου, Χ. Αλεξάκης
Χρηματηστηριακές αγορές, αποτελεσματικότητα, ανάλυση και διαχείρηση χαρτοφυλακίου, κόστος κεφαλαίου επιχειρήσεων, μερισματική πολιτική, εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, διεθνής χρηματοοικονομική, χρηματοδοτική μίσθωση, άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ι. Βαρθολομαίος
Θεμελιώδεις έννοιες επενδύσεως - παρούσης αξίας, κατηγορίες επενδύσεων. Διαδικασίες λήψεως αποφάσεων: κριτήρια αξιολόγησης. Προεργασίες για την αξιολόγηση και επιλογή επενδύσεων. Επιλογή επενδύσεων υπό συνθήκες ανταγωνιστικής αγοράς κεφαλαίου. Το επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία. Επιλογή επενδύσεων υπό συνθήκες χρηματοδοτικών περιορισμών. Η έννοια της μέσης αποδοτικότητας. Η μέση αποδοτικότητα ως κριτήριο επιλογής. Ο χρόνος επανακτήσεως του κεφαλαίου ως κριτήριο επιλογής. Εφαρμογές Γραμμικού προγραμματισμού στην επιλογή των επενδύσεων. Επιλογή επενδύσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Κόστος κεφαλαίου και επιλογή επενδύσεων. Κοινωνικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων.

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Π. Κανελλόπουλος
Η Ευρωπαϊκή Ένωση,
Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες,
Ίδρυση, Αποστολή, Στόχοι, Δράσεις,
Θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης, Όργανα, Σύνθεση, Αρμοδιότητες, Τρόπος Λειτουργίας, σύστημα λήψεως αποφάσεων,
Νομικό πλαίσιο της Ένωσης, Πηγές του δικαίου της ΕΕ, κοινοτικές πράξεις,
Δικαστική προστασία του Κοινοτικού Δικαίου,
Κανόνες λειτουργίας της ενοποιημένης κοινοτικής αγοράς, Ελευθερία κίνησης Προσώπων, Αγαθών, Υπηρεσιών και Κεφαλαίων,
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Π. Παπαγεωργίου
Διεθνείς οργανισμοί ως μέσον ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας. Κατηγορίες – μορφές -διεθνών οργανισμών, συζητήσεων και διαπραγματεύσεων (π.χ. ΟΗΕ, GΑΤΤ, ΟΠΕΚ, ΟΟΣΑ, Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών).
Συνασπισμοί - Ενώσεις Κρατών (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, ΝΑΤΟ, κ.λπ.) Ανεξάρτητοι Διεθνείς Οργανισμοί. Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί (π.χ. ΟΟΣΑ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Διεθνής Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων). Διεθνής Κίνηση Κεφαλαίων.
Συμβολή Διεθνών Οργανισμών στην εξασφάλιση κατάλληλου Επιχειρηματικού κλίματος. Διεθνείς Επιχειρήσεις: ανάπτυξη και εξέλιξη. Πολυεθνικά συγκροτήματα (Εταιρική Διάρθρωση, Πολιτική), Εξάπλωση–Συγχωνεύσεις-Εξαγορές-Χάραξη Διεθνούς Πολιτικής.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΕ
Σ. Μπρισίμης
Οφέλη από σταθερότητα συναλλαγματικών ισοτιμιών, προβλήματα συστημάτων διαχείρησης συναλαγματικών ισοτιμιών, το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα (ΕΝΣ), χαρακτηριστικά, λειτουργία, αναλυτικά ζητήματα-κόστος αποπληθωρισμού, ασύμετρη λειτουργία. Το ΕΝΣ ως σύστημα ζώνης-στόχου, κρίση τουο ΕΝΣ, το ΕΝΣ μετά το 1993, η μετάβαση προς την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, κριτήρια σύγκλισης, κόστος και οφέλη της νομισματικής ένωσης, θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών. Νομισματική πολιτική και Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, νομισματική διαχείριση και ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Δημοσιονομικές πολιτικές και νομισματικές ενώσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Θ. Σκούντζος, Δ. Γιαννέλης
Γενικά πλαίσια του γραμμικού προγραμματισμού, δικαιολογητική βάση του προγραμματισμού της αναπτύξεως, φύση του οικονομικού προγραμματισμού. Χαρακτηριστικά της διαδικασίας καταρτίσεως προγραμμάτων αναπτύξεως, συνθήκες εφαρμογής των προγραμμάτων στον δημόσιο τομέα.
