316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά

Σκοπός

Στόχος του Τμήματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στα πλαίσια του γενικότερου αυτού στόχου, το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος στηρίζεται σε ένα σύστημα γνώσεων και μεθόδων, που προάγει επιστημονικά τους φοιτητές, τους εξοικειώνει με τη ζωή και τη δράση των επιχειρήσεων και διευρύνει τους επαγγελματικούς τους προσανατολισμούς.

Οργανωτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν τις περιοχές της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Διοίκησης Παραγωγής, του Μάρκετινγκ, της Διοίκησης Προσωπικού, της Διαχείρισης Περιβάλλοντος κ.ά.

Το Τμήμα, παρακολουθώντας τη δυναμική των εξελίξεων στην οικονομία και τεχνολογία και διατηρώντας την αναγκαία ευελιξία, έχει τη δυνατότητα προσαρμογών που προετοιμάζουν διοικητικά στελέχη, ικανά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Το Τμήμα προετοιμάζει τους φοιτητές του για να εργασθούν κυρίως σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Όμως, η ποικιλία των εξειδικευμένων περιοχών που καλύπτει, παρέχει ένα ευρύ πεδίο για πιθανότητες σταδιοδρομίας. Οι κυριότερες δυνατότητες απασχολήσεως, όχι απαραίτητα με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας, βρίσκονται στους ακόλουθους τομείς:

Βιομηχανία
Υπηρεσίες, διάφορες
Τράπεζες
Εμπορικές επιχειρήσεις
Αυτοαπασχόληση
Δημόσια Διοίκηση
Τουριστικές επιχειρήσεις
Μεταφορικές επιχειρήσεις
Επίσης, η συγκεκριμένη εκπαίδευση των αποφοίτων μας τους βοηθά να απασχολούνται σε τομείς όπου γίνεται χειρισμός πολύπλοκων πληροφοριών και όπου οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων μερών και των οικονομικών ιδρυμάτων είναι ανάγκη να αναλύονται σοβαρά. Και βέβαια, εκεί όπου η λήψη αποφάσεων βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις παραγόντων εθνικού και διεθνούς επιπέδου.

Ειδικότερα, τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι:

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Γραφεία συμβούλων και έρευνας της αγοράς
Τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών
Ενώσεις, επιμελητήρια, συνεταιρισμοί
Εκδόσεις οικονομικής και παρόμοιας φύσεως, κ.λ.π.
Διεθνείς οργανισμοί πάσης φύσεως.
Η κατάρτιση των αποφοίτων μας τους καθιστά ακόμη ικανούς να εργασθούν ως:
Επαγγελματίες λογιστές
Ορκωτοί λογιστές ή ελεγκτές
Οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων
Υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών και ως διευθυντές προσωπικού τέτοιων οργανισμών και επιχειρήσεων. Εκκαθαριστές ή διαιτητές επιχειρήσεων
Ερευνητές, κ.λ.π.
Η παιδεία των αποφοίτων μας τους στηρίζει να απασχοληθούν με επιτυχία, όπως ήδη αναφέραμε, σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, όπου η κατανόηση της νομοθεσίας και ο σεβασμός των νόμων καθώς και η αίσθηση της διαφάνειας πρέπει να συνδυάζονται με την ανάγκη για αποτελεσματικότητα. Τους καθιστά επίσης ικανούς να χειρίζονται με ευχέρεια τις σχέσεις εθνικών και διεθνών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν:
Διεθνή ιδρύματα και οργανισμούς
Κεντρικές και περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες
Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία και άλλες μονάδες υγείας
Πολιτισμικά κέντρα και υπηρεσίες
Μη κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς οργανισμούς
Επιχειρήσεις που παρέχουν κτηματομεσιτικές υπηρεσίες και γενικότερα επενδυτικές επιχειρήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Εκπαίδευση (ως καθηγητές οικονομικών και συναφών μαθημάτων).

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του ΤΟΔΕ σκοπεύει στην παροχή πολύπλευρων και χρήσιμων γνώσεων που θα μπορούν να εφαρμόζονται στις λειτουργίες όλων των τύπων επιχειρήσεων και οργανισμών. Περιλαμβάνει 37 μαθήματα κορμού και γύρω στα 60 επιλογής από τα οποία ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει 14. Διδάσκεται επίσης υποχρεωτικά μία γλώσσα που καλύπτει και τα οκτώ εξάμηνα σπουδών.

Τα 14 μαθήματα επιλογής που καθίστανται υποχρεωτικά εφόσον επιλεγούν, επιλέγονται από επτά θεσμοθετημένες ομάδες ομοειδών μαθημάτων, που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα του προγράμματος. Ο φοιτητής, προκειμένου να δώσει μόνος του έμφαση σε κάποια κατεύθυνση στις σπουδές του μπορεί να επιλέξει τα 14 μαθήματα επιλογής του είτε 2 από κάθε ομάδα είτε 4 από μία και δύο από άλλες 5 ομάδες αφήνοντας προφανώς μία χωρίς να επιλέξει απ΄ αυτή. Συνολικά, ο βαθμός του πτυχίου εξάγεται από τη βαθμολογία των 37 υποχρεωτικών μαθημάτων των 14 μαθημάτων επιλογής και των βαθμών της ξένης γλώσσας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Χ. Κανελλόπουλος
Ιστορική εξέλιξη των επιχειρήσεων και της Διοικήσεως. Η επιχείρηση ως Οικονομική Μονάδα. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις με εθνική, διεθνή και παγκόσμια επιχειρηματική δράση.
Αποφάσεις και διαδικασίες. Οι Λειτουργίες της Επιχείρησης. Σύγχρονα θέματα. Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ. Καθήκοντα και Δεξιότητες Διευθυντικών Στελεχών. Η Λειτουργία του Προγραμματισμού. Η Λειτουργία της Οργάνωσης. Ηγετικά Στελέχη. Διεύθυνση και Ηγεσία. Η λειτουργία του Ελέγχου. Υποκίνηση υφισταμένων. Επικοινωνία. Ο Ρόλος και η λειτουργία της Ομάδας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ε. Παζαρζή
Κύριες Κοινωνιολογικές Θεωρήσεις. Τύποι Κοινωνικής Έρευνας. Κοινωνική Οργάνωση: Βασικές έννοιες - Επίπεδο. Κοινωνική Αλλαγή. Πολιτισμός. Βιομηχανική Κοινωνία.
Κοινωνικές Αλλαγές και Εκβιομηχάνιση. Καταμερισμός Εργασίας και Επιμόρφωση Επαγγελματικών Δομών. Βιομηχανικές Οργανώσεις ως Κοινωνικά Συστήματα. Βιομηχανικές Σχέσεις.
Τεχνολογικές Εξελίξεις και Κοινωνικές Επιπτώσεις. Κοινωνιολογική Θεώρηση Βιομηχανικών Προβλημάτων. Κοινωνικές Έρευνες στη Βιομηχανία, Οικολογία, και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μεταβιομηχανική Κοινωνία. Μελέτη και Ανάλυση Περιπτώσεων από τη Διεθνή και Ελληνική Εμπειρία.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μ. Σφακιανάκης
Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων - Παράγωγοι - Μελέτη Συναρτήσεων - Εφαρμογές του Διαφορικού Λογισμού σε προβλήματα Οικονομικών Επιστημών - Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα και οικονομικές εφαρμογές τους - Μερικές παράγωγοι και οικονομικές εφαρμογές τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ Ι
Μ. Σφακιανάκης
Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών των υπολογιστικών συστημάτων και της πληροφορικής καθώς και η εξοικείωση σε υψηλό επίπεδο με το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου WORD για την συγγραφή κειμένων υψηλών απαιτήσεων και πολυπλοκότητας. Η ύλη του μαθήματος έχει ως ακολούθως.
Θεωρία. Εισαγωγή στην Πληροφορική και τα Υπολογιστικά Συστήματα. Βασικά στοιχεία για τα Συστήματα Αρίθμησης με έμφαση τα Δυαδικά.
Δομή και λειτουργίες του Υλικού των Υπολογιστικών Συστημάτων (hardware): Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Μνήμες, Μονάδες Εισόδου - Εξόδου. Λογισμικό Υπολογιστικών Συστημάτων: Αλγόριθμοι και Προγράμματα, Γλώσσες Προγραμματισμού, κατηγορίες λογισμικού.
Λογισμικό Υπολογιστικών Συστημάτων: Λειτουργικά Συστήματα, Δομές και Βάσεις Δεδομένων, Πακέτα Εφαρμογών.
Εργαστήρια. Επεξεργασία απλών αλλά και σύνθετων κειμένων με την χρήση του Microsoft WORD for Windows ώστε ο φοιτητής να δύναται να διεκπεραιώσει πολύπλοκες συγγραφικές εργασίες. Έμφαση δίδεται στις διαδικασίες μορφοποίησης, τους πίνακες και τα οργανογράμματα. Τέλος επιδεικνύονται οι βασικές λειτουργίες του Διαδικτύου.

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Β. Πέκκα-Οικονόμου
Βασικές Οικονομικές Έννοιες και διακρίσεις της Οικονομικής Επιστήμης. Το βασικό Οικονομικό Πρόβλημα, Η Εξέλιξη της Οικονομικής Επιστήμης, Οι ανάγκες των ατόμων, Τα οικονομικά αγαθά, Οι Συντελεστές Παραγωγής, Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων, Το Οικονομικό Κύκλωμα, Ο Ρόλος του Κράτους, Η ζήτηση Αγαθών, Η ισορροπία του καταναλωτή, Η προσφορά Αγαθών, Η Ισορροπία του Παραγωγού, Η Ελαστικότητα Ζήτησης και Προσφοράς. Ο προσδιορισμός της τιμής ισορροπίας. Τιμή και Παραγωγή σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού. Τιμή και παραγωγή στο μονοπώλιο. Τιμή και παραγωγή στο ολιγοπώλιο, και στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό. Αμοιβές των συντελεστών παραγωγής και η διανομή του εισοδήματος.

