349 Διεθνών Οικον. Σχέσεων και Ανάπτυξης Θράκης (Κομοτηνή)

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα της Οικονομικής Επιστήμης καθώς και μαθήματα για τις διεθνείς σχέσεις και τις επιχειρήσεις. Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε υπηρεσίες και σε οργανισμούς, που ασχολούνται με τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της χώρας, σε τράπεζες, σε επιχειρήσεις, σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ειδικευμένους διεθνείς οργανισμούς.

Η Ιστορία του Τμήματος

Το Τμήμα Δ.Ο.Σ.Α. ιδρύθηκε το έτος 1999 στην Κομοτηνή και είναι ένα εκ των 5 Τμημάτων του Δ.Π.Θ. που δημιουργήθηκαν στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 1999 στις εγκαταστάσεις της πτέρυγας Ε΄ της Νομικής Σχολής που διαμορφώνεται ακόμη στην Πανεπιστημιούπολη στοχεύοντας να αποτελέσει κόσμημα εξαιρετικό στο πλαίσιο του ιδιαίτερα φιλόδοξου αρχιτεκτονικού σχεδίου που υιοθετήθηκε.
Το Τμήμα Δ.Ο.Σ.Α. είναι ένα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ισότιμο των υπολοίπων Οικονομικών Τμημάτων της Χώρας. Με δύο έτη σπουδών (Α΄ και Β΄ έτος - 4 εξάμηνα) κοινά για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, προσφέρει από το 3ο έτος και μετά και μέχρι το τέλος του Πτυχίου (Γ΄ και Δ΄ έτος - 4 εξάμηνα) τρεις βασικές κατευθύνσεις σπουδών επιχειρώντας να προσφέρει στους φοιτητές του, που από το Ε΄ εξάμηνο επιλέγουν κατεύθυνση, μία γνώση περισσότερο ειδική στα αντικείμενα:

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων
Oικονομικής Συνεργασίας και των Διαβαλκανικών Σχέσεων
Διεθνών Επιχειρησιακών Σχέσεων.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Δ.Ο.Σ.Α. έχει καταρτισθεί με γνώμονα τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής γνώσης, την ακαδημαϊκή δεοντολογία, την διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τα διεθνή δεδομένα που ισχύουν στον χώρο της οικονομικής επιστήμης σήμερα.
Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι δυνατό να βελτιώνεται συνεχώς με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος που σήμερα ονομάζεται ακόμη Προσωρινή καθώς το Τμήμα διαθέτει συμβασιούχους καθηγητές βαθμίδων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80.

Το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης διαθέτει σήμερα ένα εξαίρετο επιτελείο καθηγητών οι οποίοι διδάσκουν τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ έτους στα Αμφιθέατρα του Τμήματος τα οποία συν το χρόνο βελτιούμενα προσφέρουν μία άνετη και σύγχρονη ατμόσφαιρα διδακτηρίου στους ενδιαφερόμενους.

Το Τμήμα διαθέτει εργαστήριο Η/Υ υψηλής τεχνολογίας και δυνατοτήτων που θα εξυπηρετήσει τους διδασκόμενους προσφέροντας γνώση και εμπειρία.
Το Τμήμα Δ.Ο.Σ.Α. συνεργάζεται ήδη με ξένα Πανεπιστήμια σε επίπεδο προγραμμάτων SOCRATES (Montpelier I, II, Univ.VALAHIA κ.λ.π.) σύντομα δε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος θα έχουν την δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες. Το Τμήμα Δ.Ο.Σ.Α. είναι ένα Τμήμα που πολλά υπόσχεται τόσο στο Δ.Π.Θ. όσο και στην Ελληνική Κοινωνία. Επιθυμεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών παιδεία διαμορφώνοντας ολοκληρωμένους ανθρώπους και εκπαίδευση, δημιουργώντας συνεπείς και ικανούς επιστήμονες οικονομολόγους χρήσιμους στον τόπο, στην Ελλάδα, στην Θράκη, στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια.
Ήδη προσφέρει μία ποικιλία συγγραμμάτων και διαθέτει βιβλιοθήκη με σύστημα πολλαπλών αντιτύπων που συστεγάζεται με την βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής.

