337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

Σκοπός

Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, η σύνδεση με την επιχειρηματική δραστηριότητα και φυσικά, η κατάρτιση στελεχών που ικανοποιούν το πρότυπο του σύγχρονου οικονομικού στελέχους ή διευθυντή. Οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες επιτρέπουν στους πτυχιούχους μας να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικά στελέχη, φορείς αλλαγής και δυνητικοί ηγέτες στις επιχειρήσεις και οργανισμούς που θα δραστηριοποιηθούν.

Η πραγματοποίηση αυτών των στόχων επιτυγχάνεται με τη διδασκαλία μαθημάτων που παρέχουν γενική γνώση στον τομέα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών Επιστημών, και εξειδικευμένη γνώση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Ακόμη, παρέχονται οι απαιτούμενες γνώσεις του νομικού πλαισίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία σειράς νομικών μαθημάτων.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχοντας αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία της λογιστικής, φοροτεχνικής και χρηματοοικονομικής, είναι τα άτομα με τα οποία θα στελεχωθεί ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι έχουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες να απασχοληθούν επιτυχώς:

στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως σε εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων.
σε δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία ως λογιστές, ελεγκτές, αναλυτές και αξιολογητές επενδυτικών προγραμμάτων.
σε κάθε είδους οικονομική μονάδα η οποία έχει ανάγκη της οργάνωσης και διαχείρισης ενός σύγχρονου λογιστηρίου, σε κάθε επιχείρηση που έχει την ανάγκη κατάρτισης και σχεδιασμού προϋπολογισμών, σχεδιασμού και ανάλυσης χρηματοοικονομικών σχεδίων, χρηματοοικονομικών προβλέψεων, ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διαχείρισης κινδύνου.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών και η οργάνωση της διδασκαλίας μεταβάλλονται ώστε να προσαρμόζονται στις αλλαγές και απαιτήσεις της επιστήμης, της οικονομίας και της κοινωνίας.
Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται συνολικά σε οκτώ εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι οργανωμένη σε εξαμηνιαία βάση με διάκριση σε χειμερινά και εαρινά εξάμηνα. Το σύνολο των εξαμήνων για την απόκτηση του πτυχίου ανέρχεται σε 8.
Τα μαθήματα που διδάσκονται διακρίνονται σε υποχρεωτικά και σε μαθήματα επιλογής. Ο κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του 54 μαθήματα συνολικά, εκ των οποίων τα 47 είναι υποχρεωτικά περιλαμβανομένης και της ξένης γλώσσας και τα υπόλοιπα 7 είναι κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά.

Γενική κατεύθυνση

1ο Εξάμηνο

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Παπαναστασίου Ιωάννης
Εισαγωγή, περιγραφική στατιστική: μέτρα θέσης, διασποράς, ασυμμετρίας κ.λπ. Θεωρία πιθανοτήτων: αντικειμενική/υποκειμενική έννοια της πιθανότητας, νόμοι πιθανοτήτων, θεώρημα Bayes. Θεωρία τυχαίας μεταβλητής: κατανομή πυκνότητας πιθανότητας, συνάρτηση αθροιστικής πιθανότητας, προσδοκώμενη τιμή, διακύμανση. Θεωρητικές κατανομές: Διακυμική, Poisson, Ομοιόμορφη, Κανονική. Χρήση της τυποποιημένης κανονικής κατανομής-ασκήσεις. Κεντρικό οριακό θεώρημα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Παπαδόπουλος Δημήτριος
Βασικές Οικονομικές έννοιες, Μορφές Οικονομικών Συστημάτων, Επιχειρηματικές Οικονομικές Μονάδες (Ορισμός και Διακρίσεις). Επιχειρηματικότητα, Εναλλακτικές Μορφές επιχειρηματικής Δράσης, Επιχείρηση και Περιβάλλον, Επιχειρηματικές Αποφάσεις: Απαιτούμενη Πληροφόρηση και Κίνδυνοι. Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης. Υλοποίηση Επιχειρηματικού Πλάνου Δράσης και Σύνταξη Λειτουργικών Πλάνων Δράσης (π.χ. παραγωγής, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικής κ.λπ.). Συστήματα Ελέγχου των Αποτελεσμάτων του Επιχειρηματικού Πλάνου Δράσης. Μελλοντική Προοπτική του Επιχειρηματικού Θεσμού.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ζαπράνης Αχιλλέας Παπαναστασίου Ιωάννης
Θεωρία συνόλων, Συναρτήσεις μιας μεταβλητής όρια, συνέχεια, μέγιστα -ελάχιστα. Σειρές -Ακολουθίες. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Δεσμευμένα ακρότατα: μέθοδος Langrange. Γραμμικός προγραμματισμός.

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Σαρτζετάκης Ευτύχιος
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά μικροοικονομικά μεγέθη και να βάλει τις βάσεις για την κατανόηση της λειτουργίας των αγορών, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών αλλά και της συμπεριφοράς τους στις αγορές.
Το μάθημα εξετάζει επίσης μερικές από τις περιπτώσεις αποτυχίας των αγορών, όπως της παρουσίας περιβαλλοντικών εξωτερικοτήτων, της απουσίας τέλειου ανταγωνισμού στις αγορές, τα δημόσια αγαθά, τους κοινόκτητους φυσικούς πόρους καθώς επίσης και τις μορφές κυβερνητικής παρέμβασης σε μικροοικονομικό επίπεδο.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι
Θεμελή Χρυσάνθη
Βασικές έννοιες γενικών αρχών, ενοχικού, εμπραγμάτου, οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου του αστικού δικαίου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ
Πρωτόγερος Νικόλαος
Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αυτοματισμός γραφείου. Δομή και οργάνωση Η/Υ και προσωπικών υπολογιστών. Συστήματα πληροφορικής και εφαρμογές. Χρήση προσωπικών υπολογιστών. Λειτουργικά συστήματα και λογισμικό εφαρμογών. Εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου. Βασικές λειτουργίες επεξεργασίας κειμένου. Εργαστηριακή χρήση επεξεργαστή κειμένου, προετοιμασία εντύπων και επιτραπέζια έκδοση.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

2ο Εξάμηνο

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Σαρτζετάκης Ευτύχιος
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές μες τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και να βάλει τις βάσεις για την κατανόηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την αύξηση των τιμών, την αύξηση της ανεργίας, τις διακυμάνσεις της παραγωγής και τους ελλειμματικούς προϋπολογισμούς.
Το μάθημα εξετάζει επίσης τις πολιτικές εκείνες με τις οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Πιο αναλυτικά το μάθημα καλύπτει τις εξής ενότητες:γενική εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση, βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και μακροοικονομικές θεωρίες, μέθοδοι προσδιορισμού των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, το κλασικό υπόδειγμα ανάλυσης της οικονομίας αρχικά χωρίς και κατόπιν μετά την παρουσία χρήματος και το κεϋνσιανό υπόδειγμα.


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Φλώρου Αννίτα
Εισαγωγή στη Λογιστική, λογιστικές καταστάσεις, βασικές αρχές καταρτίσεως των καταστάσεων, Γενικό καθολικό και λογαριασμοί, Ημερολόγιο, Ισοζύγιο, διόρθωση λαθών, εισαγωγή στις εγγραφές προσαρμογής, φύλλο εργασίας, κατάρτιση ομαδοποιημένων λογιστικών καταστάσεων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, εισαγωγή στη λογιστική των εμπορικών επιχειρήσεων.


ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
Θεμελή Χρυσάνθη
Γενικό και ειδικό ενοχικό δίκαιο με έμφαση στις νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας. Αναγκαστική εκτέλεση επί χρηματικών απαιτήσεων.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σαατζίδου-Παντελιάδου Ελλη Χατζηγάγιος Θωμάς
Έννοια, αντικείμενο, περιεχόμενο, χαρακτηριστικά του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού εμπορικού δικαίου. Ιστορία και πηγές. Σχέση ευρωπαϊκού και εθνικού εμπορικού δικαίου. Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο. Κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Εμπορικές πράξεις : έννοια, διακρίσεις κριτήριο εμπορικότητας, αντικειμενικά ή πρωτότυπα εμπορικών πράξεων, παράγωγα εμπορικών πράξεων, τεκμήριο εμπορικότητας. Έμποροι : συστήματα προσδιορισμού της εμπορικής ιδιότητας, απόδειξη, αποβολή της εμπορικής ιδιότητας. Κατηγορίες εμπόρων: μικρέμπορος, αποκρυπτόμενος, ομόρρυθμος εταίρος, αλλοδαπός. Εμπορική ικανότητα και ανικανότητα του φυσικού προσώπου και των νομικών προσώπων. Ασυμβίβαστα, περιορισμοί και απαγορεύσεις. Συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας, προσωπική κράτηση. Εμπορικά βιβλία : χρησιμότητα, είδη κανόνες τήρησης, αποδεικτική δύναμη, προσαγωγή ενώπιον του δικαστηρίου. Επιχείρηση στο εμπορικό δίκαιο : έννοια, νομική φύση. Η επιχείρηση ως αντικείμενο δικαίου, ευκαρπία, ενέχυρο και κατάσχεση επιχείρησης.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πρωτόγερος Νικόλαος
Internet, ηλεκτρονικό εμπόριο, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, συστήματα ERP, Logistics, και e-business. Χρήση λογιστικών φύλλων για εσωτερική οργάνωση. Εντολές επεξεργασίας πινάκων. Διαχείριση και επεξεργασία βάσης στοιχείων. Εισαγωγή, διαγραφή και αναζήτηση πληροφοριών. Ταξινόμηση, σύνδεση αρχείων με πίνακες. Γραφικές παραστάσεις. Σύνδεση γραφικών παραστάσεων με αρχεία και πίνακες. Εργαστηριακή χρήση λογιστικού φύλλου, προετοιμασία εντύπων.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ


ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι

Η επιχειρησιακή έρευνα και οι εφαρμογές της σε διοικητικά προβλήματα αφορά τις μεθοδολογίες ανάπτυξης ποσοτικών μοντέλων που συνδράμουν στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων. Το σημείο καμπής για τη ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης της ΕΕ ήταν η ανάγκη αντιμετώπισης επιχειρησιακών προβλημάτων στρατιωτικής φύσεως που διευρύνθηκαν/αντιμετωπίστηκαν απ/ τις συμμαχικές δυνάμεις κατά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Η αβεβαιότητα που υπάρχει στο περιβάλλον λειτουργίας κάθε επιχείρησης και γενικότερα οργανισμού, οδήγησε στην περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή των μεθόδων αυτών σε κάθε περιοχή όπου πολύπλοκα προβλήματα κάτω από συνθήκες περιορισμένων πόρων έπρεπε να επιλυθούν.
Στο μάθημα πραγματοποιείται μία εισαγωγή στην ανάπτυξη ποσοτικών μοντέλων χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία του γραμμικού προγραμματισμού. Ειδικότερα, αναλύεται η μέθοδος simplex, η δυϊκή θεωρία, η ανάλυση ευαισθησίας, ειδικές περιπτώσεις γραμμικών προβλημάτων όπως το πρόβλημα μεταφοράς και εκχώρησης, τα προβλήματα δικτύων(συντομότερης διαδρομής, ελάχιστου ζευγνύοντος δέντρου, μεγίστης ροής και του χρονικού προγραμματισμού έργων με τη μεθοδολογία PERT/CPM).Oι φοιτητές προτρέπονται να εξασκηθούν στη διαμόρφωση και επίλυση διαφόρων προβλημάτων χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου.