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
Π. Αγαλλοπούλου, Θ. Παναγόπουλος,
Π. Κανελλόπουλος, Λ. Κόντος
Εισαγωγή στο δίκαιο: Έννοια δικαίου, διαίρεση δικαίου, πηγές δικαίου, κανόνες δικαίου.
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: α. Εισαγωγή, β. Δικαίωμα (έννοια, διακρίσεις, κίνηση, αλλοίωση, απώλεια, άσκηση, προστασία, παραγραφή). γ. Υποκείμενα των εννόμων σχέσεων (φυσικά και νομικά πρόσωπα). δ. Δικαιοπραξίες (έννοια, είδη προϋπόθεσης κατάρτισης έγκυρης δικαιοπραξίας, αίρεσης και προθεσμίας, αντιπροσώπηση και πληρεξουσιότητα).
Ενοχικό Δίκαιο: α. Εισαγωγή β. Είδη ενοχών γ. Αστική ευθύνη δ. Παραγωγή κατ. ευχήν. ε. Εξέλιξη της ευχής (ομαλή εξέλιξη, δηλ. τρόπος, τόπος, χρόνος εκπλήρωσης και ανώμαλη εξέλιξη δηλ. αδυναμία παροχής υπερημερία οφειλής, υπερημερία δανειστή). στ. Ενίσχυση της ευχής (αρραβώνας και ποινική ρήτρα) ζ. Μεταβίβαση της ευχής (εκχώρηση και αναδοχή χρέους). η. Απόσβεση της ενοχής (καταβολή, δημόσια κατάθεση, συμψηφισμός κ.λ.π.). θ. Ρύθμιση σημαντικών συμβάσεων (δωρεά, πώληση, μίσθωση πράγματος, σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου, έντολο δάνειο, εγγύηση, χρηματοδοτική μίσθωση δηλ. leasing, σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαντήσεων, δηλ. foctoring, σύμβαση δικαιόχρησης, δηλ. franchising κ.λ.π.).
Στοιχείο Εμπράγματου δικαίου (πράγματα, Κυριότητα, Δουλείες, Ενέχυρο, Υποθήκη).

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι
Φ. Σιβρίδου
Στο 1ο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται κείμενα μέσα από τα οποία εξοικειώνονται στην αναγνώριση, συμπλήρωση και γραφή memos, timetables, catalogues, report cards, telexes, registers, application forms, loan/job applications, interviews, holiday advertisements.
Η γραμματική και σύνταξη της γλώσσας περιλαμβάνει τις βασικές δομές, όπως χρόνοι (παρόντος, παρελθόντος, μέλλοντος), υποθετικοί λόγοι, πλάγιες ερωτήσεις, κ.λ.π. Εισαγωγή στη μετάφραση από Ελληνικά στα Αγγλικά.

ΓΑΛΛΙΚΑ
Χ. Γκούσιος
Η διδασκαλία έχει σαν σκοπό την επανάληψη βασικών σημείων της γραμματικής, σύνταξης του λεξιλογίου σε εντατικό ρυθμό. Βέβαια υπάρχει ένας προσανατολισμός στην επιλογή των κειμένων: αφ’ ενός μεν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για ποικιλία εκφράσεων και ενδιαφέροντος, αφ’ ετέρου δε αρκετά από αυτά να αναφέρονται στην Πανεπιστημιακή ζωή και το φοιτητικό περιβάλλον.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ε. Αλεξιάδου - Κότιου
Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ε. Κονδύλης, Μ. Σφακιανάκης
Δίδεται ενιαία θεώρηση των βασικών αρχών της στατιστικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός τυπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Έμφαση δίνεται στη συνολική - συστηματική θεώρηση των αντικειμένων. Καλύπτονται οι βασικές αρχές της περιγραφικής στατιστικής και της επαγωγικής στατιστικής, με ιδιαίτερη ανάλυση θεμάτων που άπτονται των αναγκών των στελεχών διοικήσεως επιχειρήσεων στη λήψη αποφάσεων. Γίνεται και εργαστήριο Η/Υ με χρήση γνωστών στατιστικών «πακέτων» λογισμικού.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Έννοια και σκοπός της Λογιστικής. Λογιστικές ή οικονομικές καταστάσεις. Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων Ισοζύγια. Βασικές ή θεμελιώδεις λογιστικές αρχές. Συνοπτική εξέταση των παγίων στοιχείων, των αποθεμάτων, των γραμματίων εισπρακτέων, των χρεογράφων και των εξόδων προσωπικού. Λογιστικά σφάλματα. Βασικές διακρίσεις λογαριασμών. Απογραφή. Εγγραφές προσαρμογής. Εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ II
Μ. Σφακιανάκης
Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών της ανάλυσης πληροφοριακών συστημάτων και η εξοικείωση σε υψηλό επίπεδο με τις δυνατότητες και τα εργαλεία του λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων EXCEL, για την ανάλυση και ανάπτυξη απλών πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Η ύλη του μαθήματος έχει ως ακολούθως.
Θεωρία. Επιλογή Πληροφοριακών Συστημάτων. Θέματα στρατηγικής. Μελέτη σκοπιμότητας. Τύποι σκοπιμότητας, οικονομική σκοπιμότητα.
Τεχνικές συλλογής στοιχείων, μοντελοποίηση στοιχείων. Διαγράμματα ροής δεδομένων.
Μελέτη των λογικών διεργασιών. Κατασκευή του μοντέλου του συστήματος. Μελέτη των λογικών συμβάντων, μοντέλα υποστήριξης. Μοντελοποίηση οντοτήτων - σχέσεων.
Εργαστήρια. Επεξεργασία απλών αλλά και σύνθετων λογιστικών φύλλων με την χρήση του Microsoft EXCEL for Windows ώστε ο φοιτητής να δύναται να μοντελοποιεί οικονομικές διεργασίες και να επιλύει απλά αλλά και πολύπλοκα μοντέλα πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων. Έμφαση δίδεται στις απόλυτες και σχετικές διευθύνσεις, τις διαδικασίες μορφοποίησης, τα γραφήματα και τις βασικές συναρτήσεις του EXCEL.

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II
Π. Αγαλλοπούλου, Α. Σινανιώτη, Λ. Κόντος
Κλάδοι, πηγές, σύγχρονες τάσεις του Εμπορικού Δικαίου. Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο. Εμπορικές πράξεις και συμβάσεις. Τραπεζικές και Χρηματιστηριακές Συναλλαγές Εμπορικά βιβλία. Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Δίκαιο Ανταγωνισμού. Νέες μορφές συνεργασίας των Επιχειρήσεων. Συγχωνεύσεις. Εταιρίες προσωπικές: Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Αφανής. Εταιρίες κεφαλαιουχικές: Ανώνυμη (Ίδρυση, Όργανα, Διαχείριση - Εκπροσώπηση). Ε.Π.Ε. Δίκαιο Αξιογράφων.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Χ. Γκότσης
Στο μάθημα αυτό δίδεται έμφαση στις εφαρμογές της Μακροοικονομικής σε ότι αφορά τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων κυρίως.
Τα κυριότερα θέματα που εξετάζονται είναι οι επιχειρηματικοί κύκλοι και οι επιδράσεις τους στους βιομηχανικούς κλάδους, νομισματική και φορολογική πολιτική, πληθωρισμός και ανεργία, μακροοικονομικές προβλέψεις.
Εξετάζονται επίσης θέματα ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών, ισοτιμίες νομισμάτων, εμπορική πολιτική και διεθνής ανταγωνισμός, διεθνείς επενδύσεις, καθώς και θέματα του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος, κ.λ.π.

ΑΓΓΛΙΚΑ
Χ. Τόμπρου
Στο δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται την Αγγλική γλώσσα από άρθρα εφημερίδων και περιοδικών, όπως Τhe Times, Τhe Sunday Times, the Wall Street Journal, Τhe International Herald Tribune, Τhe Guardian Weekly.
Η γραμματική και σύνταξη της γλώσσας αφορά ένα μέσο επίπεδο σε εντατικό ρυθμό και περιλαμβάνει παθητική φωνή, πλάγιο λόγο, σημεία στίξεως, σύνταξη παραγράφων, κ.λ.π. Γίνεται επιπλέον εξάσκηση των φοιτητών στη σύνταξη εμπορικών επιστολών.

ΓΑΛΛΙΚΑ
Χ. Γκούσιος
Η διδασκαλία έχει σαν σκοπό την επανάληψη βασικών σημείων της γραμματικής, σύνταξης του λεξιλογίου σε εντατικό ρυθμό.
Βέβαια υπάρχει ένας προσανατολισμός στην επιλογή των κειμένων: αφ’ ενός μεν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για ποικιλία εκφράσεων και ενδιαφέροντος, αφ’ ετέρου δε αρκετά από αυτά να αναφέρονται στην Πανεπιστημιακή ζωή και το φοιτητικό περιβάλλον.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ε. Αλεξιάδου - Κότιου
Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
Χ. Κανελλόπουλος
Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μέρος της διαδικασίας του μάνατζμεντ (διοικήσεως) και όχι κάτι που ενδιαφέρει μόνο το Τμήμα Προσωπικού. Συνεπώς δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά μόνο θέματα όπως είναι ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, η στρατολόγηση, η επιλογή, η εκπαίδευση, η αξιολόγηση, οι αμοιβές και η πρόληψη των ατυχημάτων. Επεκτείνεται σε συστήματα που πρέπει να εφαρμόζουν και να συμμετέχουν και οι line managers ώστε να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα του χειρισμού των υφισταμένων τους και σε θέματα όπως οι πρόσθετες παροχές, ο συνδικαλισμός, η οργανωσιακή κουλτούρα, η συναισθηματική νοημοσύνη, η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, η υγεία εργαζομένων και το εργασιακό περιβάλλον, ο χειρισμός παραπόνων, οι πειθαρχικές κυρώσεις κ.ά, με σκοπό την εναρμόνιση και διατήρηση των ανθρωπίνων πόρων για να επιτευχθούν οι στόχοι της οικονομικής μονάδας.
Οι φοιτητές κατανοούν ότι η κατάρτιση στη διοίκηση προσωπικού και στις ανθρώπινες σχέσεις είναι ουσιώδης για όλα τα στελέχη και άλλους επαγγελματίες που συνεργάζονται με ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Γ. Δράκος, Σ. Χατζηδήμα
Λόγοι Κρατικού Παρεμβατισμού. Δημόσια Αγαθά. Εξωτερικές Επιδράσεις. Δημόσιες Επιχειρήσεις. Προϋπολογισμός. Στοιχεία Ανάλυσης Κόστους - Ωφελειών. Γενική Θεωρία Φόρων. Βασικές επιδράσεις, κύρια χαρακτηριστικά και στοιχεία Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας, όσον αφορά τις Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και τους Φόρους: Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Περιουσίας, Γενικούς Έμμεσους (Φ.Π.Α.) και τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II
Ανασκόπηση εισαγωγικών λογιστικών εννοιών. Θεωρητικό πλαίσιο Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Κύκλος λογιστικών διαδικασιών. Αναλυτική εξέταση των αποθεμάτων, του παγίου ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων. Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αμοιβές προσωπικού. Λογαριασμοί συναλλάγματος. Λογιστικά συστήματα. Λογιστική μικρών επιχειρήσεων.