Συνθήκες εφαρμογής του προγράμματος στον ιδιωτικό τομέα. Ετήσιος προγραμματισμός και έλεγχος εφαρμογής του προγράμματος αναπτύξεως, κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος στις κεντρικά διευθυνόμενες οικονομίες.
Τεχνικές Οικονομικού Προγραμματισμού: χαρακτηριστικά των οικονομικών υποδειγμάτων, γενικά μακροοικονομικά υποδείγματα προγραμματισμού, κλαδικά υποδείγματα προγραμματισμού, ανάλυση εισροών - εκροών.
Μαθηματικός προγραμματισμός, οικονομετρικά υποδείγματα, επιλογές επενδυτικών σχεδίων.

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Θ. Μπένος, Ι. Παλαιολόγος, Κ. Μελάς
Κοινωνικές προτιμήσεις. Στόχοι οικονομικής πολιτικής. Μέσα οικονομικής πολιτικής. Υποδείγματα οικονομικής πολιτικής. Ορθολογικές προσδοκίες και οικονομική πολιτική. Η δυναμική της οικονομικής πολιτικής και το στοιχείο της αβεβαιότητας.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ II
Σ. Μπρισίμης
Ισοζύγιο πληρωμών και αγορά συναλλάγματος. Συναλλαγματικές θεωρίες. Μακροοικονομική ισορροπία υπό καθεστώς κυμαινόμενων ισοτιμιών. Οικονομική πολιτική υπό καθεστώς κυμαινόμενων ισοτιμιών. Μακροοικονομική ισορροπία υπό καθεστώς σταθερών ισοτιμιών. Οικονομική πολιτική υπό καθεστώς σταθερών ισοτιμιών. Περιθώρια διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών (target zones). Ο διεθνής συντονισμός της οικονομικής πολιτικής υπό καθεστώς σταθερών και κυμαινόμενων ισοτιμιών. Η θεωρία των νομισματικών ενώσεων και το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα.

ΑΓΓΛΙΚΑ
Χ. Τόμπρου
Συνέχεια της διδασκαλίας του προηγούμενου εξαμήνου με τον ίδιο σκοπό αλλά περισσότερο προχωρημένο επίπεδο των σχετικών γνώσεων της ξένης γλώσσας.

ΓΑΛΛΙΚΑ
Α. Βουγιουκλίδου
Κείμενα - Ορολογία: Σχετικά με μεταφορές, τελωνείο, εισαγωγές, εξαγωγές, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ταχυδρομείο. Αλληλογραφία: Σχετική με ασφαλίσεις. Βλάβες, Πληροφορίες. Η ύλη υπάρχει σε σημειώσεις.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ε. Αλεξιάδου - Κότιου
Εξειδικευμένα κείμενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερμανόφωνες εφημερίδες και περιοδικά με την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκμάθησης τρόπων έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελματικών θεμάτων.
Εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα και η εφαρμογή τους σε λεξικές, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εμπορικών επιστολών.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Γ. Δράκος, Σ. Χατζηδήμα
Διαζευτική ανάλυση της τελικής ισορροπίας του Ιδιωτικο-οικονομικού Τομέα. Γενίκευση της ισορροπίας του Ιδιωτικο-οικονομικού Τομέα. Επίτευξη ισορροπίας στο oΡtimum oΡtimorum σημείο. Θεωρία της δευτέρας άριστης λύσεως. Άλλα κριτήρια ευημερίας. Αλγεβρική ανάλυση εξωτερικών επιδράσεων. Λύση του Lindahl. Αλγεβρική απόδειξη των Δημοσίων αγαθών και των εξωτερικών επιδράσεων, άριστες λύσεις κρατικού παρεμβατισμού, ουδετερότης φόρων, Επιπτώσεις των φόρων (εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, περιουσίας, εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, ειδικών και γενικών εμμέσων φόρων) στην προσφορά εργασίας, αποταμιεύσεως και στη διάθεση αναλύψεως επιχειρηματικών κινδύνων, Ανάλυση κόστους - ωφέλειας, ειδικά θέματα δημοσιονομικής πολιτικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ι. Παλαιολόγος
Θεωρία διανομής σε τελείως ανταγωνιστικές αγορές (η βασιζόμενη επί της οριακής παραγωγικότητας θεωρία των αμοιβών των συντελεστών παραγωγής σε τελείως ανταγωνιστικές αγορές). Θεωρία απασχόλησης σε ατελείς αγορές (ζήτηση συντελεστών παραγωγής). Προσεγγίσεις προγραμματισμού στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των επιχειρήσεων. Ειδικά θέματα συμπεριφοράς καταναλωτή. Ειδικά θέματα θεωρία παραγωγής.

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Θ. Μπένος
Νέο-Βαλρασιανή ανάλυση ισορροπίας. Οικονομικά ανισορροπίας. Θεωρία πληθωρισμού. Μονεταρισμός, Θεωρία Ορθολογικών Προσδοκιών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ι. Πολλάλης
Βασικό χαρακτηριστικό όλων των μακροχρόνια επιτυχημένων επιχειρήσεων είναι η ανάπτυξη και διατήρηση στρατηγικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Συνεπώς, η ανάπτυξη «επιχειρησιακών στρατηγικών» (Business strategies) είναι εφαρμοσμένη σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό που λειτουργεί σε ανταγωνιστικές αγορές. Αντικείμενο του μαθήματος είναι, αφενός η μύηση των φοιτητών στις μεθόδους και εργαλεία που βοηθούν μια επιχείρηση για τον σχεδιασμό, αξιολόγηση, υλοποίηση και έλεγχο της στρατηγικής της, αφετέρου η συστηματική ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (case studies) ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων έτσι ώστε να συνδεθεί η θεωρία με την πράξη.
Το μάθημα επίσης περιλαμβάνει δημιουργία Business Plans, στρατηγικές αναδιοργάνωσης και ανασχεδιασμού (Process Reengineering) επιχειρήσεων, στρατηγικές διαφοροποίησης & κόστους και στρατηγικούς τρόπους χρησιμοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές δημιουργούν ομάδες και αναλαμβάνουν την μελέτη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων καθώς και προσκαλείται για παρουσιάσεις ένας σημαντικός αριθμός ανωτάτων στελεχών Ελληνικών επιχειρήσεων.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σ. Καρβούνης