3ο Εξάμηνο

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι
Λαζαρίδης Ιωάννης
Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση στα Πλαίσια της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Επιχείρησης, Παρεχόμενη Λογιστική Πληροφόρηση και ο Ρόλος της Ταμειακής Ροής στο Πλαίσιο των Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων. Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις, η Αξία του Χρήματος σε Σχέση με το Χρόνο και ο Προσδιορισμός της Αξίας της Επιχείρησης και των Μεμονωμένων Χρεογράφων. Μέτρηση της Απόδοσης και του Κινδύνου Επενδύσεων από την Οπτική Γωνία του Επενδυτή και από την Οπτική Γωνία της Επιχείρησης ως Συνόλου. Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης, Στρατηγικός Σχεδιασμός, Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Μακροχρόνιος Βραχυχρόνιος Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός Νέων και σε Εξέλιξη Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων. Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Εξωτερικό Περιβάλλον (Χρηματοοικονομικό, Φορολογικό) της Επιχείρησης. Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Εσωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης (Αξιολόγηση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης της Επιχείρησης). Βραχυπρόθεσμος Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Κεφάλαιο Κινήσεως: Ορισμοί, Βασικές Αρχές Διοίκησης και Εναλλακτικές Πολιτικές Χρηματοδότησης. Βραχυχρόνιος Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Αποθεμάτων. Βραχυπρόθεσμος Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Απαιτήσεων (Εισπρακτέων Λογαριασμών). Βραχυχρόνιος Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός, Διοίκηση Μετρητών και Χρεογράφων. Βραχυπρόθεσμος Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων. Βραχυπρόθεσμος Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός: Πρακτική Εφαρμογή με τη Βοήθεια Υποθετικού Παραδείγματος. Πρόσθετες Πρακτικές Εφαρμογές Βραχυπρόθεσμου Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Φλώρου Αννίτα
Λογιστική τυποποίηση, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ειδικότερα, προσαρμογές τέλους χρήσεως- μεταβατικοί λογαριασμοί, κατάρτιση του λογαριασμού. Γενική εκμετάλλευση εσωλογιστικώς. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και προβλέψεις επισφαλών πελατών. Γραμμάτια Εισπρακτέα και Πληρωτέα, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων. Πάγια και αποσβέσεις. Συγκεντρωτικό Σύστημα.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Νικολαΐδης Χρήστος
Ορισμός και βασικές έννοιες του μάνατζμεντ, ιστορία και εξέλιξη του μάνατζμεντ, διαδικασία - κατηγορίες - τρόποι λήψης αποφάσεων και διαχείρισης επιχειρησιακών θεμάτων, λειτουργίες και επίπεδα προγραμματισμού μάνατζμεντ, μακροπρόθεσμος - μεσοπρόθεσμος - βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός μάνατζμεντ, η συμπεριφορά του ατόμου, η συμπεριφορά της ομάδας, ηγεσία, υποκίνηση, μάνατζμεντ ανθρωπίνων πόρων, ανθρώπινες σχέσεις και πολιτική, διαχείριση αλλαγών και συγκρούσεων, φύση και μορφές της δομής των επιχειρήσεων, διεργασίες-στάδια - τύποι ελέγχου της παραγωγικότητας του μάνατζμεντ.
Ειδικά θέματα: ηθική και κοινωνική ευθύνη του μάνατζμεντ, μάνατζμεντ της επιχειρησιακής κουλτούρας, διεθνές μάνατζμεντ, μάνατζμεντ και πληροφορική τεχνολογία.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
Παπαναστασίου Ιωάννης
Εισαγωγή στις κατανομές t, X2 και F. Σημειακή εκτίμηση -ιδιότητες επημητική. Διαστημική εκτίμηση, διαστήματα εμπιστοσύνης για τον μέσο, διαφορά μέσων, διακύμανση, λόγο διακυμάνσεων, ποσοστό, διαφορά ποσοστών. Μέγεθος δείγματος. Στατιστικοί έλεγχοι: για τον μέσο, διαφορά μέσου, διακύμανση, λόγο διακυμάνσεων, ποσοστά κ.λπ. Σφάλματα τύπου Ι και ΙΙ, διανομή ελέγχου. Διμεταβλητοί πίνακες: δεσμευμένες ή υπό συνθήκη κατανομές, περιθωριακές κατανομές. Συνθήκη ανεξαρτησίας. Έλεγχος προσαρμογής διακυμικής, Poisson και κανονικής κατανομής. Συνδιακύμανση δύο μεταβλητών. Συντελεστής γραμμικής συσχέτισης δύο μεταβλητών. Ανάλυση της διακύμανσης (ANOVA).

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Σαατζίδου-Παντελιάδου Ελλη Σκαλίδης Λευτέρης
Αντικείμενο και περιεχόμενο του εταιρικού δικαίου. Πηγές, χαρακτηριστικά και θεμελιακές αρχές. Έννοια και στοιχεία της εταιρίας. Νομική φύση, κατάρτιση, ερμηνεία, τροποποίηση και προσύμφωνο εταιρικού. Διακρίσεις εταιριών. Επιλογή του ορθού εταιρικού τύπου. Συγκέντρωση κεφαλαίων ως φορολογικός παράγων επιλογής εταιρικού τύπου. Ομόρρυθμη εταιρία (ΟμΕ). Κοινοπραξία. Απλή ετερόρρυθμη εταιρία (ΕτΕ). Κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρία (ΜετΕ). Αφανής εταιρία (ΑφΕ). Εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ).

ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Νούλας Αθανάσιος
Ορισμός, σπουδαιότητα, λειτουργίες και μέτρηση του χρήματος. Δομή του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Προσδιορισμός και διαχρονική διάρθρωση επιτοκίων. Αγορά συναλλάγματος, προσδιορισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα. Λειτουργίες και κίνδυνοι τραπεζών. Προσφορά και ζήτηση χρήματος. Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Εργαλεία και άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Υπόδειγμα ISLM. Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλαδική πολιτική(Βιομηχανική, Αγροτική κ.α).Όργανα και μέσα υποστήριξης. Επιχειρήσεις-επιχειρηματικός περίγυρος στην Ε.Ε. Ελληνικές επιχειρήσεις. Ελληνικός επιχειρηματικός περίγυρος. Θέση των ελληνικών επιχειρήσεων και προοπτικές τους στην Ε.Ε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Πρωτόγερος Νικόλαος
Το πλαίσιο λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το internet και το Web. Εισαγωγή στο web. Η στρατηγική στο ηλεκτρονικό εμπόριο και οι σημαντικότερες προκλήσεις για ένα ηγετικό στέλεχος στα σημερινά περιβάλλοντα. Επιχειρησιακά μοντέλα και τεχνολογική υποδομή ηλεκτρονικού εμπορίου. Ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και κανονισμοί. Πνευματική ιδιοκτησία, οριζόντια θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Σκαλίδης Λευτέρης Τζιώνας Ιωάννης
Γένεση των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Η Ελλάδα στις κοινότητες. Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεσμική δομή της Ένωσης(τα κοινοτικά θεσμικά όργανα: σύνθεση, αρμοδιότητες, λειτουργία).Η κοινοτική έννομη τάξη. Πηγές του κοινοτικού δικαίου. Το κοινοτικό σύστημα έννομης προστασίας(προσφυγή κατά κράτους μέλους, αίτηση ακύρωσης, προσφυγή κατά παραλείψεως, ένσταση παρανομίας, προδικαστική παραπομπή)

4ο Εξάμηνο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
Νούλας Αθανάσιος
Χαρακτηριστικά και προϊόντα της χρηματαγοράς, αποτίμηση προϊόντων της χρηματαγοράς. Αγορά ομολόγων, αποτίμηση ομολόγων, πρωτογενής και δευτερογενής αγορά ομολόγων. Χρηματιστηριακή αγορά. Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κινητών αξιών(αμοιβαία κεφάλαια, εταιρίες επενδύσεων, χαρτοφυλάκιο, χρηματιστήριο παραγώγων Αθηνών και χρηματοοικονομικά παράγωγα)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ
Λαζαρίδης Ιωάννης
Γενικός Στόχος Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Βασικές Εξισώσεις Αξίας. Επενδύσεις σε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία. Απαιτούμενο και Αναμενόμενο Επιτόκιο Απόδοσης. Κατηγορίες Επενδύσεων σε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία. Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Βασικές Παραδοχές Αξιολόγησης. Ανάλυση και Προσδιορισμός Καθαρών Χρηματορροών. Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων. Συμφωνία των Μεθόδων Προεξοφλημένων Καθαρών Χρηματορροών. Αδυναμίες της μεθόδου του Εσωτερικού Επιτοκίου Απόδοσης. επιλογή μεταξύ Αμοιβαίως Αποκλειόμενων Επενδύσεων. Επιλογή Επενδύσεων κάτω από την Περιορισμό των Διαθέσιμων προς Επένδυση Κεφαλαίων. Απόφαση Εγκατάλειψης ενός Επενδυτικού Έργου. Αξιολόγηση Επενδύσεων κάτω από Συνθήκες Πληθωρισμού και στα Πλαίσια των Αναπτυξιακών Κινήτρων. Ανάλυση Κινδύνου των Επενδύσεων σε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία. Μέτρηση του Απαιτούμενου Επιτοκίου Αποδόσεως για Κίνδυνο. Μέθοδος Ισοδυναμίας με Συνθήκες Βεβαιότητας. Επενδύσεις σε Ομολογίες και Μετοχές. Αποτίμηση Ομολογιών και Μετοχών. Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Χαρτοφυλάκια Τίτλων.


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Ταχυνάκης Παναγιώτης
Σκοπός και οργάνωση του μηχανογραφικού κέντρου, εισαγωγή στα συστήματα, σχεδιασμός ανάπτυξη προγραμμάτων συστήματος, δοκιμή συστήματος, εγκατάσταση προτεινόμενα πρότυπα. Εφαρμογές λογιστικών πακέτων, γενικής λογιστικής, εσόδων -εξόδων, μισθοδοσίας, ανάλυση ισολογισμών.


ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
Σαατζίδου-Παντελιάδου Ελλη Σκαλίδης Λευτέρης
Έννοια, στοιχεία και νομοθετική ρύθμιση και λειτουργία του αξιόγραφου. Θεμελιακές διακρίσεις και δικονομική μεταχείριση των αξιόγραφων. Συναλλαγματική. Έννοια, νομοθετική ρύθμιση και οικονομική λειτουργία. Ουσιαστικές, τυπικές και φορολογικές προϋποθέσεις έγκυρης ανάλυσης υποχρέωσης από συναλλαγματική. Είδη συναλλαγματικής. Αποδοχή. Τριτεγγύηση της συναλλαγματικής. Έννοια, σκοπός και χαρακτηριστικά της τριτεγγύησης. Προϋποθέσεις ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγύηση. Ευθύνη και δικαιώματα τριτεγγυητή. Ομοιότητες και διαφορές εγγύησης και τριτεγγύησης. Τρόποι μεταβίβασης συναλλαγματικής. Προϋποθέσεις, αποτελέσματα και είδη οπισθογράφησης. Πληρωμή της συναλλαγματικής. Έννοια, είδη και προϋποθέσεις αναγωγής. Διαμαρτυρικό. Παραγραφή της αξίωσης από τη συναλλαγματική. Η αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Γραμμάτιο σε διαταγή. Έννοια και νομοθετική ρύθμιση. Διαφορές γραμματίου σε διαταγή και συναλλαγματικής. Τραπεζική επιταγή. Έννοια, λειτουργία, νομοθετική ρύθμιση και χαρακτηριστικά της επιταγής. Ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις έκδοσης επιταγής. Είδη επιταγής. Τριτεγγύηση και μεταβίβαση. Εμφάνιση της επιταγής προς πληρωμή. Αναγωγή, παραγραφή και η αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Έννοια, νομοθετική ρύθμιση και ταξινόμηση των ενστάσεων κατά απαιτήσεων από συναλλαγματική και τραπεζική επιταγή. Ενστάσεις που προκύπτουν και ενστάσεις που δεν προκύπτουν από το έγγραφο της συναλλαγματικής και επιταγής. Προσωπικές ενστάσεις. Χρεωστικά ομόλογα εμπόρων και ομολογίες. Νομοθετική ρύθμιση. Έννοια και διάκριση από συγγενείς θεσμούς. Κατά μετατροπή χρεωστικά ομόλογα εμπόρων. Ομολογία. Νομοθετική ρύθμιση έννοια και χρησιμότητα. Κατηγορίες ομολογιών. Μετοχή. Έννοια και κατηγορίες μετοχών. Μεταβίβαση μετοχών. Το αποθετήριο και ενεχυρόγραφο ως αξιόγραφα. Νομοθετική ρύθμιση, έννοια, λειτουργία, νομική φύση και ενέργεια του αποθετηρίου και ενεχυρογράφου. Μεταβίβαση. Το ασφαλιστήριο ως αξιόγραφο. Νομοθετική ρύθμιση, έννοια, είδη και μεταβίβαση ασφαλιστηρίου. Φορτωτική. Χερσαία και θαλάσσια φορτωτική.


ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Νικολαΐδης Χρήστος
Έννοια, ορισμός και ιστορική εξέλιξη του μάρκετινγκ, κατηγορίες μάρκετινγκ, μίγμα μάρκετινγκ, μάρκετινγκ και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, μάρκετινγκ και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή, μέθοδοι και πολιτικές τμηματοποίησης της αγοράς, έννοια -ανάπτυξη - διοίκηση προϊόντος, τιμολόγηση προϊόντος, προώθηση προϊόντος, διανομή προϊόντος, εφαρμογή έλεγχος και αξιολόγηση της πολιτικής μάρκετινγκ. Ειδικά Θέματα: ηθική και μάρκετινγκ, μάνατζμεντ ποιότητας μάρκετινγκ, διεθνές μάρκετινγκ, πληροφορική τεχνολογία και μάρκετινγκ.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Πιπερόπουλος Γεώργιος
Αρχές και εφαρμογές των δημοσίων σχέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιστορικά στοιχεία, ηθικές δεσμεύσεις, διαφοροποίηση στόχων μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών. Θεωρίες επικοινωνίας. Μέσα μαζικής επικοινωνίας : τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Σχέσεις με ομάδες πίεσης και διαφοροποίηση κοινού. Εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις. Τοπικές, εθνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί. Στάσεις, κοινό, κοινή γνώμη.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Λυρούδη Αικατερίνη
Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η διοίκηση κεφαλαίου κίνησης μιας επιχείρησης.
Ειδικότερα αναλύονται:η σπουδαιότητα και οι στρατηγικές του κεφαλαίου κίνησης, η διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων και των διαπραγματεύσεων χρεογραφών, ο προσδιορισμός του αρίστου επιπέδου διαθεσίμων, οι βραχυπρόθεσμες επενδυτικές επιλογές μιας επιχείρησης, ο σχηματισμός του ταμειακού προϋπολογισμού και των προϋπολογιστικών καταστάσεων μιας επιχείρησης, η διαχείριση των εισπρακτέων και εισακτέων και των πληρωτέων λογαριασμών και η διαχείριση αποθεμάτων. Τέλος εξετάζονται σύντομα οι πηγές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παπαναστασίου Ιωάννης
Μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων: Wilcoxon,mann-Whithey,Sing,Kruskal-Wallis,Kohmogorou-Smirnou κ.τ.λ. Εισαγωγή στην γραμμική παλινδρόμηση. Απλή γραμμική παλινδρόμηση. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Διαγνωστικοί έλεγχοι: αυτοσχέτιση, ετεροσχεδιαστικότητα, πολυσυγραμματικότητα, κανονικότητα/ανεξαρτησία, RESET, κ.τ.λ. Ποιοτικές ανεξάρτητες μεταβλητές:ψευδομεταβλητές. Επιλογή κατάλληλου υποδείγματος: "general to specific"


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ Λ/Χ
Πρωτόγερος Νικόλαος
Το πλαίσιο λειτουργίας ηλεκτρονικού εμπορίου, το internet και το Web. Η HTML και οι εφαρμογές συγγραφής ιστοσελίδων. Οι διακομιστές Web και η λειτουργία τους. Δυναμικές ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων. Η XML και οι εφαρμογές της. Εργαστηριακή ανάπτυξη μίας απλής εφαρμογής με δυναμικές σελίδες. Σχεδίαση και ανάπτυξη των δεδομένων. Σχεδίαση και ανάπτυξη των ιστοσελίδων. Δημοσίευση και τελικές ρυθμίσεις.


ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ξηροτύρη-Κουφίδου Στέλλα
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και διοίκηση προσωπικού. Προγραμματισμός και στρατολόγηση ανθρωπίνου δυναμικού. Πολιτικές επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και αμοιβής του προσωπικού. Πολιτική υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. Συνδικαλισμός και εργασιακές σχέσεις

Κατεύθυνση Λογιστικής και Φοροτεχνικής

5ο Εξάμηνο

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Γκίνογλου Δημήτριος
Εισαγωγή : η εταιρία από τη νομική άποψη. Οι εταιρίες από φορολογική άποψη. Οι εταιρίες από οικονομική και λογιστική άποψη. Ιδιορρυθμίες της λογιστικής των εταιριών. Λογιστική των ομορρύθμων ετερορρύθμων, περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιριών. Μετατροπή και συγχώνευση εταιρικών επιχειρήσεων. Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.


ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Νούλας Αθανάσιος
Μορφές συναλλαγματικών αγορών, αρμπιτράζ συναλλάγματος ισοδυναμία ονομαστικών επιτοκίων, ισοδυναμία αγοραστικών δυνάμεων. Συναλλαγματικό κίνδυνος: μορφές και τεχνικές διαχείρισης συναλλαγματικού κινδύνου. Εργαλεία διεθνούς χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς. Αποφάσεις διεθνούς χρηματοδότησης. Συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών και ισοζύγιο πληρωμών. Μορφές και οργάνωση διεθνούς τραπεζικής.


ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Λαζαρίδης Ιωάννης
Η ανάγκη της χρηματοδότησης και μιας χρηματοδοτικής πολιτικής Leasing (Χρηματοδοτική Μίσθωση). Factoring (Πρακτορεία). Η Τεχνική του Forfaiting (Εμπορία Απαιτήσεων). Το Franchising στην Οικονομία. Venture Capital (Επιχειρηματικό Κεφάλαιο). Νέα Τραπεζικά Προϊόντα. Εμπορικά Ομόλογα (Commercial Papers). Επιταγές Απόδοσης Τράπεζας (Bankers Acceptances). Πιστοποιητικά Καταθέσεων (Certificate of Deposits). Συμφωνίες Επαναγοράς (Repos). Κρατικά Χρεόγραφα.

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Χατζηγάγιος Θωμάς
Περιλαμβάνει συναλλακτικές μορφές που έχουν ιδιαίτερη ρύθμιση στο εμπορικό δίκαιο. Αρχές. Εμπορική αγοροπωλησία. Εμπορική πρακτορεία. Εμπορική αντιπροσωπεία. Σύμβαση μεσιτείας. Εμπορική εντολή. Παραγγελία. Τραπεζικές συμβάσεις. Χρηματιστηριακές συμβάσεις. Σύμβαση ασφάλισης. Σύμβαση μεταφοράς. Factoring, leasing, franchising. Εμπορική και ναυτική πώληση.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ Δ/Ε
Σαρτζετάκης Ευτύχιος
Το μάθημα εξετάζει τις θεμελιώδεις οικονομικές αρχές στις οποίες στηρίζονται οι επιχειρησιακές αποφάσεις.
Έμφαση δίνεται στην ορθολογιστική ανάλυση του τρόπου επιλογής μεταξύ των εναλλακτικών στρατηγικών των επιχειρήσεων.
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις τεχνικές της μοντέρνας μικροοικονομικής, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να γίνουν ικανότεροι στην λήψη αποφάσεων. Πιο αναλυτικά το μάθημα καλύπτει τις εξής ενότητες:το βασικό μικροοικονομικό μοντέλο της αγοράς, λήψεις αποφάσεων των καταναλωτών σε συνθήκες βεβαιότητας και αβεβαιότητας, θεωρία παραγωγής και κόστους, ολιγοπώλιο και θεωρία παιγνίων, μορφές τιμολόγησης, ατελής και ασύμμετρη πληροφόρηση, οικονομικές εξωτερικότητες και δημόσια αγαθά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ζαπράνης Αχιλλέας
Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μερικά σημαντικά χρηματοοικονομικά υποδείγματα και να δείξει πως μπορούν να επιλυθούν αριθμητικά ή και να προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας το Excel
. Καλύπτονται τυπικά χρηματοιοκονομικά υποδείγματα από τις περιοχές της χρηματοικονομικής διοίκησης, ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θεωρίας χαρτοφυλακίου, δικαιωμάτων προαίρεσης, ασφάλισης χαρτοφυλακίου και διαχείρισης χαρτοφυλακίου τίτλων σταθερού εισοδήματος. Ο στόχος κάθε μελέτης περίπτωσης είναι να εξηγηθεί καθαρά και περιεκτικά η υλοποίηση του υποδείγματος με την χρήση του Εxcel.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Πιπερόπουλος Γεώργιος
Γενικές αρχές της ψυχολογίας και εφαρμογές ψυχολογικών θεωριών στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Θέματα επικοινωνίας, ανθρωπίνων σχέσεων και συμπεριφοράς ατόμων και ομάδων στον μικρόκοσμο επιχειρήσεων και οργανισμών. Πρότυπα ηγεσίας και εξουσίας, ψυχολογικές μέθοδοι επιλογής προσωπικού, αλληλεξάρτηση ανθρώπου- μηχανής. Δυναμική των μικρών ομάδων, κύκλοι ποιότητας και δημιουργικότητα, κλίκες, αλλοτρίωση και εργασιακή ικανότητα. Η επιχείρηση και ο οργανισμός στη μεταβιομηχανική κοινωνία.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νικολαΐδης Χρήστος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Γκίνογλου Δημήτριος