ΑΓΓΛΙΚΑ
Χ. Τόμπρου
Στο 3ο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται κείμενα που αναφέρονται στη Διαφήμιση, στις Τράπεζες και Τραπεζικές συναλλαγές, στην Οικονομία, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Βιομηχανία, στην Μόλυνση στο Διεθνές Εμπόριο, στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, στις Πολυεθνικές Εταιρίες, στην Αγορά, στη Βιομηχανοποίηση και στα Χρηματοοικονομικά θέματα.
Τα κείμενα είναι διαβαθμισμένα ως προς τη δομή και σύνταξη της γλώσσας με στόχο την κατανόηση και εμπλούτιση του λεξιλογίου των φοιτητών. Γίνεται επιπλέον επεξεργασία νέων γλωσσικών φαινομένων καθώς παρουσίαση, επεξεργασία και σύνταξη εμπορικών επιστολών.

ΓΑΛΛΙΚΑ
Χ. Γκούσιος
Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί σε μια περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών γνώσεων, με παράλληλη εξέταση λεξιλογίων, γραμματικού και συντακτικών φαινομένων.
Η προσέγγιση της ύλης επιτυγχάνεται μέσα από πιο σύνθετα κείμενα, πολλά από τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε γαλλικές εφημερίδες ή περιοδικά.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ε. Αλεξιάδου - Κότιου
Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σ. Καρβούνης, Δ. Γεωργακέλλος
Εξετάζονται βασικά στοιχεία της περιβαλλοντικής επιστήμης που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της στρατηγικής και τακτικής διαχειρίσεως περιβαλλοντικών θεμάτων. Έμφαση δίδεται στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε σχέση με ευαίσθητα περιβαλλοντικώς προϊόντα και με προβληματικές εσωτερικές τεχνολογικές διεργασίες.
Αναλύεται η περιβαλλοντική διαχείριση συστημάτων, τονίζεται η χρησιμοποίηση προτύπων (ISO 14000, EMAS) και δίδεται η μεθοδολογία για την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιδράσεων διαφόρων έργων και γενικά δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα κεφάλαια αποτελούν, το περιβαλλοντικό μάρκετινγκ, η περιβαλλοντική πολιτική, και τα θέματα που αφορούν συγκεκριμένες ελληνικές καταστάσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Γ. Οικονόμου
Διαδικασία Λήψεως Διοικητικών Αποφάσεων,
Γραμμικός Προγραμματισμός (Διαμόρφωση Μοντέλων - Μέθοδος Simplex - Επίλυση με Η/Υ - Εφαρμογές),
Ανάλυση Ευαισθησίας - Δυϊκή Θεωρία,
Πρόβλημα Μεταφοράς - Εκχώρησης,
Δικτυωτή Ανάλυση - PΕRΤ/CPM,
Δυναμικός Προγραμματισμός
Ανάλυση Περιπτώσεων (Case Studies)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Γ. Οικονόμου
Μέθοδοι Προβλέψεων (Παλινδρόμηση - Μέθοδοι Εξομάλυνσης - Ανάλυση Χρονοσειρών)
Ανάλυση Αποφάσεων
Θεωρία Παιγνίων
Θεωρία Θυρών Αναμονής
Αναλύσεις Περιπτώσεων (Case Studies)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι
Ι. Πάγγειος
Εισαγωγή στις έννοιες κόστους (κόστος για αποτίμηση των Αποθεμάτων, για λήψη αποφάσεων, για έλεγχο). Συστήματα κοστολόγησης (κοστολόγηση κατά έργο, κατά βάση).

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι
Γ. Αρτίκης
Ορισμός, αντικειμενικός σκοπός, λειτουργίες και αρμόδια όργανα άσκησης της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, χρηματοοικονομικός κύκλος ζωής επιχείρησης, διαχρονική αξία χρήματος, κόστος κεφαλαίου επιχείρησης, αξιολόγηση παγίων επενδύσεων σε συνθήκες βεβαιότητας, συγχωνεύσεις και εξαγορές, αξιολόγηση παγίων επενδύσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Γ. Διαμαντής
Οι φοιτητές διδάσκονται κείμενα και άρθρα που αναφέρονται σε επιχειρήσεις (πολυεθνικές εταιρίες, Franchising κ.ά.), στις αρχές της οικονομικής επιστήμης (πληθωρισμός, φορολογία, οικονομικούς κύκλους κ.ά.), θέματα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ετήσιων απολογισμών, αρχές του marketing, τεχνολογίας, πληροφορικής, και τέλος σε θέματα ναυτιλιακών σπουδών (ναυτιλιακές εταιρείες, φορτωτικά έγγραφα και Φορτωτικές, μόλυνση και ρύπανση της θάλασσας, ναύλος και είδη ναύλου, ναυτασφαλίσεις κ.ά.).
Μέσα από αυτά τα κείμενα οι φοιτητές εξασκούνται στο πως να διαβάζουν και να κατανοούν ένα κείμενο όπως επίσης και να εξοικειώνονται με την ειδική ορολογία των κειμένων αυτών.
Έμφαση επίσης δίδεται στο λεξιλόγιο και ειδικότερα σε εκφράσεις (business collocations) που συναντά κανείς συχνά στον επιχειρησιακό χώρο. Τέλος ασχολούνται με την σύνταξη εμπορικών επιστολών (παραγγελιών, παραπόνων, παροχής πίστωσης κ.ά) όπως επίσης και με την σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής για μεταπτυχιακές σπουδές M.Β.Α. κ.ά).

ΓΑΛΛΙΚΑ
Χ. Γκούσιος
Η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει στην ολοκλήρωση των γνώσεων που αφορούν τη χρήση της γαλλικής γλώσσας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προφορική και γραπτή εξάσκηση. Η προσέγγιση της ύλης επιτυγχάνεται μέσα από κείμενο δημοσιευμένο στον γαλλικό τύπο.
Τέλος κατά το παρόν εξάμηνο γίνεται εισαγωγή στη διδασκαλία της γαλλικής επιστημονικής ορολογίας.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ε. Αλεξιάδου - Κότιου
Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σ. Καρβούνης
Η τεχνολογία ως σύστημα αποτελείται από τέσσερα υποσυστήματα. Την παραγωγή, τις επικοινωνίες, τις κατασκευές και τις μεταφορές.
Αυτά τα τέσσερα συστήματα που κυβερνούν σήμερα την οικονομία, αναλύονται από κάθε άποψη, προκειμένου να δώσουν στα αυριανά επιχειρηματικά στελέχη τις απαραίτητες βασικές γνώσεις που γεφυρώνουν τη συνεργασία αυτών των στελεχών με τα τεχνικά στελέχη των επιχειρήσεων, και διευκολύνουν όλους στη λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων. Το μάθημα παρέχει το πλαίσιο για ανάλυση στρατηγικών θεμάτων στους τέσσερις τομείς της τεχνολογίας που προαναφέρθηκαν.
Βοηθά στην ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των διευθυντών όλων των επιχειρήσεων με τους προμηθευτές, τους προϊσταμένους και τους εργάτες. Καλύπτει επίσης το μάθημα αυτό τις αλληλεπιδράσεις της τεχνολογίας της επιχείρησης με τις λειτουργίες του μάρκετινγκ, την ποιότητα, τις προμήθειες, τα χρηματοοικονομικά και τη λογιστική. Βοηθά επίσης και στην κατανόηση του διεθνούς ανταγωνισμού.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ι. Θανόπουλος
Η παρουσίαση του πολύπλοκου πλαισίου μέσα στο οποίο δρουν οι επιχειρήσεις με διεθνείς (υπερεθνικές) δραστηριότητες, η ανάλυση των παραμέτρων που τις επηρεάζουν και η παρουσίαση θεμάτων όπως το Διεθνές Εμπόριο και οι Εμπορικές Συμφωνίες (Προτιμησιακές Συμφωνίες - ΕΟΚ, ΗΠΑ κλπ άλλες Διμερείς Συμφωνίες και άλλες Πολυμερείς Συμφωνίες).
Αναλύονται οι εξαγωγές και με σημερινά στοιχεία παρατίθενται τα προβλήματα και οι προοπτικές για την Εθνική Οικονομία και παρουσιάζονται οι επί μέρους πλευρές της εξαγωγικής διαδικασίας. Οι φοιτητές ενημερώνονται για τις τεχνικές που εφαρμόζει κάθε κράτος στο να προσελκύει Ξένους Επενδυτές και τον τρόπο εισόδου των Ελληνικών Επιχειρήσεων στις Ξένες Αγορές αναπτύσσοντας ανάλογα τα δίκτυα προβολής και διανομής.
Γίνεται γνωστός ο ρόλος των επίσημων φορέων προώθησης εξαγωγικού εμπορίου όπως ΟΠΕ, ΙΙΣΕ, ΕΒΕΑ, ΟΑΕΠ, TRADING COMPANIES και οι φοιτητές γνωρίζουν τα μέσα και τους όρους πληρωμής στο εξαγωγικό εμπόριο μέσω συναλλαγματικών και τραπεζικών θεμάτων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ II
Ι. Πάγγειος
Πλήρης και Άμεση κοστολόγηση
Κοστολόγηση συμπαράγωγων προϊόντων
Πρότυπα Κοστολόγησης - Ανάλυση Αποκλισμών
Ανάλυση Νεκρού Σημείου (κ.ο.κ.)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ II
Γ. Αρτίκης
Βασικές αρχές χρηματοδότησης επιχειρήσεων, διάρθρωση κεφαλαίων επιχειρήσεων, μετοχικό κεφάλαιο, πολιτική μερισμάτων, χρηματοδοτική μίσθωση, μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια, ομολογιακά δάνεια, μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, πιστοποιητικά αγοράς μετοχών.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Γ. Διαμαντής
Στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές ασχολούνται με την γλωσσική επεξεργασία και την εξοικείωση ορολογίας κειμένων με θέματα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους (διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικά και χρηματοοικονομικά, ασφάλειες, τεχνολογίας, λογιστικής, στατιστικής κ.ά.) Αυτό επιτυγχάνεται με ασκήσεις λεξιλογίου (λέξεων που συχνά συγχέουμε, σχηματισμός λέξεων, συνδυασμός ουσιαστικών/ επιθέτων/ ρημάτων με πρόθεση) βασικών γραμματικών φαινομένων της Αγγλικής (Word Order, Passive Voice, Reported Speech, Conditionals, Verb Tenses, Link Words, Modals, κ.ά.)
Τέλος οι φοιτητές ασχολούνται με την σύνταξη εμπορικών επιστολών που αναφέρονται σε αντιπροσώπευση εισαγωγών και εξαγωγών, οδηγίες ως προς τον υπολογισμό φόρου εισοδήματος, αίτηση για εργασιακή απασχόληση, συστατικές επιστολές, οδηγίες σε τράπεζα για αγορά μετοχών, εγκυκλίους, συνδρομής σε περιοδικά, πρόσκλησης σε συνέδρια κ.ά.)