Μεθοδολογία Εκπονήσεως Οικονομοτεχνικών Μελετών Καλύπτει τη διεθνώς αποδεκτή ορολογία των διαφόρων μελετών, την αλληλουχία των θεμάτων που πρέπει να ακολουθείται σε περιφερειακές, υποκλαδικές και κλαδικές μελέτες, δίδεται η τεχνική των μελετών υποστηρίξεως και των μελετών σκοπιμότητας, αναλύεται διεξοδικά η τεχνική εκπονήσεως προμελετών και μελετών σκοπιμότητας, δίδονται λεπτομερείς οδηγίες για την εκπόνηση και σύνταξη μελετών σκοπιμότητας επαγγελματικών απαιτήσεων που μπορούν να καλύπτουν θέματα από τη δημιουρία ενός διυλιστηρίου πετρελαίου ως την αναμόρφωση ενός μικρού ελαιοτριβείου ή ξενώνα ή ενός επαγγελματικού εργαστηρίου. Εξετάζεται επίσης αναλυτικά η προετοιμασία ενός επιχειρηματικού πλάνου (Βusiness Ρlan), και συζητούνται θέματα επιχειρηματικότητας. Οι σπουδαστές ασχολούνται και με διάφορες μελέτες περιπτώσεων ενώ, εφόσον το επιθυμούν, αναλαμβάνουν την εκπόνηση (ατομικά ή ομαδικά) προμελέτης σκοπιμότητας ή κλαδική μελέτης.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ι. Χασσίδ
Εφαρμοσμένες πτυχές της Ελληνικής οικονομίας όπως: ο πρωτογενής, ο δευτερογενής και ο τριτογενής τομέας, το μακροοικονομικό πρόβλημα, το νομισματικό και το τραπεζικό σύστημα, ζητήματα όπως ο τουρισμός,οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, η ενέργεια, η απασχόληση και οι εργασιακές σχέσεις, η κοινωνική ασφάλιση, οι σχέσεις παιδείας και οικονομίας, η τεχνολογία και η έρευνα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Π. Ευθύμογλου, Χ. Αλεξάκης
Βασικές έννοιες: Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αγορές χρήματος και Κεφαλαίου. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. Αγορά Χρήματος - Διατραπεζική Αγορά. Διατραπεζική Αγορά Συναλλάγματος. Το επιτόκιο και ο ρόλος του στην Κατανομή των πόρων.
Αγορά Συναλλάγματος: προσδιορισμός τιμών συναλλάγματος τοις μετρητοίς και επί προθεσμία. Αγορά Ευρω-δολλαρίων. Αποτίμηση τίτλων σταθερού εισοδήματος. Αγορά Ευρω-ομολογιών. Σχέση τιμής ομολογίας και επιτοκίου. Ευαισθησία της τιμής έναντι των μεταβολών του επιτοκίου. Μέση Διάρκεια Ομολογίας (Duration). Κίνδυνος επιτοκίου. Κάλυψη του κινδύνου του επιτοκίου. Κάλυψη με swaps επιτοκίου options επιτοκίου.
Λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες κινδύνου. Αποτίμηση μετοχών. Επιλογή Χαρτοφυλακίου Μετοχών. Το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών Στοιχείων.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σ. Μπρισίμης
Προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, άρμπιτραζ επιτοκίου, καλυμένη και ακάλυπτη ισοτιμία επιτοκίων και αποκλίσεις, συναλλαγματικός κίνδυνος και ασφάλιστρο κινδύνου, υπόθεση της αποτελεσματικότητος της αγοράς συναλλάγματος, άρμπιτραζ αγαθών, ισοτιμία αγοραστικών δυνάμεων, μηχανισμοί προσαρμογής του ισοζυγίου πληρωμών, προσέγγιση ελαστικοτήτων, εισοδηματική προσαρμογή, νομισματική προσέγγιση, προσέγγιση απορρόφησης, πολιτικές προσαρμογής σε ανοικτή οικονομία, το πρόβλημα της ανάθεσης, προσδιορισμός συναλλαγματικής ισοτιμίας, το νομισματικό υπόδειγμα και το υπόδειγμα της εξισορρόπησης χαρτοφυλακίου.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ι. Πολλάλης
Το μάθημα έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη επιχειρησιακών ικανοτήτων (management skills) ανάλυσης και σχεδιασμού καταστάσεων σε σχέση με το οικονομικό ανταγωνισμό επιχειρήσεων που δρουν μέσα στο διεθνές περιβάλλον.
Μέσα στο πλαίσιο των νέων τάσεων του διεθνούς ανταγωνισμού προς παγκοσμιοποίηση, οι φοιτητές θα αναλύσουν πραγματικές καταστάσεις (Case studies) και θα εξετάσουν με μορφή ατομικών και ομαδικών εργασιών: στρατηγικές πολυεθνικών επιχειρήσεων για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οργανωτικές δομές πολυεθνικών, νέες τεχνολογίες πληροφορικής και νέες υπηρεσίες που διευκολύνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να εισέλθουν στο διεθνή ανταγωνισμό, πολιτικές παραγωγής στις διεθνείς επιχειρήσεις, κ.ά.