6ο Εξάμηνο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Μπαραλέξης Σπυρίδων Μωύσή-Μάνο Σαρίνα
Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική. Περί κόστους. Ανάλυση κόστους-όγκου -κέρδους. Αμεση και Πλήρης Κοστολόγηση και λήψη αποφάσεων. Τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, σχετικά κόστη και λήψη αποφάσεων.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙΙ
Δημοπούλου-Παππά Αγγελική Παπαδόπουλος Δημήτριος
Αξιολόγηση Επενδύσεων και Κόστος Κεφαλαίου. Προσδιορισμός Κόστους Κεφαλαίου Επιμέρους Πηγών Χρηματοδότησης και Συνολικού Κόστους Κεφαλαίου. Επιχειρηματικός (Λειτουργικός) και Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος και Επίδραση στην Κεφαλαιακή Δομή της Επιχείρησης. Θεωρίες Κεφαλαιακής Δομής της Επιχείρησης (Παραδοσιακή Θεωρία, Θεωρία Modigliani -Miller M-M, Μοντέλο Miller, Κριτική Θεωριών Μ-Μ και Miller. Θεωρία Κεφαλαιακής Δομής λαμβάνοντας υπόψη το Κόστος Χρηματοοικονομικής Δυσπραγίας και το Κόστος Αντιπροσώπευσης). Αποφάσεις Κεφαλαιακής Δομής (Εκτίμηση κεφαλαιακής δομής-στόχου επίδραση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης επί των κερδών ανά μετοχή).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Λαζαρίδης Ιωάννης
Έννοια και σκοπός, μέθοδοι Αναλύσεως των Λογιστικών Καταστάσεων. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων με Αριθμοδείκτες. Συγκριτική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων. Κεφάλαιο Κινήσεως και Καταστάσεις Ταμειακής Ροής. Ανάλυση Νεκρού Σημείου. Πηγές και Χρήσεις Ταμειακών και Κεφαλαιακών Πόρων. Τεχνικές Ανάλυσης Στοιχείων Ισολογισμών. Προϋπολογιστικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Proforma Financial Statements). Εφαρμογές, εξέταση περιπτώσεων.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Σαρτζετάκης Ευτύχιος
Οι κυβερνήσεις είναι σημαντικοί παράγοντες της λειτουργίας των οικονομιών. Οι μοντέρνοι μάνατζερ των επιχειρήσεων πρέπει να κατανοήσουν την σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και κυβέρνησης για τουλάχιστον δύο σημαντικούς λόγους: πρέπει να είναι ικανοί να βοηθήσουν την επιχείρησή τους στην πρόβλεψη των κυβερνητικών παρεμβάσεων, καθώς επίσης και να είναι ικανοί να συμβάλλουν σε συζητήσεις για την διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής και του ρόλου της στην κοινωνία την οποία ανήκουν.
Το μάθημα αυτό δομείται γύρω από δύο κύρια ερωτήματα:ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της κυβέρνησης στις μοντέρνες οικονομίες και ποιος είναι ο ρόλος αυτός στην πραγματικότητα. Πιο αναλυτικά το μάθημα αυτό καλύπτει τις εξής ενότητες:κύριοι λόγοι και τομείς παρέμβασης της κυβέρνησης στην λειτουργία των αγορών, κυβερνητικές παρεμβάσεις με σκοπό τη διόρθωση των αποτυχιών της αγοράς(ατελής ανταγωνισμός, δημόσια αγαθά, εξωτερικότητες και ατελής και ασύμμετρη πληροφόρηση), θετικές θεωρίες κυβερνητικής παρέμβασης, πολιτικές προστασίας του ανταγωνισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινοτική και ελληνική νομοθεσία και πρακτική, έλεγχος τιμολογιακών πολιτικών και φυσικών μονοπωλίων, ιδιωτικοποιήσεις και περιβαλλοντικές πολιτικές.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Τσιότρας Γεώργιος
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, έννοιες, μέθοδοι και εργαλεία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ).
Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: Έννοια και Σημασία της Ποιότητας, Κόστος Ποιότητας, Ποιότητα και Παραγωγικότητα, Διασφάλιση Ποιότητας, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9000, Βασικές Αρχές και Στοιχεία ΔΟΠ, Βασικοί Γκουρού και Φιλοσοφίες της ΔΟΠ, Βραβεία Ποιότητας, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Εργαλεία Βελτίωσης της Ποιότητας. Επίσης, γίνεται παρουσίαση και ανάλυση περιπτώσεων (case studies) ελληνικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν προγράμματα βελτίωσης ποιότητας και αρχές ΔΟΠ.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
Ζαπράνης Αχιλλέας
Το μάθημα διερευνά τις ιδιότητες τυπικών χρηματοοικονομικών παραγώγων και προσφέρει ως ένα βαθμό μία ενιαία προσέγγιση για την τιμολόγηση και αντιστάθμιση όλων των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Καλύπτονται τα παρακάτω αντικείμενα:αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης(ΣΜΕ) και η χρήση των ΣΜΕ για αντιστάθμιση τιμολόγηση προθεσμιακών συμβάσεων και ΣΜΕ, συμφωνίες ανταλλαγής. αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης, ιδιότητες των τιμών δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών, στρατηγικές αγοραπωλησιών μετοχών με τη χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης, τιμολόγηση με δυωνυμικά δένδρα, το υπόδειγμα Black-Scholes, δικαιώματα προαίρεσης σε χρηματηστηριακούς δείκτες, σε συνάλλαγμα και ΣΜΕ, μετρήσεις ευαισθησίας(δέλτα, γάμα, βέγγα, θήτα κ.τ.λ)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Παπαναστασίου Ιωάννης
Χρονολογικές σειρές. Μεθοδολογία Box-jenkings:ARIMA υποδείγματα. Έλεγχος στατικότητας. Εισαγωγή στην ανάλυση συνολοκλήρωσης. Error correction και VAR υποδείγματα. Χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Σκαλίδης Λευτέρης
Έννοια, πηγές και περιεχόμενο του λογιστικού δικαίου. Τα βιβλία της ανώνυμης εταιρίας. Κατηγορίες βιβλίων, νόμισμα τήρησης. Απογραφή στην α.ε. Εταιρική χρήση. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ισολογισμός-Αρχές .Προσάρτημα. Έγκριση και υπογραφή του ισολογισμού.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι
Τσιότρας Γεώργιος
Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στη θεωρία, τις μεθόδους και τις εφαρμογές της διοίκησης παραγωγής. Αναλύονται ο στρατηγικός ρόλος του τμήματος παραγωγής και η θέση του μέσα στην επιχείρηση καθώς και οι σύγχρονες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει.
Τα θέματα που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν: Στρατηγική Παραγωγής - Πρόβλεψη Ζήτησης-Ανάλυση και Επιλογή Θέσης Εγκατάστασης - Σχεδίαση Παραγωγικής Δυναμικότητας -Σχεδίαση Παραγωγικής Διαδικασίας, Επιλογή Χωροταξικής Διάταξης- Διαχείριση Αποθεμάτων. Η μελέτη των παραπάνω θεμάτων συνοδεύται από παρουσίαση και ανάλυση περιπτώσεων (case studies).

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα
Γενικά για τα αποτελέσματα της έρευνας πάνω στη διδασκαλία και τη μάθηση των Οικονομικών.
Θεωρίες Μάθησης και διδασκαλία των Οικονομικών.
Σκοποί και Αντικειμενικοί στόχοι.
Σχεδιασμός ενός προγράμματος διδασκαλίας.
Οργάνωση ενός Οικονομικού μαθήματος.
Τεχνικές Διδασκαλίας.
Οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας.
Σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο-έρευνες πεδίου.
Ερευνητικές εργασίες.
Μέθοδοι αξιολόγησης.
Πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας.
Μικροδιδασκαλίες.

7ο Εξάμηνο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Δ/Ε

Τα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) για τη διοίκηση επιχειρήσεων εξετάζουν τις επιπτώσεις των τεχνολογικών αλλαγών στην ανάλυση, στο σχεδιασμό και στη διοίκηση των ΠΣ.
Σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση της έννοιας της πληροφορίας από την προέλευση, την επικοινωνία, την αποθήκευση και την επανάκτηση, έως και τη χρησιμοποίησή της. Στα ΠΣ. Για την διοίκηση επιχειρήσεων οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη θεωρία και την πρακτική των ΠΣ και ειδικότερα των ΠΣ που βασίζονται στους Η/Υ. Τέλος μελετώνται οι τεχνολογικές αλλαγές και οι καινοτομίες στο πεδίο τον ΠΣ και ακόμη οι επιπτώσεις τους στα συστήματα της διοίκησης και στην εν γένη λειτουργία της επιχείρησης.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Ταχυνάκης Παναγιώτης
Το μάθημα εισάγει το φοιτητή/τρια στις έννοιες της ελεγκτικής μέσα από τις διαδικασίες του Εσωτερικού και Εξωτερικού ελέγχου.
Αναφέρεται στις γενικά παραδεκτές αρχές της Λογιστικής και Ελεγκτικής και τη μεθοδολογία του ελέγχου που ακολουθούν οι ελεγκτές. Επίσης τα αποδεικτικά στοιχεία και τα φύλλα ελέγχου εργασίας, τις τεχνικές και πρακτικές των ελεγκτών που χρησιμοποιούνται για την έκδοση των εκθέσεων ελέγχου. Γίνεται αναφορά στα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΙΑΣ). Τα μαθήματα πλαισιώνονται από μελέτες περιπτώσεων (Case studies) και ασκήσεις.

ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΑΠΟΤΕΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Λυρούδη Αικατερίνη
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι βασικές έννοιες του χαρτοφυλακίου ενός επενδυτή.
Γίνεται μια εισαγωγή στη θεωρία του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τον Μάρκοβιτς. Προσδιορίζεται η αρχή του μέσου και της διακύμανσης, ορίζονται οι τρεις τύποι επενδυτών και υπολογίζονται η προσδοκώμενη απόδοση κι ο κίνδυνος ενός χρεογράφου κι ενός χαρτοφυλακίου με δύο ή και με τρία χρεόγραφα.
Ορίζονται τα αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια και το αποτελεσματικό σύνορο, το άριστο χαρτοφυλάκιο και αυτό της ελάχιστης διακύμανσης.
Παρουσιάζεται το μοντέλο του απλού δείκτη του Σάρπ (Sharpe) και προσδιορίζονται η προσδοκώμενη απόδοση κι ο κίνδυνος ενός χρεογράφου κι ενός χαρτοφυλακίου σύμφωνα με αυτό το μοντέλο. Γίνεται σύγκριση των μοντέλων του Μάρκοβιτς και του Απλού Δείκτη. Παρουσιάζεται αναλυτικά το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων, (ΥΑΚΣ=CAPM) και η υπόθεση της αποτελεσματική κεφαλαιαγοράς. Τέλος παρουσιάζεται η αξιολόγηση της απόδοσης της διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου με τους δείκτες Treynor, Sharpe και Jensen.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Ταχυνάκης Παναγιώτης
Λογιστική εφαρμογή κλεισίματος διαχειριστικής χρήσεως επιχειρήσεων με εφαρμογή των αρχών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.). Εφαρμογή Μισθοδοσίας (Payroll).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χατζηγάγιος Θωμάς
Το μάθημα αυτό πραγματεύεται βασικά το δίκαιο της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.
Ειδικότερα, η ύλη του περιλαμβάνει τις τέσσερις βασικές ελευθερίες (ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων), καθώς επίσης και στοιχεία του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου και του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού.


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Παπαδόπουλος Δημήτριος
Επιχειρηματικότητα και εναλλακτικές μορφές ιδιοκτησίας επιχειρηματικής δράσης. Δημιουργία νέας επιχείρησης(επιχειρηματικό πλάνο δράσης, στρατηγικός σχεδιασμός και χρηματοοικονομικός σχεδιασμός. Μακροχρόνιος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός βιωσιμότητας και επένδυσης επέκτασης, βραχυχρόνιος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός βιωσιμότητας και προϋπολογιστικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Χρηματοδότηση και κρατική παρέμβαση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας).Αγορά ήδη υπάρχουσας επιχείρησης(εξαγορές και συγχωνεύσεις. Προσδιορισμός της συνολικής αξίας της εξαγοραζόμενης επιχείρησης. Μέθοδοι προσδιορισμού που βασίζονται στην ταμειακή ροή. Διερεύνηση άλλων πτυχών της εξαγοραζόμενης επιχείρησης). Δημιουργία επιχείρησης με δικαιόχρηση. Επιχειρηματική δράση και οικογενειακές επιχειρήσεις.


ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι
Λυρούδη Αικατερίνη
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται θεωρητικά ζητήματα καθώς και μελέτη περιπτώσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα:θεωρίες και στρατηγικές μερισματικής πολιτικής, προσδιοριστικοί παράγοντες, επαναγορά μετοχών ως εναλλακτική στρατηγική αντί της διανομής μερισμάτων, συγχωνεύσεις και εξαγωγές εταιριών, αξιολόγηση και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, οικονομική δυσπραγία και πτώχευση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ζαπράνης Αχιλλέας
Το μάθημα εξετάζει την χρήση της έννοιας της αξίας σε κίνδυνο(Valye at Risk-VaR)στην διαχείριση αγοραίων και πιστωτικών κινδύνων με μια ιδιάιτερη έμφαση στην πρόβλεψη της μεταβλητότητας.

Καλύπτονται τα παρακάτω αντικείμενα: τύποι χρηματοοικονομικών κινδύνων, αγοραίοι κίνδυνοι, η εξέλιξη της διαχείρισης κινδύνου, μαθηματικό και στατιστικό υπόβαθρο, ορισμός της VaR, παραμετρική εκτίμηση της VaR, εκτίμηση της VaR με προσομοίωση Monte-Carlo και ιστορική προσομοίωση, VaR χαρτοφυλακίου και συγκεκριμένων θέσεων σε μετοχές. Παράγωγα, τίτλου σταθερού εισοδήματος κ.τ.λ., απεικόνιση θέσεων σε verticew και κύριες συνιστώσες, έλεγχος επάρκειας υποδείγματος και stress testing, πρόβλεψη διακύμανσης με την προσέγγιση CARCH, προσαρμοσμένη για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, μέτρηση απόδοσης, διαχείριση πιστωτικών κινδύνων, το νομοθετικό και λειτουργικό πλαίσιο.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Το μάθημα περιλαμβάνει μια εισαγωγή στα βασικά θέματα οικονομικής ολοκλήρωσης καθώς και στην θεσμική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια, γίνεται ανάπτυξη της θεωρίας της νομισματικής ολοκλήρωσης, της διαδικασίας νομισματικής ολοκλήρωσης στην ΕΕ καθώς και θεμάτων που αφορούν την νομισματική λειτουργία της ΕΕ μετά την εισαγωγή του Ευρώ. Τέλος, γίνεται αναφορά σε θέματα που σχετίζονται με την Ελληνική νομισματική πραγματικότητα και την συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Μπαραλέξης Σπυρίδων Μωύσή-Μάνο Σαρίνα
Κόστος κατά κέντρο δραστηριότητας, ανάλυση αποκλίσεων κέρδους για ένα και περισσότερα προϊόντα. Λογιστική αποκεντρωμένης οργάνωσης. Τεχνικές αποτελεσματικότερης διοίκησης αποθεμάτων. Χρηματικές ροές. Just in Time System από λογιστική σκοπιά.

8ο Εξάμηνο

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Γκίνογλου Δημήτριος
Γενικότητες: Βασικές έννοιες και διακρίσεις. Τα έξοδα, οι δαπάνες, το κόστος και οι διακρίσεις τους. Άμεση και πλήρης κοστολόγηση. Λογιστική του προκαθορισμένου κόστους. Το κατ\΄ εκτίμηση κόστος. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος της δράσης των οικονομικών μονάδων μέσω των προϋπολογισμών. Προϋπολογιστικό κόστος. Το πρότυπο κόστος, στοιχεία λογιστικής του πρότυπου κόστους.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Νικολαΐδης Χρήστος
Ορισμός, βασικές έννοιες και διαδικασίες του στρατηγικού μάνατζμεντ, αποστολή της επιχείρησης, ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης(ελκυστικότητα αγοράς, ένταση ανταγωνισμού, κοινωνικοί- τεχνολογικοί- οικονομικοί-πολιτικοί παράγοντες επίδρασης), ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης(φυσικοί, τεχνολογικοί, χρηματοοικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, άϋλοι-υλικοί πόροι), επίπεδα λήψης στρατηγικών αποφάσεων, τεχνικές λήψης στρατηγικών αποφάσεων, εφαρμογή στρατηγικού μάνατζμεντ(οργανωσιακές δομές, οργανωσιακή κουλτούρα, έλεγχος, αξιολόγηση της στρατηγικής).
Ειδικά θέματα: στρατηγικό μάνατζμεντ και επιχειρησιακή κουλτούρα, στρατηγικό μάνατζμεντ και ελληνικές επιχειρήσεις, στρατηγικό μάνατζμεντ και παγκοσμιοποίηση, στρατηγικό μάνατζμεντ και πληροφορική τεχνολογία, μελέτη πραγματικών περιπτώσεων.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Μπαραλέξης Σπυρίδων Μωύσή-Μάνο Σαρίνα
1. Επινοητική Λογιστική Στο μάθημα αυτό εξετάζονται τα αίτια και οι σοφιστείες στις οποίες καταφεύγουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να παρουσιάσουν τις λογιστικές καταστάσεις σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, επιπλέον γίνεται προαιρετική έρευνα από τους φοιτητές καταγραφής συγκεκριμένων σοφιστειών από τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες συζητούνται στην αίθουσα.
2. Λογιστική Πληθωρισμού: Αδυναμίες της Λογιστικής του Ιστορικού Κόστους σε περιόδους μεταβολής των τιμών, το πρόβλημα της επιλογής του κατάλληλου συστήματος Λογιστικής Πληθωρισμού, Τιμαριθμική Λογιστική και Λογιστική Τρέχοντος Κόστους Αντικαταστάσεως ειδικότερα.


ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
Νούλας Αθανάσιος
Τραπεζικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Στρατηγικός προγραμματισμός, Κίνδυνοι πιστωτικών ιδρυμάτων, Διαχείριση ρευστότητας. Γενικές αρχές διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού. Υποδείγματα μέτρησης και στρατηγικές αντιμετώπισης του κινδύνου των επιτοκίων. Επένδυση σε ομόλογα χορηγήσεις, πιστωτικός κίνδυνος. Ανάλυση επίδοσης τραπεζών.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΙ
Λυρούδη Αικατερίνη
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται μελέτες περιπτώσεων κι εφαρμογών πάνω σε όλα τα θέματα που έχουν διδαχθεί οι φοιτητές στα τέσσερα χρόνια στη Χρηματοοικομική επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, οι μελέτες κι αναλύσεις περιπτώσεων καλύπτουν τα εξής θέματα:διαχρονική αξία του χρήματος, ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προβλέψεις χρηματοδοτικών αναγκών, ταμειακός προϋπολογισμός και προϋπολογιστικές καταστάσεις, αξιολόγηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων για αντικατάσταση εξοπλισμού και για απόκτηση νέων πάγιων περουσιακών στοιχείων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας, προσδιορισμός του κόστους κεφαλαίου και της βελτίωσης κεφαλαιακής δομής της επιχείρησης και αποτίμησης αξιολόγησης μιας επιχείρησης.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Παπαδόπουλος Δημήτριος
Βασικές έννοιες επενδύσεων, απόδοση-κίνδυνος επένδυσης, χρηματοδοτικό σύστημα και χρηματιστήριο. Θεσμική και οικονομική προσέγγιση της λειτουργίας του χρηματιστηρίου. Συλλογική διαχείριση επένδυσης, θεωρία χαρτοφυλακίου, υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων και μέτρηση συστηματικού κινδύνου. Συλλογική διαχείριση επενδύσεων και εταιρίες επενδύσεων(αμοιβαία κεφάλαια, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, σύγκριση αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αξιολόγηση επίδοσης αμοιβαίων κεφαλαίων).Τρόποι ανάλυσης και επιλογής κινητών αξιών (π.χ μετοχών, ομολογιών).Θεμελιακή ανάλυση:ανάλυση αγοράς, ανάλυση παραγωγικού κλάδου, ανάλυση επιχείρησης. Ανάλυση επιχείρησης και μοντέλου μέτρησης της συνολικής επίδοσης και επιχείρησης. Ανάλυση επιχείρησης και εκτίμηση εσωτερικής αξίας της μετοχής: υπόδειγμα αποτίμησης μερισμάτων, δείκτης Ρ/Ε, δείκτης με βάση τα υπέρ κέρδη. Ανάλυση επιχείρησης και μέτρηση του συστηματικού κινδύνου με βάση λογιστικά δεδομένα. Τεχνική ανάλυση: ορισμός, πλαίσιο τεχνικής ανάλυσης και διαφορές από θεμελιακή ανάλυση.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Το μάθημα αυτό προσφέρει στους φοιτητές μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της λειτουργίας του νομισματικού τομέα της οικονομίας και της άσκησης της νομισματικής πολιτικής.
Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται περιλαμβάνονται:το νομισματικό σύστημα και η λειτουργία του, στόχοι και μέσα νομισματικής πολιτικής, άσκηση νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικές επιπτώσεις της νομισματικής πολιτικής, σχολές οικονομικής σκέψης και νομισματική πολιτική, νομισματική πολιτική και χρηματοοικονομικές αγορές.