ΓΑΛΛΙΚΑ
Α. Βουγιουκλίδου
Κείμενα - Ορολογία: Σχετικά με τη Δημογραφία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Εμπόριο, Πώληση - Αγορά, Γεωργία, Πληροφορική, Στατιστική.
Αλληλογραφία: Εισαγωγή στην Εμπορική Αλληλογραφία. Επιστολές που αφορούν στην εργασία και παραγγελίες εμπορευμάτων.
Διανέμονται σημειώσεις της διδάσκουσας.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ε. Αλεξιάδου - Κότιου
Εξειδικευμένα κείμενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερμανόφωνες εφημερίδες και περιοδικά με την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκμάθησης τρόπων έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελματικών θεμάτων.
Εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα και η εφαρμογή τους σε λεξικές, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εμπορικών επιστολών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Χ. Καζαντζής
Το μάθημα εισαγάγει μοντέρνες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης ανταγωνιστικής στρατηγικής και αξιολόγησης επιχειρηματικού κλάδου, της αξιολόγησης της ποιότητας των λογιστικών πληροφοριών, της παραδοσιακής ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως και της προοπτικής ανάλυσης για πρόβλεψη μελλοντικών μεγεθών και τη χρήση μοντέλων αποτίμησης της αγοραίας αξίας μιας επιχείρησης.Γίνεται ιδιαίτερη μνεία επίσης σε ταμειακές ροές και στη σημασία των ελευθέρων ταμειακών ροών μιας επιχείρησης. Ένα μέρος του μαθήματος ασχολείται με την εφαρμογή των μεθόδων αυτών σε δεδομένα Ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Α. Λαγοδήμος
Εισάγει τους φοιτητές σε προβλήματα και αναλύσεις σχετιζόμενες με την σχεδίαση, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και τη βελτίωση των λειτουργιών της παραγωγής και των υπηρεσιών.
Περιλαμβάνονται εδώ η ανάλυση διεργασιών, η ανάλυση έργου, η διαχείριση υλικού, ο σχεδιασμός και ο χρονικός προγραμματισμός της παραγωγής, η διαχείριση της ποιότητας, οι τεχνολογίες παραγωγής οι βασιζόμενες στους υπολογιστές, η σχεδίαση της παραγωγής, ο προγραμματισμός της δυναμικότητας και των εγκαταστάσεων, και η στρατηγική της παραγωγής.
Παρουσιάζονται μοντέλα και τεχνικές που οι διευθυντές παραγωγής χρησιμοποιούν για τη διάγνωση και την αξιολόγηση της λειτουργικής αποδόσεως και με τα οποία παίρνουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποφάσεις.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Λ. Χυτήρης
Βασικές έννοιες οργανωτικής θεωρίας. Θεωρίες ανθρώπινης συμπεριφοράς και προσδιοριστικοί παράγοντες αυτής.
Η εξίσωση ατομικής απόδοσης Αξίες, Στάσεις, Αντίληψη και Προσωπικότητα των εργαζομένων και πως επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους. Συμπεριφορά ομάδων.
Οργανωσιακές διαδικασίες για την επιρροή της συμπεριφοράς (Ηγεσία, Επικοινωνία, Δύναμη - Επιρροή - Εξουσία). Διευθέτηση διαπροσωπικών και διομαδικών συγκρούσεων. Διοίκηση αλλαγών. Κατανόηση κι ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.

ΑΓΓΛΙΚΑ VΙ
Φ. Σιβρίδου
Επιλογή κειμένων οικονομικής ορολογίας και ορολογίας διοίκησης επιχειρήσεων.
Επιπλέον οι φοιτητές εξασκούνται στη γραφή ακαδημαϊκών εργασιών, αναφορών, σημειώσεων από διαλέξεις και βιβλία, περιλήψεις ακαδημαϊκών αναφορών, βιβλίων, άρθρων, διαλέξεων.
Γίνεται επιπλέον εξάσκηση στον προφορικό λόγο και ιδιαίτερα στον επιχειρησιακό χώρο σε περιπτώσεις όπως συνεντεύξεις, γι’ απασχόληση, συμμετοχή σε meetings, negotiations, product presentation, telephone conversations, advertising, marketing, κ.λ.π.

ΓΑΛΛΙΚΑ
Α. Βουγιουκλίδου
Κείμενα - Ορολογία: Σχετικά με το Ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, την επιχείρηση, την εταιρία, τη βιομηχανία, την Τράπεζα, το χρηματιστήριο.
Αλληλογραφία: Σχετική με παράδοση εμπορευμάτων, παράπονα, πληρωμή, επιταγές.
Η ύλη υπάρχει σε σημειώσεις.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ε. Αλεξιάδου - Κότιου
Εξειδικευμένα κείμενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερμανόφωνες εφημερίδες και περιοδικά με την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκμάθησης τρόπων έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελματικών θεμάτων.
Εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα και η εφαρμογή τους σε λεξικές, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εμπορικών επιστολών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ III
(Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης)
Γ. Αρτίκης
Ανάλυση αριθμοδεικτών, πίνακας κίνησης κεφαλαίων, ανάλυση νεκρού σημείου κύκλου εργασιών σε συνθήκες αβεβαιότητας, διαχείριση αποθεμάτων, απαιτήσεων και διαθεσίμων, βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Γ. Μποχώρης
Υψηλής προτεραιότητας θέμα σε πολλές επιχειρήσεις σήμερα είναι η διαχείριση ή η διοίκηση της ποιότητας. Οι κυριότεροι λόγοι για μεγαλύτερη εστίαση σε αυτό το θέμα της ποιότητας είναι ο ανταγωνισμός, οι περισσότερες απαιτήσεις των πελατών, και η κακή οικονομική απόδοση που προέρχεται από το μικρό μερίδιο της αγοράς και το υψηλότερο κόστος. Η διοίκηση ολικής ποιότητας είναι πολύ ευρύτερη έννοια από αυτό που αποκαλούμε έλεγχο ποιότητας. Είναι ο συνδυασμός των προσπαθειών για τη βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη, την αυξημένη συμμετοχή των υπαλλήλων, την ενδυνάμωση της συνεισφοράς και των προμηθευτών στο θέμα της ποιότητας, και τη δημιουργία οργανωσιακής ατμόσφαιρας συνεχούς βελτιώσεως της ποιότητας.
Το μάθημα αυτό, που το θέσαμε ως υποχρεωτικό στο πρόγραμμα, αποτελεί μια άλλη καινοτομία και διδάσκει όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι απόφοιτοί μας για τη διοίκηση ολικής ποιότητας, ώστε να είναι η οικονομία μας πιο ανταγωνιστική. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στο Τμήμα μας λειτουργεί και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, σε συνεργασία με άλλα 10 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Χ. Καζαντζής
Διοικητική Λογιστική και Διοικητική Λειτουργία, Ανάλυση και λήψη αποφάσεων με λογιστικούς δείκτες. Ανάλυση μεταβολών της οικονομικής καταστάσεως των επιχειρήσεων και ροής χρήματος. Ανάλυση και λήψη αποφάσεων βάσει των σχέσεων κόστους - όγκου και κέρδους και λειτουργική μόχλευση. Προϋπολογισμοί, προϋπολογιστικός έλεγχος και ανάλυση αποκλίσεων. Αποφάσεις, συνάρτηση συνδεδεμένου και διαφορικού κόστους και σημείο αδιαφορίας συνολικού κόστους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Γ. Οικονόμου
Βασικές Έννοιες και Συστατικά Μέρη Πληροφοριακών Συστημάτων, Εξέλιξη Π.Σ., Δομή και Οργανωσιακές Επιπτώσεις Π.Σ., Λήψη Αποφάσεων σε Περιβάλλον Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, Υλικό και Λογισμικό των ΣΥΑ, Ανάπτυξη των ΣΥΑ, Υποστήριξη Στρατηγικού Σχεδιασμού - Διοικητικού Ελέγχου - Λειτουργικού Ελέγχου με ΣΥΑ, Στρατηγική Πληροφοριακά Συστήματα, Έμπειρα Συστήματα, Ανάλυση Περιπτώσεων (Case Studies).

ΑΓΓΛΙΚΑ VII
Φ. Σιβρίδου
Στο εξάμηνο αυτό γίνεται παρουσίαση κειμένων προχωρημένου επιπέδου (Proficiency) με θέματα - ορολογία οικονομική, διοίκησης επιχειρήσεων, στατιστικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρηματοοικονομικής, καθώς και υλικού για μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Γίνεται θεωρητική και πρακτική επεξεργασία ως προς το λεξιλόγιο, τη γραμματική και σύνταξη της γλώσσας, συνοδευόμενη από ασκήσεις κατανόησης γι’ ανάπτυξη γραπτής και προφορικής δεξιότητας. Επιπλέον οι φοιτητές εξασκούνται στη μετάφραση της ειδικής ορολογίας του αντικειμένου τους και τη συγγραφή δοκιμίων, επαγγελματικών επιστολών και αναφορών.