Πρόγραμμα Σπουδών

Κοινό πρόγραμμα σπουδών

Α' Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Οικονομική (Μακροοικονομία)
Μαθηματικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στη Πληροφορική
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Ξένη γλώσσα
Εισαγωγή στο Δίκαιο των επιχειρήσεων
Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος και των Βαλκανίων

Β' Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Οικονομική (Μικροοικονομία)
Μαθηματικά
Στατιστική
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις
Ξένη γλώσσα
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
Βιομηχανική Κοινωνιολογία

Γ' Εξάμηνο

Μακροοικονομική Θεωρία
Στατιστική
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θεωρίες Οικονομικής Ανάπτυξης
Δημογραφία και Οικονομική Ανάπτυξη
Ξένη γλώσσα
Εξελικτική Οικονομικών Συστημάτων
Διδακτική

Δ' Εξάμηνο

Μικροοικονομική Θεωρία
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Πληροφορική
Οικονομική Γεωγραφία
Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί
Ξένη γλώσσα
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Οικονομία και Περιβάλλον

Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων

Ε' Εξάμηνο

Διεθνής Οικονομική
Οικονομετρία
Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Ιστορία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Οικονομική των Μεταφορών
Ξένη γλώσσα
Μάθημα άλλης κατεύθυνσης

ΣΤ' Εξάμηνο

Διεθνής Οικονομική
Οικονομετρία
Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις
Οικονομικά της Εργασίας
Δίκαιο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Συναλλαγών
Ξένη γλώσσα
Μάθημα άλλης κατεύθυνσης
Ανάλυση Δεδομένων

Ζ' Εξάμηνο

Δημόσια Οικονομική
Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
Ευρωπαϊκή Οικονομία
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική
Δημόσια Οικονομικά της Ε.Ε.
Ξένη γλώσσα
Μάθημα άλλης κατεύθυνσης
Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η' Εξάμηνο

Διεθνείς Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρίες
Διεθνείς Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές
Οικονομικές Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Η.Π.Α. και Ιαπωνίας
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
Αναπτυσσόμενες Οικονομίες και Περιφερειακές Ενώσεις
Ξένη γλώσσα
Μάθημα άλλης κατεύθυνσης
Ειδική Διδακτική
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Κατεύθυνση Οικονομικής Συνεργασίας και Διαβαλκανικών Σχέσεων

Ε' Εξάμηνο

Διεθνής Οικονομική
Οικονομετρία
Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Διεθνές Μάρκετινγκ
Περιφερειακή Οικονομική
Ξένη γλώσσα
Μάθημα άλλης κατεύθυνσης

ΣΤ' Εξάμηνο

Διεθνής Οικονομική
Οικονομετρία
Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις
Ευρωπαϊκή Ένωση, Διαβαλκανική και Παρευξείνια Περιφερειακή Συνεργασία και Ανάπτυξη
Διαβαλκανικές Οικονομικές Σχέσεις πριν και μετά το 1989
Ξένη γλώσσα
Μάθημα άλλης κατεύθυνσης
Ανάλυση Δεδομένων

Ζ' Εξάμηνο

Δημόσια Οικονομική
Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
Οικονομία των Βαλκανικών Χωρών 1
Γεωπολιτική, Κοινωνική και Πολιτισμική μεταλλαγή στον Βαλκανικό χώρο
Οικονομική και Πολιτική Βαλκανική Ιστορία.
Ξένη γλώσσα
Μάθημα άλλης κατεύθυνσης
Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η' Εξάμηνο

Διεθνείς Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρίες
Διεθνείς Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές
Η Ελληνική Οικονομία και οι Βαλκανικές Οικονομίες σε μετάβαση
Οικονομία των Βαλκανικών Χωρών 2
Μικτές Επιχειρήσεις
Ξένη γλώσσα
Μάθημα άλλης κατεύθυνσης
Ειδική Διδακτική
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Κατεύθυνση Διεθνών Επιχειρησιακών Σχέσεων

Ε' Εξάμηνο

Διεθνής Οικονομική
Οικονομετρία
Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Διεθνές Μάρκετινγκ
Ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Ξένη γλώσσα
Μάθημα άλλης κατεύθυνσης

ΣΤ' Εξάμηνο

Διεθνής Οικονομική
Οικονομετρία
Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις
Κλαδική Οικονομική
Επιχειρησιακή Στρατηγική
Ξένη γλώσσα
Μάθημα άλλης κατεύθυνσης
Ανάλυση Δεδομένων

Ζ' Εξάμηνο

Δημόσια Οικονομική
Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
Ευρωπαϊκή Οικονομία
Επέκταση, απορρόφηση και συγχώνευση επιχειρήσεων.
Επιχειρηματική δραστηριότητα και ο ρόλος των Τεχνολογιών.
Ξένη γλώσσα
Μάθημα άλλης κατεύθυνσης
Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η' Εξάμηνο

Διεθνείς Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρίες
Διεθνείς Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές
Σύγχρονες Τάσεις στην Οργάνωση των Επιχειρήσεων
Η Ελληνική Οικονομία και οι Βαλκανικές Οικονομίες σε μετάβαση
Μικτές Επιχειρήσεις
Ξένη γλώσσα
Μάθημα άλλης κατεύθυνσης
Ειδική Διδακτική
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