ΛΟΓΙΣΤ. ΕΠΙΧ. ΣΥΝΔ/ΜΩΝ & ΕΝΟΠ. ΧΡΗΜ. ΚΑΤ/ΣΕΙΣ
Ταχυνάκης Παναγιώτης
Εισαγωγικές έννοιες, συμμετοχή, μητρική, θυγατρική, συγγενής επιχείρηση, όμιλος επιχειρήσεων, συνδεδεμένες επιχειρήσεις, αποτίμηση συμμετοχών.
Υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Αρχές και κανόνες ενοποίησης, ολική -αναλογική ενοποίηση.
Δικαιώματα μειοψηφίας, φήμη και πελατεία κ.τ.λ.
Διαδικασία κατάρτισης ενοποιημένου ισολογισμού, ενοποιημένα αποτελέσματα.
Διεταιρικές συναλλαγές.
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις.

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

5o εξάμηνο

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Γκίνογλου Δημήτριος
Εισαγωγή : η εταιρία από τη νομική άποψη. Οι εταιρίες από φορολογική άποψη. Οι εταιρίες από οικονομική και λογιστική άποψη. Ιδιορρυθμίες της λογιστικής των εταιριών. Λογιστική των ομορρύθμων ετερορρύθμων, περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιριών. Μετατροπή και συγχώνευση εταιρικών επιχειρήσεων. Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.


ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Νούλας Αθανάσιος
Μορφές συναλλαγματικών αγορών, αρμπιτράζ συναλλάγματος ισοδυναμία ονομαστικών επιτοκίων, ισοδυναμία αγοραστικών δυνάμεων. Συναλλαγματικό κίνδυνος: μορφές και τεχνικές διαχείρισης συναλλαγματικού κινδύνου. Εργαλεία διεθνούς χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς. Αποφάσεις διεθνούς χρηματοδότησης. Συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών και ισοζύγιο πληρωμών. Μορφές και οργάνωση διεθνούς τραπεζικής.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Λαζαρίδης Ιωάννης
Η ανάγκη της χρηματοδότησης και μιας χρηματοδοτικής πολιτικής Leasing (Χρηματοδοτική Μίσθωση). Factoring (Πρακτορεία). Η Τεχνική του Forfaiting (Εμπορία Απαιτήσεων). Το Franchising στην Οικονομία. Venture Capital (Επιχειρηματικό Κεφάλαιο). Νέα Τραπεζικά Προϊόντα. Εμπορικά Ομόλογα (Commercial Papers). Επιταγές Απόδοσης Τράπεζας (Bankers Acceptances). Πιστοποιητικά Καταθέσεων (Certificate of Deposits). Συμφωνίες Επαναγοράς (Repos). Κρατικά Χρεόγραφα.

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Χατζηγάγιος Θωμάς
Περιλαμβάνει συναλλακτικές μορφές που έχουν ιδιαίτερη ρύθμιση στο εμπορικό δίκαιο. Αρχές. Εμπορική αγοροπωλησία. Εμπορική πρακτορεία. Εμπορική αντιπροσωπεία. Σύμβαση μεσιτείας. Εμπορική εντολή. Παραγγελία. Τραπεζικές συμβάσεις. Χρηματιστηριακές συμβάσεις. Σύμβαση ασφάλισης. Σύμβαση μεταφοράς. Factoring, leasing, franchising. Εμπορική και ναυτική πώληση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Γκίνογλου Δημήτριος
Γενική Ανάλυση των φόρων και του φορολογικού συστήματος. Θέματα Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων όπως αποθήκης κ.λπ. Φ.Π.Α. Ανάλυση ερμηνεία δηλώσεις περιοδικές, συγκεντρωτικές, intrastate. Ενδοκοινοτικές παραδόσεις, αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες, παροχή υπηρεσιών. Αναλυτική Λογιστική Εκμετάλλευση.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ Δ/Ε
Σαρτζετάκης Ευτύχιος
Το μάθημα εξετάζει τις θεμελιώδεις οικονομικές αρχές στις οποίες στηρίζονται οι επιχειρησιακές αποφάσεις.
Έμφαση δίνεται στην ορθολογιστική ανάλυση του τρόπου επιλογής μεταξύ των εναλλακτικών στρατηγικών των επιχειρήσεων.
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις τεχνικές της μοντέρνας μικροοικονομικής, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να γίνουν ικανότεροι στην λήψη αποφάσεων. Πιο αναλυτικά το μάθημα καλύπτει τις εξής ενότητες:το βασικό μικροοικονομικό μοντέλο της αγοράς, λήψεις αποφάσεων των καταναλωτών σε συνθήκες βεβαιότητας και αβεβαιότητας, θεωρία παραγωγής και κόστους, ολιγοπώλιο και θεωρία παιγνίων, μορφές τιμολόγησης, ατελής και ασύμμετρη πληροφόρηση, οικονομικές εξωτερικότητες και δημόσια αγαθά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ζαπράνης Αχιλλέας
Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μερικά σημαντικά χρηματοοικονομικά υποδείγματα και να δείξει πως μπορούν να επιλυθούν αριθμητικά ή και να προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας το Excel
. Καλύπτονται τυπικά χρηματοιοκονομικά υποδείγματα από τις περιοχές της χρηματοικονομικής διοίκησης, ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θεωρίας χαρτοφυλακίου, δικαιωμάτων προαίρεσης, ασφάλισης χαρτοφυλακίου και διαχείρισης χαρτοφυλακίου τίτλων σταθερού εισοδήματος. Ο στόχος κάθε μελέτης περίπτωσης είναι να εξηγηθεί καθαρά και περιεκτικά η υλοποίηση του υποδείγματος με την χρήση του Εxcel.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νικολαΐδης Χρήστος
Φύση και ιδιαιτερότητες του μάρκετινγκ υπηρεσιών- χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μίγμα μάρκετινγκ χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εξωτερικό μάρκετινγκ- εσωτερικό μάρκετινγκ- μάρκετινγκ αλληλεπίδρασης στις επιχειρήσεις, παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μάρκετινγκ "σχέσεων", έναντι μάρκετινγκ "συναλλαγής", έρευνα ελκυστικότητας αγοράς-έντασης- ανταγωνισμού- συμπεριφοράς του καταναλωτή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μέθοδοι και πολιτικές τμηματοποιήσης της αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έννοια- ανάπτυξη-διοίκηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τιμολόγηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προώθηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διανομή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εφαρμογή, έλεγχος και αξιολόγηση του μάρκετινγκ χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ειδικά θέματα:στρατηγικό μάρκετινγκ, έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας του μάρκετινγκ χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μάρκετινγκ χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και πληροφορική τεχνολογία. Μελέτη πραγματικών περιπτώσεων.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση της λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και η μελέτη συγκεκριμένων τεχνικών που σχετίζονται με την διεθνή επένδυση.
Συγκεκριμένα, αναλύεται η λειτουργία εξωχώριων αγορών όπως η αγορά Ευρωνομισμάτων και η αγορά Ευρωομολόγων, καθώς και οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Επιπλέον, μελετώνται οι τεχνικές που αφορούν στην ανάλυση των διεθνών αγορών καθώς και στην δημιουργία διεθνών επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

6o εξάμηνο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Μπαραλέξης Σπυρίδων Μωύσή-Μάνο Σαρίνα
Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική. Περί κόστους. Ανάλυση κόστους-όγκου -κέρδους. Άμεση και Πλήρης Κοστολόγηση και λήψη αποφάσεων. Τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, σχετικά κόστη και λήψη αποφάσεων.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙΙ
Δημοπούλου-Παππά Αγγελική Παπαδόπουλος Δημήτριος
Αξιολόγηση Επενδύσεων και Κόστος Κεφαλαίου. Προσδιορισμός Κόστους Κεφαλαίου Επιμέρους Πηγών Χρηματοδότησης και Συνολικού Κόστους Κεφαλαίου. Επιχειρηματικός (Λειτουργικός) και Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος και Επίδραση στην Κεφαλαιακή Δομή της Επιχείρησης. Θεωρίες Κεφαλαιακής Δομής της Επιχείρησης (Παραδοσιακή Θεωρία, Θεωρία Modigliani -Miller M-M, Μοντέλο Miller, Κριτική Θεωριών Μ-Μ και Miller. Θεωρία Κεφαλαιακής Δομής λαμβάνοντας υπόψη το Κόστος Χρηματοοικονομικής Δυσπραγίας και το Κόστος Αντιπροσώπευσης). Αποφάσεις Κεφαλαιακής Δομής (Εκτίμηση κεφαλαιακής δομής-στόχου επίδραση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης επί των κερδών ανά μετοχή).


ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι
Τσιότρας Γεώργιος
Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στη θεωρία, τις μεθόδους και τις εφαρμογές της διοίκησης παραγωγής. Αναλύονται ο στρατηγικός ρόλος του τμήματος παραγωγής και η θέση του μέσα στην επιχείρηση καθώς και οι σύγχρονες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει.
Τα θέματα που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν: Στρατηγική Παραγωγής - Πρόβλεψη Ζήτησης-Ανάλυση και Επιλογή Θέσης Εγκατάστασης - Σχεδίαση Παραγωγικής Δυναμικότητας -Σχεδίαση Παραγωγικής Διαδικασίας, Επιλογή Χωροταξικής Διάταξης- Διαχείριση Αποθεμάτων. Η μελέτη των παραπάνω θεμάτων συνοδεύεται από παρουσίαση και ανάλυση περιπτώσεων (case studies).


ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Λαζαρίδης Ιωάννης
Έννοια και σκοπός, μέθοδοι Αναλύσεως των Λογιστικών Καταστάσεων. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων με Αριθμοδείκτες. Συγκριτική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων. Κεφάλαιο Κινήσεως και Καταστάσεις Ταμειακής Ροής. Ανάλυση Νεκρού Σημείου. Πηγές και Χρήσεις Ταμειακών και Κεφαλαιακών Πόρων. Τεχνικές Ανάλυσης Στοιχείων Ισολογισμών. Προϋπολογιστικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Proforma Financial Statements). Εφαρμογές, εξέταση περιπτώσεων.


ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Σαρτζετάκης Ευτύχιος
Οι κυβερνήσεις είναι σημαντικοί παράγοντες της λειτουργίας των οικονομιών. Οι μοντέρνοι μάνατζερ των επιχειρήσεων πρέπει να κατανοήσουν την σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και κυβέρνησης για τουλάχιστον δύο σημαντικούς λόγους: πρέπει να είναι ικανοί να βοηθήσουν την επιχείρησή τους στην πρόβλεψη των κυβερνητικών παρεμβάσεων, καθώς επίσης και να είναι ικανοί να συμβάλλουν σε συζητήσεις για την διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής και του ρόλου της στην κοινωνία την οποία ανήκουν.
Το μάθημα αυτό δομείται γύρω από δύο κύρια ερωτήματα:ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της κυβέρνησης στις μοντέρνες οικονομίες και ποιος είναι ο ρόλος αυτός στην πραγματικότητα. Πιο αναλυτικά το μάθημα αυτό καλύπτει τις εξής ενότητες:κύριοι λόγοι και τομείς παρέμβασης της κυβέρνησης στην λειτουργία των αγορών, κυβερνητικές παρεμβάσεις με σκοπό τη διόρθωση των αποτυχιών της αγοράς(ατελής ανταγωνισμός, δημόσια αγαθά, εξωτερικότητες και ατελής και ασύμμετρη πληροφόρηση), θετικές θεωρίες κυβερνητικής παρέμβασης, πολιτικές προστασίας του ανταγωνισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινοτική και ελληνική νομοθεσία και πρακτική, έλεγχος τιμολογιακών πολιτικών και φυσικών μονοπωλίων, ιδιωτικοποιήσεις και περιβαλλοντικές πολιτικές.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Τσιότρας Γεώργιος
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, έννοιες, μέθοδοι και εργαλεία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ).
Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: Έννοια και Σημασία της Ποιότητας, Κόστος Ποιότητας, Ποιότητα και Παραγωγικότητα, Διασφάλιση Ποιότητας, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9000, Βασικές Αρχές και Στοιχεία ΔΟΠ, Βασικοί Γκουρού και Φιλοσοφίες της ΔΟΠ, Βραβεία Ποιότητας, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Εργαλεία Βελτίωσης της Ποιότητας. Επίσης, γίνεται παρουσίαση και ανάλυση περιπτώσεων (case studies) ελληνικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν προγράμματα βελτίωσης ποιότητας και αρχές ΔΟΠ.

ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
Ζαπράνης Αχιλλέας
Το μάθημα διερευνά τις ιδιότητες τυπικών χρηματοοικονομικών παραγώγων και προσφέρει ως ένα βαθμό μία ενιαία προσέγγιση για την τιμολόγηση και αντιστάθμιση όλων των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Καλύπτονται τα παρακάτω αντικείμενα:αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης(ΣΜΕ) και η χρήση των ΣΜΕ για αντιστάθμιση τιμολόγηση προθεσμιακών συμβάσεων και ΣΜΕ, συμφωνίες ανταλλαγής. αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης, ιδιότητες των τιμών δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών, στρατηγικές αγοραπωλησιών μετοχών με τη χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης, τιμολόγηση με δυωνυμικά δένδρα, το υπόδειγμα Black-Scholes, δικαιώματα προαίρεσης σε χρηματιστηριακούς δείκτες, σε συνάλλαγμα και ΣΜΕ, μετρήσεις ευαισθησίας(δέλτα, γάμα, βέγγα, θήτα κ.τ.λ)

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Το μάθημα αυτό προσφέρει στους φοιτητές μια εκτενή ανάλυση της διεθνούς τραπεζικής αγοράς και της λειτουργίας των διεθνών τραπεζών.
Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται περιλαμβάνονται:χαρακτηριστικά της διεθνούς τραπεζικής λειτουργίας, ιδιαιτερότητες της διεθνούς διατραπεζικής αγοράς και της αγοράς τραπεζικών πιστώσεων, δημιουργία τραπεζικών συνδικάτων, θέματα διαχείρισης της διεθνούς τραπεζικής λειτουργίας, διαχείριση κινδύνου για τραπεζικά ιδρύματα.

ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Χατζηγάγιος Θωμάς
Έννοια, πηγές, περιεχόμενο δικαίου κεφαλαιαγοράς. Έννοια και περιεχόμενο της χρηματιστηριακής συναλλαγής. Χαρακτηριστικά χρηματιστηριακού δικαίου. Χαρακτηριστικές συμβάσεις, υποκείμενα και αντικείμενα. Διακρίσεις χρηματιστηριακών συμβάσεων. Έννομες συνέπειες των χρηματιστηριακών συμβάσεων. Δικαιοπραξίες υποστηρικτικές χρηματιστηριακών συμβάσεων.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Παπαναστασίου Ιωάννης
Χρονολογικές σειρές. Μεθοδολογία Box-Jenkins: ARIMA υποδείγματα. Έλεγχοι στατικότητας. Εισαγωγή στην ανάλυση συνολοκλήρωσης. Error correction και VAR υποδείγματα. Χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα
Γενικά για τα αποτελέσματα της έρευνας πάνω στη διδασκαλία και τη μάθηση των Οικονομικών.
Θεωρίες Μάθησης και διδασκαλία των Οικονομικών.
Σκοποί και Αντικειμενικοί στόχοι.
Σχεδιασμός ενός προγράμματος διδασκαλίας.
Οργάνωση ενός Οικονομικού μαθήματος.
Τεχνικές Διδασκαλίας.
Οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας.
Σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο-έρευνες πεδίου.
Ερευνητικές εργασίες.
Μέθοδοι αξιολόγησης.
Πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας.
Μικροδιδασκαλίες.

7o εξάμηνο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Μπαραλέξης Σπυρίδων Μωύσή-Μάνο Σαρίνα
Κόστος κατά κέντρο δραστηριότητας, ανάλυση αποκλίσεων κέρδους για ένα και περισσότερα προϊόντα. Λογιστική αποκεντρωμένης οργάνωσης. Τεχνικές αποτελεσματικότερης διοίκησης αποθεμάτων. Χρηματικές ροές. Just in Time System από λογιστική σκοπιά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Δ/Ε

Τα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) για τη διοίκηση επιχειρήσεων εξετάζουν τις επιπτώσεις των τεχνολογικών αλλαγών στην ανάλυση, στο σχεδιασμό και στη διοίκηση των ΠΣ.
Σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση της έννοιας της πληροφορίας από την προέλευση, την επικοινωνία, την αποθήκευση και την επανάκτηση, έως και τη χρησιμοποίησή της. Στα ΠΣ. Για την διοίκηση επιχειρήσεων οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη θεωρία και την πρακτική των ΠΣ και ειδικότερα των ΠΣ που βασίζονται στους Η/Υ. Τέλος μελετώνται οι τεχνολογικές αλλαγές και οι καινοτομίες στο πεδίο τον ΠΣ και ακόμη οι επιπτώσεις τους στα συστήματα της διοίκησης και στην εν γένη λειτουργία της επιχείρησης.

ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΑΠΟΤΕΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Λυρούδη Αικατερίνη
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι βασικές έννοιες του χαρτοφυλακίου ενός επενδυτή.
Γίνεται μια εισαγωγή στη θεωρία του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τον Μάρκοβιτς. Προσδιορίζεται η αρχή του μέσου και της διακύμανσης, ορίζονται οι τρεις τύποι επενδυτών και υπολογίζονται η προσδοκώμενη απόδοση κι ο κίνδυνος ενός χρεογράφου κι ενός χαρτοφυλακίου με δύο ή και με τρία χρεόγραφα.
Ορίζονται τα αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια και το αποτελεσματικό σύνορο, το άριστο χαρτοφυλάκιο και αυτό της ελάχιστης διακύμανσης.
Παρουσιάζεται το μοντέλο του απλού δείκτη του Σάρπ (Sharpe) και προσδιορίζονται η προσδοκώμενη απόδοση κι ο κίνδυνος ενός χρεογράφου κι ενός χαρτοφυλακίου σύμφωνα με αυτό το μοντέλο. Γίνεται σύγκριση των μοντέλων του Μάρκοβιτς και του Απλού Δείκτη. Παρουσιάζεται αναλυτικά το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων, (ΥΑΚΣ=CAPM) και η υπόθεση της αποτελεσματική κεφαλαιαγοράς. Τέλος παρουσιάζεται η αξιολόγηση της απόδοσης της διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου με τους δείκτες Treynor, Sharpe και Jensen.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Ταχυνάκης Παναγιώτης
Λογιστική εφαρμογή κλεισίματος διαχειριστικής χρήσεως επιχειρήσεων με εφαρμογή των αρχών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.). Εφαρμογή Μισθοδοσίας (Payroll).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χατζηγάγιος Θωμάς
Το μάθημα αυτό πραγματεύεται βασικά το δίκαιο της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.
Ειδικότερα, η ύλη του περιλαμβάνει τις τέσσερις βασικές ελευθερίες (ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων), καθώς επίσης και στοιχεία του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου και του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Παπαδόπουλος Δημήτριος
Επιχειρηματικότητα και εναλλακτικές μορφές ιδιοκτησίας επιχειρηματικής δράσης.Δημιουργία νέας επιχείρησης(επιχειρηματικό πλάνο δράσης, στρατηγικός σχεδιασμός και χρηματοοικονομικός σχεδιασμός.Μακροχρόνιος χρηματοοιοκονομικός σχεδιασμός βιωσιμότητας και επένδυσης επέκτασης, βραχυχρόνιος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός βιωσιμότητας και προϋπολογιστικές χρηματοοιοκονομικές καταστάσεις.Χρηματοδότηση και κρατική παρέμβαση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας).Αγορά ήδη υππαρχουσας επιχείρησης(εξαγορές και συγχωνεύσεις.Προσδιορισμός της συνολικής αξίας της εξαγοραζόμενης επιχείρησης.Μέθοδοι προσδιορισμού που βασίζονται στην ταμειακή ροή. Διερεύνηση άλλων πτυχών της εξαγοραζόμενης επιχείρησης). Δημιουργία επιχείρησης με δικαιόχρηση. Επιχειρηματική δράση και οικογενειακές επιχειρήσεις.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι
Λυρούδη Αικατερίνη
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται θεωρητικά ζητήματα καθώς και μελέτη περιπτώσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα:θεωρίες και στρατηγικές μερισματικής πολιτικής, προσδιοριστικοί παράγοντες, επαναγορά μετοχών ως εναλλακτική στρατηγική αντί της διανομής μερισμάτων, συγχωνεύσεις και εξαγωγές εταιριών, αξιολόγηση και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, οικονομική δυσπραγία και πτώχευση.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Το μάθημα περιλαμβάνει μια εισαγωγή στα βασικά θέματα οικονομικής ολολκήρωσης καθώς και στην θεσμική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια, γίνεται ανάπτυξη της θεωρίας της νομισματικής ολοκλήρωσης, της διαδικασίας νομισματικής ολοκλήρωσης στην ΕΕ κάθως και θεμάτων που αφορούν την νομισματική λειτουργία της ΕΕ μετά την εισαγωγή του Ευρώ.Τέλος, γίνεται αναφορά σε θέματα που σχετίζονται με την Ελληνική νομισματική πραγματικότητα και την συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ζαπράνης Αχιλλέας
Το μάθημα εξετάζει την χρήση της έννοιας της αξίας σε κίνδυνο(Valye at Risk-VaR)στην διαχείριση αγοραίων και πιστωτικών κινδύνων με μια ιδιάιτερη έμφαση στην πρόβλεψη της μεταβλητότητας.