ΓΑΛΛΙΚΑ
Α. Βουγιουκλίδου
Κείμενα - Ορολογία: Σχετικά με το Management, Marketing, Φόρους, χρηματοδότηση, Δημόσιες Σχέσεις, Ενέργεια, Διαφήμιση.
Αλληλογραφία: Σχετική με εγκύκλιο πληροφοριών, μεταφορές, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες. Η ύλη υπάρχει σε σημειώσεις.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ε. Αλεξιάδου - Κότιου
Εξειδικευμένα κείμενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερμανόφωνες εφημερίδες και περιοδικά με την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκμάθησης τρόπων έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελματικών θεμάτων.
Εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα και η εφαρμογή τους σε λεξικές, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εμπορικών επιστολών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Ν. Γεωργόπουλος
Ασχολείται με τη διαμόρφωση και υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής για την επίτευξη των τιθέμενων οργανωσιακών στόχων.
Μελετά με την βοήθεια ορισμένων εργαλείων και μεθοδολογιών της στρατηγικής διοίκησης, τόσο τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος όσο και τις δυνατότητες και αδυναμίες του εσωτερικού περιβάλλοντος για τη διαμόρφωση της πλέον κατάλληλης στρατηγικής, ώστε η επιχείρηση να αποκτήσει διαρκή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Σ. Καρβούνης
Καλύπτει τη διεθνώς αποδεκτή ορολογία των διαφόρων μελετών, την αλληλουχία των θεμάτων που πρέπει να ακολουθείται σε περιφερειακές, υποκλαδικές και κλαδικές μελέτες, δίδεται η τεχνική των μελετών υποστηρίξεως και των μελετών σκοπιμότητας, αναλύεται διεξοδικά η τεχνική εκπονήσεως προμελετών και μελετών σκοπιμότητας, δίδονται λεπτομερείς οδηγίες για την εκπόνηση και σύνταξη μελετών σκοπιμότητας, αναλύεται διεξοδικά η τεχνική εκπονήσεως προμελετών και μελετών σκοπιμότητας, δίδονται λεπτομερείς οδηγίες για την εκπόνηση και σύνταξη μελετών σκοπιμότητας επαγγελματικών απαιτήσεων που μπορούν να καλύπτουν θέματα από τη δημιουργία ενός διυλιστηρίου πετρελαίου ως την αναμόρφωση ενός μικρού ελαιοτριβείου ή ξενώνα ή ενός επαγγελματικού εργαστηρίου. Εξετάζεται επίσης αναλυτικά η προετοιμασία ενός επιχειρηματικού πλάνου (business plan), και συζητούνται θέματα επιχειρηματικότητας. Οι σπουδαστές ασχολούνται και με διάφορες μελέτες περιπτώσεων ενώ, εφόσον το επιθυμούν, αναλαμβάνουν την εκπόνηση (ατομικά ή ομαδικά) προμελέτης σκοπιμότητας ή κλαδική μελέτης.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Χ. Καζαντζής
- Μελέτη εννοιών και αρχών που διέπουν την εξέταση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων από ανεξάρτητους λογιστές.
- Τεχνικές εσωτερικού ελέγχου συναφείς προς εκείνες που χρησιμοποιούν οι λεγόμενοι και ορκωτοί λογιστές ή και δημόσιοι λογιστές.
- Ανάλυση των υποχρεώσεων που έχουν οι ελεγκτές.
- Παρουσίαση του κώδικα δεοντολογίας των ελεγκτών και των γενικών αρχών που σχετίζονται με το επάγγελμά τους.

ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ. Διαμαντής
Στο όγδοο εξάμηνο διδάσκονται κείμενα προχωρημένου γλωσσικού επιπέδου και ορολογία οικονομική, διοίκησης επιχειρήσεων, στατιστικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρηματοοικονομικής. Επίσης δίδεται υλικό σχετικό με μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Το λεξιλόγιο, η γραμματική και η σύνταξη διδάσκονται θεωρητικά και πρακτικά και δίδονται ασκήσεις κατανόησης για ανάπτυξη γραπτής και προφορικής δεξιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μετάφραση ειδικής ορολογίας, που προαναφέρεται και συγγραφή δοκιμίων, επαγγελματικών επιστολών και αναφορών.

ΓΑΛΛΙΚΑ
Α. Βουγιουκλίδου
Κείμενα - Ορολογία: Σχετικά με μεταφορές, τελωνείο, εισαγωγές, εξαγωγές, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ταχυδρομείο.
Αλληλογραφία: Σχετική με ασφαλίσεις. Βλάβες, Πληροφορίες. Η ύλη υπάρχει σε σημειώσεις.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ε. Αλεξιάδου - Κότιου
Εξειδικευμένα κείμενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερμανόφωνες εφημερίδες και περιοδικά με την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκμάθησης τρόπων έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελματικών θεμάτων.
Εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα και η εφαρμογή τους σε λεξικές, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εμπορικών επιστολών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Δ. Κάμπης
Οι δίαυλοι Μάρκετινγκ. Μελέτη ελληνικού χονδρεμπορίου. Σύγχρονες διεθνείς τάσεις εξέλιξης. Η οργάνωση και διοίκηση των μονάδων διανομής. Η προβληματική της φυσικής διανομής. Case studies από την ελληνική αγορά.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Χ. Καζαντζής
Το μάθημα ασχολείται με τις λογιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για το λογισμό οικονομικών γεγονότων σε ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες εταιρίες, ετερόρρυθμες εταιρίες, ΕΠΕ, και ανώνυμες εταιρίες. Τα προβλήματα τα οποία αφορούν ιδιαίτερα το μάθημα ασχολούνται με τη σύσταση των εταιριών αυτών, αύξηση κεφαλαίου, διανομή κερδών και μερισμάτων, δημιουργία αποθεματικών, όπως και φορολογιακά θέματα.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Δ. Κάμπης
Ισχύουν τα ίδια όπως στον προηγούμενο Οδηγό Σπουδών.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ε. Νίνα - Παζαρζή
Κοινωνικές σχέσεις στο χώρο της παραγωγής. Σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Συνδικαλισμός. Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και Διαιτησία. Ο ρόλος των Εργαζομένων στην Ανάπτυξη: Εργασιακή Δημοκρατία, Συμμετοχή και Αυτοδιαχείριση. Κοινωνιολογική ανάλυση των Εργασιακών σχέσεων στο Διεθνή χώρο και την Ελλάδα. Συνεταιριστικό κίνημα.
Ο Κοινωνικός Τομέας της Οικονομίας. Απασχόληση και Ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Χαρακτηριστικά και τάσεις. Συνθήκες Εργασίας, Εργατικά Ατυχήματα, Υγιεινή και Ασφάλεια. Διευθέτηση του χρόνου Εργασίας. Προοπτικές των Εργασιακών Σχέσεων στην Ελλάδα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Χ. Γκότσης
Εξετάζει τη λειτουργία των διεθνών νομισματικών συναλλαγών και των αγορών κεφαλαίου και εφαρμόζει τις αρχές της χρηματοοικονομικής διοίκησης στις αποφάσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Εστιάζει σε θέματα προβλέψεως συναλλαγματικών ισοτιμιών, προαγοράς συναλλάγματος και πολιτικού «ρίσκου», και σε παρόμοια θέματα.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Χ. Γκότσης
Εξετάζει τη διεθνή ανταγωνιστική στρατηγική και το ρόλο των κυβερνήσεων σε σχέση με τους όρους του διεθνούς ανταγωνισμού.
Τα κυριότερα θέματα στο μάθημα αυτό είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το συγκριτικό πλεονέκτημα, η τιμολόγηση σύμφωνα με τις νομισματικές ισοτιμίες, οι αποφάσεις για εγκατάσταση μονάδων και αποφάσεις για παροχή άδειας εκμεταλλεύσεως τεχνολογιών, ο προστατευτισμός, η στρατηγική εμπορική πολιτική, και οι τελευταίες τάσεις στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και σχέσεις.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εξετάζονται: η διαχρονική εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών, το (διεθνές και εθνικό) θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, οι υποδομές, η τεχνολογία, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, τα είδη αυτών, η οργάνωσή τους, οι διαδικασίες διευθύνσεως τέτοιων επιχειρήσεων, οι δείκτες ελέγχου της αποτελεσματικότητάς τους, τα συστήματα ελέγχου αυτών, οι προοπτικές, τα οικονομικά της λειτουργίας τους, νομικά θέματα της λειτουργίας τους, κ.λ.π.
Επίσης καλύπτονται θέματα βέλτιστης αξιοποίησης της τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας και των υπηρεσιών από τους χρήστες (επιχειρήσεις, νοικοκυριά), καθώς και θέματα ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, ανθρώπινων πόρων και τιμολογιακής πολιτικής.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η σπουδαιότητα του τομέα των υπηρεσιών στις σύγχρονες οικονομίες. Χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Συμπεριφορά καταναλωτή και υπηρεσίες. Μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών. Τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ των υπηρεσιών. Στρατηγικές στον τομέα των υπηρεσιών. Μάρκετινγκ των σχέσεων (RELATIONSHIP MARKETING)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. Χυτήρης
Βασικές έννοιες και ορολογία Τουριστικής Βιομηχανίας. Ποσοτικά μεγέθη και διαχρονική εξέλιξη. Κατηγορίες τουρισμού. Τουριστικό κύκλωμα. Οργάνωση και Προσωπικό ξενοδοχείων. Βασικές λειτουργίες ενός ξενοδοχείου.
Στατιστική ξενοδοχείων. Διοίκηση ποιότητας υπηρεσιών στα ξενοδοχεία. Το τουριστικό/ταξιδιωτικό γραφείο ως επιχείρηση - σύστημα. Οργάνωση και βασικές λειτουργίες τουριστικού γραφείου. Ομαδικά ταξίδια. Ταξίδια κινήτρων.

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Θ. Παναγόπουλος
Αρχές και πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα. Ορισμός των δημοσίων υπαλλήλων. Πηγές του Υπαλληλικού Δικαίου. Δημιουργία της δημοσιοϋπαλληλικής σχέσεως.
Υποχρεώσεις, περιορισμοί και κωλύμματα των δ.υ. Αστική και ποινική ευθύνη των δ.υ. Δικαιώματα των δ.υ Υπηρεσιακές μεταβολές των δ.υ. Πειθαρχικό δίκαιο των δ.υ. Πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές. Πειθαρχική διαδικασία. Λύση της υπαλληλικής σχέσεως.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
Α. Σούγιαννης
Εισαγωγή στη διοίκηση πωλήσεων
Οργάνωση και εκπαίδευση δυναμικού πωλήσεων
Κινητοποίηση, Ολοκλήρωση, Διεύθυνση και Επίβλεψη δυναμικού πωλήσεων
Το ηθικό του δυναμικού πωλήσεων
Πρόβλεψη δυνητικών αγορών και πρόβλεψη πωλήσεων
Προϋπολογισμός Τμήματος Πωλήσεων
Αξιολόγηση των πωλήσεων
Ανάλυση προσωπικής πώλησης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ. Γεωργακέλλος
Ως γνωστόν η ενέργεια είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας της παραγωγής. Χωρίς ενέργεια δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ούτε η παραμικρή παραγωγή. Για το λόγο αυτό και η ενέργεια αποτελεί σημαντικό συντελεστή του κόστους της οποιαδήποτε παραγωγής. Επομένως, η καλή διαχείριση της ενέργειας από απόψεως ποιότητας και ποσότητας, σημαίνει και αριστοποίηση ενός σοβαρού συντελεστή παραγωγής.
Αν αυτό αποτελεί στοιχείο των γνώσεων του μάνατζερ τότε μιλάμε για ολοκληρωμένα διευθυντικά στελέχή. Δίνονται στο μάθημα αυτό τα οικονομικά της ενέργειας, τα παγκόσμια αποθέματα, η διακίνηση των ενεργειακών πόρων, η πιθανότητα εξαντλήσεώς τους, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα προβλήματα χρήσεώς τους, οι μορφές ενέργειας, οι μετατροπές ενέργειας, η σπατάλη ενέργειας και τρόποι μειώσεώς της, καθώς και θέματα παραγωγή ς πυρηνικής ενέργειας και η σχέση της παραγωγής ενέργειας με τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)
Λ. Κόντος - Μάναλης
Γενικές έννοιες, πλαίσια και θεμελιώσεις. Πηγές του Φορολογικού Δικαίου. Συνταγματικές αρχές - και περιορισμοί. Τυπικοί νόμοι κλπ. Έννοια και στάδια της φορολογικής ενοχής. Φορολογική εξουσία του κράτους. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα και ανάλυση αυτού. Φορολογία εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Κατηγορίες εισοδήματος (πηγές προέλευσης) και κατατάξεις. Επιχειρηματική λειτουργία και φορολογία.
Φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, ανάλυση και εφαρμογές. Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου. Έκδοση και κοινοποίηση φύλλων ελέγχου. Αντικειμενικό φορολογικό σύστημα και εφαρμοσμένα θέματα. Φοροδιαφυγή. Φορολογικές παραβάσεις και πρόστιμα - ποινικές κυρώσεις. Τεκμήρια. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) στην πράξη, ανάλυση σε φοροτεχνική προσέγγιση. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και η ελεγκτική αυτού.
Φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις ως και για τη συγχώνευση και μετατροπή αυτών. Φορολογικά θέματα τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εισαγωγή σε θέματα φορολογικών διαφορών, προσφυγές κ.λ.π.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ)
Β. Κύρκος
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη φιλοσοφία της επιστήμης και αποσκοπεί στην εξοικείωση με τη φιλοσοφική θεμελίωση και τη μεθοδολογία των κυρίων επιστημονικών κλάδων (Θεωρητικών και Φυσικών).
Ειδικότερα θέματα που αντιμετωπίζονται είναι: Η σχέση της λογικής με τη μεθοδολογία της επιστήμης, η φύση της επιστημονικής εξήγησης, η αρχή της προσδιοριστοκρατίας, οι κύριες απόψεις για τη φιλοσοφία ειδικοτήτων επιστημών.

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Αντικειμενικός σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι η εξέταση των αγορών χρήματος, συναλλάγματος και κεφαλαίου, με έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα και μέσω της παρουσίασης και ανάλυσης των μελών, των ειδών και των προϊόντων των εν λόγω αγορών.
Όσο αφορά την αγορά χρήματος αναλύονται σε βάθος οι προθεσμιακές καταθέσεις, τα πιστοποιητικά καταθέσεων, τα έντοκα γραμμάτια, τα εμπορικά χρεόγραφα, τα χρεόγραφα τραπεζικής αποδοχής, οι συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς, οι συμφωνίες μελλοντικού επιτοκίου, οι χρηματοοικονομικές ανταλλαγές, τα εμπορεύσιμα προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου, και τα δικαιώματα επιτοκίου.
Από την αγορά συναλλάγματος αναλύονται η τρέχουσα αγορά συναλλάγματος, η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, τα εμπορεύσιμα προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος και τα δικαιώματα συναλλάγματος.
Τέλος από την αγορά κεφαλαίου αναλύεται η αγορά μετοχών και η αγορά ομολόγων.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κ. Δελούκα
Οι έννοιες: Οικονομικός Ανταγωνισμός, Ελεύθερος και Αθέμιτος Ανταγωνισμός.
Ι) Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού: Οι απαγορευμένες συμπράξεις επιχειρήσεων, η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης (-εων), οι συγκεντρώσεις επιχειρήσεων. Ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
II) Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού (ν. 146/14): Η γενική ρήτρα, οι ειδικές απαγορεύσεις, ιδίως: ανακριβής και παραπλανητική διαφήμιση, δυσφήμιση ανταγωνιστή, παράνομη χρήση διακριτικών γνωρισμάτων, η σύμβαση «χιονοστιβάδας».