Καλύπτονται τα παρακάτω αντικείμενα: τύποι χρηματοοικονομικών κινδύνων, αγοραίοι κίνδυνοι, η εξέλιξη της διαχείρισης κινβδύνου, μαθηματικό και στατιστικό υπόβαθρο, ορισμός της VaR, παραμετρική εκτίμηση της VaR, εκτίμηση της VaR με προσομοίωση Monte-Carlo και ιστορική προσομοίωση, VaR χαρτοφυλακίου και συγκεκριμένων θέσεων σε μετοχές. Παράγωγα, τίτλου σταθερού εισοδήματος κ.τ.λ., απεικόνιση θέσεων σε verticew και κύριες συνιστώσες, έλεγχος επάρκειας υποδείγματος και stress testing, πρόβλεψη διακύμανσης με την προσέγγιση CARCH,προσαρμοσμένη για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, μέτρηση απόδοσης, διαχείριση πιστωτικών κινδύνων, το νομοθετικό και λειτουργικό πλαίσιο.


ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Ταχυνάκης Παναγιώτης
Το μάθημα εισάγει το φοιτητή/τρια στις έννοιες της ελεγκτικής μέσα από τις διαδικασίες του Εσωτερικού και Εξωτερικού ελέγχου.
Αναφέρεται στις γενικά παραδεκτές αρχές της Λογιστικής και Ελεγκτικής και τη μεθοδολογία του ελέγχου που ακολουθούν οι ελεγκτές. Επίσης τα αποδεικτικά στοιχεία και τα φύλλα ελέγχου εργασίας, τις τεχνικές και πρακτικές των ελεγκτών που χρησιμοποιούνται για την έκδοση των εκθέσεων ελέγχου. Γίνεται αναφορά στα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΙΑΣ). Τα μαθήματα πλαισιώνονται από μελέτες περιπτώσεων (Case studies) και ασκήσεις

8o εξάμηνο

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Γκίνογλου Δημήτριος
Γενικότητες: Βασικές έννοιες και διακρίσεις. Τα έξοδα, οι δαπάνες, το κόστος και οι διακρίσεις τους. Αμεση και πλήρης κοστολόγηση. Λογιστική του προκαθορισμένου κόστους. Το κατ\΄ εκτίμηση κόστος. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος της δράσης των οικονομικών μονάδων μέσω των προϋπολογισμών. Προϋπολογιστικό κόστος. Το πρότυπο κόστος,στοιχεία λογιστικής του πρότυπου κόστους.


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Νικολαΐδης Χρήστος
Ορισμός, βασικές έννοιες και διαδικασίες του στρατηγικού μάνατζμεντ,αποστολή της επιχείρισης, ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης(ελκυστικότητα αγοράς,ένταση ανταγωνισμού, κοινωνικοί- τεχνολογικοί-οικονομικοί-πολιτικοί παράγοντες επίδρασης), ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης(φυσικοί, τεχνολογικοί, χρηματοοικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, άυλοι-υλικοί πόροι), επίπεδα λήψης στρατηγικών αποφάσεων,τεχνικές λήψης στρατηγικών αποφάσεων, εφαρμογή στρατηγικού μάνατζμεντ(οργανωσιακές δομές, οργανωσιακή κουλτούρα,έλεγχος, αξιολόγηση της στρατηγικής).
Ειδικά θέματα: στρατηγικό μάνατζμεντ και επιχειρησιακή κουλτούρα, στρατηγικό μάνατζμεντ και ελληνικές επιχειρήσεις, στρατηγικό μάνατζμεντ και παγκοσμιοποίηση, στρατηγικό μάνατζμεντ και πληροφορική τεχνολογία, μελέτη πραγματικών περιπτώσεων.


ΛΟΓΙΣΤ. ΕΠΙΧ. ΣΥΝΔ/ΜΩΝ & ΕΝΟΠ. ΧΡΗΜ. ΚΑΤ/ΣΕΙΣ
Ταχυνάκης Παναγιώτης
Εισαγωγικές έννοιες,συμμετοχή,μητρική, θυγατρική, συγγενής επιχείρηση,όμιλος επιχειρήσεων,συνδεδεμένες επιχειρήσεις,αποτίμηση συμμετοχών.Υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.Αρχές και κανόνες ενοποίησης,ολική -αναλογική ενοποίηση.Δικαιώματα μειψηφίας,φήμη και πελατεία κ.τ.λ.Διαδικασία κατάρτισης ενοποιημένου ισολογισμού,ενοποιημένα αποτελέσματα.Διεταιρικές συναλλαγές.Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις.


ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΙ
Λυρούδη Αικατερίνη
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται μελέτες περιπτώσεων κι εφαρμογών πάνω σε όλα τα θέματα που έχουν διδαχθεί οι φοιτητές στα τέσσερα χρόνια στη Χρηματοοικομική επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, οι μελέτες κι αναλύσεις περιπτώσεων καλύπτουν τα εξής θέματα:διαχρονική αξία του χρήματος, ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων,προβλέψεις χρηματοδοτικών αναγκών, ταμειακός προϋπολογισμός και προϋπολογιστικές καταστάσεις, αξιολόγηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων για αντικατάσταση εξοπλισμού και για απόκτηση νέων πάγιων περουσιακών στοιχείων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας,προσδιορισμός του κόστους κεφαλαίου και της βελτίωσης κεφαλαιακής δομής της επιχείρησης και αποτίμησης αξιολόγησης μιας επιχείρησης.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Παπαδόπουλος Δημήτριος
Βασικές έννοιες επενδύσεων, απόδοση-κίνδυνος επένδυσης, χρηματοδοτικό σύστημα και χρηματιστήριο.Θεσμική και οικονομική προσέγγιση της λειτουργίας του χρηματιστηρίου.Συλλογική διαχείριση επένδυσης, θεωρία χαρτοφυλακίου, υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων και μέτρηση συστηματικού κινδύνου.Συλλογική διαχείριση επενδύσεων και εταιρίες επενδύσεων(αμοιβαία κεφάλαια, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, σύγκριση αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αξιολόγηση επίδοσης αμοιβαίων κεφαλαίων).Τρόποι ανάλυσης και επιλογής κινητών αξιών (π.χ μετοχών, ομολογιών).Θεμελειακή ανάλυση:ανάλυση αγοράς, ανάλυση παραγωγικού κλάδου, ανάλυση επιχείρησης.Ανάλυση επιχείρησης και μοντέλου μέτρησης της συνολικής επίδοσης και επιχείρησης.Ανάλυση επιχείρησης και εκτίμηση εσωτερικής αξίας της μετοχής: υπόδειγμα αποτίμησης μερισμάτων, δείκτης Ρ/Ε, δείκτης με βάση τα υπέρ κάρδη. Ανάλυση επιχείρισης και μέτρηση του συστηματικού κινδύνου με βάση λογιστικά δεδομένα. Τεχνική ανάλυση: ορισμός, πλαίσιο τεχνικής ανάλυσης και διαφορές από θεμελιακή ανάλυση.


ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Το μάθημα αυτό προσφέρει στους φοιτητές μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της λειτουργίας του νομισματικού τομέα της οικονομίας και της άσκησης της νομισματικής πολιτικής.
Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται περιλαμβάνονται:το νομισματικό σύστημα και η λειτουργία του,στόχοι και μέσα νομισματικής πολιτικής, άσκηση νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση,οικονομικές επιπτώσεις της νομισματικής πολιτικής, σχολές οικονομικής σκέψης και νομισματική πολιτική, νομισματική πολιτική και χρηματοοικονομικές αγορές.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ζαπράνης Αχιλλέας
Το μάθημα θα αποσκοπεί να δώσει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και την πρακτική εξοικίωση σε ένα μελλοντικό στέλεχος μιας τυπικής εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
Καλύπτονται τα παρακάτω αντικείμενα:το νομικό και θεσμικό πλαίσιο του ΧΑΑ,νέα χρηματιστηρικά προϊόντα(λογαριασμός περιθωρίου, ανοικτές πωλήσεις, δανεισμός τίτλων), εισαγωγή εταιριών στο ΧΑΑ,το οργανωτικό και λειτουγικό πλαίσιο μιας ΑΧΕΠΕΥ,στοιχεία θεωρίας κεφαλαιαγοράς,αποτίμηση μετοχών, στοιχεία θεμελειώδους και τεχνικής ανάλυσης, επενδυτικές τακτικές, παράγοντες που επηρεάζουν την επενδυτική τακτική, χρηματιστηριακοί δείκτες, παρακολούθηση χρηματιστηριακών δεικτών, αξιολόγηση διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αντιστάθμευση και μόχλευση με παράγωγα, λογισμικό για ενημέρωση, θεμελειώδη και τεχνική ανάλυση, παρακολούθησή της.


ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
Νούλας Αθανάσιος
Τραπεζικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Στρατηγικός προγραμματισμός, Κίνδυνοι πιστωτικών ιδρυμάτων, Διαχείριση ρευστότητας. Γενικές αρχές διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού. Υποδείγματα μέτρησης και στρατηγικές αντιμετώπισης του κινδύνου των επιτοκίων. Επένδυση σε ομόλογα χορηγήσεις, πιστωτικός κίνδυνος. Ανάλυση επίδοσης τραπεζών.