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Π. Κανελλόπουλος
Η Ευρωπαϊκή Ένωση,
Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες,
Ίδρυση, Αποστολή, Στόχοι, Δράσεις,
Θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης, Όργανα, Σύνθεση, Αρμοδιότητες, Τρόπος Λειτουργίας, σύστημα λήψεως αποφάσεων, Ταμεία,
Νομικό πλαίσιο της Ένωσης, Πηγές του δικαίου της ΕΕ, κοινοτικές πράξεις
Δικαστική προστασία του Κοινοτικού Δικαίου,
Κανόνες λειτουργίας της ενοποιημένης κοινοτικής αγοράς, Ελευθερία κίνησης Προσώπων, Αγαθών, Υπηρεσιών και Κεφαλαίων,
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ν. Γεωργόπουλος
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι σε θέση να βοηθήσει μια επιχείρηση στο να γίνει και να παραμείνει ανταγωνιστική στο σύγχρονο παγκόσμιο επιχειρησιακό περιβάλλον.
Μπορεί να αποτελέσει σημαντικό όπλο για τις επιχειρήσεις, που επιθυμούν να επιβιώσουν και να ανθήσουν στο σύγχρονο ανταγωνισμό, εναρμονίζοντας τις λειτουργίες τους με τις σύγχρονες πρακτικές του διεθνούς εμπορίου.
Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:
Πληροφοριακή Επανάσταση και οι Επιπτώσεις της στις επιχειρήσεις
Πληροφοριακά Συστήματα & Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
Συστατικά & Οφέλη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (DE)
Δημιουργία Ιδεατών (Virtual) Επιχειρήσεων
Στρατηγικές Επιχειρηματικής Ολοκλήρωσης
Στρατηγικές Διεπιχειρησιακής Ολοκλήρωσης
Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Παρούσα Κατάσταση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην ΕΕ και στην Ελλάδα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΜΕ Η/Υ
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις τεχνικές ανάλυσης και προσομοίωσης δυναμικών επιχειρηματικών μοντέλων μέσω των εξελιγμένων εργαλείων του λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων EXCEL καθώς και με τις πρακτικές της λήψης στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων για την επιχείρηση, μέσω Η/Υ προσομοίωσης διά του παιγνίου “Business Strategy Game”. Η ύλη του μαθήματος έχει ως ακολούθως.
Εξελιγμένες τεχνικές στο Excel για την προσομοίωση δυναμικών επιχειρηματικών μοντελοποιήσεων.
1) Αναλύσεις υποθέσεων του τύπου «τι θα συμβεί εάν» (what-if) μέσω: Α) Πινάκων δεδομένων μίας ή περισσοτέρων εισόδων. Β) Διαχείρισης σεναρίων
2) Αναλύσεις δεδομένων μέσω των εργαλείων «αναζήτησης στόχου» (Goal Seek) και «επίλυσης» (Solver).
3) Στατιστικά εργαλεία και εργαλεία πρόβλεψης επιχειρηματικών μεγεθών (forecasting).
Επιχειρηματικά μοντέλα στο Excel.
Οικονομικά μοντέλα (επενδύσεων, οικονομικού προγραμματισμού), λογιστικά μοντέλα, μοντέλα Marketing, μοντέλα ποιοτικού ελέγχου και ελέγχου αποθεμάτων, μοντέλα διαχείρισης έργων.
Προσομοίωση σχεδιασμού στρατηγικής και προγραμματισμού επιχειρήσεων μέσω του παιγνίου “business strategy game”. Επιχειρηματικές λειτουργίες, αναφορές, στρατηγικές και αποφάσεις, Επιχειρηματικά πλάνα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ε. Κονδύλης
Η Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων βοηθά τους φοιτητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται για να εργασθούν αποτελεσματικά σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή να ξεκινήσουν ή να αγοράσουν και να διευθύνουν κάποια. Οι σπουδαστές μαθαίνουν να εκτιμούν τις δυνατότητες που διαθέτουν για τη λειτουργία μικρών επιχειρήσεων. Βρίσκουν και αξιολογούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Εξασφαλίζουν τα απαραίτητα κεφάλαια. Οργανώνουν και διευθύνουν λειτουργίες της επιχειρήσεως όπως η παραγωγή, το μάρκετινγκ, η λογιστική και η χρηματοοικονομική. Πρόκειται για μια συγκέντρωση των γνώσεων που δίδονται σε όλη τη διάρκεια των σπουδών. Όλα τα αντικείμενα που χρειάζονται για τη λειτουργία μιας επιχείρησης από ένα και μόνo διευθυντικό στέλεχος ή τον ιδιοκτήτη. Το μάθημα βοηθά και ως οδηγός για το τι πρέπει να προσέξουν οι φοιτητές στις υπόλοιπες σπουδές τους για να γίνουν καλοί επιχειρηματίες.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εξέταση και ανάλυση θεμάτων λειτουργίας της λογιστικής διαδικασίας σε διεθνείς επιχειρήσεις.
Εξέταση των διαφόρων λογιστικών συστημάτων που ισχύουν στις χώρες μέλη της Ε.Ε. και σε άλλες χώρες.
Σύγκριση μεταξύ των ισχυόντων λογιστικών συστημάτων στις χώρες μέλη της Ε.Ε. και σε άλλες χώρες σε σχέση με το ισχύον στη χώρα μας λογιστικό σύστημα, τονίζοντας τα σημεία στα οποία πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή.
Ανάλυση και μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ
Α. Μακρής
Πώς λειτουργεί μια επιχείρηση - πως συντίθεται η πληροφόρηση. Ποιες είναι οι βασικές επιχειρηματικές διευθύνσεις, ποιες είναι οι λειτουργίες κάθε διεύθυνσης και πώς αυτές οι λειτουργίες αναλύονται και συντίθενται σε επίπεδο διεύθυνσης και επιχείρησης. Πώς και πού δημιουργείται πρωτογενώς η πληροφορία και πώς αυτή η πληροφορία συντίθεται σε επίπεδο διεύθυνσης και επιχείρησης ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά στην διαχείριση των επιχειρηματικών πόρων.
Γενική Λογιστική - περιφερειακές εφαρμογές - επιχειρηματικά αποτελέσματα. Μέσω των λογιστικών εγγραφών που αφορούν μια εικονική επιχείρηση γίνονται κατανοητά τα βήματα που χρειάζονται πριν την μηχανογραφική καταχώρηση των εγγραφών αυτών. Αναπτύσσονται διάφορα περιφερειακά υποσυστήματα (π.χ. Πελάτες, Αξιόγραφα κ.λ.π.) και κτίζονται οι γέφυρες επικοινωνίας με την γενική λογιστική, για την αυτόματη τροφοδότησή της με τις εγγραφές των υποσυστημάτων. Τέλος δημιουργούνται οι εγγραφές αποτελεσμάτων και δομούνται οι οικονομικές καταστάσεις επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.
Εργαστήρια μηχανογράφησης. Το παράδειγμα της προηγούμενης ενότητας καταχωρείται πλήρως από όλους τους συμμετέχοντες σε σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (ΟΔΕΠ - ERΡ). Για τις ανάγκες του μαθήματος υπάρχει ξεχωριστός εξυπηρέτης (server), η δε εφαρμογή αξιοποιεί τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία των συστημάτων ERP (Enterprise Resource Planning) ήτοι:
Μοντέλο πελάτη / εξυπηρετή (client/server)
Σχεσιακές βάσεις δεδομένων - RDBMS (Relational Data Base Management Systems)
Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας χρήστη - Η/Υ (GUI - Graphical User Interface)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ε. Νίνα - Παζαρζή
Ο κλάδος της Κοινωνικής Ψυχολογίας: Αντικείμενο, Βασικές έννοιες και διακρίσεις. Σχέση της Κοινωνικής Ψυχολογίας με την Κοινωνιολογία και την Ψυχολογία. Οικολογική Ψυχολογική Θεώρηση.
Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας: α. Θεωρία της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης (ιδιαίτερη ανάπτυξη του έργου του G.Η. Mead), β. Θεωρία των Ρόλων, γ. Θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης, δ. Θεωρία της Ανταλλαγής, ε. Ψυχαναλυτική Θεωρία. Μέθοδοι της Κοινωνικής Ψυχολογίας.
Στάσεις: α. Έννοια και λειτουργίες των στάσεων, β. Μέτρηση των στάσεων (ιδιαίτερη ανάπτυξη των Κλιμάκων των στάσεων: Bogardus, Thurstone, Likert, Guttman), γ. Στάσεις και Συμπεριφορά: Απόψεις, Θεωρία της Γνωστικής Ασυμφωνίας του L. Festinger.
ΟΜΑΔΑ: Έννοια, χαρακτηριστικά και Δυναμική της Ομάδας. Θεωρία του Δυναμικού Πεδίου του Κ. Lewin. Φαινόμενα Συλλογικής Συμπεριφοράς. Μελέτη και ανάλυση περιπτώσεων.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το μάθημα προσφέρει διεξοδική μελέτη της λογιστικής θεωρίας και πρακτικής στην ετοιμασία ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων. Το μάθημα περιφέρεται γύρω από την 7η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τις ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις και την εφαρμογή της από την Ελληνική νομοθεσία και πρακτική.
Τα θέματα τα οποία εξετάζονται στο μάθημα περιλαμβάνουν θεωρητικά προβλήματα ενοποίησης ομίλου επιχειρήσεων, εναλλακτικές λογιστικές μεθόδους στη διαδικασία ενοποίησης, όπως και προβλήματα ερμηνείας ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
Ε. Κονδύλης
Διαπροσωπική σχέση είναι η ικανότητα να συναλλάσσεται κάποιος αποτελεσματικά με άλλους ανθρώπους, τόσο μέσα σε μια επιχείρηση όσο και έξω απ’ αυτήν. Είναι η ικανότητα να σχετιζόμαστε με ανθρώπους, να αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες και τα κίνητρά τους. Αυτό οδηγεί σε καλύτερη αντιμετώπιση των ανθρώπινων πόρων και επομένως σε καλύτερο management. Ένας από τους αποφασιστικούς ρόλους του μάνατζερ είναι και ο ρόλος του διαπραγματευτή. Όντας καλώς διαπραγματευτής, το διευθυντικό στέλεχος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει επιτυχώς εργασιακές κρίσεις με πρόσωπα ή ομάδες καθώς και με προμηθευτές ή πελάτες της επιχειρήσεως. Τα δύο αυτά σημαντικά για το «προφίλ» του διευθυντικού στελέχους θέματα εξετάζει το νέο αυτό μάθημα του προγράμματός μας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. Λαγοδήμος
Η εφοδιαστική (logistics) είναι σπουδαίο, πολύπλοκο και μεταβαλλόμενο στοιχείο σε μια επιχείρηση αλλά και στην εθνική στρατηγική.
Η αποτελεσματική διοίκηση της εφοδιαστικής έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σπουδαιότητα τώρα στις παγκοσμιοποιημένες πλέον αγορές και στις αλλαγές που ακολούθησαν. Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι διπλός.
Πρώτον, σκοπεύει να παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα κατανοήσεως διαχειριστικών θεμάτων που αντιμετωπίζει η εφοδιαστική στο σημερινό παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Ο δεύτερος στόχος είναι να αναπτύξει την ικανότητα του φοιτητή να παίρνει αποφάσεις στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των συστημάτων εφοδιαστικής. Από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου μέχρι τις μικρές επιχειρήσεις που παράγουν, πωλούν και διανέμουν προϊόντα, όλες οι εταιρίες έχουν λειτουργίες εφοδιαστικής (logistics) που πρέπει να διοικούνται αποτελεσματικά αν θέλουν οι επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές. Ο υπεύθυνος της εφοδιαστικής εμπλέκεται στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σχετικών με τέτοια θέματα, όπως οι τρόποι μεταφορών που χρησιμοποιούνται για να μετακινηθούν οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα της επιχειρήσεως, η πολιτική των αποθεμάτων, οι ανάγκες σε αποθηκευτικούς χώρους, και η τοποθεσία των εγκαταστάσεων. Το αντικείμενο είναι από τις πλέον γρήγορα αναπτυσσόμενες περιοχές στη διοίκηση επιχειρήσεων.
Δίδονται εισαγωγικές γνώσεις μεταφορών, προμηθειών, αποθεμάτων, κανονισμών, νομικών διατάξεων κ.λ.π. Η ύλη του μαθήματος πέρα από τις εφαρμογές στις επιχειρήσεις γενικά, είναι χρήσιμη γι’ αυτούς που θα εργασθούν σε μεταφορικές επιχειρήσεις (σιδηρόδρομοι, αεροπορικές συγκοινωνίες, οδικές μεταφορές, αστικές μετακινήσεις) αλλά και κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Γ. Μποχώρης
Ορισμός και σπουδαιότητα επιστημονικής και επιχειρηματικής έρευνας. Ερευνητικός σχεδιασμός - Κατάρτιση ερευνητικής πρότασης. Πηγές συλλογής επιχειρηματικών δεδομένων. Ερευνητικές στρατηγικές συλλογής εμπειρικών δεδομένων: Επισκόπηση. Παρατήρηση. Πείραμα. Μελέτη Περιπτώσεως. Ποιοτικές και ποσοτικές τεχνικές ανάλυσης επιχειρηματικών δεδομένων. Γραπτές και προφορικές παρουσιάσεις αποτελεσμάτων. Συγγραφή ερευνητικής έκθεσης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
Ι. Θανόπουλος
Κοινωνική ευθύνη επιχειρήσεων, κώδικας επιχειρηματικής δεοντολογίας (ΚΕΔ) και επιχειρηματική συμπεριφορά.
Χάραξη επιχειρησιακής στρατηγικής με βάση τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας. ΚΕΔ και Μάρκετινγκ. ΚΕΔ, Διαχείριση Τεχνολογίας και Επιχειρησιακό Περιβάλλον. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Πόρων και Επιχειρηματική Ηθική. ΚΕΔ και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων:
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εργαζομένων και Εργοδοτών. Μέτοχοι, Πελάτες και ΚΕΔ. Επιχειρηματική Εθιμοτυπία. Κώδικας Δεοντολογίας Διεθνών Επιχειρήσεων.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Π. Κανελλόπουλος
Δίκαιο του Ανταγωνισμού της Ε.Ε.
α. Απαγορευμένες Συμπράξεις Επιχειρήσεων.
β. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης επιχειρήσεων.
γ. Συγκεντρώσεις Επιχειρήσεων
δ. Κρατικές ενισχύσεις
II. Κοινή Εμπορική Πολιτική

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Λ. Κόντος - Μάναλης
Δημόσια Διοίκηση και Διοικητικό Δίκαιο. Έννοια, χαρακτηριστικά και οι νομικές ρυθμίσεις του Διοικητικού φαινομένου. Πηγές του Διοικητικού Δικαίου ενδοκρατικές και διακρατικές. Χρονικά και τοπικά όρια της ισχύος των διοικητικών νόμων. Γενικές αρχές και θεμελιώδεις έννοιες. Το φαινόμενο της κρατικής διοίκησης στο πλαίσιο του συστήματος της διοικητικής οργάνωσης.
Η Δημόσια Διοίκηση και τα όργανα αυτής. Κεντρικά και περιφερειακά όργανα. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Οι δημοσιονομικές πλευρές της αυτοδιοίκησης και των ΝΠΔΔ.
Το δραστικό δυναμικό αυτών. Οι πράξεις της Δημόσιας Διοίκησης, και η εξέταση των μέσων με τα οποία εκδηλώνεται η δράση της διοίκησης. Διοικητικές πράξεις, είδη, κατατάξεις και κατηγορίες. Έλεγχος των πράξεων της διοικήσεως. Δημόσια διοίκηση, μηχανισμοί και τεχνικές.
Προμήθειες του δημόσιου τομέα. Τεχνικά προγράμματα και έργα. Σύνταξη μελετών. Οικονομική διοίκηση του δημόσιου τομέα. Οργάνωση και δομή. Διαχειριστικές αρχές. Αστική ευθύνη του κράτους. Δικαιοδοτική και ελεγκτική αποστολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Προσεγγίσεις σε ειδικά θέματα των δημοσίων διαχειρίσεων. Τα δημόσια πράγματα.

ΓΕΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
Θ. Παναγόπουλος
Η προέρχουσα θέση της Δημοσίας Διοικήσεως στο σύγχρονο κράτος. Περιεχόμενο, μέθοδοι, συνέπειες, όργανα, πράξεις και έλεγχος της επεμβατικής δράσεως της Δημοσίας Διοικήσεως. Ο προσδιορισμός του οικονομικού καθεστώτος. Τα χαρακτηριστικά του στοιχεία. Περιεχόμενο και έκταση της ατομικής ελευθερίας. Αρχή της ισότητος. Οικονομική Ελευθερία. Όρια του ελεύθερου ανταγωνισμού. Προστασία του οικονομικού καθεστώτος. Η συνταγματική προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας.
Στέρηση και περιορισμοί της ατομικής ιδιοκτησίας. Η επέμβαση του κράτους στην ιδιωτική επιχείρηση. Η έννοια και η εξέλιξη της Δημόσιας Επιχειρήσεως. Το νομικό καθεστώς, η διοικητική οργάνωση και λειτουργία της Δ.Ε. Οικονομική δράση και προστασία του περιβάλλοντος.
Η έννομη προστασία του περιβάλλοντος και τα όριά της. Τρόποι προστασίας του περιβάλλοντος. Επιλογή άρθρων από το κείμενο του Συντάγματος 1975/86.

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Θ. Παναγόπουλος
Ορισμός, σκοπός, πεδίο εφαρμογής και πηγές του Δικαίου Προστασίας Περιβάλλοντος. Νομοθετική και θεωρητική εξέλιξη του Δικαίου Προστασίας Περιβάλλοντος στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι βασικές αρχές του. Η γενική προστασία του περιβάλλοντος (νόμος 1650/ 1986). Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (δάση, θάλασσα, πολεοδομική ανάπτυξη). Η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος (αρχαιότητες, μνημεία, μουσεία, παραδοσιακές περιοχές). Η εξέλιξη της νομολογίας στο δίκαιο προστασίας περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το δίκαιο προστασίας περιβάλλοντος στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η έννοια της ασφάλισης. Διακρίσεις ασφαλίσεων. Η νομοθεσία της ιδιωτικής ασφάλισης. Η ασφαλιστική επιχείρηση - κανόνες ίδρυσης και λειτουργίας της. Πρακτόρευση και παραγωγή ασφαλίσεων.
Η ασφαλιστική σύμβαση. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων. Καθήκοντα συμπεριφοράς. Οι ασφαλίσεις ζημιάς (Αντικείμενο ασφάλισης. Παροχή του ασφαλιστή. Χερσαίες και θαλάσσιες ασφαλίσεις ζημιάς).
Οι ασφαλίσεις ποσού και ιδιαίτερα οι Ασφαλίσεις ζωής. Μελέτη ασφαλιστηρίων και των νομικών προβλημάτων τους

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ε. Σαμπράκος
Βασικές έννοιες και ορισμοί της διοίκησης των μεταφορικών επιχειρήσεων.
Στατιστική ανάλυση του μεταφορικού τομέα, βασικές αρχές προσφοράς και ζήτησης για μεταφορικές υπηρεσίες, ενώ τονίζεται η επιχειρησιακή πολιτική των μεταφορικών επιχειρήσεων.
Μοναδοποίηση φορτίων και μηχανικά μέσα μεταφοράς. Τιμολόγηση μεταφορικών υπηρεσιών.
Η έννοια της ελαστικότητας για τις μεταφορικές επιχειρήσεις. Βασικές αρχές διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η αγορά των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των συνδυασμένων μεταφορών. Οι επιχειρήσεις αεροπορικών μεταφορών. Η ευρωπαϊκή πολιτική στις αερομεταφορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Χ. Αθανασούλης
Ο ρόλος της ολοκληρωμένης επικοινωνίας (Integrated Marketing Communications) στη διαδικασία του μάρκετινγκ. Μοντέλα Επικοινωνίας. Κατάστρωση ενός προγράμματος ολοκληρωμένης επικοινωνίας. Χαρακτηριστικά των διαφόρων μέσων. Διαφήμιση μέσω Internet. Σημειωτική και διαφήμιση. Μεταμοντερνισμός και διαφήμιση. Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις.
Ο ρόλος των Δημόσιων Σχέσεων στους οργανισμούς / επιχειρήσεις. Τα κοινά των Δημόσιων Σχέσεων - Εσωτερικά και Εξωτερικά. Εταιρική Διαφήμιση. Η Σχέση Δημόσιων σχέσεων και μάρκετινγκ. Παρουσίαση μεθόδων έρευνας στον τομέα των Δημ. Σχέσεων.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Δ. Κάμπης
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη θεωρητικού και εφηρμοσμένου υποβάθρου για την ανάπτυξη στρατηγικών MΚΤ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. Η δομή των διαλέξεων καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:
(α) Το Διεθνές Περιβάλλον MKT / The International MKT Environment)
(β) Διαδικασία διαμόρφωσης Διεθνούς Στρατηγικής MKT (The International Marketing Process).
(γ) Το Μίγμα MΚΤ ως διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές.
(δ) Ο ρόλος των managers - marketers στο Διεθνές Οικ/κό Περιβάλλον.
(ε) Διαδικασία σύνταξης MΚΤ - Plan σε διεθνές περιβάλλον.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Χ. Γκότσης, Λ. Χυτήρης, Λ. Κόντος
Ο φοιτητής, με τον έλεγχο των καθηγητών που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτά τα μαθήματα (Αναπλ. Καθηγητής Χαρ. Γκότσης, Αναπλ. Καθηγητής Λεων. Χυτήρης, Επικ. Καθηγητής Λ. Κόντος) μπορεί, τους θερινούς μήνες, να εργασθεί σε επιχείρηση ή γενικά σε οργανισμό που θα του υποδειχθεί από τους καθηγητές.
Μετά από απασχόληση 2 τουλάχιστον μηνών, ο φοιτητής με επιστολή του υπεύθυνου του οργανισμού στον οποίο απασχολήθηκε υποβάλλει έκθεση στον αρμόδιο καθηγητή ο οποίος αξιολογεί την έκθεση αυτή και, με βάση και την επιστολή του υπευθύνου του οργανισμού, βαθμολογεί την προσπάθεια. Η επιτυχία σε αυτό το αντικείμενο πιστώνεται με δύο μαθήματα επιλογής από τα 14 που οφείλει να πάρει ο φοιτητής. Πάντως, μόνο μια φορά μπορεί ο φοιτητής να επιλέξει την θερινή απασχόληση, ενώ μπορεί τα πρακτικά αυτά μαθήματα να τα πάρει από οποιαδήποτε ομάδα, από χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, και χωρίς να είναι υποχρεωμένος να απασχοληθεί σε οργανισμό σχετικό με την ομάδα από την οποία διάλεξε τα πρακτικά μαθήματα.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Χ. Γκότσης
Αναφέρονται και αναλύονται θέματα που αφορούν γενικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι θεωρίες της προσφοράς και της ζητήσεως του χρήματος, οι τράπεζες ως επιχειρήσεις, οι εργασίες των τραπεζικών αγορών, η σύγχρονη τραπεζική, το συνάλλαγμα, το ευρώ, κλπ).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Β. Πέκκα - Οικονόμου
Εισαγωγή στη θεωρία της Βιομηχανικής Οργάνωσης, Μονοπωλιακή δύναμη και Κοινωνική Ευημερία, Τρόποι ελέγχου του Μονοπωλίου, Η Κυρίαρχη Επιχείρηση, Ολιγοπώλιο και Αλληλεξάρτηση, Ολιγοπώλιο και Συμπαιγνία.
Διαφοροποίηση του Προϊόντος και Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός, Διάρθρωση - Συμπεριφορά - Δύναμη αγοράς, Θεωρία και Στόχοι της Επιχείρησης, Η Ανάπτυξη της Επιχείρησης.
Επενδύσεις της Επιχείρησης σε R&D, Επενδύσεις της Επιχείρησης σε Διαφήμιση, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Βιομηχανική Πολιτική.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Π. Αγαλοπούλου
Ατομικό Εργατικό Δίκαιο: α. Εισαγωγή. β. Ίδρυση και σχέσεις εργασίας. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εργαζόμενων. γ. Υποχρεώσεις του εργοδότη. Ανάλυση της σχέσης εργασίας σε Λήψη της σχέσης εργασίας.
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο: α. Εισαγωγή, β. Συνδικαλιστική ελευθερία γ. Δίκαιο των επαγγελματικών οργανώσεων δ. Συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ε. Συλλογική σύμβαση εργασίας σε Διαιτησία στις συλλογικές διαφορές εργασίας ζ. Απεργία.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Α. Σούγιαννης
Η Οικονομική Λειτουργία ως Συντονιστής και Κοινή γλώσσα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών.
Το Κόστος κεφαλαίου ως βάση για την ανάλυση μεθόδων Αξιολόγησης Επενδυτικών αποφάσεων.
Η επίδραση της λήψης Βραχυπρόθεσμων Χρηματοοικονομικών αποφάσεων στο Μάρκετινγκ.
Ίδρυση νέας Επιχείρησης.
Αξιολόγηση προοπτικής Νέου προϊόντος στην αγορά.
Ολοκληρωμένος Κύκλος Διαχείρισης Παραγγελίας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Π. Αρτίκης
Αντικειμενικός σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι η εξέταση των χρηματοοικονομικών κινδύνων μέσω της παρουσίασης:
(α) των μεθόδων που πραγματεύονται τον κίνδυνο μίας μόνο επένδυσης,
(β) των μεθόδων που πραγματεύονται τον κίνδυνο εκτός της επιχείρησης ο οποίος αντανακλά τη συνεισφορά μίας πρότασης επένδυσης στο συνολικό κίνδυνο της επιχείρησης και
(γ) των μεθόδων που πραγματεύονται τον κίνδυνο της αγοράς.
Συγκεκριμένα παρουσιάζονται και αναλύονται η μέθοδος του συντελεστή προεξόφλησης, η προσαρμογή των ετήσιων καθαρών ταμειακών ροών, η ετήσια καθαρά παρούσα αξία, ο δείκτης έκθεσης στον κίνδυνο, η ανάλυση εναλλακτικών περιπτώσεων, ο συντελεστής μεταβλητότητας, τα δένδρα αποφάσεων, η μέθοδος της προσομοίωσης, η θεωρία χαρτοφυλακίου, και η θεωρία αγοράς κεφαλαίου.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Ι. Πάγγειος
Το μάθημα εξετάζει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και δίνει έμφαση στην κριτική ανάλυση αυτού του σχεδίου λογαριασμών. Επίσης εξετάζει τη διαμόρφωση των διαφόρων λογαριασμών λογιστικής όπως διέπονται από τις διατάξεις του γενικού λογιστικού σχεδίου και προσφέρει μια σύγκριση του Ελληνικού λογιστικού σχεδίου με αυτά άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.
Δίδεται επίσης έμφαση στην εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με αυτά άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Δίδεται επίσης έμφαση στην εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου σε σύγχρονους οικονομικούς οργανισμούς.